28.10.2007 Aktualizacja: 14.07.2021

Zatwierdzenie programu szkolenia

PROGRAMY SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO

Procedura zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego programu szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Na podstawie § 17 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1852), zwanego dalej „KPS”, program szkolenia podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu, zgodnie z pkt 11.2.1.3 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku zawierającego wszystkie informacje określone w ust. 2, z zastrzeżeniem § 73 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1519).


W celu zatwierdzenia programu szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, określonego w § 2 KPS, należy go w tym celu przedłożyć Prezesowi ULC wraz z treściami szkoleniowymi w postaci prezentacji w formie elektronicznej.


Program szkolenia powinien zawierać informacje określające:

 • tematykę szkolenia;
 • podmiot organizujący szkolenie;
 • kategorie osób, dla których szkolenie jest organizowane;
 • czas trwania szkolenia i maksymalną liczebność grupy szkoleniowej;
 • formę szkolenia;
 • zaplanowany sposób przeprowadzenia egzaminu kończącego szkolenie;
 • rozkład zajęć, przedstawiający czasy przewidziane na przeprowadzenie poszczególnych zagadnień i ewentualny sposób ich realizacji (wykład, ćwiczenie itp.);
 • treść szkolenia przedstawioną w formie prezentacji lub szczegółowego opisu przekazywanych informacji;
 • opis ćwiczeń i zajęć praktycznych, jeśli są przewidziane;
 • wykorzystywany sprzęt specjalistyczny i inne pomoce dydaktyczne;
 • wzór zaświadczenia wydawanego po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu, zawierającego co najmniej:
   
  - nazwę przeprowadzonego szkolenia,
  - imię i nazwisko osoby, której wydawane jest zaświadczenie,
  - datę wydania zaświadczenia,
  - podpis instruktora,
  - numer PESEL osoby, której wydawane jest zaświadczenie, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL,
  - datę urodzenia - w odniesieniu do szkolenia, o którym mowa w pkt 11.2.3.1-11.2.3.3 załącznika do rozporzadzenia 2015/1998.

Program szkolenia przedkładany do zatwierdzenia powinien być podpisany przez osobę, która go sporządziła.

Dokument należy złożyć w kancelarii ULC, wraz z pismem przewodnim adresowanym do Prezesa ULC, zawierającym wniosek o jego zatwierdzenie.

W imieniu Prezesa Urzędu Departament Ochrony w Lotnictwie Cywilnym (LOB) dokonuje oceny merytorycznej nadesłanych programów szkolenia.

Po dokonaniu przez LOB oceny przedłożonego do zatwierdzenia programu szkolenia, Prezes Urzędu w formie decyzji zatwierdza program szkolenia lub wzywa do jego uzupełnienia przez wnioskodawcę oraz ponownego przekazania do ULC.


Dane kontaktowe do komórki odpowiedzialnej za realizację procedury:

Urząd Lotnictwa Cywilnego Departament Ochrony w Lotnictwie Cywilnym Inspektorat Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

tel. +48 22 520 72 36

fax.: +48 22 520 74 71

Marek Lebedów (naczelnik Inspektoratu)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dariusz Kaczmarczyk (główny specjalista)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że od 1 stycznia 2012 r., w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dn. 18 sierpnia 2011 r. Nr 170 Poz. 1015), obowiązuje opłata lotnicza za przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programów szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego. Ta czynność urzędowa została ujęta w Tabeli nr 1, część III, pkt. 3.13.31 Inne certyfikaty, zaświadczenia, zatwierdzenie oraz dokumenty.

Zgodnie z Tabelą nr 1, część III, pkt. 3.12.31 Inne certyfikaty, zaświadczenia, zatwierdzenia oraz dokumenty, stanowiącą załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2020 r. stawek opłat lotniczych (M.P. z dnia 14 lutego 2020 r. poz. 180), opłata za przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu szkolenia wynosi aktualnie 225 zł.

W związku z art. 261 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2069), zwanej dalej „Kpa”, jeżeli strona nie wpłaciła należności z tytułu opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, prosimy o wniesienie należności w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie programu szkolenia. Zgodnie z art. 261 § 2 Kpa – jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, czynność uzależniona od opłaty ulegnie zaniechaniu.


Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub na konto, a kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do programu szkolenia.

Dane do przelewu:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
NBP o/o Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
rachunek bankowy dochodów budżetu państwa
IBAN: PL31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
SWIFT CODE: NBPLPLPW
z dopiskiem „opłata lotnicza za przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego (tytuł szkolenia)”.


Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów dysponujących zatwierdzonymi przez Prezesa ULC programami szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, zgodnych z aktualnymi przepisami.


Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia podstawowego, o którym mowa w pkt. 11.2.2 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

ACS Sp. z o. o.
AERO
Avsec.pl
Falcon Training & Solution
Gwarant
JET S.C.
Konsalnet Holding
LS Airport Services
Poczta Polska
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Port Lotniczy Bydgoszcz
Port Lotniczy Gdańsk
Port Lotniczy Katowice
Port Lotniczy Kraków
Port Lotniczy Lublin
Port Lotniczy Łódź
Port Lotniczy Poznań
Port Lotniczy Rzeszów
Port Lotniczy Warszawa
Port Lotniczy Wrocław
S&S Training&Consulting
Securitas Polska
SprintAir S.A.
Straż Graniczna
UPS Polska


Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego zawodowego dla operatorów kontroli bezpieczeństwa, o których mowa w pkt. 11.2.3.1 – 11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

ACS Sp. z o. o.
Gwarant
JET S.C.
Konsalnet Holding
Poczta Polska S.A.
Port Lotniczy Katowice
Port Lotniczy Kraków
Port Lotniczy Lublin
Port Lotniczy Łódź
Port Lotniczy Warszawa
Securitas Polska
Straż Graniczna


Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego zawodowego osób wykonujących badania pojazdów, o którym mowa w pkt. 11.2.3.4 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

Avsec.pl
Gwarant
JET S.C.
Konsalnet Holding
Poczta Polska
Port Lotniczy Bydgoszcz
Port Lotniczy Gdańsk
Port Lotniczy Katowice
Port Lotniczy Kraków
Port Lotniczy Lublin
Port Lotniczy Łódź
Port Lotniczy Poznań
Port Lotniczy Radom
Port Lotniczy Rzeszów
Port Lotniczy Szczecin
Port Lotniczy Warmia i Mazury
Port Lotniczy Warszawa
Port Lotniczy Wrocław
Securitas Polska
ACS Sp. z o. o.


Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego zawodowego osób przeprowadzających kontrolę dostępu w porcie lotniczym oraz nadzór i patrole, o którym mowa w pkt. 11.2.3.5 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

ACS Sp. z o. o.
Avsec.pl
Falcon Training & Solutions
Gwarant
JET S.C.
Konsalnet Holding
Poczta Polska
Port Lotniczy Bydgoszcz
Port Lotniczy Gdańsk
Port Lotniczy Katowice
Port Lotniczy Kraków
Port Lotniczy Lublin
Port Lotniczy Łódź
Port Lotniczy Poznań
Port Lotniczy Radom
Port Lotniczy Rzeszów
Port Lotniczy Szczecin
Port Lotniczy Warmia i Mazury
Port Lotniczy Warszawa
Port Lotniczy Wrocław
Securitas Polska
Straż Graniczna


Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego zawodowego osób przeszukujących statki powietrzne pod kątem ochrony, o którym mowa w pkt. 11.2.3.6 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

AERO
Avsec.pl
Enter Air
Konsalnet Holding
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
MAYDAY

PL Katowice
PLL LOT
Poczta Polska
Port Lotniczy Łódź
Port Lotniczy Poznań
Port Lotniczy Radom
Port Lotniczy Rzeszów
Port Lotniczy Warszawa
S&S Training&Consulting
Securitas Polska
Sky Taxi


Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego zawodowego osób zajmujących się ochroną statków powietrznych, o którym mowa
w pkt.11.2.3.7 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:
ACS
AERO
Avsec.pl
Enter Air
Gwarant
Konsalnet Holding
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
LS Airport Services
MAYDAY
PLL LOT
Poczta Polska
Port Lotniczy Katowice
Port Lotniczy Lublin
Port Lotniczy Łódź
Port Lotniczy Poznań
Port Lotniczy Radom
Port Lotniczy Rzeszów
Port Lotniczy Warmia i Mazury
Port Lotniczy Warszawa
Port Lotniczy Wrocław
S&S Training&Consulting
Securitas Polska
SKY TAXI
Welcome Airport Services


Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego zawodowego osób realizujących procedurę łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem, o którym mowa w pkt. 11.2.3.8 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

AERO
Avsec.pl
Gwarant
Konsalnet Holding
LS Airport Services
PLL LOT
Poczta Polska
Port Lotniczy Bydgoszcz
Port Lotniczy Lublin
Port Lotniczy Łódź
Port Lotniczy Poznań
Port Lotniczy Rzeszów
Port Lotniczy Warmia i Mazury
S&S Training&Consulting
SprintAir S.A.
Welcome Airport Services
WRO LOT Usługi Lotniskowe
PL Katowice


Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego zawodowego osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony w odniesieniu do ładunku i poczty, o którym mowa w pkt. 11.2.3.9 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

A&A Kretowicz
AERO
Avsec.pl
Falcon Training & Solutions
Gwarant
JET S.C.
Konsalnet Holding

LS Airport Services

PL Katowice
Poczta Polska
Port Lotniczy Bydgoszcz
Port Lotniczy Gdańsk
Port Lotniczy Łódź
Port Lotniczy Poznań
Port Lotniczy Rzeszów
Port Lotniczy Warszawa
S&S Training&Consulting
Securitas Polska
Sky Taxi
SprintAir S.A.
UPS Polska
Welcome Airport Services


Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego zawodowego osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego inne niż kontrola bezpieczeństwa, o którym mowa w pkt. 11.2.3.10 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

AERO
Avsec.pl
Falcon Training & Solutions
Gwarant
Konsalnet Holding
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Poczta Polska
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Port Lotniczy Gdańsk
Port Lotniczy Katowice
Port Lotniczy Lublin
Port Lotniczy Łódź
Port Lotniczy Poznań
Port Lotniczy Rzeszów
Port Lotniczy Warszawa
Port Lotniczy Wrocław
S&S Training&Consulting
Securitas Polska
Sky Taxi
SprintAir S.A.
Welcome Airport Services
WRO LOT Usługi Lotniskowe


Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony (przełożonych), o którym mowa w pkt. 11.2.4 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

ACS
AERO
Avsec.pl
Falcon Training & Solution
Gwarant
JET S.C.
Konsalnet Holding
PLL LOT
Poczta Polska
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Port Lotniczy Bydgoszcz
Port Lotniczy Gdańsk
Port Lotniczy Katowice
Port Lotniczy Kraków
Port Lotniczy Łódź
Port Lotniczy Poznań
Port Lotniczy Rzeszów
Port Lotniczy Warszawa
S&S Training&Consulting
Securitas Polska
Straż Graniczna
UPS Polska
Welcome Airport Services


Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego osób odpowiedzialnych za organizację ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą, o którym mowa w pkt. 11.2.5 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

AERO
Avsec.pl
Enter Air
Falcon Training & Solution
Gwarant
JET S.C.
Konsalnet Holding
Poczta Polska
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Port Lotniczy Bydgoszcz
Port Lotniczy Katowice
Port Lotniczy Łódź
Port Lotniczy Poznań
Port Lotniczy Warszawa
S&S Training&Consulting
Securitas Polska
UPS Polska
Welcome Airport Services


Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w pkt. 11.2.6 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

ACS Sp. z o. o.
Avsec.pl
Gwarant
JET S.C.
Konsalnet Holding
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
LS Airport Services S.A.
PLL LOT
Poczta Polska
Policja
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Port Lotniczy Bydgoszcz
Port Lotniczy Gdańsk
Port Lotniczy Katowice
Port Lotniczy Kraków
Port Lotniczy Lublin
Port Lotniczy Łódź
Port Lotniczy Modlin
Port Lotniczy Poznań
Port Lotniczy Radom
Port Lotniczy Rzeszów
Port Lotniczy Szczecin
Port Lotniczy Warmia i Mazury
Port Lotniczy Warszawa
Port Lotniczy Wrocław
S&S Training&Consulting
Securitas Polska
Sky Taxi
Służba Celna
SprintAir S.A.
Straż Graniczna
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Welcome Airport Services
WRO LOT Usługi Lotniskowe


Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia ogólnego w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w pkt. 11.2.7 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

AERO
Avsec.pl
DO&CO Poland
Enter Air
Falcon Training & Solution
JET S.C.
Konsalnet Holding
PLL LOT
Poczta Polska
Port Lotniczy Bydgoszcz
Port Lotniczy Gdańsk
Port Lotniczy Katowice
Port Lotniczy Kraków
Port Lotniczy Łódź
Port Lotniczy Poznań
Port Lotniczy Rzeszów
Port Lotniczy Warszawa
S&S Training&Consulting
Securitas Polska
SprintAir S.A.


Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program ponownej certyfikacji operatorów kontroli bezpieczeństwa, o której mowa w pkt 11.3.1 lit. b załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

ACS Sp. z o.o.
Gwarant
JET S.C.
MAYDAY
Poczta Polska
Port Lotniczy Katowice
Port Lotniczy Kraków
Port Lotniczy Lublin
Port Lotniczy Warmia i Mazury
Port Lotniczy Warszawa

SprintAir S. A.
Straż Graniczna


Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia okresowego operatorów kontroli bezpieczeństwa, o którym mowa w pkt 11.4.1 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

ACS
Gwarant
Poczta Polska
Port Lotniczy Bydgoszcz
Port Lotniczy Gdańsk
Port Lotniczy Katowice
Port Lotniczy Kraków
Port Lotniczy Rzeszów
Port Lotniczy Warmia i Mazury
Port Lotniczy Warszawa
Port Lotniczy Wrocław
Securitas Polska
SprintAir S.A.
Straż Graniczna
Port Lotniczy Lublin
Port Lotniczy Łódź
Port Lotniczy Poznań


Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia audytorów wewnętrznych kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w § 2 pkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego:

AERO
Avsec.pl
Gwarant
JET S.C.
Konsalnet Holding
Poczta Polska
Port Lotniczy Katowice
Port Lotniczy Łódź
Port Lotniczy Warszawa
S&S Training&Consulting
Welcome Airport Services


Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia instruktorów szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w § 2 pkt 6 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego:

AERO
Avsec.pl
Gwarant
JET S.C.
Konsalnet Holding
Poczta Polska
Port Lotniczy Katowice
Port Lotniczy Łódź
Port Lotniczy Warszawa
S&S Training&Consulting
Securitas Polska
Służba Celna
Straż Graniczna
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Welcome Airport Services


Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia zespołów z PWMW, o którym mowa w pkt. 12.9.3.7, 12.9.3.9 i 12.9.3.14 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998

Avsec Cargo

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies