Nowe prawo UE

W dniu 25 listopada 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. (Dz. U. L 311 z 25.11.2011, s.1) (tzw. Air Crew Regulation).
Rozporządzenie to zawiera nowe, wspólne dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, przepisy wykonawcze z zakresu  szkolenia, egzaminowania, badań lotniczo-lekarskich i licencjonowania pilotów oraz personelu pokładowego.
Rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 zostało zmienione i uzupełnione rozporządzeniem (UE) nr 290/2012 z dnia z dnia 30 marca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. U. L 100 z 5.4.2012, s.1).

W dniu 15 grudnia 2011 r. Dyrektor Wykonawczy EASA decyzjami nr: 2011/015/R i 2011/016/R wprowadził do stosowania materiały wyjaśniające i doradcze (AMC i GM) do wymagań zawartych w Załączniku IV (tzw. Part-MED) oraz Załączniku I (tzw. Part-FCL) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.
W dniu 19 kwietnia 2012 r. Dyrektor Wykonawczy EASA decyzjami nr: 2012/005/R,  2012/006/R i 2012/007/R wprowadził do stosowania materiały wyjaśniające i doradcze (AMC i GM) do wymagań zawartych w Załączniku V (Part-CC), Załączniku VI (Part-ARA) oraz Załączniku VII (Part-ORA) do rozporządzenia WE nr 1178/2011.

Ww. decyzje Dyrektora Wykonawczego EASA wraz z załącznikami do nich zostały przetłumaczone na język polski i opublikowane w Dzienniku Urzędowym ULC wytycznymi Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego: Nr 3 z dnia 16 lipca 2012 r. (poz. 67) oraz Nr 5 z dnia 20 września 2012 r. (poz. 89).

AMC i GM opisują możliwe do zastosowania sposoby spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu (UE) nr.1178/2011 i z założenia mają ułatwiać oraz standaryzować działania podmiotów ubiegających się o uzyskanie certyfikatów w zakresie szkolenia personelu lotniczego. Bezpośrednie zastosowanie proponowanych w AMC i GM zasad, metod oraz środków będzie najbardziej skutecznym i efektywnym sposobem spełnienia wspólnotowych wymagań.

Zmienione i uzupełnione rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 zawiera obecnie 7 załączników:
a. Załącznik 1: Część-FCL (wymagania dla członków personelu lotniczego),
b. Załącznik 2: Warunki konwersji krajowych licencji oraz uprawnień samolotowych i śmigłowcowych,
c. Załącznik 3: Warunki uznawania licencji wydanych przez kraje trzecie lub w ich imieniu,
d. Załącznik 4: Część-MED (wymagania medyczne),
e. Załącznik 5: Część-CC (wymagania dla personelu pokładowego),
f. Załącznik 6: Część-ARA (wymagania dla nadzoru),
g. Załącznik 7: Część-ORA (wymagania dla organizacji szkoleniowych, operatorów FSTD oraz Centrów Medycyny Lotniczej).

Obowiązujące rozporządzenie  nr 216/2008/WE w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE, zwane dalej rozporządzeniem 216/2008 dostępne jest w systemie EURLEX w języku polskim pod linkiem:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0216:20091214:PL:PDF 
 
Rozporządzenie (EU) nr 1178/2011 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:311:0001:0193:PL:PDF .

Rozporządzenie (EU) nr 290/2012 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:100:0001:0056:PL:PDF .

Rozporządzenie (EU) nr 70/2014 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0070&rid=1 .

Rozporządzenie (EU) nr 245/2014 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0245&rid=4 .

Rozporządzenie (EU) nr 2015/445 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0445&rid=1

Rozporządzenie (EU) nr 2016/539 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0539&qid=1461224664992&from=PL

Rozporządzenie (EU) nr 1178/2011 (wersja skonsolidowana) dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011R1178-20160408&qid=1463401464677&from=PL

 

Materiały wyjaśniające i doradcze do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 dostępne są w języku angielskim na stronach:

  • AMC i GM do Part-FCL:

http://easa.europa.eu/system/files/dfu/AMC%20and%20GM%20to%20Part-FCL.pdf

  • AMC i GM do Part-FCL (zmiana nr 1):

http://easa.europa.eu/system/files/dfu/2014-022-R-Annex%20to%20ED%20Decision%202014-022-R.pdf

  • AMC i GM do Part-MED:

http://easa.europa.eu/system/files/dfu/AMC%20and%20GM%20on%20the%20medical%20certification%20of%20pilots%20and%20medical%20fitness%20of%20cabin%20crew.pdf

  • AMC i GM do Part-MED. (zmiana nr 1):

http://easa.europa.eu/system/files/dfu/Annex%20to%20ED%20Decision%202013-016-R.pdf

  • GM do Part-CC:

http://easa.europa.eu/system/files/dfu/Annex%20to%20ED%20Decision%202012-005-R.pdf

  • AMC i GM do Part-ARA:

http://easa.europa.eu/system/files/dfu/Annex%20to%20ED%20Decision%202012-006-R.pdf

  • AMC i GM do Part-ARA (zmiana nr 1):

http://easa.europa.eu/system/files/dfu/Annex%20to%20Decision%202013-006-R.pdf

AMC i GM do Part-ARA (zmiana nr 2):
http://easa.europa.eu/system/files/dfu/2014-020-R-Annex%20to%20ED%20Decision%202014-020-R.pdf

  • AMC i GM do Part-ORA:

http://easa.europa.eu/system/files/dfu/Annex%20to%20ED%20Decision%202012-007-R.pdf

  • AMC i GM do Part-ORA (zmiana nr 1):

http://easa.europa.eu/system/files/dfu/Annex%20to%20Decision%202013-008-R.pdf

  • AMC i GM do Part-ORA (zmiana nr 2):

http://easa.europa.eu/system/files/dfu/2014-021-R-Annex%20to%20ED%20Decision%202014-021-R.pdf

Ww. materiały wyjaśniające i doradcze w języku polskim:

pdfAMC_i_GM_do_Part-ARA.pdf1.25 MB
pdfAMC_i_GM_do_Part-FCL.pdf5.98 MB
pdfAMC_i_GM_do_Part-MED.pdf587.92 KB
pdfAMC_i_GM_do_Part-ORA.pdf896.48 KB
pdfGM_do_Part-CC.pdf134.42 KB

 

Gorąco zachęcamy do zapoznania się ww. aktami prawnymi oraz materiałami.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK