29.11.2007 Aktualizacja: 21.06.2018

Informacje ogólne - Lotnie

Zasady eksploatacji i obsługi lotni zawarte są w części ogólnej rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (dostępne tutaj) wraz z załącznikami:

  • Załącznikiem nr 1 Lotnie
  • Załącznikiem nr 8 Sposoby prowadzenia ewidencji [statków powietrznych]

a także:

  • Załącznikiem nr 4 Spadochrony- między innymi w zakresie spadochronowych systemów ratowniczych używanych podczas lotów na lotniach

Stan techniczny lotni

Do lotu należy używać lotni w wymaganym dla niej stanie technicznym, a także zgodnie z instrukcją sprzętu oraz z zachowaniem wszystkich określonych przez instrukcję ograniczeń.

Przeglądy techniczne lotni, wystawianie kart lotni oraz wydawanie dopuszczeń do lotu wykonywane jest przez podmioty wpisane do ewidencji prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ewidencję podmiotów prowadzących działalność techniczną w zakresie lotni prowadzi w imieniu Prezesa ULC Inspektorat Certyfikacji  Wyrobów Lotniczych (LTT-3).

Wykaz podmiotów umieszczonych w ewidencji (HG) oraz zakres ich działalności: http://www.ulc.gov.pl/pl/technika-lotnicza/spadochrony-paralotnie-lotnie-motolotnie/hg-lotnie/345-wykaz-organizacji-prowadzcych-dziaalno-techniczn

Do lotów wykonywanych przez ucznia-pilota, lotów z pasażerem, działalności gospodarczej i szkolenia personelu lotniczego mogą być używane tylko lotnie posiadające ważną kartę lotni z aktualnym dopuszczeniem do lotu.

Brak karty lotni

Do lotów innych niż wymienione wyżej karta lotni nie jest obowiązkowa, a za stan techniczny odpowiedzialna jest osoba używająca tego sprzętu. Brak obowiązku posiadania karty lotni lub karty sprzętu spadochronowego nie zwalnia użytkownika z obowiązku używania do lotu sprzętu w wymaganym dla niego stanie technicznym i zgodnie z instrukcją, w tym stosowania zaleceń producenta oraz nadzorów krajowych, a także monitorowania bieżących publikacji w tym zakresie.

Obsługa techniczna lotni we własnym zakresie przez pilota

Zakres obsługi technicznej, którą pilot lotni może wykonać we własnym zakresie (zgodnie z pkt. 8.12 zał. nr 1 do ww. rozporządzenia):
Obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do:
1) wymiany i naprawy uszkodzonych części lotni niewymagającej ingerencji w strukturę podzespołów,
2) ułożenia czaszy spadochronu,
3) podczepienia spadochronu do lotni.

Działalność techniczna

Wieloosobowe podmioty, a także pojedynczy mechanicy lotniowi podejmujący działalność techniczną w zakresie obsługi lotni są obowiązani zgłosić Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego zamiar podjęcia takiej działalności na 14 dni przed jej planowanym rozpoczęciem.

Prowadzenie jednocześnie działalności w zakresie lotni i spadochronów do lotni wymaga zgłoszenia i uzyskania wpisów do odrębnych ewidencji.

W oparciu o zgłoszenia Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego prowadzi ewidencję podmiotów i osób zajmujących się działalnością techniczną w zakresie lotni. W ramach nadzoru i bieżącej działalności profilaktycznej Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przekazuje podmiotom wpisanym do ewidencji zalecenia związane z obsługą i eksploatacją lotni oraz informacje dotyczące ograniczeń, wynikające z analizy zdarzeń lotniczych, a także przeprowadza kontrole podmiotów.

Skreślenie podmiotu z ewidencji

W przypadku prowadzenia działalności niezgodnie z przepisami w/w, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może ograniczyć zakres wykonywanej działalności, a nawet dokonać skreślenia podmiotu z prowadzonej ewidencji.

Wytwarzanie lotni

Wytwarzanie lotni wymaga uzyskania zatwierdzenia (dawniej certyfikatu) potwierdzającego spełnienie wymagań w/w rozporządzenia przewidzianych dla producentów. Proces zatwierdzenia prowadzony jest na wniosek zainteresowanego. Wraz z wydaniem zatwierdzenia dokonywany jest z urzędu wpis do ewidencji podmiotów prowadzących działalność techniczną bez konieczności składania odrębnego wniosku (zgłoszenia).

Pojedyncze egzemplarze lotni mogą być produkowane pod nadzorem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego przez podmioty nie posiadające zatwierdzenia/certyfikatu.

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne dla lotni określa każdorazowo na wniosek zainteresowanego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Spadochronowe systemy ratownicze do lotni

spadochrony innego przeznaczenia

Do lotu należy używać spadochronu w wymaganym dla niego stanie technicznym, a także zgodnie z instrukcją sprzętu oraz z zachowaniem wszystkich określonych przez instrukcję ograniczeń.

Przeglądy techniczne spadochronowych systemów ratowniczych dla lotniarzy oraz wydawanie dopuszczeń do użycia (w tym wystawianie kart spadochronów) wykonywane jest, przy braku dodatkowych zastrzeżeń ze strony producenta, przez wpisanych do ewidencji (P mechaników spadochronowych (świadectwo kwalifikacji z uprawnieniem TM(P) lub mechaników lotniowcyh (świadectwo kwalifikacji z uprawnieniem TM(HG)).

Wykaz podmiotów umieszczonych w ewidencji spadochronowej (P) prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz zakres ich działalności dostępny tutaj

Sposób prowadzenia przez mechaników zapisów w kartach spadochronów (uwaga: wyłącznie do celów poglądowych)
docplik do pobrania3.7 MB

Do lotów wykonywanych przez ucznia-pilota, lotów z pasażerem, działalności gospodarczej i szkolenia personelu lotniczego mogą być używane tylko spadochronowe systemy ratownicze posiadające kartę spadochronu innego przeznaczenia z aktualnym dopuszczeniem do użycia.

Do lotów innych niż wymienione wyżej karta spadochronu nie jest obowiązkowa, a za stan techniczny spadochronowego systemu ratowniczego odpowiedzialna jest osoba używająca tego sprzętu. Brak obowiązku posiadania karty spadochronu nie zwalnia użytkownika z obowiązku stosowania zaleceń producenta sprzętu i monitorowania bieżących publikacji producenta oraz nadzorów krajowych w tym zakresie.

Odmienne wymogi formalne dla spadochronów ratowniczych (do wykonywania skoków ratowniczych)

Omówione wyżej spadochronowe systemy ratownicze nie we wszystkich zastosowaniach muszą posiadać kartę spadochronu. Do spadochronów ratowniczych stosowane są odmienne wymogi formalne niż do spadochronowych systemów ratowniczych.

Informacja na temat spadochronów przeznaczonych do wykonywania z nimi skoków w celach ratowniczych.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies