Ważne

Organizacje lotnicze są zobowiązane zgłaszać zdarzenia lotnicze równocześnie:
1. na podstawie przepisów krajowych zgłoszenia zdarzeń przesyłane są do PKBWL
oraz
2. dodatkowo (zgodnie z przepisami UE) przesyłane do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

1. Zgłaszanie zdarzeń do PKBWL

Zgodnie z art. 135a, ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. poz. 978, 1221 i 1586) podmioty są zobowiązane zgłaszać zdarzenia lotnicze do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. 

Zgłoszenia należy przesyłać:
pocztą elektroniczną na adres: pkbwl@mir.gov.pl
lub
faksem na nr: +48 22 630 11 17

 

1. Formularz ogólny - do użycia przez wszystkich użytkowników statków powietrznych, zarządzających lotniskami, agentów handlingowych itp.

2. Formularz dla zdarzeń związanych ze służbami ruchu lotniczego lub interakcjami pomiędzy służbami ATM/CNS a załogami (w tym naruszenia przestrzeni powietrznej, zaniżenia separacji itp.)

3. Formularz dla zdarzeń związanych z aktywnością ptaków i innych zwierząt

4. Formularz TORF - dla organizacji projektujących, produkujących, obsługujących i zarządzających ciągła zdatnością do lotu (w oparciu o rozporządzenia EC 748/2012, EC 1321/2014)

2. Zgłaszanie zdarzeń do ULC

Zgodnie z przepisami UE organizacje lotnicze są zobowiązane do zgłaszania zdarzeń lotniczych do PKBWL oraz do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Zgłoszenia zdarzeń lotniczych lub innych nieprawidłowych okoliczności, które zagroziły lub mogły zagrozić bezpieczeństwu dokonywane są przez organizacje lotnicze na poniższy adres mailowy do odpowiedniego, bezpośrednio nadzorującego/certyfikującego departamentu.

Zgłoszenia mogą być dokonywane na formularzach wskazanych w w/w pkt 1.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących zgłaszania zdarzeń do departamentów znajduje się w odpowiedniej podzakładce danego departamentu.

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Departament Personelu Lotniczego

lpl-2@ulc.gov.pl

Uwaga: Formularz ogólny jest przesyłany także:
- przez organizacje ATO.

Departament Lotnisk

ltl@ulc.gov.pl

Departament Operacyjno-Lotniczy

lol@ulc.gov.pl

Departament Żeglugi Powietrznej

loz@ulc.gov.pl

Departament Techniki Lotniczej

ltt@ulc.gov.pl

Uwaga: Formularz TORF przesyłany jest także:
- przez organizacje projektujące i produkujące – do EASA, pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w formularzu,
- przez organizacje produkujące, obsługujące i zarządzające ciągłą zdatnością do lotu – do posiadacza Certyfikatu Typu wyrobu, którego zgłoszenie dotyczy,
- przez organizacje obsługujące i zarządzające ciągłą zdatnością do lotu – do nadzoru kraju rejestracji SP 

3. Poradnik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. i jego przepisów wykonawczych

Zachęcamy do zapoznania się poradnikiem (Guidance Material) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych.

Poradnik zawiera zbiór wskazówek ułatwiających stosowanie rozporządzenia (EU) Nr 376/2014.
Poradnik jest dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej oraz na portalu Aviationreporting.

Link do portalu Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/doc/guidancematerial376.pdf

Link do portalu Aviationreporting:
http://www.aviationreporting.eu/fileadmin/avrepdownloads/Guidancematerial376-2014.pdf

 

 

Wykaz podmiotów
Pliki Departament odpowiedzialny
Lotniska przejdź do tabelki
Departament Lotnisk
Tel. (22) 520 74 63
Fax (22) 520 74 62
e-mail: ltl@ulc.gov.pl
Lądowiska przejdź do tabelki
Przewoźnicy lotniczy - certyfikaty AOC przejdź do pliku
Departament Operacyjno-
Lotniczy
Tel. (22) 520 72 73
Fax (22) 520 75 13
e-mail: lol@ulc.gov.pl
Podmioty uprawnione do wykonywania usług lotniczych – AWC przejdź do pliku
Agenci obsługi naziemnej – certyfikaty AHAC przejdź do pliku
Przewoźnicy lotniczy - koncesje przejdź do pliku
Departament Rynku Transportu
Lotniczego
Tel. (22) 520 73 79
Fax (22) 520 73 49
e-mail: ler@ulc.gov.pl
Agenci obsługi naziemnej - zezwolenia przejdź do pliku
Ośrodki szkolenia lotniczego przejdź na stronę
Departament Personelu
Lotniczego
Tel. (22) 520 72 83
Fax (22) 520 72 94
e-mail: lpl@ulc.gov.pl
Organizacje obsługowe Part-145 przejdź do pliku
Departament Techniki Lotniczej
Tel. (22) 520 73 36
Fax (22) 520 73 73
e-mail: ltt@ulc.gov.pl
Organizacje Obsługowe PART MF  przejdź do pliku
Organizacje obsługowe certyfikowane wg Wymagań 1/2004  przejdź do pliku
Organizacje zarządzania ciągłą zdatnością CAMO (PART M/G) przejdź na stronę
Organizacje zarządzania ciągłą zdatnością CAMO wg PL-6 przejdź na stronę

