21.01.2022 Aktualizacja: 21.01.2022

Dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej w 2022 roku

Uprzejmie informujemy, że osoby zainteresowane dofinansowaniem zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej oraz realizacji nadzoru, mogą składać wnioski do 31 stycznia 2022 r.


Wysokość udzielonej pomocy nie może przekroczyć 50 proc. łącznej wartości planowanych kosztów zakupu sprzętu lub urządzenia.
Wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w terminie do 15 marca 2022 r. W przypadku wejścia w życie ustawy budżetowej po 1 lutego 2022 roku Prezes ULC rozpatrzy wnioski w terminie sześciu tygodni od dnia wejścia w życie ustawy budżetowej.

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie (Dz. U. 2019 r. poz. 905).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, a w przypadku gdy aktualne dane nie zostały ujawnione w rejestrze – poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu określającego formę prawną podmiotu ubiegającego się o pomoc oraz sposób jego reprezentacji, w szczególności kopię umowy spółki lub innego przewidzianego przepisami dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji podmiotu ubiegającego się o pomoc;
 2. oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo w przypadku nieotrzymania pomocy de minimis – oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z KRS;
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 Nr 53, poz. 311, z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543) podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z KRS;
 4. zatwierdzone sprawozdania finansowe za okres 2 ostatnich lat obrotowych, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność przez okres krótszy niż 2 lata przed złożeniem wniosku – za okres 1 roku obrotowego, sporządzane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości bez uwzględnienia ewentualnych przychodów z otrzymanej pomocy de minimis objętej wnioskiem albo poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych sprawozdań.

W przypadku jeśli podmiot dokonuje zatwierdzenia poprzez powzięcie uchwały, zobowiązany jest do jej przekazania. W przypadku braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego należy przedłożyć stosowne oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z KRS.


Jednocześnie w przypadku gdy, do podpisywania dokumentów w imieniu podmiotu upoważniona jest osoba, która nie figuruje z imienia i nazwiska w KRS (np. Dyrektor Aeroklubu), należy przestawić dokument potwierdzający upoważnienie do podpisywania ww. dokumentów (np. akt powołania, stosowną uchwałę).

Kryteria podziału kwoty:

Prezes Urzędu przy rozpatrywaniu wniosków i podejmowaniu decyzji o przyznaniu pomocy bierze pod uwagę zwiększenie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym oraz poprawę ruchu lotniczego, polegające na:

 • zapewnieniu usunięcia w całości zagrożenia bezpieczeństwa istniejącego w działalności podmiotu;
 • dostosowaniu podmiotu do standardów bezpieczeństwa wynikających z wymogów zawartych w krajowych oraz międzynarodowych przepisach z zakresu lotnictwa cywilnego;
 • zwiększeniu bezpieczeństwa lotów przez wyposażenie załóg statków powietrznych w środki bezpieczeństwa;
 • dostosowaniu sprzętu lotniczego w środki zwiększające poziom bezpieczeństwa przy wykonywaniu lotów w zmiennych warunkach atmosferycznych;
 • wyposażeniu we wzrokowe pomoce nawigacyjne;
 • zapewnieniu bezpieczeństwa utrzymania pola naziemnego ruchu lotniczego;
 • zapewnieniu zasilania stanowisk kierowania ruchem lotniczym;
 • przyczynieniu się do realizacji zaleceń pokontrolnych z zakresu lotnictwa cywilnego.

W przypadku, gdy w 2022 roku złożone wnioski przekroczą łącznie kwotę przewidzianą w budżecie, Prezes Urzędu przy rozpatrywaniu wniosków i podejmowaniu decyzji o przyznaniu pomocy, oprócz kryteriów, o których mowa powyżej weźmie pod uwagę:

 1. ilość i wysokość dofinansowania przyznanego podmiotowi na zakup sprzętu i urządzeń w latach poprzednich;
 2. poprawność wypełniania obowiązków wynikających z przyznanego w latach poprzednich przez Prezesa Urzędu dofinansowania na zakup sprzętu i urządzeń, w tym realizacji postanowień umów o dofinansowanie.

Jednocześnie Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010 nr 238 poz. 1579), może dotyczyć tych sprzętów i urządzeń, których wartość początkowa nie przekracza kwoty uprawniającej do dokonania jednorazowo odpisu amortyzacyjnego, określonej w art. 16f ust 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowych od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, 2105 i 2269), których jednostkowa wartość początkowa przekracza kwotę 10.000 zł.

W przypadku pytań bądź wątpliwości informacji udzielać będzie:

Przewodniczący Komisji ds. rozdziału środków budżetowych ULC p. Anna Nowaczyk
tel. kom. 538-551-756;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies