Ważne

ikona patronaty Prezesa ULC

Zasady ubiegania się o patronat honorowy Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub udziału Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Komitecie Honorowym określone są w Regulaminie.

Przyznanie patronatu honorowego lub wyrażenie zgody na udział w Komitecie Honorowym może dotyczyć przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, ogólnokrajowym lub regionalnym, w tym: konferencji naukowych, seminariów, konkursów i studiów podyplomowych dotyczących zagadnień związanych z lotnictwem cywilnym, w szczególności związanych z bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, rozwojem transportu lotniczego oraz uregulowaniami prawnymi.

Przyznanie patronatu honorowego lub wyrażenie zgody na udział w Komitecie Honorowym podejmowane jest na podstawie wniosku organizatora przedsięwzięcia, złożonego na formularzu:

Zgłoszenie należy przesłać na adres:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
z dopiskiem: „Patronat” lub na adres e-mail: media@ulc.gov.pl.

Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej na 4 tygodnie przed planowanym dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia.

 

Wykaz wydarzeń objętych patronatem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2019 roku:

pdfWykaz_patronatow_2019 r.pdf71.51 KB

Wykaz wydarzeń objętych patronatem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2018 roku:

pdfWykaz_patronatow.doc264.58 KB

Wykaz wydarzeń objętych patronatem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2017 roku:

pdfWykaz patronatów188.48 KB

Organizacje lotnicze są zobowiązane zgłaszać zdarzenia lotnicze równocześnie:


1. na podstawie przepisów krajowych zgłoszenia zdarzeń przesyłane są do PKBWL
oraz
2. dodatkowo (zgodnie z przepisami UE) przesyłane do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

1. Zgłaszanie zdarzeń do PKBWL

Zgodnie z art. 135a, ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. poz. 978, 1221 i 1586) podmioty są zobowiązane zgłaszać zdarzenia lotnicze do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. 

Zgłoszenia należy przesyłać:
pocztą elektroniczną na adres: pkbwl@mi.gov.pl
lub
faksem na nr: +48 22 630 11 17

 

1. Formularz ogólny - do użycia przez użytkowników statków powietrznych, zarządzających lotniskami, agentów handlingowych itp.

2. Formularz dla zdarzeń związanych ze służbami ruchu lotniczego lub interakcjami pomiędzy służbami ATM/CNS a załogami (w tym naruszenia przestrzeni powietrznej, zaniżenia separacji itp.)

3. Formularz dla zdarzeń związanych z aktywnością ptaków i innych zwierząt

4. Formularz zgłoszenia zdarzenia technicznego - dla organizacji projektujących, produkujących, obsługujących i zarządzajacych ciagłą zdatnością do lotu.

 • Form-instrukcja-wypełnienie

pdfplik do pobrania120.21 KB

5. Formularz zgłoszenia dla operatorów i organizacji zaangażowanych w zarobkowe operacje lotnicze. 

 • Form-OPS(*)

pdfplik do pobrania641.28 KB

 • Form-instrukcja-wypełniania analogiczna jak dla "Form-Tech"

(*) Uwaga
Do wypełnienia formularzy „Form-Tech” i „Form-OPS” konieczne jest posiadanie programu Adobe Acrobat Reader DC, którego darmową wersję można pobrać ze strony internetowej Adobe pod linkiem - (https://acrobat.adobe.com/us/en/acrobat/pdf-reader.html). Inne aplikacje PDF mogą nie działać lub uszkadzać formularze PDF.”

 

2. Zgłaszanie zdarzeń do ULC

Zgodnie z przepisami UE organizacje lotnicze są zobowiązane do zgłaszania zdarzeń lotniczych do PKBWL oraz do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Zgłoszenia zdarzeń lotniczych lub innych nieprawidłowych okoliczności, które zagroziły lub mogły zagrozić bezpieczeństwu dokonywane są przez organizacje lotnicze na poniższy adres mailowy do odpowiedniego, bezpośrednio nadzorującego/certyfikującego departamentu.

Zgłoszenia mogą być dokonywane na formularzach wskazanych w w/w pkt 1.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących zgłaszania zdarzeń do departamentów znajduje się w odpowiedniej podzakładce danego departamentu.

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

 

Departament Personelu Lotniczego

lpl-2@ulc.gov.pl

Uwaga: Formularz ogólny jest przesyłany także:
- przez organizacje ATO.

Departament Lotnisk

ltl@ulc.gov.pl

Departament Operacyjno-Lotniczy

lol@ulc.gov.pl

Departament Żeglugi Powietrznej

loz@ulc.gov.pl

Departament Techniki Lotniczej

ltt@ulc.gov.pl

Uwaga: Formularz zdarzenia technicznego przesyłany jest także:
- przez organizacje projektujące i produkujące – do EASA (formularz Form-Tech),
- przez organizacje produkujące, obsługujące i zarządzające ciągłą zdatnością do lotu – do posiadacza Certyfikatu Typu wyrobu, którego zgłoszenie dotyczy (formularz Form-Tech ),
- przez organizacje obsługujące i zarządzające ciągłą zdatnością do lotu – do nadzoru kraju rejestracji statku powietrznego (formularz Form-Tech).

3. Poradnik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. i jego przepisów wykonawczych

Zachęcamy do zapoznania się poradnikiem (Guidance Material) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych.

Poradnik zawiera zbiór wskazówek ułatwiających stosowanie rozporządzenia (EU) Nr 376/2014.
Poradnik jest dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej oraz na portalu Aviationreporting

Link do portalu Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/doc/guidancematerial376.pdf

Link do portalu Aviationreporting:
http://www.aviationreporting.eu/AviationReporting/GuidanceMaterial.aspx

 

 

Wykaz podmiotów
Pliki Departament odpowiedzialny
Lotniska przejdź do tabelki
Departament Lotnisk
Tel. (22) 520 74 63
Fax (22) 520 74 62
e-mail: ltl@ulc.gov.pl
Lądowiska przejdź do tabelki
Przewoźnicy lotniczy - certyfikaty AOC przejdź do pliku
Departament Operacyjno-
Lotniczy
Tel. (22) 520 72 73
Fax (22) 520 75 13
e-mail: lol@ulc.gov.pl
Podmioty uprawnione do wykonywania usług lotniczych – AWC przejdź do pliku
Agenci obsługi naziemnej – certyfikaty AHAC przejdź do pliku
Przewoźnicy lotniczy - koncesje przejdź do pliku
Departament Rynku Transportu
Lotniczego
Tel. (22) 520 73 79
Fax (22) 520 73 49
e-mail: ler@ulc.gov.pl
Agenci obsługi naziemnej - zezwolenia przejdź do pliku
Ośrodki szkolenia lotniczego przejdź na stronę
Departament Personelu
Lotniczego
Tel. (22) 520 72 83
Fax (22) 520 72 94
e-mail: lpl@ulc.gov.pl
Organizacje obsługowe Part-145 przejdź do pliku
Departament Techniki Lotniczej
Tel. (22) 520 73 36
Fax (22) 520 73 73
e-mail: ltt@ulc.gov.pl
Organizacje Obsługowe PART MF  przejdź do pliku
Organizacje obsługowe certyfikowane wg Wymagań 1/2004  przejdź do pliku
Organizacje zarządzania ciągłą zdatnością CAMO (PART M/G) przejdź na stronę
Organizacje zarządzania ciągłą zdatnością CAMO wg PL-6 przejdź na stronę

 

 

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO – EASA (European Aviation Safety Agency)

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego jest jednym z instytucjonalnych filarów europejskiego systemu bezpieczeństwa lotniczego obok Komisji Europejskiej, organizacji EUROCONTROL oraz krajowych władz lotniczych. Została powołana do życia na mocy rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego nr 1592/2002 i rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2003 roku. Obecnie podstawą prawną jej funkcjonowania jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. U. L 79 z 19.3.2008).  
Link do wersji skonsolidowanej rozporządzenia: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0216:20091214:PL:PDF

Siedziba
Siedzibą EASA była początkowo Bruksela. Od listopada 2004 r. mieści się ona w Kolonii w Niemczech.

Struktura Organizacyjna
Do głównych organów Agencji należą: Zarząd, Dyrektor Wykonawczy oraz Komisje odwoławcze. Całą Agencją zarządza Dyrektor Wykonawczy. Oprócz pionu Dyrektora Wykonawczego istnieją jeszcze cztery inne piony właściwe ds. certyfikacji, ds. stanowienia przepisów, ds. standaryzacji i zatwierdzeń oraz ds. finansowych i administracyjnych.  
Poniżej link do schematu struktury organizacyjnej EASA: http://easa.europa.eu/agency-structure.php

Zarząd
W skład Zarządu (Managment Board) Agencji wchodzi obecnie 33 członków. Są to reprezentanci państw członkowskich (28), jeden przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz członkowie z Norwegii, Lichtensteinu, Islandii i Szwajcarii (te 4 państwa - bez prawa głosu). Ponadto na podstawie umów stowarzyszeniowych oraz art. 27 i 66 rozporządzenia 216/2008 w posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć reprezentanci państw trzecich z Europy jako obserwatorzy. Obecnie status taki posiadają Bośnia i Hercegowina, Serbia, Macedonia, Albania i Czarnogóra.

Kadencja członków Zarządu wynosi 5 lat, z kolei Prezesa Zarządu oraz jego Zastępcy 3 lata. Do głównych zadań Prezesa Zarządu należy zwoływanie posiedzeń co najmniej dwa razy do roku.

Zarząd sprawuje nadzór nad działalnością Agencji. Do najważniejszych zadań Zarządu należy:

 • mianowanie Dyrektora Wykonawczego oraz na jego wniosek innych dyrektorów
 • przyjmowanie rocznego sprawozdania z działalności Agencji
 • ustalanie rocznego programu prac Agencji
 • powoływanie członków komisji odwoławczej
 • przyjmowanie wytycznych ws. przydzielania zadań certyfikacyjnych krajowym nadzorom lotniczym i kwalifikowanym jednostkom
 • ustalania procedur podejmowania decyzji przez Dyrektora Wykonawczego
 • uchwala swój regulamin wewnętrzny
 • decyduje o systemie językowym Agencji
 • ustala strukturę organizacyjna oraz politykę personalną Agencji

Informacja o obecnym składzie Zarządu EASA: http://easa.europa.eu/management-board/management-board-members.php

Dyrektor Wykonawczy

Dyrektor Wykonawczy jest mianowany i odwoływany przez Zarząd na wniosek Komisji większością 3/4 głosów na okres pięcioletniej kadencji.

Do kompetencji Dyrektora Wykonawczego należy:

 • zatwierdzanie środków Agencji
 • decyduje o przeprowadzeniu inspekcji w państwach członkowskich i kontroli przedsiębiorstw lotniczych
 • przydzielenie zadań certyfikacyjnych krajowym władzom lotniczym lub uprawnionym organom, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez zarząd
 • pełnienie wszelkich funkcji międzynarodowych oraz prowadzenie współpracy technicznej z państwami trzecimi
 • przyjmowanie wewnętrznych instrukcji administracyjnych oraz publikowanie zawiadomień
 • przygotowywanie corocznie projektu ogólnego sprawozdania rocznego i przekazanie go zarządowi
 • sprawowanie i nadzorowanie polityki personalnej
 • oszacowanie przychodów i wydatków Agencji oraz wykonywanie budżetu
 • podejmowanie, za zgodą zarządu, decyzji dotyczących otwierania biur terenowych w państwach członkowskich
 • przygotowywanie i realizacja rocznego programu prac
 • przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udzielenie wsparcia skierowane przez Komisję

Pierwszym Dyrektorem Wykonawczym Agencji został Francuz, pan Patrick Goudou (więcej informacji: http://easa.europa.eu/executive-director.php ). 1 września 2013 roku stanowisko Dyrektora Wykonawczego EASA objął Patrick Ky, były szef programu SESAR.

Komisje odwoławcze
Komisje są powoływane do rozpatrywania odwołań od decyzji wydawanych przez EASA. Ich członkowie są powoływani przez Zarząd na pięcioletnią kadencję. Odwołania mogą składać osoby fizyczne oraz osoby prawne, których decyzja dotyczy. W pierwszej kolejności odwołanie rozpatruje Dyrektor Wykonawczy i rozpoznaje czy odwołanie jest dopuszczalne i zasadne i ewentualnie dokonuje korekty decyzji. Jeśli w ciągu miesiąca Dyrektor nie rozpatrzy pozytywnie odwołania przekazuje je niezwłocznie do komisji odwoławczej.
Jeśli strona nie jest usatysfakcjonowana decyzją komisji istnieje możliwość wniesienia skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Agencja ma obowiązek zastosować się do orzeczenia Trybunału.
 
Kompetencje Agencji
Do głównych zadań Agencji należy przede wszystkim pomoc Komisji w przygotowywaniu projektów aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. W tym celu Agencja wydaje opinie i zalecenia przeznaczone dla Komisji.
Agencja wykonuje również własne zadania np.: wydawanie certyfikatów na produkty lotnicze w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska (np.: statki powietrzne, silniki) czy zatwierdzanie i nadzorowanie organizacji projektujących i produkujących statki powietrzne. Jednak już certyfikacja poszczególnych statków powietrznych leży w gestii władz państw członkowskich.
Agencja ma również uprawnienia do przeprowadzania inspekcji, szkoleń oraz programów w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zajmuje się również zbieraniem danych i przeprowadzaniem badań w celu zwiększenia bezpieczeństwa w lotnictwie.
Od momentu ustanowienia Agencji, była ona właściwa w sprawach certyfikacji sprzętu lotniczego i zdatności do lotu.
Na mocy rozporządzenia 216/2008 Agencja nabyła ponadto kompetencje w zakresie licencjonowania personelu lotniczego, operacji lotniczych oraz oceny bezpieczeństwa statków powietrznych z państw trzecich, co było skutkiem rozwiązania Zrzeszenia Władz Lotniczych (JAA).
Kolejne rozszerzenie kompetencji Agencji miało miejsce na podstawie Rozporządzenia PE i Rady (WE) Nr 1108/2009 z dnia 21 października 2009 r., poprzez włączenie w zakres kompetencji Agencji zagadnień dotyczących lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej.   

ROZSZERZENIE KOMPETENCJI EASA

Rozporządzenie Kompetencje EASA Wejście w życie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

Nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r.

Personel lotniczy (art. 7) FCL do 8 kwietnia 2012
Operacje lotnicze (art.8) OPS
Ocena bezpieczeństwa statków powietrznych z państw trzecich (art.9) SAFA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

Nr 1108/2009 z dnia 21 października 2009 r.

Lotniska (art. 8a) do 31 grudnia 2013
Zarządzanie ruchem lotniczym ATM i Służby Żeglugi Powietrznej ANS (art. 8b) do 31 grudnia 2012
Kontrolerzy ruchu lotniczego (art. 8c) do 31 grudnia 2012

 

STRUKTURA INFOLINII ULC + 48 22 520 72 00:

1. Język Polski

2. English

1. Punkt Obsługi Klienta

2. Komórki organizacyjne                       

1. Personel lotniczy 

 • 1 Odbiór licencji / świadectwa kwalifikacji; 
 • 2 Zapisy na sesje egzaminacyjne;
 • 3 Egzaminy z j. angielskiego; 
 • 4 Skierowanie na egzamin praktyczny; 
 • 5 Certyfikacja i nadzór nad ośrodkami szkolenia pilotów i skoczków; 
 • 6 Odbiór licencji mechanika PART 66; 
 • 7 Orzecznictwo lotniczo–lekarskie; 
 • 8 Sekretariat;
 • 9 POK 

2. Technika lotnicza 

 • 1 Rejestracja, rezerwacja znaków i zgłoszenie stałego pobytu SP; 
 • 2 Zdatność do lotu SP lotnictwa ogólnego; 
 • 3 Zdatność do lotu SP lotnictwa transportowego; 
 • 4 Sekretariat; 
 • 5 POK 

3. Certyfikacja przewozów lotniczych, usług lotniczych i obsługi naziemnej

 • 1 Inspekcje polskich i obcych SP; 
 • 2 AOC; 
 • 3 AWC; 
 • 4 AHAC; 
 • 5 Uznanie zagranicznych certyfikatów, umowy leasingowe; 
 • 6 Sekretariat; 
 • 7 POK

4. Prawa pasażerów

5. Lotniska, lądowiska, uzgadnianie przeszkód w otoczeniu lotnisk 

 

6. Koncesja na przewóz, zezwolenia na obsługę naziemną, zarządzanie lotniskami, przewóz i prawa sprzedaży przewozów lotniczych

7. Żegluga powietrzna, zgody na przelot i LUN

8. Ochrona i ułatwienia, przedmioty zabronione w przewozie lotniczym 

9. Kancelaria ULC 

0. POK

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK