14.05.2019 Aktualizacja: 01.10.2019

Loty Inne niż Rekreacyjne lub Sportowe poza zasięgiem wzroku BVLOS

Loty Inne niż Rekreacyjne lub Sportowe poza zasięgiem wzroku BVLOS

 

Loty operacyjne, specjalistyczne, automatyczne i szkoleniowe, wykonywane w operacjach poza zasięgiem wzroku BVLOS
Jeżeli latasz bezzałogowym statkiem powietrznym w celach innych niż rekreacja lub sport (np. prowadzisz działalność gospodarczą z wykorzystaniem BSP (Bezzałogowego Statku Powietrznego) lub używasz go w ramach wykonywanej pracy) i planujesz wykorzystywać go w operacjach BVLOS, obowiązują Cię zasady, których jako operator BSP musisz przestrzegać. Niniejszy artykuł w ogólny sposób omawia zasady wykonywania lotów BVLOS. Szczegółowe zasady i wymagania znajdują się w przepisach, do których link znajdziesz na końcu artykułu. Każdy operator, ma prawny obowiązek zapoznania się z obowiązującymi przepisami i stosowania ich w praktyce.

Ogólne warunki i zasady wykonywania lotów:

Uprawnienia
Jako operator powinieneś posiadać „świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe” z uprawnieniem do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku BVLOS. Jest to dokument wydawany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Uzyskasz go po odbyciu specjalnego kursu i zdaniu koniecznych egzaminów przed egzaminatorem ULC (więcej informacji na temat uzyskania tego dokumentu znajdziesz w zakładce „Świadectwa kwalifikacji/egzaminy”). Jednym z warunków jest również posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia OC.

Badania
Do uzyskania świadectwa kwalifikacji z uprawnieniami BVLOS są wymagane odpowiednie badania lotniczo-lekarskie (więcej informacji na temat badań znajdziesz w zakładce „Orzeczenie lotniczo-lekarskie”).

Odpowiedzialność
Przede wszystkim pamiętaj, że wykonując loty jesteś odpowiedzialny za zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na bezpieczeństwo ruchu lotniczego oraz spokój i porządek publiczny. Pamiętaj aby latać jedynie sprzętem, który jest sprawny technicznie. To Ty jako operator jesteś odpowiedzialny za bezpieczne i zgodne z prawem używanie bezzałogowego statku powietrznego oraz jego separację od innych statków powietrznych. Starannie planuj misje i dokładnie zapoznaj się z panującą w danym terenie sytuacją ruchową w przestrzeni powietrznej.

Rejestracja BSP

Każdy bezzałogowy statek powietrzny używany w operacjach BVLOS musi być wpisany do ewidencji statków powietrznych, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub do obcego rejestru lub obcej ewidencji cywilnych statków powietrznych (rejestru lub ewidencji innego kraju).


docxWniosek o wpis UAV do ewidencji SP (Statków Powietrznych)539.74 KB

pdfWniosek o wpis UAV do ewidencji SP (Statków Powietrznych)179.87 KB

pdfInstrukcja - wpis UAV do ewidencji SP (Statków Powietrznych)128.39 KB

Rodzaje lotów, które można realizować

Loty BVLOS, które można realizować w ramach otrzymanej zgody i na obowiązujących w przepisach zasadach dzielą się na kilka kategorii, które różnią się pomiędzy sobą zakresem wymagań, które należy spełnić aby je realizować. Są to loty operacyjne, specjalistyczne, automatyczne i szkoleniowe. Są to następujące rodzaje lotów:

a) loty operacyjne realizowane są w ramach lub na potrzeby działań:

 • lotnictwa państwowego (Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej)
 • Służby Celno-Skarbowej,
 • związanych z zapobieganiem lub zwalczaniem klęsk żywiołowych lub katastrof,
 • związanych z systemem opieki zdrowotnej,
 • poszukiwawczych lub ratowniczych,
 • związanych z ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego państwa,
 • związanych z rozpoznawaniem zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska;

b) loty specjalistyczne realizowane są w ramach lub na potrzeby działań

 • dozoru, monitoringu, kontroli lub ochrony: obiektów inżynierii lądowej lub wodnej, obszarów leśnych lub wodnych, osób lub mienia;
 • działań: geodezyjnych, związanych z gospodarką rolną lub leśną;
 • lotów badawczych, testowych, próbnych lub demonstracyjnych;

c) loty automatyczne realizowane są w ramach lub na potrzeby działań;

 • dozoru, monitoringu, kontroli lub ochrony: obiektów inżynierii lądowej lub wodnej, obszarów leśnych lub wodnych;
 • działań agrolotniczych,
 • dostaw medycznych,
 • lotów badawczych, testowych, próbnych lub demonstracyjnych;

d) loty szkoleniowe realizowane są ramach działalności szkoleniowej, o której mowa w art. 95a ustawy Prawo lotnicze.

Zgoda na wykonywanie operacji

Należy pamiętać, że do wykonywania lotów operacyjnych, specjalistycznych, automatycznych i szkoleniowych, są uprawnione jednie podmioty, które otrzymały zgodę Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wykonywanie tego rodzaju operacji. Zgoda będzie mogła być udzielona jedynie po spełnieniu wymagań zarówno przez podmiot, który o nią wnioskuje jak i bezzałogowe statki powietrzne, które będą używane w ramach wydanej zgody.

Procedura uzyskania zgody
pdfplik do pobrania136.79 KB

Wniosek o wydanie/rozszerzenie zgody na wykonywanie lotów BVLOS

docxplik do pobrania531.97 KB

pdfplik do pobrania447.4 KB

 

Uzyskiwanie zgody na wykonywanie lotów operacyjnych, specjalistycznych, szkoleniowych i automatycznych - wymagania dotyczące bezzałogowych statków powietrznych

Wydanie zgody o której mowa wyżej, jest uzależnione między jest również od właściwego wyposażenia BSP, a wygląda ono następująco:

a) w przypadku bezzałogowego statku powietrznego będącego samolotem, powinien on być wyposażony w światło:

 • zielone świecące światłem ciągłym, umieszczone na prawym skrzydle, widoczne nad i pod płaszczyzną poziomą skrzydła,
 • czerwone świecące światłem ciągłym, umieszczone na lewym skrzydle, widoczne nad i pod płaszczyzną poziomą skrzydła,
 • białe, błyskowe, umieszczone na szczycie statecznika pionowego lub – w przypadku jego braku – na górnej powierzchni kadłuba w sposób zapewniający dookólną emisję światła,

b) w przypadku bezzałogowego statku powietrznego będącego wielowirnikowcem, śmigłowcem albo aerostatem powinien on być wyposażony w światło białe, błyskowe, umieszczone na górnej powierzchni kadłuba w sposób zapewniający dookólną emisję światła;

c) każdy BSP używany w operacjach BVLOS powinien być wyposażony w urządzenia lub systemy zamontowane na jego pokładzie lub będące jego wyposażeniem naziemnym, umożliwiające:

 • zachowanie założonych parametrów lotu,
 • bieżące monitorowanie parametrów lotu, w tym określenie: tor lotu, prędkości lotu, wysokości lotu za pomocą wysokościomierza barometrycznego, stopnia naładowania akumulatorów zasilających lub stopnia zużycia paliwa, jakości i mocy sygnału łączności pomiędzy bezzałogowym statkiem powietrznym a stacją zdalnego sterowania;
 • lokalizację podstawową – określenie bieżącego położenia, prędkości, wysokości i kierunku lotu bezzałogowego statku powietrznego celem przekazania tych danych do instytucji zapewniającej służbę ruchu lotniczego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub telefonicznie na żądanie organu ATS,
 • lokalizację awaryjną – określenie przez operatora bieżącego położenia bezzałogowego statku powietrznego w przypadku bezpowrotnej utraty możliwości sterowania tym statkiem lub występowania przerw w łączności pomiędzy stacją zdalnego sterowania bezzałogowego statku powietrznego a tym statkiem,
 • automatyczne wykonanie procedury awaryjnej, w tym: zakończenie lotu przez lądowanie awaryjne, albo kontynuowanie lotu po zaprogramowanej przed lotem trasie, albo dolot do zaprogramowanego przed lotem miejsca,
 • rejestrowanie parametrów lotu od momentu uruchomienia systemu sterowania bezzałogowego statku powietrznego do momentu wyłączenia tego systemu;

d) BSP powinien również być wyposażony w kamerę pozwalającą na obserwację otoczenia bezzałogowego statku powietrznego w celu zmniejszenia ryzyka kolizji z innym statkiem powietrznym lub przeszkodą.

Wymagania w stosunku do podmiotu realizującego loty

Każdy podmiot realizujący loty operacyjne, specjalistyczne, szkoleniowe i automatyczne jest zobowiązany do posiadanie i stosowania, stale aktualizowanej i uwzględniającej zalecenia profilaktyczne Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego instrukcji operacyjnej, sporządzonej w języku polskim lub angielskim. Instrukcja ta musi zawierać następujące elementy:

a) nazwę i adres siedziby podmiotu świadczącego usługi lotnicze, jego numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer w innym rejestrze, w którym podmiot został zarejestrowany,
b) wykaz wykorzystywanych bezzałogowych statków powietrznych wraz z ich znakami rozpoznawczymi,
c) imię i nazwisko, numer świadectwa kwalifikacji oraz datę ważności ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej operatora wykonującego albo nadzorującego lot,

 • ocenę i informację o sposobie ograniczania ryzyka wykonywanych operacji lotniczych,
 • ogólną listę czynności kontrolnych dokonywanych przed startem i po lądowaniu,
 • procedury i zasady wykonywania operacji lotniczych,
 • ogólne procedury awaryjne,
 • procedurę zapewniania kontroli stanu technicznego bezzałogowych statków powietrznych;

Dodatkowo każdy operator realizujący loty w podmiocie, jest zobowiązany do noszenia kamizelki ostrzegawczej w czasie wykonywania operacji lotniczych. Jeżeli operator nie znajduje się na otwartej przestrzeni, należy oznaczyć w sposób widoczny, miejsce jego przebywania.

Uzyskanie zgody

Otrzymanie zgody na wykonywanie lotów operacyjnych, specjalistycznych, szkoleniowych i automatycznych następuje na wniosek podmiotu, który zamierza wykonywać tego rodzaju loty.

Zgoda jest wydawana po sprawdzeniu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, czy podmiot spełnia wymagania odnośnie instrukcji operacyjnej, kwalifikacji personelu, ubezpieczenia i wyposażenia BSP wymaganego przez przepisy. Zgoda wydawana jest na okres 12 miesięcy.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje PAŻP o podmiotach, które uzyskały zgodę na wykonywanie lotów operacyjnych, specjalistycznych, automatycznych i szkoleniowych. Informacja jest przekazywana w ciągu 2 dni roboczych od dnia wydania zgody przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Warunki wykonania lotu

Podstawowym warunkiem, który musi zostać spełniony aby wykonać opisane wyżej operacje jest zgłoszenie chęci wykonania lotu przez podmiot do PAŻP i publikacja przez Agencję, informacji o planowanych i realizowanych lotach bezzałogowych statków powietrznych. Bez spełnienia tych warunków lot nie może się odbyć.

Podmiot chcący wykonać lot, informuje PAŻP o zamiarze wykonania lotu co najmniej 7 dni przed dniem wykonania lotu. Następnie PAŻP publikuje informację o:
a) planowanych lotach bezzałogowych statków powietrznych:

 • najmniej 2 dni przed dniem wykonywania lotu – w przypadku lotów operacyjnych, specjalistycznych, automatycznych i szkoleniowych,
 • w dniu wykonania lotów – w przypadku lotów operacyjnych, jeżeli nie było możliwości wcześniejszego zaplanowania lotu;

b) realizowanych lotach z podaniem:

 • trasy lotu lub obszaru, w którym lot będzie się odbywał,
 • wysokości lotu nad uśrednionym poziomem morza (AMSL) na całej długości trasy lub na poszczególnych odcinkach trasy,
 • planowanego przez operatora czasu lotu,
 • znaku rozpoznawczego bezzałogowego statku powietrznego.

Zarówno podmiot zgłaszający do PAŻP chęć wykonania lotu jak i sama Agencja, używać będą do komunikacji pomiędzy sobą, a także do publikacji informacji o lotach systemu teleinformatycznego lub środków komunikacji elektronicznej (może to być email, strona internetowa lub specjalna aplikacja) wskazanych przez PAŻP.

PAŻP będzie wydawał warunki lotów i publikował informację o ich realizacji jedynie w przypadku podmiotów, które otrzymały wcześniej zgodę Prezesa ULC na wykonywanie operacji BVLOS.

Realizowanie lotów

Kiedy już dojdzie do publikacji informacji o locie, operacje muszą być wykonywane na następujących warunkach i zasadach:

a) z uwzględnieniem uwag przekazanych przez PAŻP w zakresie trasy i obszaru, w którym będzie się odbywał lot;
b) loty operacyjne, specjalistyczne lub szkoleniowe :

 • do wysokości nie większej niż 120 m nad poziomem terenu,
 • z prędkością nie większą niż 150 km/h;

c) loty automatyczne:

 • do wysokości 50 m nad poziomem terenu lub do wysokości 50 m nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 100 m od miejsca wykonywania lotu,
 • w odległości poziomej mniejszej niż 100 m od zabudowy miejscowości, miast lub osiedli za zgodą i na warunkach władz miejscowości lub miasta,
 • z prędkością nie większą niż 150 km/h;

d) loty szkoleniowe w odległości poziomej co najmniej 150 m od osiedli i innych skupisk ludności oraz w odległości poziomej nie większej niż 500 m od operatora wykonującego lot;
e) z zapewnieniem pełnej kontroli lotu;
f) z zachowaniem bezpiecznej odległości od innych statków powietrznych, przeszkód, osób lub zwierząt, uwzględniając przy tym warunki meteorologiczne oraz informacje o ograniczeniach w ruchu lotniczym;
g) w strefie CTR (Control Zone) na warunkach określonych przez PAŻP;
h) w strefie ATZ (Aerodrome Traffic Zone) za zgodą zarządzającego daną strefą i na warunkach przez niego określonych;
i) w strefie D (Danger Area), strefie MCTR (Military Control Area) lub strefie MATZ (Military Aerodrome Traffic Zone) jedynie za zgodą lub na potrzeby zarządzającego daną strefą i na warunkach przez niego określonych;
j) w strefie P (Prohibited Area) za zgodą zarządzającego daną strefą i na warunkach przez niego określonych;
k) w obszarze strefy R (Restricted Area) obejmującym przestrzeń powietrzną znajdującą się bezpośrednio nad obszarem parku narodowego za zgodą zarządzającego danym parkiem narodowym i na warunkach przez niego określonych;
l) w strefie EP R40 Słupsk jedynie przez statki powietrzne, o których mowa w art. VII ust. 3 Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 234), za zgodą, o której mowa w tym przepisie;
m) w strefie ADIZ (Air Defense Identification Zone) po poinformowaniu o lokalizacji i czasie lotów organu służby ruchu lotniczego (ATS) - (Air Traffic Services) odpowiedzialnego za przestrzeń, w której ma być wykonywany lot, lub AMC Polska (Airspace Management Cell - Ośrodek Zarządzania Przestrzenią Powietrzną w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej);
n) w obiektach budowlanych za zgodą zarządzającego obiektem i na warunkach przez niego określonych oraz w sposób niezagrażający osobom trzecim;
o) Dodatkowo loty wykonywane nad takimi obiektami jak:

 • tereny zamknięte;
 • obiekty jądrowe:
 • obszarami, obiektami i urządzeniami, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142),
 • jednostkami wojskowymi i poligonami,
 • wykonuje się jedynie za zgodą lub na potrzeby zarządzającego danym terenem, obiektem, obszarem lub urządzeniem;

p) loty wykonywane nad rurociągami paliwowymi, liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, zaporami wodnymi i śluzami oraz innymi urządzeniami znajdującymi się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne, wykonuje się z zachowaniem szczególnej ostrożności;
q) w przypadku wykonywania lotów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, z bezpieczeństwem i obronnością państwa, ochroną granicy państwowej, ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego państwa lub poszukiwaniem i ratownictwem nie stosuje się przepisów w strefie P i obszarze strefy R obejmującym przestrzeń powietrzną znajdującą się bezpośrednio nad terenem parku narodowego;

Co w przypadku awarii

Wszystkie urządzenia techniczne mogą ulec awarii. Tego typu sytuacja w przypadku bezzałogowego statku powietrznego może jednak nieść ze sobą duże ryzyko dlatego w przypadku utraty kontroli nad bezzałogowym statkiem powietrznym lub utraty bezzałogowego statku powietrznego operator musi bezzwłocznie:

a) powiadomić telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub systemu teleinformatycznego, właściwy organ ATS oraz próbuje odzyskać łączność z bezzałogowym statkiem powietrznym;
b) przekazać organowi ATS następujące informacje: bieżącą lokalizację bezzałogowego statku powietrznego określaną za pomocą urządzenia odpowiedzialnego za lokalizację awaryjną, ostatnią znaną lokalizację bezzałogowego statku powietrznego, w przypadku niedziałania urządzenia odpowiedzialnego za lokalizację awaryjną, godzinę utraty łączności, ostatnią zarejestrowaną prędkość, wysokość i kurs bezzałogowego statku powietrznego, przewidywany czas do wyczerpania zapasu paliwa lub wyczerpania akumulatorów zasilających układ napędowy.

Pomocne linki:

Strona Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej:

Sprawdź w prosty sposób gdzie możesz latać:

Podstawy prawne:

Załącznik nr 6B do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

Annex to the Regulation of 20 December 2018 of the Minister of Infrastructure (Item 94)43.51 KB
UNMANNED AERIAL VEHICLES WITH TAKE-OFF WEIGHT NOT GREATER THAN 25 KG, USED IN BEYOND-VISUAL-LINE-OF-SIGHT (BVLOS) OPERATIONS, EXCLUDING UNMANNED AERIAL VEHICLES WITH TAKE-OFF WEIGHT NOT GREATER THAN2 KG USED IN FIRST-PERSON-VIEW (FPV) OPERATIONS

Jeżeli masz pytania zawsze możesz skontaktować się bezpośrednio z pracownikami Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Kontakt do ULC:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: (+48 22) 520-72-57
Tel.: (+48 22) 520-72-71

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»