Komitet ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami

Uprzejmie informujemy, że w dniach 15-19 maja 2017 roku Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), we współpracy z Międzynarodowym Zrzeszeniem Portów Lotniczych (ACI) zorganizowała sympozjum „Wildlife Strike Hazard Reduction” - dotyczące zmniejszania zagrożeń powodowanych przez zwierzęta dla bezpieczeństwa operacji lotniczych. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi kwestiami omówionymi podczas konferencji.
docplik do pobrania66 KB

***

Spotkanie Komitetu ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami

W dniu 21 grudnia 2016 roku w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się kolejne spotkanie Komitetu ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami. Komitet działa na podstawie Decyzji nr 3 Prezesa Urzędu z 2013 roku i pełni rolę platformy wymiany informacji i doświadczeń uczestników, umożliwia zapoznanie się z najnowszymi technologiami stosowanymi w kraju i za granicą oraz ułatwia rozpowszechnianie wiedzy w zakresie zarządzania zagrożeniami ze strony zwierząt i krzewienie świadomości istniejących zagrożeń dla lotnictwa cywilnego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele portów lotniczych, specjaliści z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) i zagrożeń powodowanych przez zwierzęta, ornitolodzy, przedstawiciele strony wojskowej oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W czasie spotkania przedstawiono szereg prezentacji, które dotyczyły m.in. aktualnie obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych (UE, ICAO) w zakresie zarządzania zagrożeniami ze strony zwierząt i projektowanych zmian, zaprezentowano działanie systemu raportowania zdarzeń (ECCARIS) oraz przedstawiono praktyczne przykłady zderzeń statków powietrznych z ptakami, ich konsekwencje oraz podejmowane środki zaradcze i działania profilaktyczne. Szczególnie interesujące były przykłady zderzeń z ptakami w Lotnictwie Sił Zbrojnych PR oraz wyniki realizacji Programu Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w bazach lotniczych.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznania się z najnowszymi urządzeniami wykorzystywanymi do ochrony lotnisk przed zagrożeniami ze strony zwierząt, takimi jak: kamery termowizyjne, radary służące do wykrywania aktywności ptaków oraz systemy monitorowania lotniska stosowane m.in. w Danii i Wielkiej Brytanii.

W czasie spotkania dokonano podsumowania dotychczasowych prac komitetu i zaplanowano działania na przyszły rok, w tym zmianę decyzji powołującej komitet. Najważniejszym zadaniem Komitetu jest obecnie wsparcie stworzenia spójnego systemu regulacji w zakresie zagrożeń powodowanych przez zwierzęta na lotniskach cywilnych i wojskowych oraz doregulowanie kwestii związanych z wykonywaniem operacji lotniczych m.in. nad obszarem rezerwatów i parków narodowych. W celu realizacji tych zadań niezbędna będzie aktywna współpraca wszystkich zainteresowanych stron, w tym instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego, przewoźników lotniczych oraz Ministerstwa Środowiska.


Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawionymi podczas spotkania. Za koordynację prac Komitetu odpowiada pani Beata Grabowska p.o. Naczelnika Wydziału Analiz i Standardów Lotniskowych ULC. e-mail: bgrabowska@ulc.gov.pl, tel.: +48 22 520 74 89

pdfZajmujący przypadek kolizji z czajką

pdfSystem Eccairs w raportowaniu zdarzeń ze zwierzętami

pdfWskaźniki bezpieczeństwa SPI w zakresie zdarzeń lotniczych z udziałem zwierząt

pdfPtaki na lotnisku inaczej

pdfStandardy szacowania zagrozeń ryzyka kolizji statków powietrznych z ptakami i zwierzetami

pdfStrefy R nad Parkami Narodowymi ochrona przyrody bezpieczenstwo lotnictwa

pdfRegulacje ICAO UE krajowe w zakresie wildlife


***

Uprzejmie informujemy, iż dzięki uprzejmości Zarządu Portu Lotniczego Wrocław S.A., kolejne spotkanie Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami odbędzie się w dniach 15-16 stycznia 2015 roku we Wrocławiu.

Główne zagadnienia podejmowane w trakcie spotkania dotyczyć będą m.in.:

 •  uzgodnienia propozycji zmiany zapisu art. 87 ust. 6 ustawy Prawo lotnicze;
 •  identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka;
 •  zaangażowania ATC, linii lotniczych, pilotów;
 •  współpracy lotniska z otoczeniem;
 •  hodowli gołębi w otoczeniu lotnisk.

Komitet powołany został w celu identyfikowania i monitorowania zagrożeń występujących na lotniskach oraz w ich otoczeniu, powodowanych przez zwierzęta (w tym również ptaki). Jednym z celów działalności komitetu jest m.in. wypracowanie działań zmierzających do zmniejszania zagrożeń zderzeń.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli m.in. zarządzających lotniskami, przewoźników, kontrolerów ruchu lotniczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w spotkaniach również udział mogą brać osoby zainteresowane lub posiadające doświadczenie, wiedzę i chęci współdziałania, dla których zagrożenia powodowane przez zwierzęta dla lotnictwa (i vice versa) są istotne.

Szczegóły dotyczące działalności komitetu dostępne są w zakładce „Lotniska”.

***

Decyzją nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pana Piotra Ołowskiego, podpisaną dnia 14 stycznia 2013 roku działalność „Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami” została oficjalnie i formalnie usankcjonowana. Głównym celem Komitetu jest monitorowanie zagrożeń występujących na lotniskach oraz w ich otoczeniu powodowanych przez zwierzęta, a także wypracowywanie i proponowanie najbardziej efektywnych działań zmierzających do zmniejszania zagrożeń dla operacji lotniczych.

Spotkania Komitetu (dwa razy w roku) mają na celu wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi podmiotami, w kontekście sposobów postępowania z zagrożeniami ze strony zwierząt.

Prace Komitetu polegają również na proponowaniu i opiniowaniu opracowań, projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów związanych bezpośrednio lub pośrednio z problematyką dotyczącą zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami.

Niezwykle cennym wkładem w profilaktykę bezpieczeństwa jest również upowszechnianie wyników prac analitycznych, prac przeglądowych, opracowań statystycznych oraz poradników dotyczących kompleksowego zabezpieczenia lotnisk i ich otoczenia przed zagrożeniem powodowanym przez zwierzęta.

W zakresie swoich kompetencji Komitet współpracuje z Komitetami ds. zagrożeń powodowanych przez zwierzęta dla operacji lotniczych państw członkowskich ICAO (Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego) w ramach funkcjonowania WBA (Międzynarodowego Stowarzyszenia ds Zderzeń z Ptakami).

Aktualnie w ramach Komitetu opracowywane są m.in. procedura związana ze zbieraniem i analizą szczątków zwierząt, które zostały znalezione na terenie lotniska oraz materiał analityczny związany z ryzykiem kolizji. Umożliwi to Zarządzającym lotniskami prawidłowe oszacowanie ryzyka kolizji z ptakami i innymi zwierzętami oraz opracowanie efektywnego Planu Kontroli Środowiska (zgodnie z zaleceniami Podręcznika ICAO 9137 punkt 3.4.1).

We współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, którego przedstawiciel uczestniczy w pracach Komitetu, opracowywany jest również wzór wniosku dotyczącego postępowania ze zwierzętami mogącymi zagrażać bezpieczeństwu operacji lotniczych, wraz z załącznikiem zawierającym listę gatunków zwierząt oraz krótką instrukcją dotyczącą składania wniosków. Będzie to istotne z punktu widzenia Zarządzających lotniskami, gdyż usprawni całą procedurę składania i rozpatrywania wniosków.

***

Uprzejmie informujemy, że na terenie Portu Lotniczego Kraków-Balice, w dniach 26-27 czerwca 2014 roku odbyło się piąte spotkanie Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami.

pdfssaki_zagrozenia.pdf1.37 MB

pdfotoczenie_lotniska.pdf1.94 MB

pdfkolizje_ze_zwierzetami.pdf975.91 KB

pdfbociany_bezpieczenstwo.pdf2.46 MB

pdfanalizy_kolizji.pdf1.28 MB

***

Uprzejmie informujemy, że kolejne spotkanie Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami, dzięki uprzejmości Zarządu Portu Lotniczego Kraków-Balice odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2014 roku w Krakowie.  


Główne zagadnienia podejmowane w trakcie spotkania dotyczyć będą:

 • analizy przepisów wykonawczych zawartych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającym wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 - w zakresie zagadnień dotyczących zagrożeń powodowanych przez zwierzęta;
 • uzgodnienia projektu procedury zbierania szczątków zwierząt i ich identyfikacji;
 • uzgodnienia propozycji zmiany zapisu art. 87 ust. 6;
 • omówienia statystyki zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami w Polsce w latach 2010-2013;
 • zastosowania zasad SMS i zrównoważonego rozwoju w lotniskowym programie zarządzania zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta – dr Dionysios Ntampakis (prezentacja w języku angielskim);
 • problemu powodowanego przez bociany tj. lokalizacji gniazd i zagrożeń przez nie powodowanych;
 • statystki zdarzeń statków powietrznych ze zwierzętami rejestrowanych na lotniskach wojskowych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie spotkania prosimy o przesłanie zapytania na adres bgrabowska@ulc.gov.pl

Decyzja nr 3 Prezesa ULC z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami

pdfpobierz plik pdf495.16 KB

Wytyczne nr 10 Prezesa ULC z dnia 22 października 2013 roku Poz. 100, w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych przez ICAO w Doc 9137- „Podręcznik służb portu lotniczego”, część 3 „Kontrola i zmniejszanie zagrożenia ze strony zwierząt”

pdfpobierz plik pdf698.42 KB

 

Plakat BL 2014

jpg
pobierz plik384.66 KB

 

Plakat Komitetu na Krajową konferencję bezpieczeństwa lotów:

jpgPlakat_BL.jpg1.29 MB

Działania profilaktyczne podejmowane przez Zarządzających lotniskami:

pdfpobierz plik509.11 KB

Prezentacje z drugiego spotkania Komitetu:

pdfBC-Łódź.pdf1.57 MB

pdfBiologiczna_ochrona_lotniska_metodą_sokolniczą_praca_sokolnika.pdf768.25 KB

pdfKolizje_w_lotnictwie_sił_zbrojnych_RP.pdf2.28 MB

pdfKolizje_w_portach_lotniczych.pdf1.38 MB

pptprobl_odp_skarbu_panstwa.ppt1.88 MB

Prezentacje z trzeciego spotkania Komietu:

pdfPrezentacja_MERLIN.pdf2.42 MB

ppsstatystyki_Prezentacja_12_06_2013_ZAB.pps516.5 KB

ppsOdpowiedzialnosc_lotniska_M_Gierada_ZAB.pps165.5 KB

ppsOdpowiedzialnosc producenta w przypadku BS Sznajder ZAB.pps682.5 KB

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2013 roku na zaproszenie Zarządu Lotniska Warszawa - Modlin odbyło się kolejne, czwarte spotkanie uczestników „Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami”. Miło nam, iż spotkania cieszą się coraz większym zainteresowaniem i dają możliwość ich uczestnikom wymiany informacji m.in. na temat sposobów postępowania z pojawiającymi się w otoczeniu lotnisk zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta. Jednocześnie zachęcamy również do udziału w spotkaniach przedstawicieli przewoźników lotniczych, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Dowództwa Sił Powietrznych. Podczas spotkania zaprezentowane zostały następujące informacje:

 • Zgłaszanie zdarzeń lotniczych – a ograniczenie ryzyka kolizji;
 • Gatunki ptaków i kolizje – wielkość, zachowanie, zagrożenie;
 • Otoczenie lotniska – rozważenie zmiany art. 87  ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393);
 • Ochrona biologiczna, jako element zarządzania przyrodą na terenie Lotniska Warszawa- Modlin;
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem;
 • Wstęp do prezentacji terenowe radaru;
 • Bird Strike Management doświadczenia Wizzair;
 • Planowanie i realizacja inwestycji infrastruktury lotniskowej (zabudowa lotniskowa) w aspekcie odstraszania ptaków.

Organizatorzy spotkania umożliwili uczestnikom zapoznanie się z infrastrukturą lotniska, a przede wszystkim z możliwościami praktycznymi radaru „ptasiego” stosowanego przez Zarządzającego lotniskiem oraz specjalnie przystosowaną sokolarnią. W ramach licznych dyskusji podejmowanych podczas spotkania, zwrócono szczególną uwagę na konieczność przygotowania procedury (wraz z wnioskami) umożliwiającej służbom operacyjnym zbierania szczątków zwierząt, w celu określenia ich gatunków oraz zawarcia tych informacji w raportach dot. zderzeń oraz uszczegółowienia zapisów dot. otoczenia lotniska w zakresie dot. obecności zwierząt.

Prezentacje z czwartego spotkania Komitetu:

pdfGatunki ptaków2.27 MB

pdfOtoczenie3.9 MB

pdfZgłaszanie zderzeń3.27 MB

pdfZgłaszanie zderzeń - doświadczenia Wizz Air1.89 MB

Uprzejmie informujemy, że w dniach 15-19 maja 2017 roku Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), we współpracy z Międzynarodowym Zrzeszeniem Portów Lotniczych (ACI) zorganizowała sympozjum „Wildlife Strike Hazard Reduction” - dotyczące zmniejszania zagrożeń powodowanych przez zwierzęta dla bezpieczeństwa operacji lotniczych. Poniżej w pliku, opisane zostały najważniejsze kwestie omawiane podczas konferencji. Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK