17.02.2020 Aktualizacja: 19.10.2022

Akty prawne

 • Regulacje prawne Unii Europejskiej określające wymagania dla systemów bezzałogowych statków powietrznych:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91

link do rozporządzenia w wersji skonsolidowanej z 25 lipca 2021 r.:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R1139-20210725&from=PL 

wersja skonsolidowana obejmuje następujące zmiany:

 • ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1087 z dnia 7 kwietnia 2021 r.
 • Sprostowanie, Dz.U. L 382, 28.10.2021, s. 60 (2018/1139)

Sekcja VII (art. 55-58) oraz załącznik IX poświęcone są bezzałogowym statkom powietrznym.

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych.

(rozporządzenie stosuje się od 31 grudnia 2020 r.)

link do rozporządzenia w wersji skonsolidowanej z 4 kwietnia 2022 r.:

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0947-20220404&from=PL

wersja skonsolidowana obejmuje następujące zmiany:

 • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/639 z dnia 12 maja 2020 r.
 • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/746 z dnia 4 czerwca 2020 r.
 • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1166 z dnia 15 lipca 2021 r.
 • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/425 z dnia 14 marca 2022 r.
 • Sprostowanie, Dz.U. L 255, 4.10.2019, s. 11 (2019/947)

Rozporządzenie ustanawia szczegółowe przepisy dotyczące eksploatacji systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz dotyczące personelu, w tym pilotów bezzałogowych statków powietrznych, oraz organizacji zaangażowanych w operacje wykonywane z ich użyciem.


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich

link do rozporządzenia w wersji skonsolidowanej z 9 sierpnia 2020 r.:

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0945-20200809&from=PL

wersja skonsolidowana obejmuje następujące zmiany:  

 • ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1058 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
 • Sprostowanie, Dz.U. L 255, 4.10.2019, s. 7 (2019/945)

Rozporządzenie:

 • ustanawia wymogi dotyczące projektowania i produkcji bezzałogowych systemów powietrznych, przeznaczonych do eksploatacji zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym 2019/947, oraz dodatkowych elementów służących zdalnej identyfikacji.
 • określa rodzaje bezzałogowych systemów powietrznych, których projektowanie, produkcja i konserwacja podlegają certyfikacji.
 • określa zasady udostępniania na rynku oraz swobodnego przepływu w UE bezzałogowych systemów powietrznych przeznaczonych do eksploatacji w ramach kategorii „otwartej” i dodatkowych elementów służących zdalnej identyfikacji.
 • ustanawia przepisy obowiązujące operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich, w przypadkach gdy prowadzą oni operacje bezzałogowych systemów powietrznych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/947.

 

Akceptowalne sposoby spełnienia wymagań (AMC) oraz materiały zawierające wytyczne (GM) do przepisów rozporządzenia 2019/947 wprowadzone Decyzją Dyrektora Wykonawczego Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) 2019/021/R z dnia 09 października 2019 r., zmienione decyzjami 2020/022/R z 15 grudnia 2020 r. i 2022/002/R z 7 lutego 2022 r. (publikacja w języku angielskim)

link do decyzji oraz AMC i GM:

https://www.easa.europa.eu/document-library/agency-decisions/ed-decision-2019021r

https://www.easa.europa.eu/document-library/agency-decisions/ed-decision-2022002r

https://www.easa.europa.eu/document-library/agency-decisions/ed-decision-2020022r

Korekta do AMC/GM (Annex I i II) do rozporządzenia UE 2019/947 z dnia 14 września 2022r.:

https://www.easa.europa.eu/en/document-library/acceptable-means-of-compliance-and-guidance-materials/amc-gm-regulation-eu-2019947

https://www.easa.europa.eu/en/document-library/acceptable-means-of-compliance-and-guidance-materials/amc-gm-annex-regulation-eu

AMC i GM opisują możliwe do zastosowania sposoby spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu (UE) nr 2019/947. Bezpośrednie zastosowanie proponowanych w AMC i GM zasad, metod oraz środków będzie najbardziej skutecznym i efektywnym sposobem spełnienia wspólnotowych wymagań.

Wytyczne przygotowane przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) mają na celu przybliżenie możliwości zastosowania przepisów rozporządzeń, jednakże samodzielnie nie stanowią twardego prawa (nie tworzą samodzielnie praw i obowiązków dla podmiotów).

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała na swojej stronie internetowej dokument: Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (Łatwo Dostępne Przepisy dla Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych – dot. Rozporządzenia (UE) 2019/947 oraz 2019/945) (publikacja w języku angielskim)

Link do wersji z września 2022 r.:

https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-unmanned-aircraft-systems-regulation-eu

Wersja z września 2022 r. uwzględnia:

 • rozporządzenie 2019/947
 • rozporządzenie 2020/639
 • rozporządzenie 2020/746
 • rozporządzenie 2021/1166
 • rozporządzenie 2022/425
 • rozporządzenie 2019/945
 • rozporządzenie 2020/1058
 • decyzję 2019/021/R
 • decyzję 2020/022/R
 • decyzję 2020/022/R

Wytyczne dotyczące pomiaru hałasu systemów bezzałogowych statków powietrznych lżejszych niż 600 kg operujących w kategorii szczególnej:

Wytyczne dotyczące pomiaru hałasu w bezzałogowych systemach powietrznych lżejszych niż 600 kg Pracujących w szczególnej kategorii (niskie i średnie ryzyko) | EASA (europa.eu) 

 

Wytyczne prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

 • Wytyczne nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2021/35/
 • Wytyczne nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/78/
 • Wytyczne nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie w sprawie sposobu weryfikacji tożsamości kandydatów na uzyskanie kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego dla podkategorii A2 kategorii „otwartej” podczas egzaminu teoretycznego przeprowadzanego online https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2021/46/
 • Wytyczne nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-01 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) lub z widokiem z pierwszej osoby (FPV), wykonywanych z użyciem bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej mniejszej niż 4 kg https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/69/
 • Wytyczne nr 16 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-02 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego kategorii wielowirnikowiec (MR), o masie startowej mniejszej niż 25 kg https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/70/
 • Wytyczne nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-03 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii stałopłat (A) o masie startowej mniejszej niż 25 kg https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/71/
 • Wytyczne nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-04 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii helikopter (H), o masie startowej mniejszej niż 25 kg https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/72/
 • Wytyczne nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-05 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej mniejszej niż 4 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/73/
 • Wytyczne nr 20 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-06 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii wielowirnikowiec (MR) o masie startowej mniejszej niż 25 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/74/
 • Wytyczne nr 21 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-07 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii stałopłat (A) o masie startowej mniejszej niż 25 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/75/
 • Wytyczne nr 22 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-08 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych kategorii helikopter (H) o masie startowej mniejszej niż 25 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/76/
 • Wytyczne nr 23 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-09 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej mniejszej niż 25 kg, wykonywane przez operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych posiadających krajową zgodę na loty (BVLOS) https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/77/

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies