10.01.2017 Aktualizacja: 07.03.2023


 

1. Umowy leasingu zawierane pomiędzy operatorami wykonującymi operacje specjalistyczne lub operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka:

Podstawę prawną dla zatwierdzenia umowy wynajmu statku powietrznego od operatora z państwa trzeciego z załogą lub statku powietrznego zarejestrowanego w państwie trzecim bez załogi, dla operacji specjalistycznych i operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, stanowią przepisy ARO.OPS.155 i ORO.SPO.100 rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U.UE.L.2012.296.1), dalej „rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012”, oraz art. 41 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), dalej „ustawa Prawo lotnicze”.

Obowiązkiem uzyskania przez firmę polską wykonującą operacje specjalistyczne i operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka uprzedniego zezwolenia Prezesa objęte są następujące przypadki:
• każde wzięcie statku powietrznego w leasing z załogą od operatora z państwa trzeciego;
• każde wzięcie w leasing statku powietrznego bez załogi zarejestrowanego w państwie trzecim.

Nie podlegają zatwierdzeniu umowy leasingu zawierane pomiędzy firmami unijnymi na statki powietrzne zarejestrowane w UE.

2. Umowy leasingu zawierane pomiędzy operatorami wykonującymi operacje przewozu pasażerów lub ładunków:

Podstawę prawną dla zatwierdzenia lub notyfikacji umowy wynajmu statku powietrznego od lub do operatora z państwa UE lub państwa trzeciego, dla operacji przewozu pasażerów lub towarów, stanowią przepisy ORO.AOC.110 i ARO.OPS.110 rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 oraz art. 41 ustawy Prawo lotnicze.

Obowiązkiem uzyskania przez Przewoźnika polskiego uprzedniego zezwolenia Prezesa objęte są następujące przypadki:
• każde wzięcie (bez względu na formę) przez Przewoźnika polskiego w leasing statku powietrznego od innego Przewoźnika (wet lease in, dry lease in);
• oddanie w leasing polskiego statku powietrznego bez załogi (dry lease-out).

Przewoźnik polski oddający w leasing swój statek powietrzny wraz z załogą innemu Przewoźnikowi (wet lease-out) jest obowiązany do uprzedniego zawiadomienia Prezesa Urzędu o tym fakcie. Przewoźnik polski pozostaje operatorem tego statku powietrznego i wszelkie operacje muszą być zgodne z jego AOC.

3. Wnioski:

W celu ujednolicenia zasad przeprowadzenia oceny zatwierdzenia umowy leasingu opracowane zostały wnioski/druki:
• druk nr ULC-LEASE-01 – dla zatwierdzenia umowy wynajmu statku powietrznego od/do operatora wykonującego przewóz pasażerów/towarów;

• druk nr ULC-LEASE-02 – dla zatwierdzenia umowy wynajmu statku powietrznego od operatora wykonującego operacje specjalistyczne / operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka;

• druk nr AN-lease-01 – druk dla analizy porównawczej przepisów dla zatwierdzenia umowy wynajmu statku powietrznego od operatora z państwa trzeciego wykonującego przewóz pasażerów/towarów

• druk nr AN-lease-02 – druk dla analizy przepisów dla zatwierdzenia umowy wynajmu statku powietrznego od operatora z państwa trzeciego wykonującego operacje specjalistyczne / operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka.

Aby umożliwić Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego rzetelną ocenę leasingodawcy oraz statków powietrznych objętych umową, operator polski składa ww. wniosek (zgodnie z zakresem wykonywanej działalności) wraz z załącznikami wymienionymi w Częściach informacyjnych druków.

Wniosek należy przesłać:
• na adres Urzędu tj. Urząd Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa, lub
• na adres e-mail - .

UWAGA: aby wysyłać korespondencję na adres , należy:
• uprzednio zarejestrować się na stronie internetowej https://epuap.gov.pl/wps/portal;
• dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z Ustawą o informatyzacji z dnia 17.02.2005 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 570).
Przesyłanie wiadomości nie zawierających podpisu elektronicznego, lub przez osobę, która nie dokonała uprzedniej rejestracji na stronie epuap, są odrzucane przez system, w związku z czym nie są rozpatrywane.

4. Opłata lotnicza:

W przypadku wydawania zezwoleń na zawarcie umów leasingu wysokość opłaty lotniczej ustalana jest na podstawie obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 01 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2023 r. (M.P. z 2023 r., poz. 196) i wynosi 1 273 zł. (tab. 1, cz. III, pkt. 3.13, ppkt. 6).

Opłata lotnicza za zatwierdzenie umowy o czasowym oddaniu statku powietrznego do używania w oparciu o art. 83 bis Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212, z późn. zm.4) i przekazanie nadzoru od lub do organu nadzoru innego państwa, wynosi 2 761 zł. (tab. 1, cz. III, pkt. 3.12, ppkt. 8).

Opłaty lotnicze można uiszczać zgodnie z danymi zwartymi TUTAJ

5. Brak wymaganego zatwierdzenia:

Stosownie do art. 209ug ustawy Prawo lotnicze użytkownik statku powietrznego użytkujący go na podstawie umowy leasingu, bez jej uprzedniego zatwierdzenia podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 złotych.

6. Pełnomocnictwo:

Gdy wnioskodawca działa za po pośrednictwem pełnomocnika (reprezentacja inna niż KRS), każdorazowo do akt sprawy należy złożyć, oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do działania lub pełnomocnictwa do odbioru dokumentów.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.) i część IV załącznika do tej ustawy).

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies