28.10.2007 Aktualizacja: 16.10.2020

Zatwierdzenie wewnętrznego audytora kontroli jakości

Egzamin certyfikacyjny dla wewnętrznych audytorów kontroli jakości


W 2020 roku egzaminy na audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego prowadzone będą w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego znajdującego się przy ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa , o godz. 09:00 w następujących terminach:


• 27.01.2020 r.
• 24.02.2020 r.
• 30.03.2020 r.
• 27.04.2020 r.
• 25.05.2020 r.
• 25.06.2020 r.
• 27.07.2020 r.
• 31.08.2020 r.
• 28.09.2020 r.
• 26.10.2020 r.  EGZAMIN ODWOŁANY*
• 30.11.2020 r.

* Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 października 2020 r. przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2016 poz. 1497). W związku z tym faktem egzaminy certyfikujące na Audytorów Wewnętrznych z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego zostają odwołane do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia.

 

Procedura wyznaczania wewnętrznego audytora kontroli jakości

(podstawa prawna art. 188 d ustawy Prawo lotnicze oraz § 7 KPKJ)


Audytorem wewnętrznym może zostać osoba spełniająca wymagania, o których mowa w art. 188d ust. 4 i 7 ustawy, a dodatkowo:
• posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
• przedstawi informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem na potwierdzenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;
• ukończyła szkolenia zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 189 ust. 3 ustawy;
• posiada udokumentowane doświadczenie i znajomość funkcjonowania ochrony podmiotów prowadzących działalność lotniczą, uzyskane w wyniku co najmniej rocznego zatrudnienia na stanowisku związanym z ochroną lotnictwa cywilnego;
• posiada poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzulą „zastrzeżone” lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”;
• posiada znajomość krajowych i międzynarodowych uregulowań prawnych z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego;
• posiada praktyczne umiejętności przeprowadzania wewnętrznej kontroli zgodności oraz stosowania przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;
• posiada znajomość zadań i procedur związanych z prowadzeniem wewnętrznej kontroli zgodności oraz znajomość uprawnień audytorów wewnętrznych.

Za szkolenie o którym mowa w pkt 3 uznaje się szkolenie przeprowadzone na podstawie programu szkolenia zgodnego z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji uprawniających do przystąpienia do egzaminu certyfikującego należy składać nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu.

UWAGA! Osoby, które nie dotrzymają terminu zgłoszenia na egzamin certyfikujący nie zostaną dopuszczone przez Komisję Egzaminującą do przystąpienia do egzaminu.

Osoba, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu w celu uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego jest zobowiązana do złożenia wniosku o jego wydanie wraz z dołączonym dowodem uiszczenia opłaty lotniczej w kwocie 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych 00/100).

Opłatę lotniczą za wydanie certyfikatu audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego należy wnieść na następujący rachunek bankowy:

Dane do przelewu:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
NBP o/o Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 - 247 Warszawa
rachunek bankowy dochodów budżetu państwa
IBAN: PL31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
SWIFT CODE: NBPLPLPW

z dopiskiem „za wydanie certyfikatu wewnętrznego audytora kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (imię i nazwisko)”.

Lista certyfikowanych wewnętrznych audytorów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

docxplik do pobrania25.83 KB

 

Kontakt:

Karol Dymek
Główny Specjalista w Inspektoracie Kontroli Jakości w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego
tel.: (22) 520-74-80
fax: (22) 520-74-71
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»