11.11.2007 Aktualizacja: 07.03.2023

Uznawanie obcego certyfikatu

Uznawanie obcego certyfikatu


1. Wykonywanie operacji specjalistycznych (SPO) oraz operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka (SPO HR), przez obcych operatorów, na terytorium Polski:
W przypadku państw unijnych, w których obowiązują przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U.UE.L.2012.296.1 z późn. zm.), dalej „rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012”, (w zakresie SPO): operator unijny prowadzący operacje specjalistyczne (inne niż transgraniczne zarobkowe operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka), po zgłoszeniu działalności w swoim państwie (ORO.DEC.100 i ORO.SPO.110) może prowadzić usługi również na terenie Polski.
W przypadku transgranicznych zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, niezbędne jest uprzednie porozumienie się między Urzędem Lotnictwa Cywilnego a Władzą Lotniczą państwa operatora / miejsca prowadzenia operacji zgodnie z wymaganiami (ARO.OPS.150 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 965/2012). W momencie otrzymania wniosku o wydanie zezwolenia na ww. operacje - właściwy organ dla operatora weryfikuje dokumentację operatora dotyczącą oceny ryzyka oraz jego standardowe procedury operacyjne (SOP) w porozumieniu z właściwym organem dla miejsca, w którym planuje się przeprowadzenie operacji. Jeśli oba organy stwierdzą, że ocena ryzyka i SOP są zgodne z wymaganiami, właściwy organ dla operatora wydaje zezwolenie.

Niezależnie od powyższego, ww. operatorzy zamierzający wykonywać operacje SPO lub SPO HR na terytorium Polski, stosownie do art. 163e ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1970, z późn. zm.), dalej „ustawa Prawo lotnicze”, obowiązani są zgłosić taki fakt Prezesowi Urzędu przed rozpoczęciem operacji. Zgłoszenia można dokonać na dres e-mail . W zgłoszeniu należy podać:
• nazwę operatora;
• statki powietrzne;
• rodzaj planowanych do wykonania operacji;
• planowana data wykonania operacji;
• obszar wykonywania operacji;
• załączyć kopię zezwolenia SPO HR lub deklaracji SPO.

Podmiot zamierzający wykonywać zarobkowe operacje SPO lub SPO HR statkiem powietrznym kategorii specjalnej, o którym mowa w art. 53a ust. 1 ustawy Prawo lotnicze, oraz statkiem powietrznym, o którym mowa w art. 53a ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo lotnicze, powinien postępować zgodnie z informacjami zawartymi pod linkiem: http://www.ulc.gov.pl/pl/operacje-lotnicze/operacje-specjalistyczne.


2. Uznanie zagranicznego Certyfikatu Przewoźnika Lotniczego (AOC):
Postępowanie w sprawie uznania certyfikatu zagranicznego lub dokumentu równoważnego wydanego przez upoważnioną władzę innego państwa (zwanego dalej zagranicznym certyfikatem) zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2020 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1694, z późn. zm.) wszczyna się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu, druk:
docULC-UCZ-01_zm._14.doc134.5 KB
Certyfikat zagraniczny podlega uznaniu w całości wraz ze wszystkimi wpisanymi do niego uprawnieniami, zezwoleniami i ograniczeniami.


3. Składanie wniosku
Wniosek należy przesłać:
• w przypadku dokumentów papierowych - na adres Urzędu tj. Urząd Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa, lub
• w przypadku dokumentów zawierających podpis elektroniczny - poprzez platformę ePUAP na adres skrzynki /ULCPR/SkrytkaESP.


4. Opłata lotnicza

Stosownie do Obwieszczenia Ministra Infrastruktury z 01 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2023 r. (M.P. z 2023 r., poz. 196):
 
  • opłata lotnicza za przeprowadzenie procesu uznania certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC) wydanego przez państwa obce z wyłączeniem państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej wynosi 5 520 zł. (tab. 3, cz. III, pkt 2);
  • opłata lotnicza za przeprowadzenie procesu uznania certyfikatu AOC operatora unijnego lub EFTA (wydanego na podstawie przepisów krajowych), uzależniona jest od wielkości wnioskodawcy. Gdy wnioskodawca zatrudnia:
  • do 10 osób, w wymiarze min. 35 godzin tygodniowo, dla każdego zatrudnionego – opłata lotnicza wynosi 694 zł.,
  • od 10 do 100 osób, w wymiarze min. 35 godzin tygodniowo, dla każdego zatrudnionego – opłata lotnicza wynosi 2 073 zł.,
  • powyżej 100 osób, w wymiarze min. 35 godzin tygodniowo, dla każdego zatrudnionego – opłata lotnicza wynosi 6 211 zł.

 

Opłaty lotnicze należy uiszczać zgodnie z danymi zwartymi TUTAJ


5. Pełnomocnictwo:
Gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika (reprezentacja inna niż KRS), każdorazowo do akt sprawy należy złożyć, oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do działania lub pełnomocnictwa do odbioru dokumentów.
Pełnomocnictwo do działania podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.) i część IV załącznika do tej ustawy).
Opłaty skarbowe należy uiszczać zgodnie z danymi zwartymi pod linkiem: https://ulc.gov.pl/pl/oplaty-lotnicze-i-skarbowe/1309-konto-bankowe-urzedu-dzielnicy-wlochy-oplaty-skarbowe

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies