Kliknij, by wydrukować tę stronę

11.11.2007 Aktualizacja: 20.09.2018

Procedura uzyskania certyfikatu AHAC

Wykonywanie lotniczej działalności gospodarczej w zakresie obsługi naziemnej w portach lotniczych nakłada na podmiot obowiązek uzyskania certyfikatu zgodnie z art. 160 a następnie zezwolenia na jej prowadzenie, zgodnie z art. 173, ust. 1, pkt 2) ustawy Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183). Szczegółowe zasady, tryb dokonywania i zakres oraz kryteria oceny, czy dany podmiot spełnia wymagania niezbędne w procesie certyfikacji określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1400 z późn. zm.).

Certyfikat agenta obsługi naziemnej (AHAC – Airport Handling Agent Certificate) – potwierdza zdolność podmiotu do prowadzenia obsługi naziemnej statków powietrznych wykonywanej na rzecz przewoźników lotniczych.

Certyfikacji podlegają:

a) obsługa materiałów niebezpiecznych,*
b) zaopatrywania statków powietrznych w materiały napędowe;

*szkolenie z zakresu obsługi materiałów niebezpiecznych jest bezwzględnie wymagane niezależnie od tego czy podmiot podlega certyfikacji (deklaruje obsługę materiałów niebezpiecznych- również jako podwykonawca dla operatorów posiadających zezwolenie na przewóz materiałów niebezpiecznych) czy też nie;

 

Podstawowy proces certyfikacji składa się z następujących etapów:

a.    etap informacyjny – faza opcjonalna;
b.    złożenie wniosku – polegającego na ocenie, czy wniosek spełnia wymogi formalne;
c.   ocena dokumentacji – polegającego na szczegółowym sprawdzeniu adekwatności dostarczonej dokumentacji do zakresu wnioskowanej działalności i jej zgodności z wymaganiami;
d.    praktyczna weryfikacja spełnienia wymagań – polegającego na przeprowadzeniu czynności sprawdzających w podmiocie wnioskującym o wydanie certyfikatu i u jego podwykonawców, jeżeli są wskazani we wniosku, w ich rzeczywistym środowisku działalności, w tym niezbędnych testów praktycznych, prowadzących do wykazania przez podmiot wnioskujący o wydanie certyfikatu, że:
i.    posiada on zdolność wykonywania działalności w lotnictwie cywilnym,
ii.    spełnia wymagania stanowiące podstawę certyfikacji,
iii.    zapewnia wykonywanie wnioskowanej działalności zgodnie z instrukcjami wykonawczymi lub innymi dokumentami pozytywnie zweryfikowanymi przez Prezesa Urzędu na etapie oceny dokumentacji;
e.    akceptacja dokumentów wymaganych do prowadzenia certyfikowanej działalności w lotnictwie cywilnym.

 

Podstawowym terminem składania wniosków o wszczęcie procesu certyfikacji dla wydania certyfikatu jest 120 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia wnioskowanych operacji.

Wniosek o wznowienie ważności certyfikatu, którego ważność wygasła albo była zawieszona nie dłużej niż przez 12 miesięcy, składa się nie później niż 80 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia wnioskowanej działalności.

Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu składa się nie później niż 40 dni kalendarzowych przed datą upływu ważności certyfikatu.

Wniosek o rozszerzenie, ograniczenie lub inną zmianę zakresu posiadanego certyfikatu składa się nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych przed przewidywaną datą rozpoczęcia wnioskowanej działalności.

Jeżeli ze złożoności wnioskowanego procesu certyfikacji wynika konieczność przeprowadzenia długotrwałego postępowania dowodowego albo dokonania przez podmiot poważnych zmian organizacyjnych lub kadrowych w przedsiębiorstwie, przeszkolenia znacznej liczby personelu lub nabycia przez ten podmiot niezbędnego doświadczenia w prowadzeniu wnioskowanej działalności, terminy dla dokonania tych czynności i termin zakończenia całego procesu są ustalane wspólnie przez Prezesa Urzędu i podmiot wnioskujący.

Do wniosku o wszczęcie procesu certyfikacji (podpisanego przez osobę upoważnioną w firmie) należy załączyć następujące dokumenty:

• charakterystyki zawodowe osób wchodzących w skład personelu kierowniczego, których decyzje wpływają na stan bezpieczeństwa wnioskowanej działalności w lotnictwie cywilnym (CHZ);
• szczegółowy wykaz zasobów oraz urządzeń technicznych, jakie będą wykorzystane do prowadzenia wnioskowanej działalności, łącznie z ich pełnymi charakterystykami użytkowymi (OPQ);
• kopię wypisu z właściwego rejestru albo ewidencji, określającego status prawny podmiotu, wskazującego zakres prowadzonej  działalności, o ile podmiot podlega obowiązkowemu wpisowi do takiego rejestru albo takiej ewidencji
• dowód wniesienia opłaty lotniczej (jeśli dotyczy);
• nieobligatoryjny harmonogram certyfikacji z określonymi działaniami, datami, osobami odpowiedzialnymi za poszczególne działania i danymi kontaktowymi do tych osób, (HC),
• pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a przed wydanie certyfikatu kopię stosownej umowy (w jęz. polskim);
• projekt Podręcznika Agenta Obsługi Naziemnej;

docWniosek127 KB

Zaopatrywanie statków powietrznych w materiały napędowe:
Druk ULC-CHZ-AHAC-01
Druk ULC-OPQ/AHAC-01
OBSŁUGA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH
Druk ULC-CHZ-AHAC-02
Druk ULC-OPQ/AHAC-02

Reprezentowanie strony przez pełnomocnika  
Zgodnie z art. 33 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zwanej dalej „kpa”, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art. 33 § 2 a kpa). Zgodnie z art. 33 § 3 kpa pełnomocnik dołącza do akt każdej sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies