28.10.2007 Aktualizacja: 04.06.2020

Zezwolenia na zarządzanie lotniskiem

Zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego

Podstawa prawna
Warunki ogólne
Wniosek o wydanie zezwolenia
Wymagane dokumenty
Opłata lotnicza
Kontakt


Podstawa prawna

Podstawa prawna z art. 173 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 lipca oraz z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933,951 i 1544 oraz z 2013 poz. 134) – zwana dalej ustawą

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego (Dz. U. z 2013, poz. 275) 

Warunki ogólne

Zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego może uzyskać:

I. Organ administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna.

III. Spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wyjątek:
Zgodnie z art. 54a ustawy zarządzanie lotniskiem, które  nie jest certyfikowane zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu 216/2008/WE nie wymaga uzyskania zezwolenia.

Zezwolenia udziela się przedsiębiorcy, jeśli łącznie spełnia następujące warunki:

1) siedziba jego znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) zarządzanie lotniskiem stanowi podstawowy rodzaj działalności wnioskodawcy, zgodnie z numerem identyfikacyjnym z krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej, według Polskiej Klasyfikacji Działalności;

3) wnioskodawca jednocześnie nie zajmuje się działalnością w zakresie przewozu lotniczego;

4) sytuacja finansowa wnioskodawcy gwarantuje, że jest on w stanie sprostać zobowiązaniom finansowym związanym z wykonywaniem działalności, zgodnie z planem gospodarczym obejmującym co najmniej 2 lata działalności;

5) w przypadku wniosku o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem współużytkowanym z wojskiem lub użytkowanym przez służby państwowe, udostępnionym na potrzeby lotnictwa cywilnego, uzyska zgodę tych służb na przejęcie zarządu lotniska i przedstawi stosowną umowę, określającą zasady i warunki udostępnienia tego lotniska;

6) w przypadku spółki z udziałem osób zagranicznych lub podmiotów zależnych od osób zagranicznych zezwolenie można otrzymać, jeżeli:

 a) w spółce tej przedsiębiorcy niezależni od osób zagranicznych zachowują:
 
 – nie mniej niż 51% udziałów lub akcji w całkowitym kapitale założycielskim spółki,
 – decydujący wpływ na ilość głosów, skład, decyzje i kontrolę organów zarządzających spółki, dysponowanie majątkiem spółki oraz na prowadzenie jej działalności,
 
 b) nie zachodzi sytuacja, w której więcej niż połowa członków zarządu spółki jest jednocześnie członkami zarządu albo osobami pełniącymi funkcje kierownicze w podmiocie z udziałem osób zagranicznych lub w innym podmiocie pozostającym ze spółką w stosunku zależności - o ile umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską z państwami członkowskimi Unii Europejskiej nie stanowią inaczej.
 
Przez osoby zagraniczne, o których mowa powyżej, rozumie się osoby niemające siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

Wniosek oraz niezbędne dokumenty

Wniosek powinien zawierać:

  • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę oraz adres;
  • numer w rejestrze przedsiębiorców;
  • określenie rodzaju działalności;
  • miejsce wykonywania działalności (lotnisko).

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:

1) dokumenty określające jego status prawny (akt zawiązania osoby prawnej, wypis z właściwego rejestru);
2) oświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
3) oświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
4) certyfikat lotniska uzyskany w trybie określonym w art. 160 ustawy;
5) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy oraz że nie znajduje się on w stanie likwidacji;
6) plan gospodarczy przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 175 ust. 2 pkt 1 ustawy, zawierający w szczególności:
a) przewidywany bilans, rachunek zysków i strat z wyszczególnieniem wartości kosztów według rodzajów,
b) przewidywane wydatki związane z podjęciem działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem, a zwłaszcza wydatki o charakterze inwestycyjnym,
c) przewidywane przychody ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia,
d) wysokość przewidywanych opłat lotniskowych,
e) założenia stanowiące podstawę dla sporządzenia prognoz finansowych,
f) informację, że przedsiębiorca nie zalega z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ani płatnościami podatków oraz opłat publicznoprawnych, albo oświadczenie, że zawarto ugodę dotyczącą zaległych płatności;
7) zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli obowiązek poddania sprawozdania badaniu wynika z przepisów o rachunkowości – w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w roku obrotowym poprzedzającym rok złożenia wniosku;
8) oświadczenia osób zarządzających działalnością przedsiębiorstwa, że nie cofnięto im koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku;
9) oświadczenia osób zarządzających działalnością przedsiębiorstwa, że nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową i wiarygodności dokumentów;
10) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie cofnięto mu zezwolenia na ten sam rodzaj działalności w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku;
11) polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 175 ust. 2 pkt 1 ustawy;
12) program ochrony lotniska przed aktami bezprawnej ingerencji zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
13) projekt zabezpieczenia obsługi ruchu lotniczego, projekt systemu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotniska oraz projekt osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego na lotnisku;
14) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie zajmuje się działalnością w zakresie przewozu lotniczego;
15) oświadczenie przedsiębiorcy, że zarządzanie lotniskiem użytku publicznego stanowi podstawowy rodzaj jego działalności zgodnie z numerem identyfikacyjnym z krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej, według Polskiej Klasyfikacji Działalności.

W przypadku wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego współużytkowanym z wojskiem lub użytkowanym przez służby państwowe, udostępnionym na potrzeby lotnictwa cywilnego, przedsiębiorca dołącza umowę i dokument, z którego wynika zgoda tych służb na przejęcie zarządu lotniska, o których mowa w art. 174 ust. 3 pkt 5 ustawy.

W przypadku gdy z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego występuje spółka kapitałowa, o której mowa w art. 174 ust. 2 pkt 3 ustawy, do wniosku dołącza się:

1) listę udziałowców albo akcjonariuszy z podaniem:

a) w przypadku osób fizycznych – ich obywatelstwa, a w przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – miejsca ich siedziby,
b) wielkości posiadanych przez nich udziałów albo akcji oraz rodzaju ich uprzywilejowania;

2) wykaz członków zarządu, a także rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, o ile organy te zostały ustanowione, z podaniem imienia i nazwiska, obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania członków tych organów.

W przypadku gdy z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego występuje spółka kapitałowa, o której mowa w art. 174 ust. 2 pkt 3 ustawy, z udziałem osób zagranicznych lub podmiotów zależnych od osób zagranicznych, do wniosku dodatkowo dołącza się:

1) oświadczenie lub dokumenty potwierdzające, że w spółce tej przedsiębiorcy niezależni od osób zagranicznych zachowują nie mniej niż 51% udziałów lub akcji w całkowitym kapitale założycielskim spółki oraz że zachowują oni decydujący wpływ na ilość głosów, skład, decyzje i kontrolę organów zarządzających spółki, dysponowanie majątkiem spółki oraz na prowadzenie jej działalności;

2) oświadczenia członków zarządu, czy pozostają oni jednocześnie członkami zarządu albo pełnią funkcje kierownicze w podmiocie z udziałem osób zagranicznych lub w innym podmiocie pozostającym ze spółką ubiegającą się o zezwolenie w stosunku zależności.

Jednocześnie informujemy, że kopie następujących dokumentów:

1. określających status prawny wnioskodawcy (akt zawiązania osoby prawnej, wypis z właściwego rejestru);
2. w przypadku wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego współużytkowanym z wojskiem lub użytkowanym przez służby państwowe, udostępnionym na potrzeby lotnictwa cywilnego, umowa i dokument, z którego wynika zgoda tych służb na przejęcie zarządu lotniska, o których mowa w art. 174 ust. 3 pkt 5 ustawy
- wymagają urzędowego lub notarialnego poświadczenia za zgodność z oryginałem.

Dokumenty powinny zawierać dane aktualne na dzień złożenia wniosku o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego i powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

Opłata lotnicza

Wszelkie informacje dotyczące opłat lotniczych znajdują się w zakładce: Opłaty lotnicze i skarbowe > Tabela opłat lotniczych

 

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na zarządzanie lotniskiem
plik do pobrania

Kontakt

Komórka prowadząca: Departament Rynku Transportu Lotniczego, Wydział Lotniczej Działalności Gospodarczej (LER-1)
tel. +48 22 520 72 50/51
fax: +48 22 520 72 50
e-mail:

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies