Emisja spalin i hałas statków powietrznych

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego sprawy związane z emisją spalin i hałasem statków powietrznych prowadzone są przez Wydział Ochrony Środowiska (LTT-6):

  • Certyfikacja w zakresie hałasu i emisji spalin statków powietrznych produkcji polskiej nie objętych odpowiedzialnością EASA lub w ramach kontraktu podpisanego pomiędzy EASA a ULC:

Wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji w tym zakresie jest wysyłany do wnioskującego e-mailem. Po wypełnieniu wniosek należy przesłać do Dyrektora Departamentu Techniki Lotniczej wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty według tabeli nr 1, część III, 3.3, punkt 6.2) załącznika nr 6 do ustawy - Prawo lotnicze.

  • Wydawanie Świadectw zdatności w zakresie hałasu dla statków powietrznych, rejestrowanych w Rejestrze Cywilnych Statków Powietrznych

Świadectwo zdatności w zakresie hałasu stwierdza, że statek powietrzny spełnia odpowiednie wymagania I tomu Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Jest to jednym z warunków niezbędnych do zarejestrowania statku powietrznego w Rejestrze Cywilnych Statków Powietrznych i dopuszczenia go do użytkowania.

Druki i wzory dokumentów 

Wniosek o wydanie Świadectwa zdatności w zakresie hałasu dostępny jest na stronie internetowej Departamentu Techniki:

Wniosek o wydanie Świadectwa Zdatności w Zakresie Hałasu
docxplik do pobrania20.7 KB

Do wniosku jest dołączona informacja o niezbędnych dodatkowych dokumentach oraz opłacie za wydanie świadectwa.

Uregulowania prawne:

• Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r., poz. 933, 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134), art. 53 ust. 2.

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska (Dz. U. z 2012 r., poz. 953)

Informacja na temat świadectw hałasu dla statków powietrznych

Rozporządzenie (WE) Nr 216/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego EASA w artykule 6 stwierdza, że wszystkie statki powietrzne, za wyjątkiem określonych w załączniku II do tego rozporządzenia, muszą spełniać wymagania ochrony środowiska, w tym w zakresie hałasu zgodnie z tomem I Załącznika (Aneksu) 16 ICAO. Spełnienie tych wymagań potwierdza Urząd Lotnictwa Cywilnego poprzez wydanie Świadectwa zdatności w zakresie hałasu (noise certificate). Jest to warunkiem zarejestrowania i dopuszczenia statku powietrznego do użytkowania.

 EASA opublikowała bazę danych w zakresie hałasu i państwa UE są zobowiązane do wystawiania takich świadectw ściśle według zamieszczonych tam danych. EASA respektuje nie tylko podane w tomie I Załącznika 16 procedury pomiaru hałasu i jego dopuszczalne poziomy, ale także ograniczenia stosowania wymagań w stosunku do starszych statków powietrznych pomimo, że w jej bazie danych takie typy i modele występują.

Rozdział 6 Załącznika 16 zwalnia z obowiązku przeprowadzania certyfikacji w zakresie hałasu, a więc i posiadania świadectwa hałasu, następujące samoloty z maksymalną certyfikowaną masą startową do 8.618 kg:

  • samoloty zaprojektowane jako rolnicze lub przeciwpożarowe oraz samoloty akrobacyjne,
  • samoloty, dla których wniosek o certyfikat typu był złożony przed 1 stycznia 1975 r. lub świadectwo zdatności do lotu dla poszczególnego samolotu było wydane po raz pierwszy przed 1 stycznia 1980 r.

Ponieważ w wielu przypadkach trudno jest uzyskać informację na temat daty złożenia wniosku o certyfikat typu, należy zatem kierować się tym ostatnim warunkiem i przyjąć, że zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa hałasu są samoloty wyprodukowane przed 1 stycznia 1980 r.

Jeśli dla takich samolotów zostały już wydane świadectwa hałasu, to na żądanie właściciela samolotu i po zwrocie świadectwa do ULC będzie zwracana wniesiona opłata lotnicza.

Należy jednak pamiętać wykonując loty do państw, na których lotniskach jest pobierana opłata hałasowa, jak np. Niemcy, że za lądowanie samolotem bez świadectwa hałasu pobierana jest znacznie wyższa opłata.

Rozdział 10, dotyczący nowszych samolotów lekkich, dodatkowo zwalnia także z obowiązku posiadania takiego świadectwa szybowce z napędem pomocniczym (niezdolne do samodzielnego startu) oraz łodzie latające i amfibie.

Dla śmigłowców dużych taką datą graniczną jest data złożenia wniosku o certyfikat typu: 1 stycznia 1985r., zaś dla śmigłowców lekkich, o maksymalnej masie startowej do 3.175 kg: 11 listopada 1993 r.

W stosunku do ultralekkich statków powietrznych polski nadzór lotniczy jeszcze nie wymaga posiadania świadectw hałasu.

Samoloty wyprodukowane po 1 stycznia 1980 r. oraz śmigłowce po powyższych datach muszą zatem posiadać świadectwo hałasu. Poziom hałasu musi być określony na podstawie badań w locie i jeśli danych takich nie ma jeszcze w bazie danych EASA, wówczas posiadacz certyfikatu typu lub zatwierdzona przez EASA organizacja projektująca składa do Agencji wniosek o przeprowadzenie certyfikacji w zakresie hałasu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 520-73-01.

***

Informacja dotycząca dalszego stosowania gaśnic halonowych na pokładach statków powietrznych - NOWOŚĆ

pdf plik do pobrania 99.17 Kb
Smugi kondensacyjne: powstawanie i interakcje środowiskowe
pdfplik do pobrania228.29 KB
Emisja spalin z silników lotniczych
pdf plik do pobrania 162.26 Kb

Certyfikacja statków powietrznych pod względem uciążliwości akustycznych a odrębny charakter norm poziomu dźwięku w środowisku.
pdf plik do pobrania 239.48 Kb

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK