28.04.2017 Aktualizacja: 02.06.2020

Zezwolenie na szkolenie cudzoziemców

W związku z pojawiającymi się pytaniami pragniemy przypomnieć zainteresowanym, że przed szkoleniem cudzoziemca do świadectwa kwalifikacji operatora UAVO niezbędne jest uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 156, poz. 1524, z późn. zm)). Zezwolenia na szkolenie lotnicze wydaje się na pisemny wniosek cudzoziemca złożony za pośrednictwem organizacji szkolącej, w której cudzoziemiec ten zamierza się szkolić, wraz z odpowiednimi dokumentami (poświadczonymi notarialnie za zgodność z oryginałem). Dodatkowe informacje dotyczące uzyskiwania zezwolenia na szkolenia dostępne są w komunikacie Prezesa ULC:
http://bip.ulc.gov.pl/index.php/komunikaty/97-personel-lotniczy/815-komunikat-w-sprawie-zezwolenia-na-szkolenie-lotnicze-oraz-uzyskiwania-licencji-pilota-przez-cudzoziemca-obywatela-kraju-trzeciego-na-terytorium-rp

UWAGA:

Przepisów powyższego rozporządzenia nie stosuje się do cudzoziemców będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy w myśl § 1a. dopuszczani są do szkolenia lotniczego w Rzeczypospolitej Polskiej na warunkach określanych dla obywateli polskich.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Departamentem Bezzałogowych Statków Powietrznych.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»