28.10.2013 Aktualizacja: 23.02.2022

Loty z materiałami niebezpiecznymi

Zdarzenia z materiałami niebezpiecznymi należy zgłaszać poprzez system Centralnej Bazy Zgłoszeń (CBZ) załączając formularz DGOR.

Wydanie zgody na lot cywilnego statku powietrznego z materiałami niebezpiecznymi niedopuszczonymi lub warunkowo dopuszczonymi do przewozu na pokładzie statku powietrznego

Podstawy prawne zgody z ustawy Prawo lotnicze i kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art.153a ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 z późn. zm.) w przypadku międzynarodowych lotów cywilnych statków powietrznych, a w szczególności tranzytowych, z materiałami niebezpiecznymi  niedopuszczonymi lub warunkowo dopuszczonymi do przewozu na pokładzie statku powietrznego, Prezes ULC może wydać zgodę na taki lot.

W związku z powyższym zgodzie, o której mowa w art. 153a ustawy Prawo lotnicze podlegają tylko materiały niebezpieczne niedopuszczone lub warunkowo dopuszczone do przewozu na pokładzie statku powietrznego w rozumieniu Załącznika 18 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z późn. zm.). Zgoda ta dotyczy tylko lotów międzynarodowych, wykonywanych tylko cywilnymi statkami powietrznymi. Dotyczy zarówno lotów z lądowaniem na terytorium RP, jak i lotów tranzytowych nad terytorium RP. Wnioskodawcą nie musi być przewoźnik lotniczy.

Zawartość wniosku.

Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi (Dz. U. z 2018 r., poz 566 tj.), wniosek o wydanie zgody na międzynarodowy lot cywilnego statku powietrznego, a w szczególności tranzytowy, z materiałami niebezpiecznymi  niedopuszczonymi lub warunkowo dopuszczonymi do przewozu na pokładzie statku powietrznego, powinien zawierać:

1) określenie wnioskodawcy i jego adresu;
2) nazwę, siedzibę i adres przewoźnika lotniczego lub innego wykonawcy lotu;
3) opis trasy, na której ma być wykonywany lot, w tym proponowanej trasy alternatywnej, wraz z planowanymi terminami i numerami lotu;
4) typy statków powietrznych i ich znaki rejestracyjne;
5) wykaz materiałów niebezpiecznych, ich ilość oraz sposób pakowania, opisane zgodnie z Instrukcjami Technicznymi;
6) określenie zleceniodawcy wykonania lotu z materiałami niebezpiecznymi i jego adresu;
7) określenie odbiorcy materiałów niebezpiecznych i jego adresu;
8) oświadczenie, że wnioskujący zapewni poziom bezpieczeństwa zgodny z postanowieniami Instrukcji Technicznych oraz wyjaśnienie konieczności wykonania przewozu drogą lotniczą;
9) uzasadnienie.

Dla Państwa wygody poniżej znajduje się formularz wniosku o wydanie zgody w trybie art. 153a ustawy Prawo lotnicze. Formularz należy wypełnić, podpisać i przesłać na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Skrytka ePUAP: /ULCPR/SkrytkaESP), fax. +48 520 73 00 lub złożyć osobiście w siedzibie ULC lub przesłać na adres: ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa.


Do pobrania: docwniosek_o_wydanie_zgody_odstepstwa.doc109 KB

Dokumenty wymagane do wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:
1)    kopię dokumentu ubezpieczenia stwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z eksploatacją statków powietrznych, przewozem lotniczym pasażerów, bagażu, towarów i poczty oraz w stosunku do osób trzecich;
2)    kopię deklaracji nadawcy (Shipper`s Declaration for Dangerous Goods), o której mowa w Instrukcjach Technicznych, sporządzonej zgodnie z postanowieniami tych Instrukcji;
3)    w przypadku przewoźnika lotniczego nieposiadającego koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu - dodatkowo kopię certyfikatu przewoźnika lotniczego (Air Operator Certificate -AOC), określającego uprawnienie do przewozu materiałów niebezpiecznych oraz kopie świadectw zdatności do lotu statków powietrznych, w tym zapasowych statków powietrznych.

Ponadto na żądanie Prezesa wnioskodawca obowiązany jest przedstawić:

- kopie karty charakterystyki materiału niebezpiecznego,
- zgodę dotyczącą wnioskowanego transportu materiałów niebezpiecznych wydaną przez państwo pochodzenia,
- zgodę dotyczącą wnioskowanego transportu materiałów niebezpiecznych wydaną przez państwo pochodzenia przewoźnika lotniczego.

Termin na złożenie wniosku.

Wniosek o wydanie ww. zgody należy złożyć w terminie nie krótszym niż 20 dni roboczych przed planowanym wykonaniem lotu.
Ww. termin (20 dni roboczych), nie dotyczy lotów związanych z pomocą humanitarną, ratowaniem życia, pomocą w klęskach żywiołowych, ochroną środowiska, obronnością kraju lub bezpieczeństwem.


W związku z powyższym złożenie wniosku z uchybieniem terminu skutkuje brakiem możliwości  jego pozytywnego rozpatrzenia, chyba że wnioskodawca, zgodnie z § 4 ust. 5 wykaże, że przedmiotowy lot związany jest z pomocą humanitarną, ratowaniem życia, pomocą w klęskach żywiołowych, ochroną środowiska, obronnością kraju lub bezpieczeństwem. W takim przypadku wnioskodawca zobowiązany jest uzupełnić wniosek o informację w jaki sposób zdarzenie to miało wpływ na uchybienie terminu i uzasadnić wystąpienie takiej okoliczności.

Złożenie wniosku przez wnioskodawcę zamieszkałego za granicą lub mającego siedzibę za granicą.
W przypadku złożenia przez wnioskodawcę zamieszkałego za granicą lub mającego siedzibę za granicą wniosku o wydanie zgody w trybie art. 153a ustawy Prawo lotnicze zastosowanie mają dodatkowo przepisy art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.), dalej „kpa”. W związku z powyższym jeśli wnioskodawca zamieszkały za granicą lub mający siedzibę za granicą nie ustanowił pełnomocnika zamieszkałego na terytorium RP do prowadzenia spraw w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, obowiązany jest do wskazania pełnomocnika do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Zgodnie z art. 40 § 4 i 5 kpa, w przypadku niewskazania przez obcego przewoźnika pełnomocnika do doręczeń  przeznaczone dla tego przewoźnika pisma pozostawione będą w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
Pełnomocnikiem może być  osoba fizyczna  posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

Jeśli wnioskodawca zamieszkały za granicą lub mający siedzibę za granicą nie wskaże pełnomocnika zamieszkałego na terytorium RP do prowadzenia spraw w ULC lub pełnomocnika do doręczeń na terytorium RP – wszelkie pisma będące odpowiedzią na złożony przez tego wnioskodawcę wniosek o wydanie ww. zgody, nie będą do niego wysyłane, a jedynie pozostawiane w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.  Może to znacznie utrudnić, a nawet uniemożliwić wydanie ww. zgody.

Pełnomocnictwo powinno zawierać imię i nazwisko pełnomocnika, numer jego dowodu osobistego/paszportu, jego adres, dane kontaktowe – telefon, fax, e-mail, adres do doręczeń, zakres pełnomocnictwa.

Dla ułatwienia poniżej znajdą Państwo wzory przykładowych pełnomocnictw.

Do pobrania:

  1. wzór pełnomocnictwa do działania: docplik do pobrania40 KB
  2. wzór pełnomocnictwa do doręczeń: docplik do pobrania40.5 KB

Pełnomocnictwo do działania podlega opłacie skarbowej. Pełnomocnictwo do doręczeń nie podlega opłacie skarbowej.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika do działania, wnioskodawca lub jego pełnomocnik mają obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17zł za złożenie pełnomocnictwa (podstawa prawna: art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.) i część IV załącznika do tej ustawy), w terminie 3 dni od momentu jego dostarczenia do ULC oraz dostarczenia dowodu jej uiszczenia na  adres e-mail: .

Zapłata kwoty 17 zł może zostać dokonana:  
a) gotówką: w kasie Urzędu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy adres: al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa lub

b) przelewem:
nazwa - Dzielnica Włochy m. st. Warszawy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
SWIFT CODE: CITIPLPX
IBAN: IBAN(spacja)PL 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
z dopiskiem: „opłata skarbowa – pełnomocnictwo”.

Opłata lotnicza

Na podstawie art. 26a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.- Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 z późn. zm.) oraz zgodnie z Tabelą Nr 1, Część III, 3.12 Inne certyfikaty, zaświadczenia, zatwierdzenia oraz dokumenty, pkt 6 obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 230) rozpatrzenie wniosku o wydanie zgody na lot cywilnego statku powietrznego z materiałami niebezpiecznymi niedopuszczonymi lub warunkowo dopuszczonymi do przewozu na pokładzie statku powietrznego (w tym lotu tranzytowego) obejmującego wydanie odstępstwa podlega opłacie lotniczej w wysokości 12.058 zł.
Zgodnie z art. 26e. ust. 1 ustawy, opłatę lotniczą za czynności urzędowe, o których mowa w art. 26a ust.1 pkt. 1), 4) i 5), wnosi się z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego:
        Urząd Lotnictwa Cywilnego
        ul. Marcina Flisa 2
        02-247 Warszawa

        NBP O/O Warszawa
        31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
        CODE SWIFT - NBPLPLPW
        Tytuł przelewu:  Tab. 1, 3.12, pkt  6

oraz przesłać dokument przelewu na adres e-mail: .

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies