Podsumowanie Fazy Rady 201. Sesji Rady ICAO

W dniu 14 marca 2014 roku w Montrealu zakończyła się druga faza – faza Rady 201. Sesji Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) trwająca od dnia 14 lutego 2014 r. W posiedzeniach Rady brała udział Polska Delegacja – Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pan Piotr Ołowski oraz Stała Przedstawicielka w Radzie dr Małgorzata Polkowska. Pierwszego dnia fazy Rady odbyło się spotkanie koordynacyjne Unii Europejskiej. Podczas spotkania omówione zostały dokumenty, nad którymi pracowała Rada podczas pierwszego tygodnia posiedzeń. Przedstawione dokumenty dotyczyły m. in. ochrony i ułatwień, planu przejściowego podejścia ciągłego monitorowania, rozwoju ekonomicznego transportu lotniczego, ochrony środowiska oraz powołania Grupy Doradczej ds. Środowiska (Environment Advisory Group - EAG).

W dalszej części dnia odbyło się pierwsze posiedzenie składu Rady. Przedstawiono raport oceny zarządzania opartego na rezultatach w ICAO, projekt zarządzania wydajnością, oraz dokument dotyczący aktywności generujących dochód. Zaprezentowano również rezolucje i decyzje Zgromadzenia dotyczące spraw administracyjnych i polityki, po którym zostały wygłoszone raporty Komitetu Finansowego (FIC), Komitetu ds. Zasobów Ludzkich (HRC), Komitetu Współpracy Technicznej (TCC) oraz Grupy Roboczej ds. Zarządzania i Wydajności (WGGE).

Uczestnicy spotkania zapoznali się z raportem Komitetu ds. Oceny i Audytu (EAAC) oraz przedyskutowali sprawy związane z koniecznością wyboru nowych członków Komitetu na trzyletnią kadencję rozpoczynającą się 1 września 2014 roku. Spotkanie zakończyło się po przedstawieniu raportu prezentującego aktywności Biura Oceny i Audytu Wewnętrznego (EAO).

W dniu 25 lutego odbyło się nieformalne spotkanie Rady, podczas którego zostały przedstawione projektowane zmiany w strukturze Organizacji oraz ewentualnego wprowadzenia stanowiska Zastępcy Sekretarza Generalnego. Delegacje poszczególnych państw zostały poproszone o wyrażenie uwag do zaproponowanych zmian. Polska Delegacja reprezentując stanowisko Państw CERG nie zgłosiła uwag w tym zakresie i poparła zaprezentowane zmiany. Sekretarz Generalny ICAO zapowiedział, iż temat restrukturyzacji organizacji będzie przedmiotem obrad Rady i poprosił członków Rady o przekazywanie ewentualnych pytań i wątpliwości w tym zakresie.

W dniu 26 lutego odbyło się drugie posiedzenie Rady w ramach drugiej fazy 201. Sesji. Członkowie Rady umówili uchwały i decyzje podjęte podczas 38. Sesji Zgromadzenia ICAO oraz został przedstawiony raport dotyczący implementacji planu przejściowego programu podejścia ciągłego monitorowania. Przedstawiono ponadto Przegląd decyzji i uchwał Zgromadzenia ICAO z zakresu ekonomicznego rozwoju rynku transportu lotniczego.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pan Piotr Ołowski odnosząc się do zaprezentowanego dokumentu wskazał, iż wyznaczony termin na 2016 rok w zakresie wypracowania międzynarodowej umowy dotyczącej liberalizacji własności i kontroli przewoźników lotniczych jest zbyt odległy. Podkreślił, że jest to jeden z priorytetów Unii Europejskiej i był uznany za priorytet w dokumencie przedstawionym podczas 38. Sesji Zgromadzenia ICAO. Prezes ULC przypomniał również, iż nie zostały podjęte jeszcze działania w sprawie utworzenia narzędzi mających za zadanie ułatwić państwom członkowskim  ustalania jednolitego podejścia w zakresie regulacji dotyczących międzynarodowego transportu lotniczego. Dodał, iż ten punkt również uznany był za priorytet Unii Europejskiej oraz Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC).

Na zakończenie spotkania przedstawiono dokument zawierający propozycję utworzenia dobrowolnego funduszu na rzecz transportu lotniczego (TRAF). Głównym celem funduszu będzie wspieranie rozwoju trwałego i opłacalnego ekonomicznie systemu lotnictwa cywilnego. Fundusz, który będzie finansowany z dobrowolnych darowizn państw członkowskich ICAO oraz innych podmiotów, pozwoli lepiej zarządzać ICAO środkami związanymi z programem roboczym transportu lotniczego zatwierdzonym przez Zgromadzenie i Radę ICAO w ramach wyznaczonego strategicznego celu – Ekonomicznego Rozwoju Transportu Lotniczego.

Prezes ULC Piotr Ołowski ponownie zabrał głos i podkreślił, że fundusz TRAF powinien być tak skonstruowany i zarządzany, aby kraje, które nie wnoszą wkładu finansowego do funduszu, posiadały równy status w dostępie do programu jak te, które taki wkład ponoszą. Ponadto dodał, iż projekty realizowane na podstawie funduszy nie powinny angażować zasobów ICAO w taki sposób, który mógłby wpłynąć na rozwój lub opóźnienie realizowanych podstawowych projektów.

Po zakończeniu drugiego posiedzenia Rady, Prezes ULC spotkał się z Przewodniczącym Rady ICAO dr Olumuyiwa Benard Aliu. W dniu 26 lutego w ramach 201. Sesji Rady ICAO odbyło się spotkanie Grupy roboczej ds. rozwoju programu współpracy technicznej działającej przy Komitecie Współpracy Technicznej. W skład grupy oprócz przewodniczącego Komitetu Współpracy Technicznej wchodzą stali przedstawiciele: Hiszpanii, Wenezueli, Burkina Faso, Portugalii, Brazylii oraz Polski. Grupa powstała wskutek decyzji podjętej na wspólnym posiedzeniu Komitetu Współpracy Technicznej oraz Komitetu Finansowego w dniu 24 stycznia 2014 roku. Utworzenie grupy stanowi odpowiedź na wyrażenie przez kilku członków Rady w tym dr Małgorzatę Polkowską potrzeby zbadania wpływu Programu Współpracy Technicznej na światowe lotnictwo cywilne oraz dokonania sprawdzenia czy stwierdzone usterki i poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony są uwzględniane. Zadaniem grupy jest optymalizacja wyników i realizacja projektów w ramach Biura Współpracy Technicznej (TCB) w celu wzmocnienia strategicznych celów ICAO, składania rekomendacji w zakresie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) oraz rekomendacji w zakresie ankiet badania satysfakcji klienta. Podczas spotkania uczestnicy grupy przedyskutowali sprawy z zakresu ich działalności. Zgodnie z założeniami, grupa ma skończyć pracę do 21 marca 2014 roku i złożyć raport Komitetowi Współpracy Technicznej podczas 202. Sesji Rady.

W dniu 28 lutego odbyło się trzecie posiedzenie Rady. Podczas posiedzenia przedstawione zostały kwestie dotyczące ochrony środowiska. Członkowie Rady przedyskutowali decyzje i uchwały podjęte podczas 38 Sesji. Zgromadzenia ICAO. Proponowane działania wynikające z uchwał stanowią przede wszystkim kontynuację prac technicznych ICAO w zakresie ochrony środowiska zogniskowanej na hałasie oraz jakości powietrza. Zaproponowane działania w tym zakresie zawiera program prac Komitetu Ochrony Środowiska w Lotnictwie (CAEP). Inna uchwała Zgromadzenia zawiera bardzo ambitne plany robocze dotyczące zmian klimatu na najbliższą trzylecie. Główne obszary określone przez Zgromadzenie to: cele globalne, krajowe plany działania państw, pomoc państwom, wskaźnik oparte na rynku (MBMs) oraz zrównoważone paliwa alternatywne dla lotnictwa. Ponadto członkowie Rady zapoznali się z raportem opisującym ostatnie postępy z zakresu ochrony środowiska innych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz międzynarodowych organizacji.

W raporcie zostały zawarte w głównej mierze informacje dotyczące wyniku Szczytu Klimatycznego COP19, który odbył się w Warszawie od 11 do 23 listopada 2013 roku, podczas którego podjęto szereg ważnych decyzji. Stali przedstawiciele zasiadający w Radzie zgodzili się, iż Grupa Doradcza ds. Środowiska (EAG) powinna działać z ramienia ICAO oraz powinna zacząć pracę jak najszybciej. Członkowie Rady nie zgłosili żadnych zastrzeżeń dotyczących uczestnictwa przedstawicieli IATA jako obserwatorów w spotkaniach grupy.

Członkowie Rady uczcili minutą ciszy Dr. Assad Kotaite, który zmarł 27 lutego. Dr. Kotatie był jedną z najwybitniejszych postaci lotnictwa cywilnego. Od wielu lat związany z ICAO, posiadał tytuł Emerytowanego Przewodniczącego Rady ICAO. W 2013 roku został lauretem 40. Nagrody im. Edwarda Warnera. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się we wtorek 4 marca. W dniu 4 marca odbyło się drugie spotkanie Grupy Roboczej ds. Zarządzania i Wydajności (WGGE) w ramach 201. Sesji Rady ICAO. Spotkanie grupy zostało poprzedzone ceremonią pogrzebową dr Assada Kotaite, Emerytowanego Przewodniczącego Rady ICAO, który zmarł 27 lutego 2014 roku. W uroczystości wzięli udział Członkowie Rady ICAO, Sekretarz Generalny Pan Raymond Benjamin, Przewodniczący Rady ICAO dr Olumuyiwa Benard Aliu oraz były Przewodniczący Rady ICAO Pan Roberto Kobeh González.

W dniu 5 marca odbyło się piąte posiedzenie Rady ICAO w ramach 201. Sesji. Członkowie Rady przy udziale Stałej Przedstawicielki Polski w Radzie ICAO - dr Małgorzaty Polkowskiej zapoznali się i przedyskutowali szereg dokumentów, między innymi raport Rady Monitorowania i Pomocy (MARB) oraz sprawozdanie dotyczące implementacji Programu Wsparcia i Rozwoju z zakresu bezpieczeństwa (ISD-SEC). Członkowie Rady zapoznali się z corocznym raportem dotyczącym aktywności biur regionalnych ICAO oraz planem prac na 2014 rok. Aktywności zostały zebrane w sześciu głównych zakresach: Bezpieczeństwo, Pojemność i Efektywność Żeglugi Powietrznej, Ochrona i Ułatwienia, Ekonomiczny Rozwój Transportu Lotniczego, Ochrona Środowiska, Współpraca techniczna. W dalszej części spotkania zaprezentowano raport w sprawie postępów w rozwoju programu Współpracy Technicznej, przegląd struktury organizacyjnej i funkcji biur regionalnych ICAO oraz przegląd uchwał i decyzji podjętych podczas 38. Sesji Zgromadzenia ICAO z zakresu prawa.

W dniu 6 marca odbyło się pierwsze posiedzenie nowoutworzonej Grupy Doradczej ds. Środowiska (EAG) poprzedzone spotkaniem koordynacyjnym Unii Europejskiej. Podczas spotkania koordynacyjnego uczestnicy omówili sprawy będące przedmiotem dyskusji w ramach posiedzenia grupy EAG. Ponadto została poruszona kwestia częściowego zawieszenia, w obszarze lotnictwa cywilnego, europejskiego systemu handlu emisjami (EU ETS). Obecnie w sprawie tej toczą się w Brukseli negocjacje trójstronne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją Europejską.

Podczas posiedzenia grupy EAG wybrano Przewodniczącego, którym został Pan Tee Chiou Ng, Stały Przedstawiciel Singapuru w Radzie ICAO. Omówiono metodologię pracy, sposób przeprowadzania spotkań oraz raportowania do Rady. Przedstawiono program prac oraz tzw. Roadmap. Podczas spotkania przedstawiciele państw BRIC aktywnie brali udział dyskusji na temat MBM. Ustalono, iż obserwatorzy spotkań EAG również mogą zabrać głos. Pan Victor Aguado, Przedstawiciel Hiszpanii zaproponował, aby podczas przyszłotygodniowego posiedzenia Rady ICAO przedstawiony został raport ze spotkania grupy specjalistycznej ds. MBM będącej częścią Komitetu do Spraw Ochrony Środowiska CAEP. Grupa obecnie obraduje w Waszyngtonie.

W dniu 7 marca odbyło się szóste posiedzenie Rady ICAO w Montrealu. Było to ostatnie posiedzenie w ramach „tygodnia bezpieczeństwa”. Rada rozpatrzyła szereg dokumentów. Przed rozpoczęciem posiedzenia Stała Przedstawicielka Australii w Radzie Pani Kerryn Macaulay wygłosiła przemówienie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, w które swój wkład włożyły wszystkie pięć Przedstawicielek w Radzie (Australii, Nikaragui, Polski, Portugalii oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich). W swoim wystąpieniu przypomniała o pierwszej kobiecie zasiadającej w latach 1971-1977 w Radzie ICAO reprezentującej USA – Panią Betty Crites Dillon. Pani Dillon była licencjonowanym pilotem i weteranem Korpusu Pokoju.

Podczas obecnej kadencji Rady zasiada w niej najwięcej kobiet w historii. W wystąpieniu została podkreślona wzrastająca rola kobiet w lotnictwie oraz potrzeba wspierania młodych profesjonalistek z zakresu lotnictwa w rozwoju swoich zainteresowań. Stałe Reprezentantki w Radzie przekazały wszystkim członkom Rady i kobietom pracującym w biurze ICAO tulipany. Po tym symbolicznym geście Rada rozpoczęła obrady.

W dniu 10 marca 2014 r. odbyło się ostatnie – siódme posiedzenie Rady ICAO  podczas 201. Sesji Rady w Montrealu, w której pracach bierze udział Stała Przedstawicielka Polski w Radzie dr Małgorzata Polkowska. Posiedzenie Rady zostało poprzedzone spotkaniem koordynacyjnym Unii Europejskiej.
Podczas otwarcia posiedzenia Rady, Przewodniczący Rady wyraził ubolewanie i złożył kondolencje rządom Malezji, Chin i innych państw, które były szczególnie dotknięte katastrofą samolotu Malaysia Airlines. Po wystąpieniu Przewodniczącego, Przedstawiciele Malezji i Chin złożyły oświadczenia swoich rządów. Inni Przedstawiciele Rady złożyli kondolencje łącznie z Przedstawicielką Polski.

W dniu 11 marca br. w Montrealu odbyło się drugie spotkanie Doraźnej Grupy Roboczej Komitetu Współpracy Technicznej (TCC). Uczestnicy spotkania przedyskutowali wskaźniki efektywności CAEP, kwestie organizacji szkoleń, seminariów i konferencji regionalnych oraz regionalnej współpracy z zakresu prac Biura Współpracy Technicznej (TCB). Przedstawiono ponadto wyniki przeprowadzonych badań satysfakcji klienta określających przydatność projektów Biura. Stała Przedstawicielka w Radzie ICAO dr Małgorzata Polkowska przedstawiła szereg pomysłów dotyczących ulepszenia raportów TCB. 

Dr Polkowska zaproponowała między innymi wprowadzenie ram czasowych dla wszystkich projektów TCB oraz ograniczenie kosztów. Dodatkowo wskazała, iż powinno się wprowadzić zasadę przekazywania informacji na temat ukończonych projektów oraz zasugerowała przygotowanie wytycznych dla państw członkowskich aplikujących i szukających szczegółowych wiadomości o projektach Biura. Członkowie Grupy poprosili o nieformalne spotkanie podczas następnej Sesji Rady ICAO na temat pracy i aktywności Biura Współpracy Technicznej (TCB) w praktyce. Głównym wnioskiem spotkania jest konieczność polepszenia pracy i transparentności Biura, a w konsekwencji zwiększenie satysfakcji klientów Biura. Następne spotkanie Grupy zaplanowane jest podczas sesji komitetowej 202. Sesji Rady ICAO.

W dniu 13 marca odbyło się drugie spotkanie Grupy Doradczej ds. Środowiska (EAG) poprzedzone spotkaniem koordynacyjnym Unii Europejskiej. Spotkanie Grupy EAG było ostatnim podczas 201. Sesji Rady ICAO. Kolejne posiedzenia Grupy EAG mają odbyć się w kwietniu i maju. Następna 202. Sesja Rady w Montrealu rozpocznie się 6 maja br. Faza Komitetowa Sesji Rady odbędzie się w dniach od 6 maja do 16 maja 2014 r., Faza Rady od 9 do 27 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowy opis poszczególnych dni podczas Fazy Komitetowej i Rady 201. Sesji Rady ICAO znajdą Państwo na stronie interenetowej Środkowoeurpejskiej Grupy Rotacyjnej CERG

council

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK