29.11.2007 Aktualizacja: 21.06.2018

Informacje ogólne - lotnie, paralotnie, spadochrony, motolotnie

ZASTRZEŻENIA PRAWNE!
Informacje i akty prawne zamieszczone w niniejszych zakładkach mają charakter informacyjno-poglądowy  nie są źródłem prawa i nie mogą być wykorzystywane w celach operacyjnych. Źródłem prawa na terenie Polski są akty prawne ogłaszane w Dzienniku Urzędowym UE oraz akty prawne ogłaszane zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. nr 62, poz. 718 z późn. zm.). Urząd Lotnictwa Cywilnego nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych w oparciu o informacje publikowane na stronach internetowych ULC.

W tej części znajdują się informacje  ogólne z zakresu techniki lotniczej, w tym o klasyfikacji statków powietrznych, ośrodkach obsługujących sprzęt i ich kompetencjach, producentach, a także wybranych przepisach krajowych i unijnych.
Więcej informacji w w/w zakresie oraz, zdatności do lotu, wymagań i ograniczeń technicznych, dokumentacji sprzętu i ośrodków, obowiązków związanych z podjęciem działalności wytwórczej lub obsługowej, a także korzystania ze sprzętu spadochronowego przeznaczonego do poszczególnych urządzeń można odnaleźć w kolejnych zakładkach:

  • HG - Lotnie
  • PG - Paralotnie
  • P - Spadochrony
  • PHG - Motolotnie
  • USP - Ultralekkie statki powietrzne
 
Aktualna klasyfikacja statków powietrznych jest zamieszczona w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1032): http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1032/1

Przepisy

Przepisy regulujące zasady eksploatacji i obsługi spadochronów, paralotni, lotni, motolotni i ultralekkich statków powietrznych (USP) można odnaleźć w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 440) późniejszymi zmianami zwanym w dalszej części informacji rozporządzeniem 440
Rozporządzenie 440 w pierwszej części zawiera informacje ogólne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych statków powietrznych i urządzeń, natomiast w ośmiu załącznikach zawarte są informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych typów urządzeń i zasad ich eksploatacji.
Powyższe rozporządzenie MTBiGM wyłącza zastosowanie niektórych przepisów ustawy - Prawo Lotnicze  do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określa warunki i wymagania dotyczące używania tych statków.
Rozporządzenie 440 obejmuje swoją regulacją część statków powietrznych i urządzeń wymienionych w aneksie II podstawowego rozporządzenia unijnego (WE) 216/2008 dotyczącego techniki lotniczej, czyli statków powietrznych wyłączonych z zastosowania przepisów rozporządzenia (WE) 216/2008. Wymienione w aneksie II statki powietrzne i urządzenia nie podlegają nadzorowi EASA, natomiast podlegają regulacjom i nadzorowi poszczególnych krajów UE. W Polsce te zadania są w gestii Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Inspektorat Certyfikacji  Wyrobów Lotniczych (LTT-3) prowadzi w imieniu Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego ewidencje podmiotów realizujących działalność techniczną w zakresie obsługi lub produkcji lotni, paralotni, spadochronów, motolotni i ultralekkich statków powietrznych. Ewidencje prowadzone są z podziałem na poszczególne kategorie urządzeń. W oparciu o składane wnioski LTT-3 realizuje również zadania związane z zatwierdzaniem (dawniej certyfikacją) podmiotów produkujących i obsługujących, a także certyfikacją wytwarzanych wyrobów lotniczych.

Zakres kompetencji mechaników i ośrodków

Powierzając swój sprzęt któremuś z ośrodków należy uprzednio zapoznać się z zakresem jego działalności wpisanym do właściwej ewidencji prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Zakres kompetencji poszczególnych podmiotów jest zróżnicowany i uzależniony od kwalifikacji posiadanych przez mechaników, a także od zakresu działań zgłoszonego przez podmiot do prowadzonej przez LTT-3 ewidencji. Nie wszystkie ośrodki posiadają kompetencje do wydawania lub przedłużania dopuszczeń do lotu, skoku lub pozwoleń na wykonywanie lotów, a także do wykonywania złożonych napraw sprzętu z ingerencją w strukturę jego podzespołów. Często do powyższych działań wymagane jest poza wpisem do ewidencji posiadanie odpowiedniego zatwierdzenia (dawniej certyfikatu) potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań rozporządzenia.

Numeracja ośrodków prowadzących działalność techniczną

Wpisy do ewidencji wiążą się z oznaczeniem literowym odrębnym dla każdej specjalności. Oznaczenia te są zbieżne z oznaczeniami świadectw kwalifikacji mechaników poszczególnych specjalności.

Przykładowy numer podmiotu prowadzącego działalność techniczną w zakresie spadochronów:

001 P/C

Litera „C” lub „Z" oznacza posiadanie przez podmiot wpisany do ewidencji także certyfikatu/zatwierdzenia, a tym samym szerszego zakresu kompetencji od standardowej działalności podlegającej wpisowi do ewidencji i oznaczonej np:

002 P

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kategorii urządzeń można odnaleźć na kolejnych stronach:

  • HG - Lotnie
  • PG - Paralotnie
  • P - Spadochrony
  • PHG - Motolotnie
  • USP - Ultralekkie statki powietrzne

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies