Pokazy lotnicze

Pokazy lotnicze w sezonie 2016 r. – analiza oraz wnioski i zalecenia

Zachęcamy do zapoznania się z analizą dotyczącą przeprowadzonych pokazów lotniczych w sezonie 2016 r.Wnioski i zalecenia zostały sformułowane na podstawie kontroli przeprowadzonych przez inspektorów ULC. Mamy nadzieję, że opracowanie przyczyni się do zwiększenia świadomości zagrożeń przy organizacji pokazów, a także stosowania dobrych praktyk lotniczych przez organizatorów.

pdfPokazy lotnicze - analiza385.25 KB
pdfPokazy lotnicze - prezentacja3.36 MB

UWAGA:
Dotyczy podmiotów wykonujących zarobkowe operacje specjalistyczne (SPO) z wykorzystaniem statków powietrznych posiadających świadectwo zdatności do lotu (CofA) zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 748/2012 lub wziętych w leasing zgodnie z ORO.SPO.100 lit. c, tj. podmiotów, które chcą między innymi wykonywać zarobkowe loty pokazowe.

Uprzejme przypominamy podmiotom wykonującym zarobkowe operacje specjalistyczne (SPO), że została przygotowana procedura zgłaszania SPO, którą zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce Operacje lotnicze w podzakładce Operacje specjalistyczne

Wszelkie pytania, dotyczące podmiotów wykonujących zarobkowe operacje specjalistyczne (SPO), proszę kierować do Departamentu Operacyjno-Lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Organizując pokaz lotniczy należy przestrzegać w szczególności przepisów:

• ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, z późn. zm.),
• ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504),
• rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 956).

Pokaz lotniczy wg ustawy Prawo lotnicze art. 123 ust. 1a –

Przez pokaz lotniczy należy rozumieć loty statków powietrznych organizowane dla publiczności w celu zademonstrowania sprzętu lotniczego lub umiejętności pilotów, które nie są

• Pkt 1) wykonywane wyłącznie w ramach szkolenia lub treningu;
• Pkt 2) organizowane wyłącznie w celach handlowych lub zawodowych

Ustawa przewiduje dwa rodzaje pokazów lotniczych. Pokaz lotniczy, który jest jednocześnie imprezą masową z udziałem publiczności powyżej 1000 osób  (art. 123 ust. 1b ustawy Prawo lotnicze) oraz pokaz lotniczy, gdzie liczba osób jest mniejsza niż 1000 (art. 123 ust. 1d ustawy Prawo lotnicze). Różnica w tych dwóch typach pokazów lotniczych skutkuje odmiennymi przepisami oraz innym tokiem postępowania administracyjnego. Jest to istotne ze względu na wymagane dokumenty potrzebne do złożenia w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Przelot statków powietrznych jest również zaliczany jako pokaz lotniczy.

Loty akrobacyjne w strefie lotów akrobacyjnych albo w strefie pokazu lotniczego wykonuje się na wysokości większej niż 300 m (1000 ft) nad poziomem terenu. Jeżeli organizator pragnie obniżyć wysokość lotów akrobacyjnych musi złożyć dodatkowo wniosek o obniżenie wysokości.

Zastrzeżenie:

• Lot statku powietrznego podczas pokazu lotniczego polegający na imitacji: działań ratowniczych, zadań agrolotniczych, działań taktycznych, gaszenia pożaru, lądowania w przypadku lotu nad droga startową, zawodów lotniczych– wykonuje się tylko w ramach pokazu lotniczego spełniającego wymagania imprezy masowej (art. 123 ust. 1b), wymóg zawarty w rozporządzeniu w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych (§ 36 ust. 3).

• Strefę pokazu lotniczego należy ustalić z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej PAŻP.

• W przypadku organizowania pokazu lotniczego na terenie lotniska należy pamiętać, iż starty i lądowania na lotnisku cywilnym, w tym wykonywanie w ramach pokazu lotniczego muszą odbywać się zgodnie z Instrukcją Operacyjną Lotniska (INOP) (art. 69 ustawy Prawo lotnicze).

• Jeżeli strefa pokazu lotniczego jest wyznaczona nad cywilnym lotniskiem  lub lądowiskiem, to przy wyznaczaniu tej strefy należy uwzględnić warunki użytkowania odpowiednio lotniska lub lądowiska zawarte w INOP (§ 13 ust. 4 rozporządzenia w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych).

• Zarządzający lotniskiem cywilnym lub lądowiskiem może przerwać, zawiesić lub odwołać pokaz odbywający się na danym lotnisku (lądowisku), informując o tym organizatora pokazu lotniczego, gdy w jego ocenie zachodzi możliwość zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa dla osób lub statków powietrznych znajdujących się na lotnisku lub lądowisku (§ 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych).


Ewentualne pytania prosimy kierować pod numer telefonu 0-22 520 75 00 lub 520 73 97
Lub na adres mailowy pokazy@ulc.gov.pl

Formularze wniosków dotyczące pokazów lotniczych:

• Formularz 1 - Wniosek o wyrażanie zgody na przeprowadzenie pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1b
docxplik do pobrania259.46 KB
• Formularz 2 - Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1d
docplik do pobrania130 KB
• Formularz 3 - Wniosek o wyrażanie zgody na obniżenie minimalnej wysokości lotów akrobacyjnych podczas pokazów lotniczych
docxplik do pobrania72.78 KB

Obowiązujące terminy:

• W przypadku organizowania pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust.1b ustawy Prawo lotnicze wniosek razem z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć do ULC na 30 dni przed planowanym terminem pokazu lotniczego.
• W przypadku organizowania pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1d ustawy Prawo lotnicze powiadomienie razem z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć do ULC na 14 dni przed planowanym terminem pokazu lotniczego.
• Jeżeli wniosek organizatora pokazu lotniczego wraz z programem pokazu nie spełnia wymogów wskazanych w przepisach i wezwanie do ich usunięcia zostanie dostarczone do organizatora , to w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania, zgodnie z art.64 § 2 przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23), organizator powinien uzupełnić braki formalne i przesłać ponownie wniosek wraz z programem pokazu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jeżeli wniosek nie zostanie dostarczony we wskazanym terminie, to pozostanie bez rozpatrzenia.
• W przypadku organizowania lotów akrobacyjnych na obniżonej wysokości:
o Wniosek razem z niezbędnymi załącznikami dotyczący pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1b należy dostarczyć do ULC na 30 dni przed planowanym terminem pokazu lotniczego.
o Wniosek razem z niezbędnymi załącznikami dotyczący pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1d należy dostarczyć do ULC na 14 dni przed planowanym terminem pokazu lotniczego.
o Wniosek razem z niezbędnymi załącznikami dotyczący lotów akrobacyjnych należy dostarczyć do ULC na 7 dni roboczych przed planowanym terminem lotów akrobacyjnych.
o Wniosek razem z niezbędnymi załącznikami dotyczący lotów akrobacyjnych pilotów państw obcych należy dostarczyć do ULC na 3 dni robocze przed planowanym terminem lotu Powyższą opłatę lotniczą uiszcza się w przypadku organizowania pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1b ustawy Prawo Lotnicze (będącego imprezą masową i wymagającego zgody Prezesa ULC).

Opłata lotnicza za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie pokazu lotniczego:

Powyższą opłatę lotniczą uiszcza się w przypadku organizowania pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1b ustawy Prawo lotnicze (będącego imprezą masową i wymagającego zgody Prezesa ULC).

W 2017 roku opłata wynosi :

Opłata podstawowa – 158 zł,  zwiększona o 53 zł za każdy dzień wykonywania pokazów dla każdego statku powietrznego używanego w pokazach.

UWAGA: trening do pokazu oraz wystawa statyczna nie podlega opłacie.

Opłatę lotniczą należy uiścić na konto:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Narodowy Bank Polski
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

Z tytułu:

Załącznikiem nr 6, Tabeli nr 1, część III, pkt3.13, ppkt 33 ,,Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie pokazu lotniczego”.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK