04.08.2011 Aktualizacja: 15.03.2023

Zarejestrowany Agent

W dniu 29 kwietnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 w sprawie wspólnych zasad ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 wraz z aktami wykonawczymi.

Powyższe regulacje dają możliwość ubiegania się przewoźnikowi lotniczemu, agentowi, spedytorowi lub innemu podmiotowi zapewniającemu kontrole w zakresie ochrony w odniesieniu do ładunku lub poczty o przyznanie statusu zarejestrowanego agenta.

Poniżej prezentujemy system przewozu ładunków i poczty w oparciu o instytucję zarejestrowanego agenta, znanego nadawcy i uznanego nadawcy.

system-przewozu-ladunkow-i-poczty.png

Posiadanie statusu zarejestrowanego agenta stwarza dla powyższych podmiotów nowe możliwości rynkowe takie jak:

  • możliwość zwolnienia z kontroli bezpieczeństwa ładunków pochodzących od podmiotów uczestniczących w tzw. bezpiecznym łańcuchu dostaw (uznany nadawca, znany nadawca, zarejestrowany agent);
  • obniżenie kosztów działalności (brak konieczności dodatkowej kontroli bezpieczeństwa ładunku w porcie lotniczym);
  • przyspieszenie procesu obsługi ładunku;
  • wzrost wiarygodności na rynku przewozu frachtu lotniczego.

PROCES ZATWIERDZENIA ZAREJESTROWANEGO AGENTA

Podmiot zainteresowany ubieganiem się o przyznanie statusu zarejestrowanego agenta jest zobligowany wypełnić wszystkie wymagania zawarte w pkt. 6.3.1.2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, oraz

- odpowiednie wymogi określone w niepublikowanej Decyzji Wykonawczej Komisji C(2015) 8005 z dnia 16 listopada 2015 r. ustanawiającej szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, zawierających informacje, o których mowa w art. 18 lit. a) rozporządzenia (WE) 300/2008.*

*Urząd Lotnictwa Cywilnego udostępnia na piśmie, na zasadzie ograniczonego dostępu, odpowiednie części niniejszej decyzji operatorom i podmiotom odpowiedzialnym za wdrożenie tej decyzji lub podmiotom, które posiadają prawnie uzasadniony interes.

W celu uzyskania statusu zarejestrowanego agenta, podmiot przedkłada do Urzędu Lotnictwa Cywilnego:
- wniosek o zatwierdzenie podmiotu, jako zarejestrowanego agenta,

- program ochrony  zarejestrowanego agenta przed aktami bezprawnej ingerencji celem jego zatwierdzenia (wraz z wniesieniem opłaty lotniczej za zatwierdzenie przedmiotowego programu ochrony),

- "Deklarację zobowiązań – zarejestrowany agent".
- oświadczenia, o których mowa w art. 186 c ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo Lotnicze


Końcowym etapem jest wykonanie przez inspektorów ULC wizji lokalnej w podmiocie w celu weryfikacji spełniania wymagań określonych w przepisach unijnych oraz procedur zawartych w programie ochrony.

Po zatwierdzeniu dane każdego zarejestrowanego agenta umieszczane są przez Prezesa ULC w „Unijnej bazie bezpiecznego łańcucha dostaw”.

Uprzejmie informujemy, iż w przypadku wycofania statusu zarejestrowanego agenta (dezaktywowanie statusu w „unijnej bazie bezpiecznego łańcucha dostaw”), podmiot powinien niezwłocznie zaprzestać posługiwania się dokumentacją przynależną do zarejestrowanego agenta, bądź takiego oznakowania dokumentacji towarzyszącej, pozwalającego na jednoznaczne stwierdzenie, iż ładunki i poczta pochodzą od  podmiotu o wspomnianym statusie.

Powyższe wynika bezpośrednio z Prawa Wspólnotowego pkt. 6.3.1.2 lit. d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, który stwierdza, iż zarejestrowanego agenta nie uważa się za zatwierdzonego do momentu zamieszczenia dotyczących go szczegółowych danych w „Unijnej bazie bezpiecznego łańcucha dostaw”.

Równocześnie zawiadamiamy, że niezastosowanie się do powyższych wymagań i posługiwanie się niewłaściwie oznakowaną dokumentacją może wypełniać znamiona przestępstwa z art. 271 Kodeksu karnego, zgodnie, z którym „osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

 

***

PROGRAM OCHRONY

Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych objętych programem ochrony zarejestrowanego agenta znajdują się w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1230).

Tryb zatwierdzania programu ochrony zarejestrowanego agenta przed aktami bezprawnej ingerencji znajduje się w zakładce
program ochrony>>> .
W przypadku podmiotów gospodarczych, które prowadzą lotniczą działalność gospodarczą i tym samym posiadają zatwierdzone przez Prezesa ULC programy ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji i są zainteresowane uzyskaniem statusu zarejestrowanego agenta, zobligowane są do przedłożenia celem zatwierdzenia aktualizacji wspomnianych programów ochrony uwzględniających procedury, których zarejestrowany agent musi przestrzegać w celu spełnienia wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008.

 

Kontakt

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Departamentem Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym ULC, na adres e-mail:


Dokumenty do pobrania:

1. Wzór wniosku o zatwierdzenie zarejestrowanego agenta
docplik do pobrania30.5 KB

2. Wzór wniosku o otrzymanie wyciągu z Decyzji Wykonawczej Komisji C (2015) 8005 z dnia 16 listopada 2015 r.
docplik do pobrania28 KB

3. Deklaracja zobowiązań zarejestrowany agent
docplik do pobrania34 KB

4. Wzór oświadczenia zarejestrowanego agenta
docplik do pobrania26.5 KB

5. Deklaracja przewoźnika
docplik do pobrania43.5 KB

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies