28.10.2007 Aktualizacja: 05.01.2023

Zatwierdzenie wewnętrznego audytora kontroli jakości

Egzamin certyfikacyjny dla wewnętrznych audytorów kontroli jakości

W 2023 roku egzaminy na audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego prowadzone będą w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego znajdującego się przy ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa.

Zaplanowane zostały na godzinę 09:00 w następujących terminach:

30.01.2023 r.

27.02.2023 r.

27.03.2023 r.

24.04.2023 r.

29.05.2023 r.

26.06.2023 r.

25.09.2023 r.

30.10.2023 r.

27.11.2023 r.

Procedura wyznaczania wewnętrznego audytora kontroli jakości
(podstawa prawna art. 188 d ustawy Prawo lotnicze oraz § 9 KPKJ)

Audytorem wewnętrznym może zostać osoba spełniająca wymagania, o których mowa w art. 188d ust. 4 i 7 ustawy, a dodatkowo:


1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;


2. przedstawi informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem na potwierdzenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;


3. ukończyła szkolenia zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 189 ust. 3 ustawy;


4. posiada udokumentowane doświadczenie i znajomość funkcjonowania ochrony podmiotów prowadzących działalność lotniczą, uzyskane w wyniku co najmniej rocznego zatrudnienia na stanowisku związanym z ochroną lotnictwa cywilnego;


5. posiada pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub poświadczenie bezpieczeństwa wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;


6. posiada znajomość krajowych i międzynarodowych uregulowań prawnych z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego;


7. posiada praktyczne umiejętności przeprowadzania wewnętrznej kontroli zgodności oraz stosowania przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;


8. posiada znajomość zadań i procedur związanych z prowadzeniem wewnętrznej kontroli zgodności oraz znajomość uprawnień audytorów wewnętrznych.


Za szkolenie o którym mowa w pkt 3 uznaje się szkolenie przeprowadzone na podstawie programu szkolenia zgodnego z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Pisemne zgłoszenie udziału w egzaminie certyfikującym kandydat na audytora wewnętrznego składa nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu.

UWAGA!
W sprawach egzaminów certyfikujących rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 5 listopada 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego stosuje się przepisy obowiązujące przed 2 października 2020 r.

Kandydaci na audytora krajowego na audytora wewnętrznego, którzy przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia ukończyli egzamin certyfikujący z wynikiem negatywnym, mogą przystąpić do kolejnego egzaminu certyfikującego zgodnie z wymogami określonymi w tym rozporządzeniu.

Osoby, które nie dotrzymają terminu zgłoszenia na egzamin certyfikujący mogą nie zostać dopuszczone przez Komisję Egzaminującą do przystąpienia do egzaminu.

Kandydat ubiegający się o przystąpienie do egzaminu certyfikującego na audytora wewnętrznego, przed rozpoczęciem tego egzaminu, obowiązany jest do uzupełnienia zgłoszenia poprzez dostarczanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań prawnych do wyznaczenia na audytora wewnętrznego.

W celu uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, osoba, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu jest zobowiązana do złożenia wniosku o jego wydanie wraz z dowodem uiszczenia opłaty lotniczej w kwocie 223,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy złote 00/100).

Opłatę lotniczą za wydanie certyfikatu audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego należy wnieść na następujący rachunek bankowy:

Dane do przelewu:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
NBP o/o Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 - 247 Warszawa
rachunek bankowy dochodów budżetu państwa
IBAN: PL31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
SWIFT CODE: NBPLPLPW
z dopiskiem „za wydanie certyfikatu wewnętrznego audytora kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (imię i nazwisko)”.

Istnieje możliwość dokonania opłaty lotniczej w kasie Urzędu lotnictwa Cywilnego, jednakże wymaga to zgłoszenia do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej o wystawienie właściwej dyspozycji wpłaty opłaty lotniczej.

Prosimy o nie uiszczanie opłat lotniczych przed zaliczonym z wynikiem pozytywnym egzaminem.

Lista certyfikowanych wewnętrznych audytorów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

docxLista_WEWNETRZNI-AWKJ-03.01.2023.docx24.08 KB

 

Kontakt:
Karol Dymek
Główny Specjalista w Inspektoracie Kontroli Jakości w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego
tel.: (22) 520-74-80
fax: (22) 520-74-71
e-mail:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies