11.11.2007 Aktualizacja: 08.07.2019

Uznawanie obcego certyfikatu

1. Wykonywanie operacji specjalistycznych oraz operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, przez obcych operatorów, na terytorium Polski:

W przypadku państw unijnych w których obowiązują przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U.UE.L.2012.296.1 z późn. zm.), dalej „rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012”, (w zakresie SPO): operator unijny prowadzący operacje specjalistyczne (inne niż transgraniczne zarobkowe operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka), po zgłoszeniu działalności w swoim państwie (ORO.DEC.100 i ORO.SPO.110) może prowadzić usługi również na terenie Polski.

Stosownie do art. 163e ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096, z późn. zm.), dalej „ustawa Prawo lotnicze”, ww. operator, jest obowiązany zgłosić Prezesowi Urzędu zamiar wykonywania danej operacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed jej rozpoczęciem. Zgłoszenia można dokonać na dres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W zgłoszeniu należy podać:

  • nazwę operatora;
  • statki powietrzne;
  • rodzaj wykonywanych operacji;
  • termin wykonywania operacji;
  • obszar wykonywania operacji.

W przypadku transgranicznych zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, niezbędne jest uprzednie zawarcie porozumienia między Urzędem Lotnictwa Cywilnego a Władzą Lotniczą państwa operatora (ARO.OPS.150 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 965/2012). W momencie otrzymania wniosku o wydanie zezwolenia na ww. operacje - właściwy organ dla operatora weryfikuje dokumentację operatora dotyczącą oceny ryzyka oraz jego standardowe procedury operacyjne (SOP) w porozumieniu z właściwym organem dla miejsca, w którym planuje się przeprowadzenie operacji. Jeśli oba organy stwierdzą, że ocena ryzyka i SOP są zgodne z wymaganiami, właściwy organ dla operatora wydaje zezwolenie.

Podmiot zamierzający wykonywać zarobkowe operacje specjalistyczne statkiem powietrznym kategorii specjalnej, o którym mowa w art. 53a ust. 1 ustawy Prawo lotnicze, oraz statkiem powietrznym, o którym mowa w art. 53a ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo lotnicze, składa Prezesowi Urzędu zgłoszenie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 159 ust. 1, wraz z wymaganą w tych przepisach dokumentacją (tzw. PL-6). Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem: http://www.ulc.gov.pl/pl/operacje-lotnicze/operacje-specjalistyczne.

2. Uznanie zagranicznego Certyfikatu Przewoźnika Lotniczego (AOC):

Postępowanie w sprawie uznania certyfikatu zagranicznego lub dokumentu równoważnego wydanego przez upoważnioną władzę innego państwa (zwanego dalej zagranicznym certyfikatem) zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1400, z późn. zm.) wszczyna się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu, druk: ULC-UCZ 01

Certyfikat zagraniczny podlega uznaniu w całości wraz ze wszystkimi wpisanymi do niego uprawnieniami, zezwoleniami i ograniczeniami.

3. Składanie wniosku

Wniosek należy przesłać:

  • na adres Urzędu tj. Urząd Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa, lub
  • na adres e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA: aby wysyłać korespondencję na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., należy:

  • uprzednio zarejestrować się na stronie internetowej https://epuap.gov.pl/wps/portal;
  • dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z Ustawą o informatyzacji z dnia 17.02.2005 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 570).

4. Opłata lotnicza

Stosownie do Obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. stawek opłat lotniczych (M.P. z 2019 r., poz. 177) opłata lotnicza za przeprowadzenie procesu uznania certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC) wydanego przez państwa obce z wyłączeniem państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej wynosi 4 339 zł. (tab. 3, cz. III, pkt 2).

Opłaty lotnicze można uiszczać zgodnie z danymi zwartymi pod linkiem: http://ulc.gov.pl/pl/oplaty-lotnicze-i-skarbowe.

5. Pełnomocnictwo:

Gdy wnioskodawca działa za po pośrednictwem pełnomocnika (reprezentacja inna niż KRS), każdorazowo do akt sprawy należy złożyć, oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do działania lub pełnomocnictwa do odbioru dokumentów.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.) i część IV załącznika do tej ustawy).

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies