Rejestr cywilnych statków powietrznych

Rejestr cywilnych statków powietrznych, zwany dalej rejestrem, prowadzi Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Realizacja zadań rejestru wynika z postanowień ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz.U. z 2012 r., poz. 933, 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134, 628 i 829) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru (Dz. U. z 2013 r. poz. 726).

Wpisaniu do rejestru podlegają statki powietrzne, których właścicielem lub innym użytkownikiem jest:
1) obywatel polski;
2) polska osoba prawna;
3) polska jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
4) cudzoziemiec mający miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezes Urzędu może wyrazić zgodę na wpisanie do rejestru statków statku powietrznego używanego przez podmiot inny niż wymieniony powyżej.

Poprzez wpisanie do rejestru stwierdza się tożsamość danego egzemplarza, określa właściciela i ewentualnie użytkownika, a także ustanawia się jego przynależność państwową. Podczas rejestracji statku powietrznego nadaje się znak rozpoznawczy, składający się ze znaków przynależności państwowej oraz oddzielonych poziomą kreską znaków rejestracyjnych. Potwierdzeniem wpisania jest wydanie świadectwa rejestracji.

Ponadto, w rejestrze realizuje się następujące czynności:

  • Zmiana danych wpisanych do rejestru (np. zmiana właściciela, zmiana danych adresowych, ujawnienie użytkownika innego niż właściciel). Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy – Prawo lotnicze zgłoszenie zmiany danych rejestrowych podlegających wpisaniu do rejestru statków powinno być dokonane w terminie 14 dni od jej zaistnienia.
  • Wykreślanie statków powietrznych z rejestru.
  • Wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu względnie o niezarejestrowaniu.
  • Wydawanie wyciągu z rejestru.
  • Wystawianie "duplikatów" zagubionych bądź zniszczonych świadectw rejestracji po pisemnym zgłoszeniu przez właściciela.
  • Prowadzenie spraw związanych z ewidencją statków powietrznych wyłączonych z zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo Lotnicze (wpisywanie i wykreślanie z ewidencji, zmiana danych wpisanych, wydawanie świadectw ewidencji). Realizacja tych czynności wynika z postanowień Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy- Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań użytkowania tych statków ( Dz. U. z dnia 10.04.2013 r. poz. 440)
  • Ewidencja stałego pobytu polskich cywilnych statków powietrznych za granicą na okres powyżej 6 miesięcy oraz ewidencja stałego pobytu obcych cywilnych statków powietrznych w Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 3 miesięcy. Realizacja tych czynności wynika z postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania lotów międzynarodowych przez obce cywilne statki powietrzne oraz stałego pobytu polskich cywilnych statków powietrznych za granicą i obcych cywilnych statków powietrznych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr 94, poz. 916).
  • Nadawanie kodów transpondera radaru wtórnego Mode-S.

 

Druki i wzory dokumentów 

Wzór zgłoszenia o wpisanie statku powietrznego lub dokonanie zmiany danych wpisanych do Rejestru/Ewidencji Cywilnych Statków Powietrznych
doc plik do pobrania 38.50 Kb

Informacja dotycząca rejestracji, zmiany danych wpisanych oraz wykreślenia statku powietrznego
docplik do pobrania65.5 KB

Wniosek o rezerwację znaków rozpoznawczych
doc plik do pobrania 35.50 Kb

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK