02.12.2020 Aktualizacja: 23.11.2022

OŚWIADCZENIE O OPERACJI ZGODNEJ ZE SCENARIUSZEM STANDARDOWYM (N)STS

1.1Zgodnie z europejskimi przepisami prawa, jedną z opcji uprawniających do wykonywania lotów w kategorii „szczególnej” jest złożenie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oświadczenia o operacji zgodnej ze scenariuszem standardowym. Oświadczenie należy złożyć w przypadku, kiedy parametry wykonywanych operacji wychodzą poza kategorię „otwartą”. Takie oświadczenie składa zarejestrowany operator, który chce wykonywać operacje zgodnie ze scenariuszem standardowym, opublikowanym przez Europejską Agencję Lotnictwa Cywilnego (EASA) lub w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Scenariusze określają warunki wykonania operacji, łącznie z określeniem stopnia ich ryzyka oraz wyszkolenie pilotów.
W myśl przepisów europejskich scenariusze standardowe opublikowane przez EASA zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.
W związku z tym, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego opublikował krajowe scenariusze standardowe (NSTS), które umożliwią operatorom wykonywanie lotów poprzez złożenie oświadczenia o operacji zgodnej z krajowym scenariuszem standardowym (NSTS), które operator będzie mógł złożyć do 31 grudnia 2023 roku. Oświadczenie o operacji ważne jest dwa lata.
Takie oświadczenie traci całkowitą ważność z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przedział czasowy

ETAP I

Przed złożeniem oświadczenia o operacji, operator powinien zapoznać się z wymaganiami określonymi w NSTS. Opis NSTS znajduje się w Tabeli nr 1


Instrukcja wygenerowania Oświadczenia o operacji:
1. Zaloguj się w systemie ULC
2. Przejdź do zakładki Profil Operatora
3. Kliknij w „ Generuj oświadczenie o operacji w kategorii szczególnej”
4. Wybierz scenariusze dla których chcesz wygenerować oświadczenie i pobierz oświadczenie.
5. Pobrane oświadczenie prześlij do ULC.


Informacje ogólne
• W oświadczeniu o operacji istnieje możliwość zadeklarowania przez operatora więcej niż jeden NSTS.
• Oświadczenia należy przesyłać:
- drogą pocztową na adres Urzędu z własnoręcznym podpisem lub
- drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP -  pdfInstrukcja_do_wysylki_przez_ePUAP_393.65 KB

ETAP II

Po dostarczeniu oświadczenia o operacji do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, następuje sprawdzenie dokumentu.
1) W przypadku pozytywnej analizy zostaje wysłane potwierdzenie odbioru i kompletności oświadczenia;
UWAGA!
Od 1 lipca 2021 r. potwierdzenie odbioru i kompletności będzie odznaczane odpowiednimi „kafelkami” w profilu operatora! Potwierdzenie odbioru i kompletności nie będzie już wysyłane na adres mailowy podany w systemie.
2) W przypadku niekompletności oświadczenia pracownik Urzędu wzywa operatora BSP do uzupełnienia braków. Jeżeli w/w braki zostaną uzupełnione we wskazanym terminie następuje wznowienie procedowania dokumentu.

ETAP III

Po otrzymaniu potwierdzenia odbioru i kompletności oświadczenia operator ma prawo rozpocząć loty, przestrzegając wszystkich mających zastosowanie przepisów rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/947 oraz przepisów krajowych i stosować się do ograniczeń NSTS.

Opublikowane STS przez EASA, zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.


Do tego czasu operatorzy BSP mogą składać oświadczenia o operacji zgodnej z NSTS wydanymi przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 

UWAGA!
Operator posiadający krajowy scenariusz standardowy NSTS-01 jest zobowiązany ustanowić procedury i ograniczenia dostosowane do rodzaju planowanej operacji oraz związanego z nią ryzyka zgodnie z sekcją UAS.SPEC.050 pkt 1 lit. a załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947.


Operator systemu bezzałogowego statku powietrznego ustanawia procedury i ograniczenia dostosowane do rodzaju planowanej operacji oraz związanego z nią ryzyka, w tym:


• procedury operacyjne zapewniające bezpieczeństwo operacji;
• procedury zapewniające przestrzeganie w ramach planowanej operacji wymogów w zakresie ochrony mających zastosowanie do obszaru operacji;
• środki służące ochronie przed bezprawną ingerencją i nieuprawnionym dostępem;
• procedury zapewniające, aby wszystkie operacje przebiegały zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W szczególności przeprowadza on ocenę skutków dla ochrony danych, jeżeli wymaga tego krajowy organ ds. ochrony danych w zastosowaniu art. 35 rozporządzenia (UE) 2016/679;
• wytyczne dla swoich pilotów bezzałogowych statków powietrznych, zgodnie z którymi operacje z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych należy planować w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwości, w tym hałas i uciążliwości związane z innymi emisjami, dla ludzi i zwierząt (jeżeli dotyczy)

Natomiast w przypadku posiadania przez operatora NSTS-02, NSTS-03, NSTS-04, NSTS-05, NSTS-06, NSTS-07, NSTS-08, operator oprócz obowiązków operatora określonych w sekcji UAS.SPEC.050 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 zobowiązany jest sporządzić instrukcję operacyjną zgodnie z dodatkiem 5 do rozporządzenia (UE) 2019/947.

 


NSTS


WARUNKI


BSP i TOM


MAX WYSOKOŚĆ LOTU


Wyszkolenie Pilota


Ważność oświadczenia


Linki do NSTS


NSTS-01


VLOS i FPV


<4kg


120 m 


Po rejestracji operatora i uzupełnieniu profilu pilota, należy ukończyć szkolenie on-line i zaliczyć test on-line na kompetencje pilota A1/A3. Uzyskanie kompetencji A2 nie jest obowiązkowe aby przystąpić do szkolenia NSTS.


Po ukończeniu szkolenia z zakresu NSTS pilot uzyskuje certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego w przypadku wykonywania operacji w kategorii „szczególnej” wydane przez wyznaczonego operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego lub


Na podstawie powyższego dokumentu pilot uzyskuje kompetencje do realizacji lotów na podstawie oświadczenia o  operacji zgodnej z NSTS, którego dotyczyło szkolenie.


ważne 2 lata - jednak nie dłużej niż do 1 stycznia 2026 roku


http://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/69/


NSTS-02


VLOS


MR<25kg


https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/70/


NSTS-03


VLOS


A<25kg


https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/71/


NSTS-04


VLOS


H<25kg


https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/72/


NSTS-05


VLOS i BVLOS
do 2 km od pilota BSP


<4kg


https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/73/


NSTS-06


VLOS i BVLOS
do 2 km od pilota BSP


MR<25kg

https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/74/


NSTS-07


VLOS i BVLOS
do 2 km od pilota BSP


A<25kg

https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/75/

 


NSTS-08


VLOS i BVLOS
do 2 km od pilota BSP


H<25kg


https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2020/76/

   


UWAGA!

Składając oświadczenie za pośrednictwem platformy e-PUAP, operator otrzyma komunikat o dostarczeniu dokumentu do Urzędu - „UPP - Urzędowe Poświadczenia Przedłożenia”. Komunikat ten nie jest potwierdzeniem odbioru i kompletności oświadczenia. Potwierdzenie odbioru i kompletności oświadczenia zostanie wysłane po rozpatrzeniu dokumentu.

• W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w wydanym oświadczeniu, należy bezzwłocznie poinformować Prezesa ULC składając nowe oświadczenie. Jeżeli zmianie uległy dane o operatorze należy je zaktualizować w pierwszej kolejności w rejestrze ULC >link do systemu rejestracji ULC<
• Wydanie potwierdzenia odbioru i kompletności oświadczenia o operacji w kategorii szczególnej nie podlega opłacie lotniczej.
• Wydanie potwierdzenia odbioru i kompletności nowego (zaktualizowanego) oświadczenia o operacji nie podlega opłacie lotniczej.
• Operator nie jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na operację, jeżeli posiada niniejsze oświadczenie o operacji zgodne z NSTS.
• Operator, który posiada certyfikat LUC nie jest zobowiązany do składania oświadczenia o operacji do ULC.
Proces wydania potwierdzenia odbioru i kompletności nie powinien trwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia oświadczenia.
• Kontakt w sprawie wydawania potwierdzeń odbioru i kompletności e-mail:

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies