Kliknij, by wydrukować tę stronę

02.04.2014 Aktualizacja: 22.02.2021

Procedura uzyskania AOC

Wg 965/2012

UWAGA!

Zostały zaktualizowane druki:

· Wniosku w sprawie Certyfikatu Przewoźnika Lotniczego (AOC/965) (druk nr ULC-AOC-01_965),
· Wniosku o zatwierdzenie RVSM (Reduced Vertical Separation Minima) (Druk nr ULC-RVSM-01_965, wyd. 3 rev.1, 25.09.2020),
· Wniosku o zatwierdzenie PBN (Performance Based Navigation) / MNPS (Minimum Navigation Performance Specifications) (Druk nr ULC-PBN-01_965 wyd. 1 rev.4, 25.09.2020);
· Harmonogramu certyfikacji (druk HC_965)
· Charakterystyki zawodowej personelu kierowniczego (druk CHZ_965)
· Wniosku o zatwierdzenie operacji jednosilnikowymi samolotami turbinowymi w nocy lub w warunkach meteorologicznych dla lotów wg wskazań przyrządów SET-IMC (Single Engined Turbine Aeroplane Operations at Night or in Instrument Meteorological Conditions) (druk nr ULC-SET-IMC-01 wyd.1 rev.0, 13.11.2020)

I. Certyfikaty przewoźnika lotniczego (AOC) w zakresie przewozu lotniczego z wykorzystaniem samolotów, śmigłowców, posiadających Świadectwo zdatności do lotu wydane zgodnie z Part-21 (załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 748/2012) są wydawane na podstawie przepisów rozporządzenia 965/2012/UE (z uwzględnieniem wymagań ustawy Prawo lotnicze oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym).

Zgodnie z ARO.AOC.100 załącznika II do rozporządzenia 965/2012/UE Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wyda certyfikat przewoźnika lotniczego (AOC) w zakresie przewozu lotniczego przy wykorzystaniu samolotu, śmigłowca, po stwierdzeniu, że przewoźnik lotniczy spełnia następujące wymagania przewidziane w ORO.AOC.100 (załącznik III)  rozporządzenia 965/2012/UE:

1) złoży wniosek – zgodnie z ORO.GEN.115(a), ORO.AOC.100 lit. A na druku ULC-AOC-01_965;
2) przedstawi informację, o których mowa w ORO.AOC.100 lit b;
3) wykaże, że:

a) spełnia wymagania określone w załączniku V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91,

b) statki powietrzne posiadają świadectwa zdatności do lotu wydane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Part-21),

c) struktura organizacji i zarządzania jest odpowiednia i dopasowana do skali oraz zakresu prowadzonych operacji.

II. Każda zmiana do MEL musi być wprowadzona zgodnie z ORO.MLR.105 rozporządzenia 965/2012/UE, w terminach określonych w tym rozporządzeniu, w oparciu o odpowiedni MMEL określony w obowiązkowej części danych dotyczących zgodności operacyjnej (OSD). Jeżeli MMEL nie został ustanowiony jako część danych dotyczących zgodności operacyjnej, MEL może się opierać się na odpowiednim MMEL uznawanym indywidualnie przez Prezesa Urzędu.
III. W celu umożliwienia Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego oceny dokumentacji zarządzania, programów szkoleniowych, podręczników i procedur za zgodność z wymaganiami rozporządzenia 965/2012/UE przed wydaniem certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC) w zakresie przewozu lotniczego, podmioty zainteresowane powinny składać wnioski wraz z dokumentacją w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie przez Prezesa Urzędu (120 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia operacji).

Do wniosku w sprawie certyfikatu AOC, złożonego na formularzu ULC-AOC-01_965, dołącza się:

1) wypełnione formularze OPS Form 4_965 (wraz z załącznikami potwierdzającymi kwalifikacje, doświadczenie i protokołem wewnętrznej oceny kompetencji kandydata) dla Kierownika odpowiedzialnego oraz osób nominowanych, o których mowa w ORO.AOC.135 rozporządzenia 965/2012/UE oraz informacje o osobach wyznaczonych do pełnienia obowiązków Kierownika ds. bezpieczeństwa (SM) oraz Kierownika zapewnienia zgodności (CMM); należy również dołączyć oryginały lub poświadczone notarialnie kopie pełnomocnictw do reprezentowania (jeśli dotyczy);

Reprezentowanie strony przez pełnomocnika

W myśl art. 32 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, o ile charakter czynności nie wymaga jej osobistego działania. Zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. pełnomocnik ma obowiązek dołączyć każdorazowo do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.


2) dokumentację systemu zarządzania oraz Instrukcję Operacyjną;
3) listę zgodności określającą, jak konkretne punkty przepisów zostały wdrożone w dokumentacji przewoźnika (wypełniony formularz zgodności CL-965 dla nowych wniosków oraz zmian poważnych w dokumentacji);
4) charakterystykę przedsiębiorstwa OPQ_965 (należy zwrócić uwagę na klasyfikację organizacji dużej wielkości (complex) oraz małej wielkości (non-complex);
5) charakterystyki zawodowe personelu CHZ_965;
6) harmonogram certyfikacji HC_965 (jeśli dotyczy);
7) oświadczenia o zgodności wyposażenia statku powietrznego dla całej wnioskowanej floty statków powietrznych;
8) Kartę Oceny Dokumentacji Systemu Zarządzania, właściwą dla danego typu  organizacji (duża/mała)
9) dowód wniesienia opłaty lotniczej;
10) kopię wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji (np. KRS) określającego status prawny podmiotu;
11) program lotu pokazowego (jeśli dotyczy);
12) oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia OC.

IV. Po złożeniu powyższych dokumentów zostanie oceniona dokumentacja systemu zarządzania oraz Instrukcja Operacyjna na zgodność z wymaganiami rozporządzenia 965/2012/UE.

V. Po uzgodnieniu treści dokumentacji oraz osób nominowanych odbędzie się audyt certyfikacyjny.

VI. Pozytywne zakończenie audytu oraz usunięcie wszystkich stwierdzonych niezgodności skutkować będzie wydaniem certyfikatu AOC, zgodnie z wzorem zawartym w Part-ARO, ważnym bezterminowo.


Druki

Wniosek w sprawie certyfikatu Przewoźnika Lotniczego
EASA_OPS_form_4_965.pdf
Lista zgodności
Harmonogram certyfikacji
Charakterystyka przedsiębiorstwa
Charakterystyka zawodowa personelu kierowniczego

 

Oświadczenia o zgodności wyposażenia statków powietrznych z przepisami rozporządzenia EU 965/2012


•    Samoloty

docxplik do pobrania33.33 KB


•    Śmigłowce

docxplik do pobrania35.62 KB

 


Karta Oceny Dokumentacji Systemu Zarządzania


Complex (duża) dockarta_oceny_dokumentacji_ORO_Complex
Non-complex (mała) dockarta_oceny_dokumentacji_oro_non-complex
Wniosek o zatwierdzenie operacji ETOPS
Wniosek o zatwierdzenie FSTD - user approval
Wniosek o zatwierdzenie operacji LVO
Wniosek o zatwierdzenie operacji PBN/MNPS
Wniosek o zatwierdzenie operacji RVSM

Lista Kontrolna zatwierdzenia RCP/RSP
Wniosek o zatwierdzenie non-ETOPS
Wniosek o zatwierdzenie EFB
Wniosek_o_zatwierdzenie_SET-IMC
Wniosek o zatwierdzenie alternatywnego sposobu spełnienia AltMOC
Wniosek o zatwierdzenie do prowadzenia szkolenia wstępnego personelu pokładowego i wydawanie świadectw dopuszczenia do pracy
Wniosek o udzielenie zwolnienia w trybie art. 71 rozporządzenia 2018/1139  
Zgłoszenie zmian do dokumentacji NIE wymagających uprzedniego zatwierdzenia zgodnie z ORO.GEN.130
Wniosek o przeprowadzenie oceny umowy w sprawie dzielenia oznaczeń linii
Wniosek o wydanie zgody na przebazowania statku powietrznego

Najczęściej zadawane pytania (Q&A)


•    FTL (odpowiedzi EASA)
•    ARO-ORO (odpowiedzi EASA)
•    OPS (odpowiedzi EASA)

 

Wg JAR-OPS 3 - Śmigłowce

zarobkowy transport lotniczy przy użyciu śmigłowców posiadających „krajowe” świadectwo zdatności do lotu zgodne z Załącznikiem 8 ICAO zgodnie z przepisami JAR-OPS 3 (wprowadzone do stosowania Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym (Dz. U. z 2004 r. Nr 224, poz. 2282)  i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Prezesa ULC z dnia 10 sierpnia 2009 r. nr 7 poz. 137

Do  wniosku o wszczęcie procesu certyfikacji
docAOC śmigłowców wg JAR-OPS 3 (plik do pobrania) (podpisanego zgodnie ze sposobem reprezentacji podmiotu określonym w KRS lub przez osobę upoważnioną) należy załączyć następujące dokumenty:
1.   Charakterystyka przedsiębiorstwa (OPQ);
2.    Harmonogram certyfikacji (HC) (jeśli dotyczy);
3.   Charakterystyki zawodowe personelu kierowniczego (CHZ) wraz z formularzami OPS FORM 4 oraz kopią protokołu wewnętrznej oceny kandydatów wykonanej przez Kierownika Jakości;
4.    Instrukcje wykonawcze (o ile dotyczy);
5.    Program lotu pokazowego (tylko dla nowego typu);
6.    Dokumenty potwierdzające prawo podmiotu do dysponowania środkami i urządzeniami;
7.    Polisa ubezpieczeniowa NW/OC/AC;
8.  Wypis z właściwego rejestru albo ewidencji, określający status prawny podmiotu, wskazujący zakres prowadzonej działalności;
9.    Dowód wniesienia opłaty lotniczej;
10.  Umowa o zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu (o ile dotyczy).


Reprezentowanie strony przez pełnomocnika
W myśl art. 32 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, o ile charakter czynności nie wymaga jej osobistego działania. Zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. pełnomocnik ma obowiązek dołączyć każdorazowo do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.


JAR OPS 3 compliance list

 

Wg PL 6 – balony na uwięzi

Certyfikaty przewoźnika lotniczego (AOC) w zakresie przewozu lotniczego z wykorzystaniem balonów na uwięzi wydawane są na podstawie wymagań Szczegółowych Zasad Dotyczących Bezpieczeństwa Eksploatacji Statków Powietrznych Lotnictwa Ogólnego i Usługowego oraz Obowiązków ich Użytkowników (PL-6) stanowiących załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych (Dz.U. 2004 Nr 262, poz. 2609), z uwzględnieniem wymagań ustawy Prawo lotnicze oraz rozporządzenia w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym).

Do  wniosku o wszczęcie procesu certyfikacji
AOC balonów na uwięzi (plik do pobrania) (podpisanego zgodnie ze sposobem reprezentacji podmiotu określonym w KRS lub przez osobę upoważnioną) należy załączyć następujące dokumenty:
1.    Charakterystyka przedsiębiorstwa (OPQ);
2.    Harmonogram certyfikacji (HC) (jeśli dotyczy);
3.   Charakterystyki zawodowe personelu kierowniczego (CHZ) wraz z formularzami OPS FORM 4 oraz kopią protokołu wewnętrznej oceny kandydatów wykonanej przez Kierownika Jakości;
4.    Instrukcje wykonawcze (o ile dotyczy);
5.    Program lotu pokazowego (tylko dla nowego typu);
6.    Dokumenty potwierdzające prawo podmiotu do dysponowania środkami i urządzeniami;
7.    Polisa ubezpieczeniowa NW/OC/AC;
8.  Wypis z właściwego rejestru albo ewidencji, określający status prawny podmiotu, wskazujący zakres prowadzonej działalności;
9.    Dowód wniesienia opłaty lotniczej;
10.  Umowa o zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu (o ile dotyczy).


Reprezentowanie strony przez pełnomocnika
W myśl art. 32 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, o ile charakter czynności nie wymaga jej osobistego działania. Zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. pełnomocnik ma obowiązek dołączyć każdorazowo do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies