26.01.2012 Aktualizacja: 04.04.2022

Cargo z Państw Trzecich

Od dnia 1.02.2012 r. każdy przewoźnik przewożący ładunek lub pocztę z portu lotniczego w państwie trzecim niewymienionym w dodatkach 6-Fi lub 6-Fii w rejsie transferowym, tranzytowym lub w celu rozładunku będzie wyznaczony, jako "Przewoźnik ładunków lotniczych lub poczty lotniczej prowadzący przewozy z portu lotniczego państwa trzeciego do Unii" (ACC3).

Zgodnie z pkt. 6.8.1.1 a) załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest odpowiedzialny za wyznaczenie jako ACC3 przewoźnika:

a) posiadającego certyfikat przewoźnika lotniczego wydany przez Prezesa ULC,

b) wymienionego w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 748/2009 (wykaz podmiotów przypisanych dla Polski),

c) mającego swoją główną bazę operacyjną na terenie Polski.

Z chwilą wyznaczenia jako ACC3, Prezes ULC przekazywać będzie niezbędne informacje dotyczące przewoźnika lotniczego do Komisji Europejskiej, która udostępniać je będzie pozostałym Państwom Członkowskim.

Przewoźnicy, notyfikowani do Komisji jako ACC3, zgodnie z przewidzianą procedurą, będą uznawani we wszystkich państwach członkowskich UE względem wszystkich operacji ze zgłoszonego portu lotniczego państwa trzeciego na terytorium UE.

Poniżej zostały zamieszczone wszelkie, niezbędne informacje niezbędne do uzyskania statusu ACC3.

Procedura wyznaczenia

W celu uzyskania statusu ACC3, przewoźnik lotniczy jest zobowiązany do:

- poinformowania ULC o potrzebie wyznaczenia jako przewoźnik ACC3,
- przedłożenia do ULC „Deklaracji zobowiązań – ACC3”. Deklaracja powinna zostać podpisana przez prawnego przedstawiciela przewoźnika lub osobę odpowiedzialną za ochronę,
- wyznaczenia osoby ponoszącą całościową odpowiedzialność za wykonywanie przepisów w zakresie ochrony ładunków lub poczty w państwach trzecich oraz przekazania szczegółowych danych tej osoby do ULC, oraz
- zapewnienia ujęcia w programie ochrony wszystkich punktów wymienionych w dodatku 6G załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 .

UWAGA!
W przypadku przewoźników posiadających certyfikat wydany przez Prezesa ULC aktualizacja programu ochrony podlega dodatkowo zatwierdzeniu na mocy decyzji administracyjnej i uiszczeniu opłaty lotniczej.   Przewoźnik lotniczy zapewnia wykonanie przez niezależny podmiot zatwierdzającej wizji lokalnej prowadzonych przez niego przewozów ładunków lub poczty w odpowiednim porcie lotniczym państwa trzeciego.

Program ochrony przewoźnika o statusie ACC3 obejmuje, odpowiednio dla każdego z poszczególnych portów lotniczych w państwach trzecich lub jako dokument uniwersalny określający wszelkie różnice dla wymienionych portów lotniczych w państwa trzecich:

a) Opis środków dotyczących ładunku lotniczego i  poczty lotniczej,

b) Procedury dotyczące przyjmowania,

c) System i kryteria dla zarejestrowanych agentów,

d) System i kryteria dla znanych nadawców,

e) System i kryteria dla uznanych nadawców,

f) Normę dla kontroli bezpieczeństwa;

g) Miejsce prowadzenia kontroli bezpieczeństwa;,

h) Szczegółowe informacje dotyczące urządzeń do kontroli bezpieczeństwa,

i) Dane operatora lub usługodawcy,

j) Listę wyłączeń z kontroli bezpieczeństwa lub kontroli fizycznych,

k) Postępowanie z ładunkami lub pocztą wysokiego ryzyka.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na poniższy adres e-mail:

 

Zwolnienia z wymogów pkt 6.8 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 1998/2015

Na warunkach określonych w pkt 6.8.2 załącznika do Decyzji wykonawczej Komisji C (2015) 8005 z dnia 16.11.2015 r. ustanawiającej szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, zawierającej informacje, o których mowa w art. 18 lit. a) rozporządzenia (WE) 300/2008 (niepublikowana w Dz. U.) przewoźnik może wystąpić z wnioskiem o wydanie zwolnienia z wymogów pkt 6.8 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 1998/2015.

Wniosek powinien zostać przesłany na adres mailowy:

Wzór wniosku o wydanie zwolnienia z wymogów pkt 6.8 załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 1998/2015

docxACC3_exemption_application.docx103.28 KB

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies