28.10.2007 Aktualizacja: 08.01.2021

Zatwierdzenie programu naprawczego

Procedura zatwierdzania programu naprawczego
(podstawa prawna: Art. 29 b ust. 1-7 ustawy Prawo lotnicze oraz § 24 KPKJ)

1. Po zakończonej kontroli przez zespół audytorski sporządza protokół kontroli. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów lub decyzji z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego w trakcie kontroli, w protokole kontroli określa się zakres naruszenia oraz zamieszcza zalecenia pokontrolne.

2. W przypadku stwierdzenia naruszeń o których mowa powyżej (oceny stanu ochrony 3 – 4) podmiot kontrolowany zobowiązany do przygotowania programu naprawczego oraz do przekazania go do Prezesa Urzędu nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

3. W programie naprawczym, podmiot kontrolowany określa termin usunięcia poszczególnych niezgodności oraz sposób wykonania przewidywanych działań naprawczych. Do programu naprawczego podmiot kontrolowany może dołączyć dokumenty potwierdzające realizację działań naprawczych, jeżeli częściowo lub w całości zrealizował te działania.

4. Po pozytywnej ocenie zaproponowanych terminów usunięcie poszczególnych niezgodności oraz sposobu wykonania przewidzianych działań naprawczych Prezes Urzędu zatwierdza program naprawczy. Przy zatwierdzeniu programu naprawczego Prezes Urzędu może zmienić termin usunięcia poszczególnych niezgodności lub sposób wykonania przewidywanych działań naprawczych ze względu na uzasadniony interes ochrony lotnictwa cywilnego.

5. W przypadku nieprzekazania programu naprawczego przez podmiot kontrolowany w terminie, o którym mowa w pkt. 2, Prezes Urzędu wyznacza termin na usunięcie poszczególnych niezgodności i określa sposób ich usunięcia, w tym dokumenty potwierdzające usunięcie stwierdzonych niezgodności.

6. Podmiot kontrolowany obowiązany jest pisemnie zawiadomić Prezesa Urzędu o zakończeniu realizacji programu naprawczego.

7. Po upłynięciu terminów określonych w programie naprawczym Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę mającą na celu zweryfikowanie realizacji programu naprawczego przez podmiot kontrolowany.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na poniższy adres e-mail: lub telefonicznie pod nr +48 22 520-74-64 lub 80.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies