20.08.2013 Aktualizacja: 21.06.2018

Aviation Law Act and implementing regulations

The Act of 3rd July 2002 – Aviation Law (OJ 2018.1183)1183)
(Polish language)

 • art. 3 ust. 4 pkt 1 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO w zakresie skrótów i kodów stosowanych w ruchu lotniczym (Dz.U. Nr 53, poz. 438)
  pdf plik do pobrania 22.34 Kb
 • art. 3 ust. 4 pkt 2 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym (Dz.U. Nr 224, poz. 2282, z późn. zm.)
  pdf plik do pobrania 152.65 Kb
 • art. 3 ust. 4 pkt 2 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym (Dz.U. Nr 93, poz. 598)
  pdf plik do pobrania 52.56 Kb
 • art. 3 ust. 4 pkt 3 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR (Dz.U. Nr 224, poz. 2283, z późn. zm.).
  pdf plik do pobrania 105.45 Kb
 • art. 3 ust. 4 pkt 3 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Wymagań EUROCONTROL dotyczących europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego (Dz. U. poz. 371)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/371/1
 • art. 3 ust. 4 pkt 3 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych (Dz.U. Nr 61, poz. 500)
  pdf plik do pobrania 115.29 Kb
 • art. 3 ust. 4 pkt 3 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego (Dz.U. Nr 32, poz. 173)
  pdf plik do pobrania 30.85 Kb
  Specyfikacja EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego
  zip plik do pobrania 5.69 Mb
 • art. 4 ust. 2 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju (Dz.U. Nr 210, poz. 1523)
  pdf plik do pobrania 119.16 Kb
 • art. 4 ust. 3 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego (Dz.U. Nr 210, poz. 1524)
  pdf plik do pobrania 114.48 Kb
 • art. 22c pkt 1 lit. a oraz pkt 2-5 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie (Dz. U. 2012 poz. 904)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/904/1
 • art. 26d ust. 7 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2013 r. (Dz. U. poz. 184)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/184/1
 • art. 30 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego (Dz.U. Nr 168, poz. 1640, z późn. zm.)
  pdf plik do pobrania 559.00 Kb
 • art. 33 ust. 1 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz.U. Nr 139, poz. 1333)
  pdf plik do pobrania 195.12 Kb
 • art. 33 ust 2 i 4 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/440/
 • art. 42 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru ( Dz. U. z 2013 r. poz. 726)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/726/1
 • art. 44 ust. 2 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego (Dz.U. Nr 205, poz. 1739, z późn. zm.)
  pdf plik do pobrania 368.07 Kb
 • art. 53c ust. 1 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/524/1
 • art. 53c ust. 2 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/524/1
 • art. 53 ust. 5 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska (Dz. U. 2012 poz. 953)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/953/1
 • art. 59a ust. 6 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji (Dz. U. poz. 799)
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/799/1
 • art. 59a ust. 7 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej (Dz. U. poz. 741)
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/741/1
 • art. 63 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz. U. poz. 810)
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/810/1
 • art. 67 ust. 6 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów oraz współdziałania i konsultacji w porcie lotniczym (Dz.U. Nr 103, poz. 1088)
  pdf plik do pobrania 283.78 Kb
 • art. 67 g - Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów (Dz.U. Nr 112, poz. 768)
  pdf plik do pobrania 255.89 Kb
 • art. 71e pkt 1 - Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych w celu ograniczenia hałasu emitowanego na lotnisku (Dz.U. Nr 21, poz. 133)
  pdf plik do pobrania 128.84 Kb
 • art. 73 ust. 4 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych (Dz.U. Nr 99, poz. 910, z późn. zm.)
  pdf plik do pobrania 90.32 Kb
 • art. 76 ust. 2 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych dla państwowych statków powietrznych wykonujących loty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem (Dz.U. Nr 122, poz. 1268)
  pdf plik do pobrania 69.33 Kb
 • art. 77 ust. 4 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie opłat lotniskowych (Dz. U. poz. 114)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/114/1
 • art. 77a ust. 6 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu ustanawiania sieci portów lotniczych i wspólnego systemu opłat lotniskowych
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/658/1
 • art. 83 ust. 2 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk wojskowych przez lotnictwo cywilne oraz obowiązków zarządzających tymi lotniskami (Dz.U. Nr 254, poz. 2552)
  pdf plik do pobrania 129.88 Kb
 • art. 83 ust. 3 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego przez lotnictwo cywilne oraz obowiązków zarządzających tymi lotniskami (Dz.U. Nr 102, poz. 854)
  pdf plik do pobrania 131.35 Kb
 • art. 83 ust. 4 - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i zasad wspólnej bezpiecznej eksploatacji lotnisk wojskowych oraz lotnisk służb porządku publicznego (Dz.U. Nr 128, poz. 1340)
  pdf plik do pobrania 81.40 Kb
 • art. 83a ust. 2 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2012 r. w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku (Dz. U. 2012 poz. 1023)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1023/1
 • art. 85 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych (Dz. U. poz. 487)
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/487/1
 • art. 92 pkt 1-3 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/121/1
 • art. 92 pkt 4 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz.U. Nr 130, poz. 1192, z późn. zm.)
  pdf plik do pobrania 468.26 Kb
 • art. 92 pkt 5 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz.U. Nr 130, poz. 1193, z późn. zm.)
  pdf plik do pobrania 228.19 Kb
 • art. 93 ust. 9 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk (Dz. U. poz. 795)
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/795/1
 • art. 95 ust. 5 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego (Dz. U. poz. 372)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/372/1
 • art. 99 ust. 6 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze (Dz.U. Nr 168, poz. 1637)
  pdf plik do pobrania 1.08 Mb
 • art. 104 ust. 1 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. poz. 664)
  pdf plik do pobrania 1.86 Mb
 • art. 104 ust. 1a - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego (Dz. U. poz. 471)
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/471/1
 • 104 ust. 2 na art. 104 ust. 2 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego (Dz. U. poz. 373)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/373/1
 • art. 104 ust. 3 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców (Dz.U. Nr 156, poz. 1524, z późn. zm.)
  pdf plik do pobrania 132.39 Kb
 • art. 108 ust. 8 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania lekarzy na listę lekarzy orzeczników oraz skreślania z niej (Dz.U. Nr 139, poz. 1331)
  pdf plik do pobrania 126.14 Kb
 • art. 109 ust. 8 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania zakładów opieki zdrowotnej na listę centrów medycyny lotniczej oraz skreślania z niej (Dz.U. Nr 139, poz. 1332)
  pdf plik do pobrania 25.37 Kb
 • art. 112 ust. 1 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo – lekarskich
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/637/1
 • art. 116 ust. 8 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wnoszenia broni oraz materiałów wybuchowych na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy.
  http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2013/pozycja/195
 • art. 119 ust. 4 pkt 1 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz.U. Nr 106, poz. 678 z późn. zm.)
  pdf plik do pobrania 257.65 Kb
 • art. 119 ust. 4 pkt 2 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące (Dz.U. Nr 183, poz. 1794)
  pdf plik do pobrania 62.14 Kb
 • art. 121 ust. 4 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2008 r. w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania (Dz. U. Nr 173, poz. 1074)
  pdf plik do pobrania 26.33 Kb
 • art. 121 ust. 5 pkt 1 i 2 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz.U. Nr 210, poz. 1324 z późn. zm.)
  pdf plik do pobrania 252.16 Kb
 • art. 121 ust. 6 pkt 1 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego (Dz. U. Nr 37, poz. 203 i z 2010 r. Nr 72, poz. 463)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2008/s/37/203/1 oraz http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/72/463/1
 • art. 121 ust. 6 pkt 2 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego (Dz.U. Nr 111, poz. 709)
  pdf plik do pobrania 85.55 Kb
 • art. 121 ust. 7 - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu współdziałania instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego z Siłami Powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 117, poz. 741)
  pdf plik do pobrania 111.37 Kb
 • art. 123 ust. 1f – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych (Dz. U. poz. 576)
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/576/1

 • art. 123 ust. 3 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zrzutów ze statku powietrznego (Dz.U. Nr 230, poz. 2299)
  pdf plik do pobrania 60.94 Kb
 • art. 128 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie sposobu wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/608/1
 • art. 128b ust. 4 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w systemach funkcjonalnych mających wpływ na bezpieczeństwo
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/431/1
 • art. 130 ust. 9 - Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie opłat nawigacyjnych (Dz.U. Nr 92, poz. 619)
  pdf plik do pobrania 189.38 Kb
 • art. 130a – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1191/2010 w odniesieniu do opłat terminalowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1161)
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1161/1
 • art. 132 pkt 1-4 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie służby informacji lotniczej (Dz.U. Nr 58, poz. 478)
  pdf plik do pobrania 21.40 Kb
 • art. 132 pkt 5 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz.U. Nr 58, poz. 479 z późn. zm)
  pdf plik do pobrania 95.51 Kb
 • art. 136 ust. 4 - Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i upoważnienia dla osób korzystających z uprawnień członka Komisji (Dz.U. Nr 112, poz. 769)
  pdf plik do pobrania 76.90 Kb
 • art. 139 - Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz.U. Nr 35, poz. 225)
  pdf plik do pobrania 248.20 Kb
 • art. 140 ust. 4 - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz.U. Nr 138, poz. 1464)
  pdf plik do pobrania 178.46 Kb
 • art. 140 ust. 5 - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w związku z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz.U. Nr 208, poz. 1772)
  pdf plik do pobrania 137.57 Kb
 • art. 140 ust. 6 - Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie współpracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych (Dz.U. z 2005r. Nr 4, poz. 22)
  pdf plik do pobrania 61.96 Kb
 • art. 145a ust. 2 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/486/1
 • art. 153 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania lotów międzynarodowych przez obce cywilne statki powietrzne oraz stałego pobytu polskich cywilnych statków powietrznych za granicą i obcych cywilnych statków powietrznych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 94, poz. 916)
  pdf plik do pobrania 190.70 Kb
 • art. 153b - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi (Dz. U. 2012 poz. 898)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/898/1
 • art. 159 ust 1 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych (Dz.U. Nr 262, poz. 2609)
  doc plik do pobrania 282.00 Kb
 • art. 163 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. poz. 421)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/421
 • art. 172 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego (Dz.U. Nr 219, poz. 1840)
  pdf plik do pobrania 360.48 Kb
 • art. 175a – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego (Dz. U. poz. 275)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/275/1
 • art. 187 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. 2012 poz. 912)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/912/1
 • art. 189 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym (Dz. U. 2013 poz. 374)
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/374/1 href="http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/374/1" target=_blank>http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/374/1
 • art. 191 ust. 14 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. poz. 16)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/16/1
 • art. 202 pkt 6 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/531/1
 • art. 202 pkt 7 -Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminów przewozu lotniczego
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/439/1
 • art. 209 ust. 2 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą (Dz.U. Nr 110, poz. 1168, z późn. zm.)
  pdf plik do pobrania 145.90 Kb
 • art. 209 ust. 7 – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 67)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/67/1

This website uses cookies.