Kliknij, by wydrukować tę stronę

15.02.2013 Aktualizacja: 28.10.2019

Nowe prawo UE

Nowe prawo UE
W dniu 25 listopada 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. (Dz. U. L 311 z 25.11.2011, s.1) (tzw. Air Crew Regulation). Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 stanowi rozporządzenie wykonawcze do rozporządzenia nr 216/2008/WE w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE.


Rozporządzenie (UE) nr 2018/1139 dostępne jest w języku polskim:

pdfRozporządzenie_UE_2018_1139.pdf1.3 MB


Rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 zawiera nowe, wspólne dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, przepisy wykonawcze z zakresu szkolenia, egzaminowania, badań lotniczo-lekarskich i licencjonowania pilotów oraz personelu pokładowego. Rozporządzenie to zostało w ciągu ostatnich lat kilkakrotnie zmienione i uzupełnione. Zmiany i uzupełnienia polegały, między innymi, na wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących:

Zmienione i uzupełnione rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 zawiera obecnie 8 załączników:
1)    Załącznik 1: Część FCL (wymagania dotyczące wydawania licencji pilota oraz towarzyszących uprawnień, upoważnień i certyfikatów, a także warunków ich ważności i wykorzystania);
2)    Załącznik 2: Warunki konwersji krajowych licencji oraz uprawnień samolotowych i śmigłowcowych;
3)    Załącznik 3: Warunki uznawania licencji wydanych przez kraje trzecie lub w ich imieniu;
4)    Załącznik 4: Część MED (wymagania medyczne);
5)    Załącznik 5: Część CC (wymagania dotyczące personelu pokładowego);
6)    Załącznik 6: Część ARA (wymagania w stosunku do władzy lotniczej);
7)    Załącznik 7: Część ORA (wymagania w stosunku do organizacji szkolenia, operatorów FSTD oraz centrów medycyny lotniczej);
8)    Załącznik 8: Część DTO (wymagania dotyczące zadeklarowanych organizacji szkolenia).


Poniżej znajdują się wszystkie rozporządzenia zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 wraz z tekstem pierwotnym oraz wersją skonsolidowaną:


Rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:311:0001:0193:PL:PDF


Rozporządzenie (UE) nr 290/2012 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:100:0001:0056:PL:PDF .


Rozporządzenie (UE) nr 70/2014 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0070&rid=1 .


Rozporządzenie (UE) nr 245/2014 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0245&rid=4 .


Rozporządzenie (UE) nr 2015/445 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0445&rid=1


Rozporządzenie (UE) nr 2016/539 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0539&qid=1461224664992&from=PL


Rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 (wersja skonsolidowana) dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011R1178-20160408&qid=1463401464677&from=PL


Rozporządzenie (UE) nr 2018/1065 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.192.01.0031.01.POL&toc=OJ:L:2018:192:TOC


Rozporządzenie (UE) nr 2018/1119 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32018R1119

Rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 -aktualna wersja skonsolidowana:

pdfRozporządzenie_UE_nr_1178_2011_aktualna_wersja_skonsolidowana.pdf2.84 MB

Rozporządzenie (UE) nr 2018/1974 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1974

Rozporządzenie (UE) nr 2019/27 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1572270865659&uri=CELEX:32019R0027

Rozporządzenie (UE) nr 2019/430 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1572270995596&uri=CELEX:32019R0430

Rozporządzenie (UE) nr 2019/1747 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1572270944916&uri=CELEX:32019R1747


W dniu 15 grudnia 2011 r. Dyrektor Wykonawczy EASA decyzjami nr: 2011/015/R i 2011/016/R wprowadził do stosowania akceptowalne sposoby potwierdzania spełniania wymagań oraz materiały zawierające wytyczne (AMC i GM) do przepisów zawartych w Załączniku IV (tzw. Part-MED) oraz Załączniku I (tzw. Part-FCL) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.
W dniu 19 kwietnia 2012 r. Dyrektor Wykonawczy EASA decyzjami nr: 2012/005/R, 2012/006/R i 2012/007/R wprowadził do stosowania akceptowalne sposoby potwierdzania spełniania wymagań oraz materiały zawierające wytyczne (AMC i GM) do przepisów zawartych w Załączniku V (Part-CC), Załączniku VI (Part-ARA) oraz Załączniku VII (Part-ORA) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.
AMC i GM opisują możliwe do zastosowania sposoby spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1178/2011 i z założenia mają ułatwiać oraz standaryzować działania podmiotów ubiegających się o uzyskanie certyfikatów w zakresie szkolenia personelu lotniczego. Bezpośrednie zastosowanie proponowanych w AMC i GM zasad, metod oraz środków będzie najbardziej skutecznym i efektywnym sposobem spełnienia wspólnotowych wymagań.
Powyższe dokumenty zostały przetłumaczone na język polski oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym ULC wytycznymi Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Najnowsze wersje wraz ze wszystkimi dotychczasowymi zmianami zostały opublikowane Wytycznymi nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 sierpnia 2018 r. (AMC i GM do Part-FCL, Part-ARA i Part-ORA), nr 16 z dnia 15 października 2014 r. (AMC i GM do Part-MED) oraz nr 15 z dnia 15 października 2014 r. (GM do Part-CC).


AMC i GM do Part-FCL, Part-ARA i Part-ORA dostępne są w języku polskim pod linkiem:
http://edziennik.ulc.gov.pl/api/legalact/getActPdf/2018/0/47
AMC i GM do Part-MED dostępne są w języku polskim pod linkiem:
http://edziennik.ulc.gov.pl/api/DU_ULC/2014/70/akt.pdf
GM do Part-CC dostępne są w języku polskim pod linkiem:
http://edziennik.ulc.gov.pl/api/DU_ULC/2014/69/akt.pdf
Wszystkie opublikowane dotychczas akceptowalne sposoby potwierdzania spełniania wymagań oraz materiały zawierające wytyczne (AMC i GM) dostępne są w języku angielskim na stronie internetowej EASA.
•    AMC i GM do Part-FCL (w tym Zmiany 1-4):
https://www.easa.europa.eu/acceptable-means-compliance-and-guidance-material-group/part-fcl-flight-crew-licensing
•    AMC i GM do Part-ARA (w tym Zmiany 1-4):
https://www.easa.europa.eu/acceptable-means-compliance-and-guidance-material-group/part-ara-authority-requirements-aircrew
•    AMC i GM do Part-ORA (w tym Zmiany 1-5):
https://www.easa.europa.eu/acceptable-means-compliance-and-guidance-material-group/part-ora-organisation-requirements-aircrew
•    AMC i GM do Part-MED. (w tym Zmiana 1):
https://www.easa.europa.eu/acceptable-means-compliance-and-guidance-material-group/part-med-medical-requirements-aircrew
•    GM do Part-CC (w tym Zmiana 1):
https://www.easa.europa.eu/acceptable-means-compliance-and-guidance-material-group/part-cc-cabin-crew
•    Skonsolidowana wersja Part-FCL + AMC i GM w języku angielskim:
plik do pobrania10.72 MB
•    Skonsolidowana wersja Part-ORA + AMC i GM w języku angielskim:

plik do pobrania1.41 MB

•   AMC i GM do Part-DTO:

https://www.easa.europa.eu/document-library/agency-decisions/ed-decision-2018009r

pdfplik do pobrania5.46 MB

 


Gorąco zachęcamy do zapoznania się ww. aktami prawnymi oraz materiałami.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»