28.10.2007 Aktualizacja: 20.03.2023

Zatwierdzenie programu szkolenia

Programy szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
Zgodnie z § 21 ust. 1 i § 23 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, zwanego dalej „KPS”, w związku z pkt. 11.2.1.3 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, zwanego dalej: „załącznikiem do rozporządzenia 2015/1998”, program szkolenia podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu, w terminie 60 dni od dnia wpłynięcia wniosku zawierającego wszystkie informacje określone w § 23 ust. 2 KPS z zastrzeżeniem § 73 załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.


Wniosek o zatwierdzenie programu szkolenia, o którym mowa w § 2 załącznika do KPS oraz dołączony do wniosku, na informatycznym nośniku danych umożliwiającym edytowanie, kopiowanie i zapisywanie jego zawartości program szkolenia wraz z dowodem uiszczenia opłaty lotniczej, o której mowa w części III podczęść 3.13 ust. 1 pkt 9 tabeli nr 1 załącznika nr 6 do ustawy Prawo Lotnicze należy doręczyć przez operatora pocztowego na adres: Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa albo złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Program szkolenia powinien spełniać wymogi określone w § 3 - § 11, § 13 i § 14, § 23 ust. 2 załącznika do KPS oraz uwzględniać „Wytyczne do opracowania programów szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego” określone przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.


Po dokonaniu oceny przedłożonego do zatwierdzenia programu szkolenia, Prezes Urzędu w formie decyzji zatwierdza program szkolenia lub wzywa do jego uzupełnienia przez wnioskodawcę oraz ponownego przekazania do ULC.
Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że zgodnie z art. 26a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze opłacie lotniczej podlega przeprowadzenie przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego procesu zatwierdzania programu szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.


Zgodnie z Tabelą nr 1, część III, pkt. 3.12.33 Inne certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia i inne dokumenty stanowiącą załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2023 r. (M.P. z dnia 15 lutego 2023 r. poz. 196), opłata za przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu szkolenia wynosi 281 zł.


Zgodnie z art. 26e ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze opłatę lotniczą za czynności urzędowe, związane z przeprowadzeniem procesu zatwierdzenia programu szkolenia wnosi się z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.
Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Dane do przelewu:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
NBP o/o Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 - 247 Warszawa
rachunek bankowy dochodów budżetu państwa
IBAN: PL31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
SWIFT CODE: NBPLPLPW
z dopiskiem „opłata lotnicza za przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (tytuł szkolenia)”.

Dane kontaktowe:
- telefon 22 520 74 72 lub 22 520 72 36
- adres poczty elektronicznej:

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów dysponujących zatwierdzonymi przez Prezesa ULC programami szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, zgodnych z aktualnymi przepisami.

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia podstawowego, o którym mowa w pkt. 11.2.2 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

 • AERO Robert Szymborski
 • ACS
 • Avsec Cargo
 • Avsec.pl Sp. z o.o.
 • Komenda Główna Straży Granicznej 
 • LS Airport Services
 • One Pixel
 • Ośrodek Szkolenia Falcon Training & Solution
 • PL Bydgoszcz
 • PL Kraków
 • PL Łódź
 • PL Wrocław
 • PL Gdańsk
 • PL Katowice
 • PL Lublin
 • PL Poznań
 • PL Rzeszów
 • Poczta Polska
 • Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"
 • S&S Training & Consulting
 • Welcome Airport Services

Następujące podmioty posiadają zatwierdzone programy szkolenia specjalistycznego zawodowego dla operatorów kontroli bezpieczeństwa, o których mowa w pkt. 11.2.3.1 – 11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

 • Komenda Główna Straży Granicznej – w zakresie pkt 11.2.3.1 i 11.2.3.3
 • ACS
 • PL Katowice
 • PL Lublin
 • Poczta Polska
 • Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"

 

Następujące podmioty posiadają zatwierdzone programy szkolenia specjalistycznego zawodowego dla operatorów kontroli bezpieczeństwa, o których mowa w pkt. 11.2.3.1 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

 • PL Katowice
 • PL Kraków
 • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego zawodowego osób wykonujących badania pojazdów, o którym mowa w pkt 11.2.3.4 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

 • ACS
 • Komenda Główna Straży Granicznej
 • PL Lublin
 • PL Poznań
 • PL Szymany
 • Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego zawodowego osób przeprowadzających kontrolę dostępu w porcie lotniczym oraz nadzór i patrole, o którym mowa w pkt 11.2.3.5 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

 • ACS
 • JET S.C.
 • PL Rzeszów
 • PL Gdańsk
 • PL Lublin
 • PL Poznań
 • PL Wrocław
 • Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego zawodowego osób przeszukujących statki powietrzne pod kątem ochrony, o którym mowa w pkt 11.2.3.6 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

 • Enter Air
 • AERO Robert Szymborski
 • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • PLL LOT
 • Ośrodek Szkolenia Falcon Training & Solution
 • S&S Training & Consulting
 • Sky Taxi
 • Welcome Airport Services

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego zawodowego osób zajmujących się ochroną statków powietrznych, o którym mowa w pkt 11.2.3.7 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

 • ACS
 • Enter Air
 • AERO Robert Szymborski
 • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • LS Airport Services 
 • Ośrodek Szkolenia Falcon Training & Solutions
 • PLL LOT
 • Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"
 • Sky Taxi
 • S&S Training & Consulting
 • Welcome Airport Services

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego zawodowego osób realizujących procedurę łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem, o którym mowa w pkt 11.2.3.8 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

 • AERO Robert Szymborski
 • LS Airport Services
 • PL Bydgoszcz
 • PL Lublin
 • PL Łódź
 • PL Szymany
 • Welcome Airport Services
 • WRO-LOT Usługi lotniskowe

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego zawodowego osób posiadających nienadzorowany dostęp do identyfikowalnego ładunku lotniczego i identyfikowalnej poczty lotniczej, do których zastosowano wymagane środki kontroli w zakresie ochrony, oraz osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony w odniesieniu do ładunku lotniczego i poczty lotniczej inne niż kontrola bezpieczeństwa, o którym mowa w pkt 11.2.3.9 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

 • AERO Robert Szymborski
 • ACS
 • AVSEC.pl
 • AVSEC.pl Sp. z o.o. - e-learning przeznaczony do realizacji szkolenia okresowego
 • AVSEC Cargo
 • Flysafe
 • LS Airport Services
 • One Pixel
 • Ośrodek Szkolenia Falcon Training & Solutions
 • PL Bydgoszcz
 • PL Lublin
 • PL Poznań
 • PL Rzeszów
 • PL Szymany
 • Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"
 • Securitas Polska Sp. z o.o. 
 • S&S Training & Consulting
 • Sky Taxi
 • Welcome Airport Services

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego zawodowego osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego inne niż kontrola bezpieczeństwa, o którym mowa w pkt 11.2.3.10 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

 • AERO Robert Szymborski
 • Avsec Cargo
 • Avsec.pl
 • Avsec.pl Sp. z o.o. - e-learning przeznaczony do realizacji szkolenia okresowego
 • DO&CO
 • JET S.C.
 • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • LS Airport Services
 • Ośrodek Szkolenia Falcon Training & Solution
 • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
 • Securitas Polska Sp. z o.o. 
 • S&S Training & Consulting
 • Sky Taxi
 • Welcome Airport Services

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony (przełożonych), o którym mowa w pkt 11.2.4 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

 • ACS
 • AERO Robert Szymborski
 • JET S.C.
 • Komenda Główna Straży Granicznej
 • LS Airport Services
 • PL Łódź
 • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
 • One Pixel
 • Ośrodek Szkolenia Falcon Training & Solution
 • S&S Training & Consulting
 • Welcome Airport Services

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia specjalistycznego osób odpowiedzialnych za organizację ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą, o którym mowa w pkt 11.2.5 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

 • AERO Robert Szymborski
 • Ośrodek Szkolenia Falcon Training & Solution
 • One Pixel
 • PL Poznań
 • S&S Training & Consulting
 • Welcome Airport Services

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w pkt 11.2.6 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

 • ACS

 • AVSEC Cargo
 • Avsec Cargo - e-learning przeznaczony do realizacji szkolenia okresowego
 • Avsec.pl
 • Avsec.pl Sp. z o.o.  - e-learning – przeznaczony do realizacji szkolenia okresowego
 • Komenda Główna Policji

 • Komenda Główna Straży Granicznej

 • Krajowa Szkoła Skarbowości
 • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Ośrodek Szkolenia Falcon Training & Solutions
 • PL Bydgoszcz

 • PL Gdańsk

 • PL Łódź
 • PL Poznań
 • PL Rzeszów

 • PL Szczecin
 • PL Katowice
 • PL Kraków
 • PL Modlin
 • PL Lublin
 • PL Wrocław
 • PL Szymany
 • Poczta Polska
 • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
 • LS Airport Services
 • Sky Taxi
 • Welcome Airport Services
 • WRO-LOT Usługi Lotniskowe


Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia ogólnego w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w pkt 11.2.7 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

 • AERO Robert Szymborski
 • ACS
 • Avsec Cargo
 • Avsec.pl
 • Avsec.pl - e-learning przeznaczony do realizacji szkolenia okresowego
 • DO&CO
 • Enter Air
 • Flysafe
 • PL Bydgoszcz
 • PL Gdańsk
 • PL Katowice
 • PL Kraków
 • PL Łódź
 • PL Modlin
 • PL Poznań
 • PL Wrocław
 • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia osób pełniących role lub wykonujących obowiązki związane z zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w pkt 11.2.8 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

 • AERO Robert Szymborski
 • Avsec.pl
 • Avsec Cargo
 • Avsec.pl Sp. z o.o.  e-learning – przeznaczony do realizacji szkolenia okresowego
 • Ośrodek Szkolenia Falcon Training & Solutions
 • PL Gdańsk
 • PL Katowice


Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program ponownej certyfikacji operatorów kontroli bezpieczeństwa, o której mowa w pkt 11.3.1 lit. b załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

 • Gwarant Agencja Ochrony Sp. z o.o.
 • PL Lublin

 • PL Kraków
 • PL Katowice
 • PL Szymany
 • ACS
 • SprintAir
 • Komenda Główna Straży Granicznej
 • Poczta Polska
 • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia okresowego operatorów kontroli bezpieczeństwa, o którym mowa w pkt 11.4.1 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

 • ACS

 • Grupa City Security 7
 • Gwarant Agencja Ochrony Sp. z o.o.

 • Komenda Główna Straży Granicznej

 • PL Bydgoszcz

 • PL Gdańsk

 • PL Kraków
 • PL Katowice

 • PL Lublin

 • PL Łódź
 • PL Wrocław
 • PL Rzeszów

 • PL Szymany
 • Poczta Polska 

 • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

 • Securitas Polska Sp. z o.o.       

 • SprintAir                                                                                                                                                                                                        

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia instruktorów szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w § 2 pkt 6 załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego:

 • ACS
 • AERO Robert Szymborski
 • Komenda Główna Straży Granicznej
 • Gwarant Agencja Ochrony Sp. z o.o.
 • JET s.c.
 • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
 • S&S Training & Consulting 

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia audytorów wewnętrznych kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, o którym mowa w § 2 pkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego:

 • AERO Robert Szymborski
 • ACS
 • JET S.C.
 • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
 • S&S Training & Consulting

 

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia zespołów z PWMW, o którym mowa w pkt 12.9.3.9 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

 • Avsec Cargo

Następujące podmioty posiadają zatwierdzony program szkolenia zespołów z PWMW, o którym mowa w pkt 12.9.3.14 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998:

 • Avsec Cargo

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies