informacje

 
Jak tytułować przelew – co wpisać jako tytuł wpłaty

W tytule wnoszonej opłaty lotniczej należy podawać obowiązkowo skróty zamieszczone w kolumnie 2 poniższej tabeli, odnoszące się do danej opłaty, wraz z właściwym opisem słownym, wyjaśniającym czego dotyczy dana wpłata, wg poniższego schematu:

•    Opłata dotyczy wydania licencji pilota samolotowego liniowego:
Tytuł wpłaty: tab. 1, cz. II + wydanie licencji ATPL(A)
•    Opłata dotyczy egzaminu teoretycznego na licencję pilota samolotowego liniowego:
Tytuł wpłaty: tab. 2, cz. I + egzamin teoretyczny na ATPL(A)
Pamiętaj też o dopisaniu swojego imienia i nazwiska (lub np. numeru licencji).
•    Opłata dotyczy rezerwacji znaków rozpoznawczych:
Tytuł wpłaty: tab. 1 cz. III + rezerwacja znaków SP-… … …

To co wpiszesz jako tytuł wpłaty musi identyfikować daną czynność z osobą lub firmą wnioskującą. Ma to szczególne znaczenie gdy np. firma wnosi opłatę za swojego pracownika. W takim przypadku wpłacającym jest firma, a w tytule wpłaty powinno znaleźć się nazwisko pracownika firmy. Takie rozwiązanie pozwoli przyporządkować opłatę do danej sprawy, dowód wniesienia opłaty zostanie prawidłowo i szybko dołączony do dokumentów sprawy, nie będzie potrzeby wyjaśniania kto za kogo zapłacił i w której sprawie.
 

Obowiązkowy wpis w tytule wpłaty

Tabela nr 1 - Wykaz czynności urzędowych i wysokość stawki opłaty lotniczej za koncesje, zezwolenia, licencje, certyfikaty, świadectwa i zaświadczenia
Część I. Koncesje i zezwolenia
1.1. Koncesje

Tab.1 pkt 1.1

1.2. Zezwolenia

Tab.1 pkt 1.2

Część II Licencje i świadectwa kwalifikacji
2.1. Licencje i świadectwa kwalifikacji mechaników obsługi technicznej

Tab.1 Część II

2.2. Licencje i świadectwa kwalifikacji pozostałych członków personelu lotniczego
Część III - Certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia i inne dokumenty
3.1. Certyfikacja podmiotów w zakresie szkolenia lotniczego

Tab.1 pkt 3.1

3.2. Rejestracja statków powietrznych

Tab.1 pkt 3.2

3.3. Certyfikacja sprzętu lotniczego (Type Certificate)

Tab.1 pkt 3.3

3.4. Zdatność do lotu statków powietrznych

Tab.1 pkt 3.4

3.5. Certyfikacja jednostek produkujących wyroby, części i akcesoria

Tab.1 pkt 3.5

3.6. Certyfikacja jednostek obsługi technicznej sprzętu lotniczego i zarządzania ciągłą zdatnością do lotu

Tab.1 pkt 3.6

3.7. Uznawanie certyfikatów wydanych przez nadzory obcych państw

Tab.1 pkt 3.7

3.8. Certyfikacja i rejestracja lotnisk

Tab.1 pkt 3.8

3.9. Certyfikacja zarobkowego transportu lotniczego

Tab.1 pkt 3.9

3.10.Certyfikacja usług lotniczych

Tab.1 pkt 3.10

3.11.Certyfikacja obsługi naziemnej w portach lotniczych

Tab.1 pkt 3.11

3.12.Certyfikacja służb żeglugi powietrznej

Tab.1 pkt 3.12

3.13. Inne certyfikaty, zaświadczenia, zatwierdzenia oraz dokumenty

Tab.1 pkt 3.13

Tabela nr 2 - Wykaz egzaminów na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz wysokość stawek opłaty lotniczej związanej z egzaminami
Część I Egzaminy
1.1. Egzaminy teoretyczne oraz teoretyczno-praktyczne na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane

Tab.2 Część I

1.2. Egzaminy praktyczne na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane
Część II Zaświadczenia oraz poświadczenie zgodności dokumentu z oryginałem
2.1.  Zaświadczenia i poświadczenia

Tab.2 Część II

Tabela nr 3 - Wykaz czynności urzędowych i wysokość stawek opłaty lotniczej za sprawowanie bieżącego nadzoru nad lotnictwem cywilnym
Część I - Nadzór nad instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej

Tab.3 Część I

Część II - Nadzór nad eksploatacją lotnisk

Tab.3 Część II

Część III - Nadzór nad rynkiem przewozów lotniczych oraz inną działalnością gospodarczą w lotnictwie cywilnym, w tym nad posiadaczami certyfikatu AOC, AWC i AHAC

Tab.3 Część III

Część IV - Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu FTO, TRTO, CTO, CAPTO, FTD oraz MTO lub zatwierdzenia

Tab.3 Część IV

Część V - Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu AMO, POA, CAMO

Tab.3 Część V

Część VI  - Sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością centrów medycyny lotniczej i lekarzy orzeczników

Tab.3 Część VI

Opłata lotnicza – nowe zasady od nowego roku

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że od 1 stycznia 2012 r. zmianie ulegają przepisy dot. opłaty lotniczej, co wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 170, poz. 1015).
 
Przede wszystkim całość zagadnień związanych z opłatą lotniczą będzie uregulowana bezpośrednio w ustawie – Prawo lotnicze, a nie jak dotychczas zasadniczo w akcie wykonawczym do ustawy. Oznacza to w praktyce ograniczenie możliwości zmiany zasad pobierania i stawek opłaty pobieranej za poszczególne czynności urzędowe, ponieważ wszelkie korekty w tym zakresie będą wymagały akceptacji nie tylko członków Rady Ministrów, ale także Sejmu i Senatu.
 
Nowe zasady pobierania opłat lotniczych są uregulowane w rozdziale 2a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (art. 26a i nast.) oraz w załączniku 6 do ustawy, który zawiera katalog czynności urzędowych podlegających opłacie lotniczej. Tekst ustawy jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce „Prawo”, w części „Prawo krajowe”.
 
W porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym zmianie ulegnie wysokość niektórych stawek opłaty lotniczej, jak również zmieniona zostanie lista czynności urzędowych podlegających opłacie lotniczej. Z uwagi na duży zakres zmian w tym zakresie sugerujemy Państwu  samodzielną lekturę załącznika 6 do ustawy.  
 
Do najważniejszych zmian należy:
  • ustalenie nowego sposobu obliczania opłaty lotniczej za wydanie zgody na zorganizowanie pokazu lotniczego, aktualnie wysokość stawki jest określana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w granicach pomiędzy 500 a 3000 zł, a będzie pobierana stała opłata w wysokości 150 zł powiększana o 50 zł za każdy dzień wykonywania pokazów dla każdego statku powietrznego używanego w pokazach;
  • wprowadzenie opłaty lotniczej dotyczącej sprawdzenia znajomości lotniczego języka angielskiego w wysokości 300 zł;
  • podniesienie wysokości opłaty lotniczej za przeprowadzenie egzaminów teoretycznych - dla pilotów samolotowych z 200 do 300 zł, dla dyspozytorów lotniczych z 200 do 400 zł;
  • ustalenie nowego sposobu obliczania opłaty lotniczej za uznanie obcej licencji: aktualnie wysokość stawki uzależniona jest od masy startowej statku powietrznego i wynosi od 100 do 500 zł, a będzie związana z rodzajem licencji podlegającej uznaniu (w przypadku licencji pilotów zawodowych będzie to 1000 zł, zaś licencji liniowych 1500 zł);
  • ustalenie nowego sposobu obliczania opłaty lotniczej w zakresie certyfikacji jednostek produkujących wyroby, części i akcesoria (aktualnie wysokość stawki uzależniona jest od wielkości danej jednostki, a będzie powiązana z zakresem wykonywanych przez nią prac).
 
W ramach nowych rozwiązań, które są korzystniejsze od dotychczasowych przewidziano m.in.:
  • wydawanie duplikatów dokumentów za opłatą w wysokości 40-50 zł, co pozwoli na uniknięcie kosztów ich ponownego wydania w przypadku utraty, zagubienia itp. 
  • obniżenie z 600 do 400 zł opłaty lotniczej za przeprowadzenie egzaminu teoretycznego dla pilota zawodowego;
  • obniżenie opłat lotniczych dotyczących informatorów służby informacji powietrznej, którzy zgodnie z art. 95 ust 2 pkt 8 ustawy – Prawo lotnicze zamiast licencji ubiegać się będą o świadectwa kwalifikacji, np. opłata za przeprowadzenie egzaminu praktycznego omawianych informatorów będzie wynosiła 100, a nie 500 zł;
  • obniżenie opłaty lotniczej za wydanie identyfikatora członka załogi (Crew Member Certificate – CMC) z 500 do 50 zł.
 
Nie uległy zmianie opłaty dotyczące rejestracji statków powietrznych oraz certyfikatów ich zdatności do lotu.
Informujemy również, że wszystkie stawki opłaty lotniczej ujęte w załączniku do ustawy – Prawo lotnicze począwszy od 2013 r. będą podlegały corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS; wykaz zwaloryzowanych stawek będzie ogłaszany w Monitorze Polskim do dnia 15 lutego każdego roku.
 
W tytule wnoszonej opłaty lotniczej należy podawać obowiązkowo skróty zamieszczone w kolumnie 2 poniższej tabeli, odnoszące się do danej opłaty, wraz z właściwym opisem słownym, czego dotyczy dana wpłata, wg następującego schematu: 
 
1) Opłata dotyczy wydania licencji pilota samolotowego liniowego:
 
Tab.1, cz. II + wydanie licencji ATPL/A/
 
2)  Opłata dotyczy egzaminu teoretycznego na licencję pilota samolotowego liniowego:
 
Tab.2, cz. I + egzamin teoretyczny na ATPL/A/
 

itp.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK