23.06.2014 Aktualizacja: 11.01.2021

Wewnętrzna kontrola jakości

Informacja dla podmiotów prowadzących działalność lotniczą

Departament Ochrony w lotnictwie cywilnym uprzejmie informuje, iż Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, zwane dalej KPKJ nakłada na podmioty prowadzące działalność lotniczą, obowiązek realizacji Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Wyżej wymienione podmioty zobowiązane są do wykonywania wewnętrznej kontroli jakości, o której mowa w rozdziale 11 KPKJ. Czynności te powinny być realizowane w oparciu o harmonogram wewnętrznej kontroli jakości, który sporządza się w terminie określonym w § 36 KPKJ. Harmonogram ten tworzy się na podstawie analizy ryzyka, zgodnie z § 36 ust. 2 KPKJ według kryteriów wymienionych w § 22 ust. 3 KPKJ. Informacje niezbędne do sporządzenia ww. analizy powinny zawierać także dane dotyczące rodzaju i skali prowadzonej działalności lotniczej oraz liczby lokalizacji, w których jest prowadzona działalność lotnicza.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że harmonogram stanowi podstawę do sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonej wewnętrznej kontroli jakości za dany rok kalendarzowy. Sprawozdanie to powinno zostać przekazane Prezesowi Urzędu w terminie określonym w § 38 ust. 1 oraz 2 KPKJ.

Ponadto, uprzejmie przypominam, iż zgodnie z § 33 ust. 2 KPKJ wewnętrznej kontroli jakości nie mogą przeprowadzać osoby odpowiedzialne za ochronę lub kierujące służbami ochrony albo kierujące działalnością podmiotu prowadzącego działalność lotniczą, w szczególności wchodzące w skład jego organów zarządzających.

Dodatkowo, zgodnie z § 37 ust. 2 KPKJ podmiot prowadzący działalność lotniczą, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w czasie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości, zobowiązany jest do niezwłocznego przesyłania Prezesowi Urzędu informacji na ten temat wraz ze wskazaniem: daty przeprowadzonej kontroli, niezgodności, oraz terminu wdrożenia programu naprawczego.

Aby ujednolicić sposób zgłaszania nieprawidłowości, o których mowa wyżej zaleca się przesyłanie zgłoszeń na poniższym formularzu na adres e-mail tytułując wiadomość „Zgłoszenie nieprawidłowości z wewnętrznej kontroli jakości w podmiocie (nazwa podmiotu)”.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na poniższy adres e-mail: lub telefonicznie pod nr +48 22 520-74-64 lub 80.

docxFormularz - zgłoszenie stwierdzonych nieprawidłowoci

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies