27.01.2015 Aktualizacja: 07.05.2021

Pokazy lotnicze

Szanowni Państwo,

w związku z błędnym interpretowaniem wniosków w zakresie obniżenia wysokości lotów nie akrobacyjnych dokonano zmian formularzy wniosków.

Celem wyjaśnienia informujemy, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie może obniżyć wysokości lotów nie akrobacyjnych w strefie pokazu lotniczego dla pilotów na statkach powietrznych, którzy podczas pokazu lotniczego planowo nie  będą  przekraczali wartości ustalonych w  § 36 ust 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 kwietnia 2017 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1488)  tj. piloci będą utrzymywać stałe prędkości, będą stosować przechylenia nie większe niż 30° i kąty wznoszenia nie większe niż 45°. Dotyczy także lotów w formacji, jeżeli nie wykonują akrobacji.

Natomiast Prezes Urzędu może obniżyć wysokości lotów akrobacyjnych dla pilotów na statkach powietrznych w strefie pokazu lotniczego, dla których organizator pokazu lotniczego planuje wykonywanie lotów akrobacyjnych, w tym wykonywanie figur akrobacyjnych, na podstawie § 5 ust. 4 i 6 ww. Rozporządzenia. Dotyczy także lotów w formacji jeżeli organizator pokazu planuje wykonywanie lotów akrobacyjnych.

Prezes ULC może także  obniżyć wysokości lotów akrobacyjnych w strefie pokazu lotniczego dla pilotów na statkach powietrznych,  którzy nie wykonują figur akrobacji, nie posiadają wpisu do licencji uprawniającego do akrobacji, a którzy podczas pokazu lotniczego planowo będą  przekraczali wartości ustalone w  § 36 ust 1 ww. Rozporządzenia, o ile pozwala na to Instrukcja Użytkowania w Locie. Takie loty w myśl ww. Rozporządzenia są lotami akrobacyjnymi, ponieważ przekraczają wartości ustalone tj. nie utrzymują stałej prędkości, są stosowane przechylenia większe niż 30° i kąt wznoszenia większy niż 45°, ale  nie będą wykonywać figur akrobacji. Dotyczy także lotów w formacji, jeżeli organizator pokazu planuje wykonywanie lotów akrobacyjnych bez wykonywania figur akrobacji.

Podsumowanie warsztatów dotyczących organizacji pokazów lotniczych w sezonie 2021 [prezentacje]

22 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyły się wiosenne warsztaty poświęcone organizacji pokazów lotniczych w nadchodzącym sezonie. Warsztaty zostały przeprowadzone w formie online, a uczestniczyli w nich organizatorzy pokazów, ich przedstawiciele, osoby funkcyjne oraz piloci biorący udział w pokazach. W trakcie warsztatów, uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami z organizacji i prowadzenia pokazów lotniczych, w tym związanych z nową sytuacją jaką jest organizacja pokazów lotniczych w czasie restrykcji spowodowanych pandemią COVID-19.

Materiały z Warsztatów dla organizatorów pokazów lotniczych w sezonie 2021 r.

 

Ulotka - legalne pokazy lotnicze

pokazy legalne poziom v2 3 1

pokazy ulotka str 2Poradnik - jak zorganizować i przeprowadzić pokazy lotnicze - wydanie pierwsze – zmiana 1 z dn. 01.08.2019 r.

 

cover3

 

W 2021 roku opłata wynosi :

Opłata podstawowa to 175 pln zwiększona o 60 pln za każdy dzień wykonywania pokazów dla każdego statku.

UWAGA:

Opłacie podlega:
Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie pokazu lotniczego (art. 123 ust 1b ustawy - Prawo lotnicze), tj. opłata podstawowa, to 175 PLN oraz opłata 60 PLN za każdy statek powietrzny biorący udział w dynamicznej części pokazu lotniczego w każdym dniu pokazu. (jeżeli statek powietrzny bierze udział w dwóch dniach pokazu to należy wnieść opłatę podstawową 175 PLN plus 2 x 60 PLN).

 Opłacie nie podlega:
1.    Trening do pokazu oraz wystawa statyczna statków powietrznych.
2.    Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia pokazu lotniczego (art. 123 ust 1d ustawy - Prawo lotnicze).
3.    Wniosek o obniżenie wysokości lotów akrobacyjnych w strefie pokazu,
4.   Wniosek o wyrażanie zgody na obniżenie minimalnej wysokości lotów akrobacyjnych na wysokości mniejszej niż 300 m nad poziomem terenu nad lotniskiem/ w strefie akrobacji.

Opłatę lotniczą należy uiścić na konto:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Narodowy Bank Polski
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

Z tytułu:

Załącznikiem nr 6, Tabeli nr 1, część III, pkt 3.13, ppkt 33 ,,Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie pokazu lotniczego”.

Formularze wniosków dotyczące pokazów lotniczych:

• Formularz 1 - Wniosek o wyrażanie zgody na przeprowadzenie pokazu lotniczego i obniżenie wysokości lotów akrobacyjnych w strefie pokazu lotniczego, zgodnie z art. 123 ust. 1b
docxplik do pobrania62.3 KB


• Formularz 2 - Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia pokazu lotniczego i wniosek na obniżenie wysokości lotów akrobacyjnych w strefie pokazu wraz z programem pokazu lotniczego, zgodnie z art. 123 ust. 1d

docxplik do pobrania59.8 KB


• Formularz 3 - Wniosek o wyrażanie zgody na obniżenie minimalnej wysokości lotów akrobacyjnych na wysokości mniejszej  niż 300 m nad poziomem terenu na lotniskiem w strefie akrobacji

docxplik do pobrania31.55 KB


  Karta Uczestnika Pokazu Lotniczego

pdfplik do pobrania410.79 KB

docxplik do pobrania54.63 KB

 

W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych, informujemy o najważniejszych zmianach w przepisach dotyczących pokazów.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 kwietnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych, wprowadziło następujące zmiany w paragrafach:

 • 5 ust. 2 - doprecyzowano, że loty akrobacyjne nad osiedlem lub innym skupiskiem ludności  można wykonywać wyłącznie w strefie lotów  akrobacyjnych albo w strefie pokazu lotniczego;
 • 7 ust. 2 pkt 5 - opisano jakie wymagania powinien posiadać dyrektor pokazu lotniczego w zakresie o których mowa w § 9 ust. 1;
 • 7 ust. 2 pkt 5a - opisano jakie wymagania powinien posiadać kierownik programu pokazu lotniczego, kierownik lotów oraz kierownik skoków, jeżeli został wyznaczony, a także rodzaj posiadanych uprawnień, o których mowa w § 12 ust. 1;
 • 7 ust. 2 pkt 5b - dodano przepis o którym mowa w § 12 ust. 1a, że dyrektor pokazu lotniczego może, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa pokazu lotniczego, dodatkowo wyznaczyć osoby, które w jego ocenie są niezbędne do organizacji i prowadzenia pokazu lotniczego;
 • 7 ust. 2 pkt 9 - dodano przepis o organizacji naziemnego ruchu statków powietrznych; pojazdów i pieszych;
 • 7 ust. 4 - dodano przepis, że program pokazu lotniczego sporządza organizator pokazu lotniczego, uwzględniając postanowienia instrukcji operacyjnej lotniska albo lądowiska, na którym jest planowany pokaz lotniczy;
 • 8 ust. 1 pkt 2 - dodano przepis, że oświadczenie wyrażające zgodę na podjęcie obowiązków w zakresie organizacji i prowadzenia pokazu lotniczego podpisuje także kierownik skoków jeżeli został wyznaczony;
 • 8 ust. 1 pkt 3 - dodano przepis zobowiązujący dodatkowo wyznaczone osoby do złożenia oświadczenia osób, o których mowa w § 12 ust. 1a, wyrażające zgodę na podjęcie przez nie obowiązków w zakresie organizacji i prowadzenia pokazu lotniczego;
 • 12 ust. 3 – uchylony; (3. Dyrektor pokazu lotniczego wyznacza kierownika skoków, jeżeli w pokazie lotniczym będą wykonywane skoki spadochronowe.) nadano nowe brzmienie zapisowi w § 12 ust. 1 pkt 3.
 • 12 ust. 8 - dodano przepis mówiący, że dyrektorowi pokazu lotniczego podlegają osoby, o których mowa w ust. 1 i 1a;
 • 14 ust 3 - uszczegółowiono przepis odnośnie współpracy organizatora pokazu lotniczego z właściwą terytorialnie instytucją zapewniającą służby ruchu lotniczego oraz obowiązku uzgadniania warunków i zasad współpracy z instytucją zapewniającą służby ruchu lotniczego w przyległych elementach struktury przestrzeni powietrznej.
 • 23 ust. 2 pkt 5 - zmieniono wysokość bezwzględną na względną;
 • 23 ust. 2 pkt 6 - dodano przepis, który wnosi obowiązek określenia rodzaju dokumentu zdatności statku powietrznego wraz z datą jego ważności;
 • 30 ust. 1 pkt 4 - dodano przepis dotyczący udziału skoczka spadochronowego w pokazach lotniczych z uprawnieniem klasy wyszkolenia co najmniej C-PJ(C);
 • 38 ust. 2 - dodano przepis, że podczas pokazu lotniczego loty statkiem powietrznym wykonuje się z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w instrukcji użytkowania w locie albo dokumencie równoważnym wydanym przez właściwy organ państwa obcego dla danego statku powietrznego lub w dokumencie wydanym w ramach lotnictwa państwowego.

Treść rozporządzenia znajduje się na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Pokazy lotnicze w sezonie 2016 r. – analiza oraz wnioski i zalecenia

Zachęcamy do zapoznania się z analizą dotyczącą przeprowadzonych pokazów lotniczych w sezonie 2016 r.Wnioski i zalecenia zostały sformułowane na podstawie kontroli przeprowadzonych przez inspektorów ULC. Mamy nadzieję, że opracowanie przyczyni się do zwiększenia świadomości zagrożeń przy organizacji pokazów, a także stosowania dobrych praktyk lotniczych przez organizatorów.

pdfPokazy lotnicze - analiza385.25 KB
pdfPokazy lotnicze - prezentacja3.36 MB

Organizując pokaz lotniczy należy przestrzegać w szczególności przepisów:

• ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1970, z późn. zm.),
• ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 kwietnia 2017 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1488)

Pokaz lotniczy wg ustawy Prawo lotnicze art. 123 ust. 1a –

Przez pokaz lotniczy należy rozumieć loty statków powietrznych organizowane dla publiczności w celu zademonstrowania sprzętu lotniczego lub umiejętności pilotów, które nie są

• Pkt 1) wykonywane wyłącznie w ramach szkolenia lub treningu;
• Pkt 2) organizowane wyłącznie w celach handlowych lub zawodowych

Ustawa przewiduje dwa rodzaje pokazów lotniczych. Pokaz lotniczy, który jest jednocześnie imprezą masową z udziałem publiczności powyżej 1000 osób  (art. 123 ust. 1b ustawy Prawo lotnicze) oraz pokaz lotniczy, gdzie liczba osób jest mniejsza niż 1000 (art. 123 ust. 1d ustawy Prawo lotnicze). Różnica w tych dwóch typach pokazów lotniczych skutkuje odmiennymi przepisami oraz innym tokiem postępowania administracyjnego. Jest to istotne ze względu na wymagane dokumenty potrzebne do złożenia w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Przelot statków powietrznych jest również zaliczany jako pokaz lotniczy.

Loty akrobacyjne w strefie lotów akrobacyjnych albo w strefie pokazu lotniczego wykonuje się na wysokości większej niż 300 m (1000 ft) nad poziomem terenu. Jeżeli organizator pragnie obniżyć wysokość lotów akrobacyjnych, musi złożyć dodatkowo wniosek o obniżenie wysokości.

Zastrzeżenie:

• Lot statku powietrznego podczas pokazu lotniczego polegający na imitacji: działań ratowniczych, zadań agrolotniczych, działań taktycznych, gaszenia pożaru, lądowania w przypadku lotu nad droga startową, zawodów lotniczych– wykonuje się tylko w ramach pokazu lotniczego spełniającego wymagania imprezy masowej (art. 123 ust. 1b), wymóg zawarty w rozporządzeniu w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych (§ 36 ust. 3).

• Strefę pokazu lotniczego należy ustalić z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej PAŻP.

• W przypadku organizowania pokazu lotniczego na terenie lotniska należy pamiętać, iż starty i lądowania na lotnisku cywilnym, w tym wykonywanie w ramach pokazu lotniczego muszą odbywać się zgodnie z Instrukcją Operacyjną Lotniska (INOP) (art. 69 ustawy Prawo lotnicze).

• Jeżeli strefa pokazu lotniczego jest wyznaczona nad cywilnym lotniskiem  lub lądowiskiem, to przy wyznaczaniu tej strefy należy uwzględnić warunki użytkowania odpowiednio lotniska lub lądowiska zawarte w INOP (§ 13 ust. 4 rozporządzenia w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych).

• Zarządzający lotniskiem cywilnym lub lądowiskiem może przerwać, zawiesić lub odwołać pokaz odbywający się na danym lotnisku (lądowisku), informując o tym organizatora pokazu lotniczego, gdy w jego ocenie zachodzi możliwość zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa dla osób lub statków powietrznych znajdujących się na lotnisku lub lądowisku (§ 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych).


Ewentualne pytania prosimy kierować pod numer telefonu 0-22 520 75 00 lub 520 73 97 lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obowiązujące terminy:

• W przypadku organizowania pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust.1b ustawy Prawo lotnicze wniosek razem z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć do ULC na 30 dni przed planowanym terminem pokazu lotniczego.
• W przypadku organizowania pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1d ustawy Prawo lotnicze powiadomienie razem z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć do ULC na 14 dni przed planowanym terminem pokazu lotniczego.
• Jeżeli wniosek organizatora pokazu lotniczego wraz z programem pokazu nie spełnia wymogów wskazanych w przepisach i wezwanie do ich usunięcia zostanie dostarczone do organizatora , to w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania, zgodnie z art.64 § 2 przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 poz. 54, 187), organizator powinien uzupełnić braki formalne i przesłać ponownie wniosek wraz z programem pokazu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jeżeli wniosek nie zostanie dostarczony we wskazanym terminie, to pozostanie bez rozpatrzenia.
• W przypadku organizowania lotów akrobacyjnych na obniżonej wysokości:
o Wniosek razem z niezbędnymi załącznikami dotyczący pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1b należy dostarczyć do ULC na 30 dni przed planowanym terminem pokazu lotniczego.
o Wniosek razem z niezbędnymi załącznikami dotyczący pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1d należy dostarczyć do ULC na 14 dni przed planowanym terminem pokazu lotniczego.
o Wniosek razem z niezbędnymi załącznikami dotyczący lotów akrobacyjnych należy dostarczyć do ULC na 7 dni roboczych przed planowanym terminem lotów akrobacyjnych.
o Wniosek razem z niezbędnymi załącznikami dotyczący lotów akrobacyjnych pilotów państw obcych należy dostarczyć do ULC na 3 dni robocze przed planowanym terminem lotu Powyższą opłatę lotniczą uiszcza się w przypadku organizowania pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1b ustawy Prawo Lotnicze (będącego imprezą masową i wymagającego zgody Prezesa ULC).

Opłata lotnicza za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie pokazu lotniczego:

Powyższą opłatę lotniczą uiszcza się w przypadku organizowania pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1b ustawy Prawo lotnicze (będącego imprezą masową i wymagającego zgody Prezesa ULC).

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»