 

 

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO – EASA (European Aviation Safety Agency)

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego jest jednym z instytucjonalnych filarów europejskiego systemu bezpieczeństwa lotniczego obok Komisji Europejskiej, organizacji EUROCONTROL oraz krajowych władz lotniczych. Została powołana do życia na mocy rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego nr 1592/2002 i rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2003 roku. Obecnie podstawą prawną jej funkcjonowania jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. U. L 79 z 19.3.2008).  
Link do wersji skonsolidowanej rozporządzenia: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0216:20091214:PL:PDF

Siedziba
Siedzibą EASA była początkowo Bruksela. Od listopada 2004 r. mieści się ona w Kolonii w Niemczech.

Struktura Organizacyjna
Do głównych organów Agencji należą: Zarząd, Dyrektor Wykonawczy oraz Komisje odwoławcze. Całą Agencją zarządza Dyrektor Wykonawczy. Oprócz pionu Dyrektora Wykonawczego istnieją jeszcze cztery inne piony właściwe ds. certyfikacji, ds. stanowienia przepisów, ds. standaryzacji i zatwierdzeń oraz ds. finansowych i administracyjnych.  
Poniżej link do schematu struktury organizacyjnej EASA: http://easa.europa.eu/agency-structure.php

Zarząd
W skład Zarządu (Managment Board) Agencji wchodzi obecnie 33 członków. Są to reprezentanci państw członkowskich (28), jeden przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz członkowie z Norwegii, Lichtensteinu, Islandii i Szwajcarii (te 4 państwa - bez prawa głosu). Ponadto na podstawie umów stowarzyszeniowych oraz art. 27 i 66 rozporządzenia 216/2008 w posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć reprezentanci państw trzecich z Europy jako obserwatorzy. Obecnie status taki posiadają Bośnia i Hercegowina, Serbia, Macedonia, Albania i Czarnogóra.

Kadencja członków Zarządu wynosi 5 lat, z kolei Prezesa Zarządu oraz jego Zastępcy 3 lata. Do głównych zadań Prezesa Zarządu należy zwoływanie posiedzeń co najmniej dwa razy do roku.

Zarząd sprawuje nadzór nad działalnością Agencji. Do najważniejszych zadań Zarządu należy:

 • mianowanie Dyrektora Wykonawczego oraz na jego wniosek innych dyrektorów
 • przyjmowanie rocznego sprawozdania z działalności Agencji
 • ustalanie rocznego programu prac Agencji
 • powoływanie członków komisji odwoławczej
 • przyjmowanie wytycznych ws. przydzielania zadań certyfikacyjnych krajowym nadzorom lotniczym i kwalifikowanym jednostkom
 • ustalania procedur podejmowania decyzji przez Dyrektora Wykonawczego
 • uchwala swój regulamin wewnętrzny
 • decyduje o systemie językowym Agencji
 • ustala strukturę organizacyjna oraz politykę personalną Agencji

Informacja o obecnym składzie Zarządu EASA: http://easa.europa.eu/management-board/management-board-members.php

Dyrektor Wykonawczy

Dyrektor Wykonawczy jest mianowany i odwoływany przez Zarząd na wniosek Komisji większością 3/4 głosów na okres pięcioletniej kadencji.

Do kompetencji Dyrektora Wykonawczego należy:

 • zatwierdzanie środków Agencji
 • decyduje o przeprowadzeniu inspekcji w państwach członkowskich i kontroli przedsiębiorstw lotniczych
 • przydzielenie zadań certyfikacyjnych krajowym władzom lotniczym lub uprawnionym organom, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez zarząd
 • pełnienie wszelkich funkcji międzynarodowych oraz prowadzenie współpracy technicznej z państwami trzecimi
 • przyjmowanie wewnętrznych instrukcji administracyjnych oraz publikowanie zawiadomień
 • przygotowywanie corocznie projektu ogólnego sprawozdania rocznego i przekazanie go zarządowi
 • sprawowanie i nadzorowanie polityki personalnej
 • oszacowanie przychodów i wydatków Agencji oraz wykonywanie budżetu
 • podejmowanie, za zgodą zarządu, decyzji dotyczących otwierania biur terenowych w państwach członkowskich
 • przygotowywanie i realizacja rocznego programu prac
 • przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udzielenie wsparcia skierowane przez Komisję

Pierwszym Dyrektorem Wykonawczym Agencji został Francuz, pan Patrick Goudou (więcej informacji: http://easa.europa.eu/executive-director.php ). 1 września 2013 roku stanowisko Dyrektora Wykonawczego EASA objął Patrick Ky, były szef programu SESAR.

Komisje odwoławcze
Komisje są powoływane do rozpatrywania odwołań od decyzji wydawanych przez EASA. Ich członkowie są powoływani przez Zarząd na pięcioletnią kadencję. Odwołania mogą składać osoby fizyczne oraz osoby prawne, których decyzja dotyczy. W pierwszej kolejności odwołanie rozpatruje Dyrektor Wykonawczy i rozpoznaje czy odwołanie jest dopuszczalne i zasadne i ewentualnie dokonuje korekty decyzji. Jeśli w ciągu miesiąca Dyrektor nie rozpatrzy pozytywnie odwołania przekazuje je niezwłocznie do komisji odwoławczej.
Jeśli strona nie jest usatysfakcjonowana decyzją komisji istnieje możliwość wniesienia skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Agencja ma obowiązek zastosować się do orzeczenia Trybunału.
 
Kompetencje Agencji
Do głównych zadań Agencji należy przede wszystkim pomoc Komisji w przygotowywaniu projektów aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. W tym celu Agencja wydaje opinie i zalecenia przeznaczone dla Komisji.
Agencja wykonuje również własne zadania np.: wydawanie certyfikatów na produkty lotnicze w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska (np.: statki powietrzne, silniki) czy zatwierdzanie i nadzorowanie organizacji projektujących i produkujących statki powietrzne. Jednak już certyfikacja poszczególnych statków powietrznych leży w gestii władz państw członkowskich.
Agencja ma również uprawnienia do przeprowadzania inspekcji, szkoleń oraz programów w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zajmuje się również zbieraniem danych i przeprowadzaniem badań w celu zwiększenia bezpieczeństwa w lotnictwie.
Od momentu ustanowienia Agencji, była ona właściwa w sprawach certyfikacji sprzętu lotniczego i zdatności do lotu.
Na mocy rozporządzenia 216/2008 Agencja nabyła ponadto kompetencje w zakresie licencjonowania personelu lotniczego, operacji lotniczych oraz oceny bezpieczeństwa statków powietrznych z państw trzecich, co było skutkiem rozwiązania Zrzeszenia Władz Lotniczych (JAA).
Kolejne rozszerzenie kompetencji Agencji miało miejsce na podstawie Rozporządzenia PE i Rady (WE) Nr 1108/2009 z dnia 21 października 2009 r., poprzez włączenie w zakres kompetencji Agencji zagadnień dotyczących lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej.   

ROZSZERZENIE KOMPETENCJI EASA

Rozporządzenie Kompetencje EASA Wejście w życie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

Nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r.

Personel lotniczy (art. 7) FCL do 8 kwietnia 2012
Operacje lotnicze (art.8) OPS
Ocena bezpieczeństwa statków powietrznych z państw trzecich (art.9) SAFA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

Nr 1108/2009 z dnia 21 października 2009 r.

Lotniska (art. 8a) do 31 grudnia 2013
Zarządzanie ruchem lotniczym ATM i Służby Żeglugi Powietrznej ANS (art. 8b) do 31 grudnia 2012
Kontrolerzy ruchu lotniczego (art. 8c) do 31 grudnia 2012

 

STRUKTURA INFOLINII ULC + 48 22 520 72 00:

1. Język Polski

2. English

1. Punkt Obsługi Klienta

2. Komórki organizacyjne                       

1. Personel lotniczy 

 • 1 Odbiór licencji / świadectwa kwalifikacji; 
 • 2 Zapisy na sesje egzaminacyjne;
 • 3 Egzaminy z j. angielskiego; 
 • 4 Skierowanie na egzamin praktyczny; 
 • 5 Certyfikacja i nadzór nad ośrodkami szkolenia pilotów i skoczków; 
 • 6 Odbiór licencji mechanika PART 66; 
 • 7 Orzecznictwo lotniczo–lekarskie; 
 • 8 Sekretariat;
 • 9 POK 

2. Technika lotnicza 

 • 1 Rejestracja, rezerwacja znaków i zgłoszenie stałego pobytu SP; 
 • 2 Zdatność do lotu SP lotnictwa ogólnego; 
 • 3 Zdatność do lotu SP lotnictwa transportowego; 
 • 4 Sekretariat; 
 • 5 POK 

3. Certyfikacjua przewozów lotniczych, usług lotniczych i obsługi naziemnej

 • 1 Inspekcje polskich i obcych SP; 
 • 2 AOC; 
 • 3 AWC; 
 • 4 AHAC; 
 • 5 Uznanie zagranicznych certyfikatów, umowy leasingowe; 
 • 6 Sekretariat; 
 • 7 POK

4. Prawa pasażerów

5. Lotniska, lądowiska, uzgadnianie przeszkód w otoczeniu lotnisk 

 

6. Koncesja na przewóz, zezwolenia na obsługę naziemną, zarządzanie lotniskami, przewóz i prawa sprzedaży przewozów lotniczych

7. Żegluga powietrzna, zgody na przelot i LUN

8. Ochrona i ułatwienia, przedmioty zabronione w przewozie lotniczym 

9. Kancelaria ULC 

0. POK

Kategorie

Polska od początku istnienia lotnictwa cywilnego jest aktywnym członkiem międzynarodowej społeczności lotniczej.

W 1928 r. w drodze rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej ustanowiono polskie prawo lotnicze.
Już rok później, 12 października 1929 r. podpisano w Warszawie Konwencję regulującą pewne aspekty międzynarodowego przewozu lotniczego. Konwencja Warszawska jest obecnie najstarszą nadal obowiązującą konwencją lotniczą.

W 1944 r. Polska znalazła się wśród państw założycielskich Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

W 2009 r. Polska przystąpiła do regionalnej grupy -  Środkowoeuropejska Grupa Rotacyjna  (Central European Rotation Group - CERG), której celem jest wzajemne wspieranie się państw członkowskich zmierzające do uzyskania członkostwa w Radzie ICAO. Efektem tej współpracy jest uzyskanie na posiedzeniu Zgromadzenia ICAO w październiku 2010 r. członkostwa w Radzie ICAO przez Słowenię. W oparciu o zasadę wzajemności obowiązującą wśród państw CERG Polska liczy na uzyskanie członkostwa w Radzie ICAO w 2013 r.

Oprócz ICAO Polska jest członkiem takich międzynarodowych organizacji lotnictwa cywilnego jak Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnego (European Civil Aviation Conference - ECAC) i Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (The European Organisation for the Safety of Air Navigation - EUROCONTROL), Międzynarodowy Satelitarny System Wspomagania Poszukiwania i Ratownictwa (Cospas-Sarsat).
 
Polska jest również jednym z 28 państw członkowskich największej międzynarodowej organizacji o charakterze regionalnym tj. Unii Europejskiej (informacja nt. prawa UE: http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_content&task=category§ionid=5&id=22&Itemid=498 , informacja nt. EASA: http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1482&Itemid=563 ).

Prawo ustanowione w UE (traktaty, rozporządzenia) jest prawem powszechnie obowiązującym w Polsce ponad prawem krajowym.

Na poziomie krajowym ogół norm prawnych obowiązujących w polskim lotnictwie cywilnym jest zawarty przede wszystkim w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.). Ustawa ta określa zadania i kompetencje organów lotnictwa cywilnego w zakresie współpracy międzynarodowej.
Ustawa Prawo lotnicze przewiduje również, że dla zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności działania lotnictwa cywilnego minister właściwy do spraw transportu może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić do stosowania pewne międzynarodowe wymagania, ustanawiane przez ICAO, ECAC oraz EUROCONTROL. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach lotnictwa cywilnego w Polsce jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Do jego kompetencji należą wszystkie sprawy związane z lotnictwem cywilnym, niezastrzeżone dla innych organów w obowiązujących aktach prawnych. Prezes ULC wykonuje funkcje organu administracji lotniczej i nadzoru lotniczego oraz funkcje władzy lotniczej w rozumieniu umów i przepisów międzynarodowych. Kompetencją Prezesa Urzędu jest między innymi współpraca z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i innymi organizacjami międzynarodowymi lotnictwa cywilnego.

Urząd Lotnictwa Cywilnego zapewnia Prezesowi obsługę administracyjną i pomoc przy wykonywaniu jego zadań.

W ramach Urzędu komórką organizacyjną odpowiedzialną za współpracę z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracę w ramach umów międzynarodowych jest Biuro Prezesa, a w nim jednostką właściwą jest Wydział ds. Międzynarodowych. Za koordynację spraw związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej w obszarze lotnictwa cywilnego odpowiada natomiast Departament Prawno – Legislacyjny, w szczególności Wydział Spraw Europejskich.

W ramach współpracy z organizacjami europejskimi i międzynarodowymi Prezes Urzędu za pośrednictwem Wydziału ds. Międzynarodowych koordynuje następujące działania:

• monitorowanie i nadzorowanie międzynarodowej i europejskiej korespondencji wpływającej do Urzędu w zakresie przekazanym przez Prezesa Urzędu;
• koordynowanie i zatwierdzanie wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu
• uzgadnianie przygotowywanych przez komórki organizacyjne stanowisk Urzędu i jego prezentowanie na posiedzeniach europejskich i międzynarodowych w zakresie przekazanym przez Prezesa Urzędu
• informowanie Prezesa Urzędu o potrzebach zaangażowania Urzędu w proces prawotwórczy w organizacjach europejskich i międzynarodowych – w zakresie właściwości wydziału
• reprezentowanie Prezesa Urzędu w lotniczych organizacjach europejskich i międzynarodowych – w zakresie właściwości wydziału, w szczególności w Rulemaking Advisory Group (RAG EASA)
• prowadzenie spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi Urzędu na pisma Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) kierowane do państw członkowskich
• realizacja zadań Prezesa Urzędu wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w ICAO, Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC), Europejskiej Organizacji do spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL), w szczególności przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zgromadzenia ICAO i Sesji Plenarnej ECAC
• prowadzenie spraw związanych z kandydowaniem Rzeczypospolitej Polskiej do Rady ICAO i stała współpraca z przedstawicielem Rzeczpospolitej Polskiej w Radzie ICAO
• współpraca z państwami Środkowoeuropejskiej Grupy Rotacyjnej (CERG) wynikająca z przewodnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w tej organizacji
•  prowadzenie bieżącej korespondencji z CERG, ICAO, ECAC, EUROCONTROL w zakresie przekazanym przez Prezesa Urzędu
•  prowadzenie spraw związanych z udziałem Kierownictwa Urzędu w posiedzeniach organów ICAO, ECAC i EUROCONTROL, EASA  Management Board, a w szczególności analiza dokumentacji, przekazywanie dokumentacji do komórek organizacyjnych Urzędu i innych instytucji, koordynowanie i opracowywanie  stanowisk na posiedzenie
• współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu przy organizacji pobytu delegacji zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej
• prowadzenie spraw związanych z ratyfikacją międzynarodowych konwencji lotniczych – w zakresie właściwości wydziału
•   realizacja innych zadań zleconych przez Prezesa Urzędu

W ramach współpracy z Unią Europejską Prezes Urzędu jest odpowiedzialny m.in. za:

•  uczestnictwo przedstawicieli i aktywność Urzędu w unijnym procesie prawodawczym i decyzyjnym w ramach Rady UE w tym opracowywanie ostatecznych wersji projektów instrukcji na posiedzenia grup roboczych oraz wkładów do instrukcji na posiedzenia Komitetu Stałych Przedstawicieli i Rady UE w zakresie właściwości ULC;
• uczestnictwo przedstawicieli i aktywność Urzędu w unijnym procesie prawodawczym i decyzyjnym prowadzonym pod przewodnictwem Komisji Europejskiej w ramach tzw. procedury komitetowej;
• przygotowywanie projektów notyfikacji kierowanych do Komisji Europejskiej, państw członkowskich UE, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego i innych instytucji UE dotyczących realizacji obowiązków Urzędu wynikających z prawa UE jak również odstępstw od stosowania przepisów prawa UE w obszarze lotnictwa cywilnego;
• realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.) w tym opracowywanie wkładów do stanowisk Rządu oraz informacji Rządu dla Sejmu i Senatu odnośnie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów nie legislacyjnych UE;
• analizowanie kierunków rozwoju europejskiego procesu prawodawczego i decyzyjnego w zakresie lotnictwa cywilnego;
• przygotowywanie opinii prawnych dotyczących przepisów prawa UE nasuwających wątpliwości interpretacyjne;
• koordynację przebiegu Inspekcji Standaryzacyjnych prowadzonych w Polsce przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK