Obsługa techniczna

KOMUNIKATY 

 

Komunikat dla mechaników posiadających licencje Part-66 oraz licencje krajowe MML.

 

Informujemy, że wprowadzone w tym roku rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1077), wprowadziło istotne zmiany w sposobie uzyskiwania oraz korzystania z przywilejów licencji mechaników obsługi. Celem jednoznacznego interpretowania zapisów w licencjach informujemy, że:

 

1. Mechanik lotniczy posiadający licencję Part-66 odpowiedniej kategorii może na terytorium RP poświadczać obsługę samolotów i śmigłowców z Aneksu II do rozporządzenia nr 216/2008 (§ 38 ust.5 rozporządzenia MTBiGM w sprawie licencjonowania personelu lotniczego) oraz wiatrakowców według następującego klucza:

 

- podkategoria B1.2 oraz kategoria B3 (z uwzględnieniem ograniczeń wpisanych w licencji):  samoloty z Aneksu II, w tym samoloty ultralekkie,

 

- podkategoria B1.4 (z uwzględnieniem ograniczeń wpisanych w licencji): śmigłowce z Aneksu II i wiatrakowce, w tym  śmigłowce i wiatrakowce ultralekkie,

 

- kategoria B2 (z uwzględnieniem ograniczeń wpisanych w licencji): awionika samolotów i śmigłowców z Aneksu II oraz wiatrakowców, w tym awionika samolotów, śmigłowców i wiatrakowców ultralekkich.

 

Zgodnie z §38 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia mechanik może poświadczać wykonanie obsługi technicznej statku powietrznego, jeżeli ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie specjalistyczne w zakresie tego typu statku powietrznego i posiada wpis typu statku powietrznego oraz praktyki do osobistego dokumentu praktyki lotniczej oraz w ciągu ostatnich 2 lat wykazał się 6-miesięczną praktyką w obsłudze statków powietrznych wpisanych do dokumentu praktyki lotniczej mechanika lotniczego obsługi technicznej.

 

Mechanik może poświadczać wykonanie obsługi technicznej statku powietrznego pod warunkiem spełniania wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 262, poz. 2609).

 

Obowiązujące rozporządzenie MTBiGM w sprawie licencjonowania personelu lotniczego nie przewiduje dokonywania zapisu uprawnień krajowych w licencji Part-66. W związku z powyższym uprawnienia krajowe nie będą wpisywane do licencji Part-66, a istniejące wpisy będą usuwane podczas dokonywania zmian w licencji jako bezprzedmiotowe.

 

2. Osoba posiadająca krajową licencję mechanika lotniczego obsługi technicznej statków powietrznych (MML) może również poświadczać obsługę ultralekkich statków powietrznych stosownie do uprawnień wpisanych do licencji po uzyskaniu zatwierdzenia opisanego w rozdziale 10 załącznika nr 5 Ultralekkie statki powietrzne do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków powietrznych, Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2013 poz. 440.

 

Uwaga!
Niniejszy komunikat i jego treść nie zastępują postanowień ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych w oparciu o tą ustawę.

***

  • ULC przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1056/2008 z dnia 27 października 2008 r. zmieniającym 2042/2003 w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych, po 28 września 2010 r. obsługę samolotów i śmigłowców o masie startowej pow. 495 kg będzie mógł poświadczać jedynie personel posiadający licencję Part-66 odpowiedniej kategorii, z wpisem właściwego statku powietrznego lub wpisem grupy. Powyższe wymaganie nie dotyczy statków powietrznych wymienionych w Załączniku II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 luty 2008 r.
  • ULC przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 127/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania,  po 28 września 2010 r. należy stosować zmieniony formularz EASA Nr 1. Wytyczne ULC w tym zakresie przedstawiamy w załączonym przykładzie druku oraz instrukcji wypełniania.
    Załącznik 1
    doc plik do pobrania 45.00 Kb

    Załącznik nr 2
    doc plik do pobrania 73.00 Kb

Druki i wzory dokumentów 

Wykazy:

 

Wykaz uprawnień krajowych, Aneks II - Part 145
pdfplik do pobrania121.63 KB


Wykaz uprawnień EASA_Part 145
pdfplik do pobrania454.04 KB


Wykaz certyfikatów nieważnych

pdfplik do pobrania52.41 KB

Druk EASA ULC form 2

docplik do pobrania317.5 KB

Druk EASA form 4
docxplik do pobrania88.81 KB

Wykaz uprawnień EASA Part MF
pdfplik do pobrania173.56 KB


Wykaz uprawnień krajowych, Aneks II - Part MF
pdfplik do pobrania118.37 KB


Wykaz certyfikatów nieważnych
pdfplik do pobrania48.86 KB


Druk EASA ULC form 2
docplik do pobrania304 KB


Wykaz Organizacji Obsługowych certyfikowanych wg Wymagań 1/2004
pdfplik do pobrania32.82 KB

Informacje:

Informacja dla organizacji obsługowych certyfikowanych wg. Wytycznych Nr 01/2004 Prezesa ULC ubiegających się o certyfikat wg. przepisów  PART M/F
pdfplik do pobrania32.82 KB

Informacja dotycząca warunków magazynowania towarów lotniczych
pdf plik do pobrania 234.53 Kb

Informacja dotycząca kwalifikowania osób wykonujących procesy specjalne
pdf plik do pobrania 258.66 Kb

Informacja na temat wymagań dotyczących wyposażenia obsługowego
pdf plik do pobrania 153.48 Kb