28.10.2007 Aktualizacja: 16.02.2023

Zatwierdzenie Programu Ochrony

Zatwierdzenie przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Programu Ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji oraz zmiany do Programu Ochrony związanych z poziomem ochrony: zarządzającego lotniskiem, przewoźnika lotniczego, zarejestrowanego agenta, znanego nadawcy, zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego oraz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego:

1. W celu uzgodnienia Programu Ochrony (lub zmiany do Programu Ochrony związanej z poziomem ochrony) przez Departament Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym ULC (LOB), a następnie zatwierdzenia go przez Prezesa ULC, dokument należy złożyć w kancelarii ULC wraz z pismem przewodnim adresowanym do Prezesa ULC, stanowiącym wniosek o jego zatwierdzenie. Pismo przewodnie powinno zostać podpisane przez prawnego przedstawiciela podmiotu lub osobę, której udzielono pełnomocnictwa wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

2. Program Ochrony musi zostać opracowany w zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 485.). W rozporządzeniu tym sprecyzowano zakres programu ochrony tj. poszczególne zagadnienia jakie ma zawierać oraz wskazano wymogi formalne, jakie musi spełnić przedmiotowy dokument (m.in. forma papierowa i elektroniczna, sposób numeracji dokumentu itp.). Oznaczenie dokumentu odpowiednią klauzulą tajności ma charakter fakultatywny.

3. Warunkiem koniecznym do przyjęcia przez LOB projektu Programu Ochrony do zaopiniowania, a następnie zatwierdzenia przez Prezesa ULC jest spełnienie niżej wymienionych obowiązków:

  • Uzgodnienie projektu programu ochrony z odpowiednimi służbami zgodnie z odpowiednio: § 2 ust 1  pkt 10 lit e , § 2 ust. 1 pkt 11 lit b, § 2 ust. 12 lit b, § 2 ust. 13 lit b Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. z 2021, poz. 17);


Uzgadnianie programów ochrony podmiotów przez Straż Graniczną i Policję:

Programy ochrony portów lotniczych (opracowanie i aktualizacja), w których znajduje się lotnicze przejście graniczne, uzgadniane są w ramach Straży Granicznej przez właściwy miejscowo oddział Straży Granicznej.

Programy ochrony przewoźników lotniczych (opracowanie i aktualizacja) uzgadniane są w ramach Straży Granicznej przez właściwy oddział SG w którego zasięgu służbowej odpowiedzialności przewoźnik lotniczy ma zlokalizowaną swoją bazę.

Oddziały SG:
1.    Nadwiślański OSG: PL w Bydgoszczy, PL w Łodzi, PL w Radomiu, Lotnisko Chopina w Warszawie, MPL Warszawa-Modlin, PL Kielce;
2.    Bieszczadzki OSG: PL Rzeszów-Jasionka, Lotnisko Mielec;
3.    Karpacki OSG: PL Kraków-Balice;
4.    Śląski OSG: MPL Katowice w Pyrzowicach;
5.    Nadodrzański OSG: PL Poznań-Ławica, PL Wrocław-Strachowice, PL Zielona Góra-Babimost, Lotnisko Lubin;
6.    Morski OSG: PL Szczecin-Goleniów, PL w Gdańsku;
7.    Warmińsko-Mazurski OSG: PL Olsztyn-Mazury;
8.    Nadbużański OSG: PL w Lublinie.

Programy ochrony przewoźników lotniczych, którzy mają zlokalizowane swoje bazy na terenie więcej niż jednego oddziału SG (np. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe), uzgadniane są w ramach SG przez Komendę Główną Straży Granicznej. Jednostką merytoryczną w KGSG w ww. sprawie jest Zarząd Graniczny KGSG: (tel: 022 / 500 40 40, fax: 022 500 47 86, e-mail: ).

Policja:

W ramach działań Policji właściwym organem do uzgodnienia programu ochrony portów lotniczych jest właściwa terytorialnie Komenda Wojewódzka Policji.
Programy ochrony tzw. małych lotnisk uzgadnia właściwa terytorialnie jednostka Policji (Komenda  Powiatowa).
Programy ochrony przewoźników oraz instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego uzgadnia Komenda Główna Policji.
Osobą odpowiedzialną za nadzorowanie i koordynowanie działań Policji w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym jest mł. asp. Filip Nowaczyk z Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji (Tel. 022 60 15 475, fax 022 60 12 687, e-mail: )

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego:
Informacje dotyczące uzgadniania programów ochrony portów lotniczych znajdują się na stronie internetowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego:  https://www.abw.gov.pl/

Uwaga! Zatwierdzenie lub aktualizacja programu ochrony zarejestrowanego agenta ,znanego nadawcy, zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego nie wymaga uzgodnienia dokumentu ze Strażą Graniczną, Policją i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Do projektów wszystkich Programów Ochrony (niezależnie od rodzaju działalności prowadzonej przez podmiot), należy dołączyć – w formie załączników – następujące dokumenty:
•    Kwestionariusz przyjęcia informacji o sytuacji kryzysowej
docplik do pobrania115 KB
•    Formularz zgłoszenia aktu bezprawnej ingerencji
docplik do pobrania126.5 KB
•    Zagrożenie bombowe – Wytyczne
 docplik do pobrania46 KB

Wraz z projektem Programu Ochrony oraz wnioskiem o jego zatwierdzenie (pismo przewodnie) należy złożyć dowód uiszczenia odpowiedniej opłaty lotniczej za czynności urzędowe w wysokości określonej w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 196) (tabela 1, część III, pkt 3.12)

Do wniosku wnioskodawca dołącza potwierdzenie dokonania przelewu.

UWAGA! Opłatę lotniczą uiszcza się jednorazowo w momencie pierwszego składania dokumentu w danym postępowaniu administracyjnym.

Informacje niezbędne w przypadku dokonywania opłat w formie przelewu bankowego:
Wysokości należnych kwot za zatwierdzenie Programu Ochrony lub zmiany do Programu Ochrony obowiązujących w 2023 roku określone są w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2023 r. (MP z 2023 roku poz. 196), tabela 1, część III, pkt 3.12. Kwota za zatwierdzenie programu ochrony znanego nadawcy określona jest w pkt. 3.12.26 ww. Obwieszczenia.

pdfobwieszczenie.pdf2.38 MB

 

Numer konta bankowego ULC: NBP O/O Warszawa 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000.

W miejscu „tytułem” („tytuł przelewu”) należy powołać się na numer odpowiedniej pozycji z Tabeli nr 1, część III, pkt 3.12.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies