Pokazy lotnicze

W 2018 roku opłata wynosi :

Opłata podstawowa to 162 pln zwiększona o 55 pln za każdy dzień wykonywania pokazów dla każdego statku.

UWAGA: trening do pokazu oraz wystawa statyczna nie podlega opłacie.

Opłatę lotniczą należy uiścić na konto:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Narodowy Bank Polski
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

Z tytułu:

Załącznikiem nr 6, Tabeli nr 1, część III, pkt 3.13, ppkt 33 ,,Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie pokazu lotniczego”.

 

W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych, informujemy o najważniejszych zmianach w przepisach dotyczących pokazów.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 kwietnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych, wprowadziło następujące zmiany w paragrafach:

 • 5 ust. 2 - doprecyzowano, że loty akrobacyjne nad osiedlem lub innym skupiskiem ludności  można wykonywać wyłącznie w strefie lotów  akrobacyjnych albo w strefie pokazu lotniczego;
 • 7 ust. 2 pkt 5 - opisano jakie wymagania powinien posiadać dyrektor pokazu lotniczego w zakresie o których mowa w § 9 ust. 1;
 • 7 ust. 2 pkt 5a - opisano jakie wymagania powinien posiadać kierownik programu pokazu lotniczego, kierownik lotów oraz kierownik skoków, jeżeli został wyznaczony, a także rodzaj posiadanych uprawnień, o których mowa w § 12 ust. 1;
 • 7 ust. 2 pkt 5b - dodano przepis o którym mowa w § 12 ust. 1a, że dyrektor pokazu lotniczego może, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa pokazu lotniczego, dodatkowo wyznaczyć osoby, które w jego ocenie są niezbędne do organizacji i prowadzenia pokazu lotniczego;
 • 7 ust. 2 pkt 9 - dodano przepis o organizacji naziemnego ruchu statków powietrznych; pojazdów i pieszych;
 • 7 ust. 4 - dodano przepis, że program pokazu lotniczego sporządza organizator pokazu lotniczego, uwzględniając postanowienia instrukcji operacyjnej lotniska albo lądowiska, na którym jest planowany pokaz lotniczy;
 • 8 ust. 1 pkt 2 - dodano przepis, że oświadczenie wyrażające zgodę na podjęcie obowiązków w zakresie organizacji i prowadzenia pokazu lotniczego podpisuje także kierownik skoków jeżeli został wyznaczony;
 • 8 ust. 1 pkt 3 - dodano przepis zobowiązujący dodatkowo wyznaczone osoby do złożenia oświadczenia osób, o których mowa w § 12 ust. 1a, wyrażające zgodę na podjęcie przez nie obowiązków w zakresie organizacji i prowadzenia pokazu lotniczego;
 • 12 ust. 3 – uchylony; (3. Dyrektor pokazu lotniczego wyznacza kierownika skoków, jeżeli w pokazie lotniczym będą wykonywane skoki spadochronowe.) nadano nowe brzmienie zapisowi w § 12 ust. 1 pkt 3.
 • 12 ust. 8 - dodano przepis mówiący, że dyrektorowi pokazu lotniczego podlegają osoby, o których mowa w ust. 1 i 1a;
 • 14 ust 3 - uszczegółowiono przepis odnośnie współpracy organizatora pokazu lotniczego z właściwą terytorialnie instytucją zapewniającą służby ruchu lotniczego oraz obowiązku uzgadniania warunków i zasad współpracy z instytucją zapewniającą służby ruchu lotniczego w przyległych elementach struktury przestrzeni powietrznej.
 • 23 ust. 2 pkt 5 - zmieniono wysokość bezwzględną na względną;
 • 23 ust. 2 pkt 6 - dodano przepis, który wnosi obowiązek określenia rodzaju dokumentu zdatności statku powietrznego wraz z datą jego ważności;
 • 30 ust. 1 pkt 4 - dodano przepis dotyczący udziału skoczka spadochronowego w pokazach lotniczych z uprawnieniem klasy wyszkolenia co najmniej C-PJ(C);
 • 38 ust. 2 - dodano przepis, że podczas pokazu lotniczego loty statkiem powietrznym wykonuje się z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w instrukcji użytkowania w locie albo dokumencie równoważnym wydanym przez właściwy organ państwa obcego dla danego statku powietrznego lub w dokumencie wydanym w ramach lotnictwa państwowego.

Treść rozporządzenia znajduje się na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Listy kontrolne do pokazów lotniczych sezon 2017 i 2018
1. Pokaz lotniczy 1b
docLista kontrolna 01. Inspekcja przed pokazem204.5 KB
docLista kontrolna 02. Odprawa z innymi podmiotami161 KB
docLista kontrolna 03. Odprawa z osobami funkcyjnymi209 KB
docLista kontrolna 04. Odprawa z zespolem pilotow211.5 KB
docLista kontrolna 05. Nadzór w trakcie pokazu206 KB
docLista kontrolna 06. Odprawa po pokazie lotniczym123 KB

2. Pokaz lotniczy 1d

docLista kontrolna 01. Inspekcja przed pokazem195 KB
docLista kontrolna 02. Odprawa z innymi podmiotami156.5 KB
docLista kontrolna 03. Odprawa z osobami funkcyjnymi201.5 KB
docLista kontrolna 04. Odprawa z zespolem pilotow207 KB
docLista kontrolna 05. Nadzor w trakcie pokazu202 KB
docLista kontrolna 06. Odprawa po pokazie lotniczym118.5 KB


3. Pokaz lotniczy nad wodą
docNad wodą, lista kontrolna 01. Inspekcja przed pokazem221 KB
docNad wodą, lista kontrolna 02. Inspekcja z innymi podmiotami160.5 KB
docNad wodą, lista kontrolna 03. Inspekcja z osobami fizycznymi208.5 KB
docNad wodą, lista kontrolna 04. Odprawa z zespołem pilotów215 KB
docNad wodą, lista kontrolna 05. Nadzor w trakcie pokazu211.5 KB
docNad wodą, lista kontrolna 06. Odprawa po pokazie lotniczym120 KB

Pokazy lotnicze w sezonie 2016 r. – analiza oraz wnioski i zalecenia

Zachęcamy do zapoznania się z analizą dotyczącą przeprowadzonych pokazów lotniczych w sezonie 2016 r.Wnioski i zalecenia zostały sformułowane na podstawie kontroli przeprowadzonych przez inspektorów ULC. Mamy nadzieję, że opracowanie przyczyni się do zwiększenia świadomości zagrożeń przy organizacji pokazów, a także stosowania dobrych praktyk lotniczych przez organizatorów.

pdfPokazy lotnicze - analiza385.25 KB
pdfPokazy lotnicze - prezentacja3.36 MB

Organizując pokaz lotniczy należy przestrzegać w szczególności przepisów:

• ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, z późn. zm.),
• ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504),
• rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 956).

Pokaz lotniczy wg ustawy Prawo lotnicze art. 123 ust. 1a –

Przez pokaz lotniczy należy rozumieć loty statków powietrznych organizowane dla publiczności w celu zademonstrowania sprzętu lotniczego lub umiejętności pilotów, które nie są

• Pkt 1) wykonywane wyłącznie w ramach szkolenia lub treningu;
• Pkt 2) organizowane wyłącznie w celach handlowych lub zawodowych

Ustawa przewiduje dwa rodzaje pokazów lotniczych. Pokaz lotniczy, który jest jednocześnie imprezą masową z udziałem publiczności powyżej 1000 osób  (art. 123 ust. 1b ustawy Prawo lotnicze) oraz pokaz lotniczy, gdzie liczba osób jest mniejsza niż 1000 (art. 123 ust. 1d ustawy Prawo lotnicze). Różnica w tych dwóch typach pokazów lotniczych skutkuje odmiennymi przepisami oraz innym tokiem postępowania administracyjnego. Jest to istotne ze względu na wymagane dokumenty potrzebne do złożenia w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Przelot statków powietrznych jest również zaliczany jako pokaz lotniczy.

Loty akrobacyjne w strefie lotów akrobacyjnych albo w strefie pokazu lotniczego wykonuje się na wysokości większej niż 300 m (1000 ft) nad poziomem terenu. Jeżeli organizator pragnie obniżyć wysokość lotów akrobacyjnych musi złożyć dodatkowo wniosek o obniżenie wysokości.

Zastrzeżenie:

• Lot statku powietrznego podczas pokazu lotniczego polegający na imitacji: działań ratowniczych, zadań agrolotniczych, działań taktycznych, gaszenia pożaru, lądowania w przypadku lotu nad droga startową, zawodów lotniczych– wykonuje się tylko w ramach pokazu lotniczego spełniającego wymagania imprezy masowej (art. 123 ust. 1b), wymóg zawarty w rozporządzeniu w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych (§ 36 ust. 3).

• Strefę pokazu lotniczego należy ustalić z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej PAŻP.

• W przypadku organizowania pokazu lotniczego na terenie lotniska należy pamiętać, iż starty i lądowania na lotnisku cywilnym, w tym wykonywanie w ramach pokazu lotniczego muszą odbywać się zgodnie z Instrukcją Operacyjną Lotniska (INOP) (art. 69 ustawy Prawo lotnicze).

• Jeżeli strefa pokazu lotniczego jest wyznaczona nad cywilnym lotniskiem  lub lądowiskiem, to przy wyznaczaniu tej strefy należy uwzględnić warunki użytkowania odpowiednio lotniska lub lądowiska zawarte w INOP (§ 13 ust. 4 rozporządzenia w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych).

• Zarządzający lotniskiem cywilnym lub lądowiskiem może przerwać, zawiesić lub odwołać pokaz odbywający się na danym lotnisku (lądowisku), informując o tym organizatora pokazu lotniczego, gdy w jego ocenie zachodzi możliwość zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa dla osób lub statków powietrznych znajdujących się na lotnisku lub lądowisku (§ 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych).


Ewentualne pytania prosimy kierować pod numer telefonu 0-22 520 75 00 lub 520 73 97
Lub na adres mailowy pokazy@ulc.gov.pl

Formularze wniosków dotyczące pokazów lotniczych:

• Formularz 1 - Wniosek o wyrażanie zgody na przeprowadzenie pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1b
docxplik do pobrania588.13 KB
• Formularz 2 - Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1d
docxplik do pobrania152.53 KB
• Formularz 3 - Wniosek o wyrażanie zgody na obniżenie minimalnej wysokości lotów akrobacyjnych podczas pokazów lotniczych
docxplik do pobrania82.6 KB

* Formularz 4 - Wniosek o wyrażanie zgody na obniżenie minimalnej wysokości sprawdzenia otwarcia spadochronu podczas pokazu lotniczego w strefie pokazu

docxplik do pobrania80.6 KB

Obowiązujące terminy:

• W przypadku organizowania pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust.1b ustawy Prawo lotnicze wniosek razem z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć do ULC na 30 dni przed planowanym terminem pokazu lotniczego.
• W przypadku organizowania pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1d ustawy Prawo lotnicze powiadomienie razem z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć do ULC na 14 dni przed planowanym terminem pokazu lotniczego.
• Jeżeli wniosek organizatora pokazu lotniczego wraz z programem pokazu nie spełnia wymogów wskazanych w przepisach i wezwanie do ich usunięcia zostanie dostarczone do organizatora , to w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania, zgodnie z art.64 § 2 przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23), organizator powinien uzupełnić braki formalne i przesłać ponownie wniosek wraz z programem pokazu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jeżeli wniosek nie zostanie dostarczony we wskazanym terminie, to pozostanie bez rozpatrzenia.
• W przypadku organizowania lotów akrobacyjnych na obniżonej wysokości:
o Wniosek razem z niezbędnymi załącznikami dotyczący pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1b należy dostarczyć do ULC na 30 dni przed planowanym terminem pokazu lotniczego.
o Wniosek razem z niezbędnymi załącznikami dotyczący pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1d należy dostarczyć do ULC na 14 dni przed planowanym terminem pokazu lotniczego.
o Wniosek razem z niezbędnymi załącznikami dotyczący lotów akrobacyjnych należy dostarczyć do ULC na 7 dni roboczych przed planowanym terminem lotów akrobacyjnych.
o Wniosek razem z niezbędnymi załącznikami dotyczący lotów akrobacyjnych pilotów państw obcych należy dostarczyć do ULC na 3 dni robocze przed planowanym terminem lotu Powyższą opłatę lotniczą uiszcza się w przypadku organizowania pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1b ustawy Prawo Lotnicze (będącego imprezą masową i wymagającego zgody Prezesa ULC).

Opłata lotnicza za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie pokazu lotniczego:

Powyższą opłatę lotniczą uiszcza się w przypadku organizowania pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1b ustawy Prawo lotnicze (będącego imprezą masową i wymagającego zgody Prezesa ULC).

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK