28.10.2007 Aktualizacja: 20.07.2022

Zatwierdzenie wewnętrznego audytora kontroli jakości

Egzamin certyfikacyjny dla wewnętrznych audytorów kontroli jakości

W 2022 roku egzaminy na audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego prowadzone będą w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego znajdującego się przy ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa.

Zaplanowane zostały o godzinie 09:00 w następujących terminach:

24.01.2022 r.
21.02.2022 r.
21.03.2022 r.
25.04.2022 r.
30.05.2022 r.
27.06.2022 r.
25.07.2022 r.
29.08.2022 r.
26.09.2022 r.
24.10.2022 r.
28.11.2022 r.

Procedura wyznaczania wewnętrznego audytora kontroli jakości
(podstawa prawna art. 188 d ustawy Prawo lotnicze oraz § 9 KPKJ)

Audytorem wewnętrznym może zostać osoba spełniająca wymagania, o których mowa w art. 188d ust. 4 i 7 ustawy, a dodatkowo:


1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;


2. przedstawi informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem na potwierdzenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;


3. ukończyła szkolenia zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 189 ust. 3 ustawy;


4. posiada udokumentowane doświadczenie i znajomość funkcjonowania ochrony podmiotów prowadzących działalność lotniczą, uzyskane w wyniku co najmniej rocznego zatrudnienia na stanowisku związanym z ochroną lotnictwa cywilnego;


5. posiada pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub poświadczenie bezpieczeństwa wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;


6. posiada znajomość krajowych i międzynarodowych uregulowań prawnych z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego;


7. posiada praktyczne umiejętności przeprowadzania wewnętrznej kontroli zgodności oraz stosowania przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;


8. posiada znajomość zadań i procedur związanych z prowadzeniem wewnętrznej kontroli zgodności oraz znajomość uprawnień audytorów wewnętrznych.


Za szkolenie o którym mowa w pkt 3 uznaje się szkolenie przeprowadzone na podstawie programu szkolenia zgodnego z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Pisemne zgłoszenie udziału w egzaminie certyfikującym kandydat na audytora wewnętrznego składa nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu.

UWAGA!
W sprawach egzaminów certyfikujących rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego stosuje się przepisy obowiązujące przed dniem 2 października 2020 r.

Kandydaci na audytora krajowego na audytora wewnętrznego, którzy przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia ukończyli egzamin certyfikujący z wynikiem negatywnym, mogą przystąpić do kolejnego egzaminu certyfikującego zgodnie z wymogami określonymi w tym rozporządzeniu.

Osoby, które nie dotrzymają terminu zgłoszenia na egzamin certyfikujący mogą nie zostać dopuszczone przez Komisję Egzaminującą do przystąpienia do egzaminu.

Kandydat ubiegający się o przystąpienie do egzaminu certyfikującego na audytora wewnętrznego, przed rozpoczęciem tego egzaminu, obowiązany jest do uzupełnienia zgłoszenia poprzez dostarczanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań prawnych do wyznaczenia na audytora wewnętrznego.

W celu uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, osoba, która uzyskała pozytywny wynik egzaminu jest zobowiązana do złożenia wniosku o jego wydanie wraz z dowodem uiszczenia opłaty lotniczej w kwocie 212,00 zł (słownie: dwieście dwanaście złotych 00/100).

Opłatę lotniczą za wydanie certyfikatu audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego należy wnieść na następujący rachunek bankowy:

Dane do przelewu:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
NBP o/o Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 - 247 Warszawa
rachunek bankowy dochodów budżetu państwa
IBAN: PL31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
SWIFT CODE: NBPLPLPW
z dopiskiem „za wydanie certyfikatu wewnętrznego audytora kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (imię i nazwisko)”.

Istnieje możliwość dokonania opłaty lotniczej w kasie Urzędu lotnictwa Cywilnego, jednakże wymaga to zgłoszenia do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej o wystawienie właściwej dyspozycji wpłaty opłaty lotniczej.

Prosimy o nie uiszczanie opłat lotniczych przed zaliczonym z wynikiem pozytywnym egzaminem.

Lista certyfikowanych wewnętrznych audytorów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

docxplik do pobrania23.82 KB

 

Kontakt:
Karol Dymek
Główny Specjalista w Inspektoracie Kontroli Jakości w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego
tel.: (22) 520-74-80
fax: (22) 520-74-71
e-mail:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies