Zgody na loty w strefach R

Dla lotów w strefach „R” obowiązuje poniższe rozporządzenie:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. Nr 106, poz. 678 z późn. zm.)

R — (Restricted Area) strefę ograniczeń, obejmującą przestrzeń powietrzną znajdującą się nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której lot statku powietrznego jest ograniczony przez wymagania dotyczące generowania przez niego fal akustycznych od poziomu terenu do określonej wysokości, w szczególności przestrzeń nad aglomeracjami miejskimi, parkami narodowymi oraz obiektami, w których są gromadzone substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych;

§ 7. 1. Zakazów wykonywania lotów w strefach R nie stosuje się do lotów:

1)     operacyjnych, wykonywanych na hasło GARDA lub ALFA SCRAMBLE;
2)    wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;
3)    wykonywanych zgodnie z zamieszczonymi w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, o którym mowa w art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, procedurami podejścia do lądowania i odlotu dla lotnisk i lądowisk położonych wewnątrz tych stref;
4)    związanych z wykonywaniem prac lotniczych mających na celu patrolowanie linii energetycznych, gazociągów, obszarów leśnych oraz realizację usług agrotechnicznych;
5)    związanych z monitorowaniem stanu przeszkód lotniczych położonych w zasięgu powierzchni ograniczających obiektów lotniskowych użytkowanych przez polskie państwowe statki powietrzne;
6)    wykonywanych za zgodą Prezesa Urzędu, o której mowa w ust. 2.

2. Prezes Urzędu, na wniosek burmistrza (prezydenta miasta) albo innego podmiotu zawierający akceptację burmistrza (prezydenta miasta), może wydać zgodę na wykonywanie lotów w strefach R, o których mowa w lp. 20-23 załącznika nr 3 do rozporządzenia, w szczególności gdy jest to uzasadnione potrzebami gospodarczymi, kulturalnymi albo związanymi z zapewnianiem informacji publicznej, jeżeli:

  1. wykonawca tych lotów:
    1. używa śmigłowca posiadającego I klasę osiągową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. Nr 139, poz. 1333 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 592), lub samolotu posiadającego takie parametry techniczne, aby w przypadku uszkodzenia jednostki napędowej możliwa była kontynuacja lotu do lotniska lub miejsca lądowania - zgodnie z ograniczeniami użytkowymi samolotu określonymi w pkt 6.2 załącznika C Część I Załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym,
    2. posiada aktualny certyfikat, jeśli jest wymagany, do prowadzenia lotniczej działalności gospodarczej w zakresie usług stanowiących cel wykonania lotów;
  2. wniosek został złożony do Prezesa Urzędu w terminie co najmniej 14 dni przed planowanymi lotami.
  3. (W zgodzie, o której mowa w ust. 2, określa się termin jej ważności oraz warunki wykonania lotów lub ograniczenia w tym zakresie.

Wydanie zgody podlega opłacie lotniczej w wysokości 838 zł, którą należy wnieść na nw. konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

Tytułem:  Wydanie zgody na wykonywanie lotów w strefach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze 

Załączniki
 
1.    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. Nr 106, poz. 678 z późn. zm.).
2.    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYz dnia 24 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące. (Dz.U.2011.251.1507).

Loty w strefie „R” z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego

Zgodnie z załącznikiem 6 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. pkt. 1.2, na uzasadniony wniosek, w szczególności w przypadkach wykonywania lotów pokazowych, rekordowych, eksperymentalnych lub doświadczalnych, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może zwolnić zainteresowany podmiot od obowiązku spełniania niektórych wymagań załącznika.

Zmiana warunków na jakich wydawane są zgody na wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi w strefach „R”

Urząd Lotnictwa Cywilnego pragnie poinformować, że zmianie ulegają warunki na jakich wydawane będą zgody na wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi w strefach „R” ustanowionych nad miastami o liczbie mieszkańców powyżej 25 tys. Zmiana warunków wynika z przeprowadzonej ponownie analizy aktów prawnych oraz podyktowana jest względami zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, w związku z zaobserwowaną w ostatnich miesiącach zwiększoną ilością wniosków o wydanie zgody na loty bezzałogowymi statkami powietrznymi. Jednocześnie zmiana warunków stanowi odpowiedź na postulaty uszczegółowienia miejsca oraz okresu wykonywania lotów, kierowane do Urzędu Lotnictwa Cywilnego przez prezydentów i burmistrzów miast, nad którymi wykonywane są loty z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych.  Aby usprawnić procedurę składania wniosków w przedmiotowej sprawie, przygotowany został nowy formularz wniosku.

Wniosek o wydanie zgody na loty bezzałogowym statkiem powietrznym w strefie „R”
docxplik do pobrania23.85 KB

pdfplik do pobrania322.56 KB

 

Wydanie zgody na loty bezzałogowym statkiem powietrznym w strefie „R” nie podlega opłacie lotniczej
Wniosek o zgodę na loty w strefie/ach „R”, należy wysyłać na adres:
1. Wersja papierowa
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Polska/Poland
2. Wersja elektronicznabsploz@ulc.gov.pl, dla szybszej realizacji wydania przedmiotowej decyzji, wnioski należy przesyłać w formie WORD i PDF. Zdjęcia wniosków nie będą rozpatrywane.
Wnioski przesyłane pod inny adres mogą opóźnić ich rozpatrzenie.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. 2013 poz. 440) dostępne jest tutaj.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK