26.10.2007 Aktualizacja: 14.10.2019

Ustawa Prawo lotnicze i akty wykonawcze

Ustawa Prawo lotnicze i Akty wykonawcze

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 1580):

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1580/1

Zmiany do ustawy:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1495/1

 

Akty wykonawcze do ustawy – Prawo lotnicze:

• art. 3 ust. 4 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO w zakresie skrótów i kodów stosowanych w ruchu lotniczym (Dz.U. Nr 53, poz. 438)

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/438/1

• art. 3 ust. 4 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym (Dz.U. poz. 2282, z późn. zm.)

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/2282/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/598/1

• art. 3 ust. 4 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR (Dz.U. poz. 2283, z późn. zm.)

        Zmiany:

        http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2006/1478/1
        http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/459/1

 • art. 3 ust. 4 pkt 3 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL dotyczącej ujednoliconych zasad dla operacyjnego ruchu lotniczego (OAT) zgodnie z przepisami dla lotów wg wskazań przyrządów (IFR) w przestrzeni powietrznej kontrolowanej ECAC (EUROAT) (Dz.U. poz. 1290)

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1290/1

 • art. 3 ust. 4 pkt 3 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Wymagań EUROCONTROL dotyczących europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontrolerów ruchu lotniczego (Dz.U. poz. 1424)

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1424/1

 •  

  art. 3 ust. 4 pkt 3 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego
  (Dz.U. poz. 1423)

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1423/1

 •  

  art. 3 ust. 4 pkt 3 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych (Dz.U. poz. 1229)

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1229/1

 •  

  art. 4 ust. 2 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju (Dz.U. z 2015 r. poz. 100)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/100/1

 •  

  art. 4 ust. 3 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego (Dz.U. poz. 1524)

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/1524/1

 • art. 22c – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie (Dz.U. poz. 905)

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/905/1

 •  

  art. 26d – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2019 r. (Dz.U. poz. 2167)

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2167/1

 •  

  art. 30 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego (Dz.U. poz. 1640, z późn. zm.)

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/1640/1
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/1638/1
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/111/1

 •  

  art. 33 ust. 1 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz.U. poz. 1568)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1568/1

 •  

  art. 33 ust. 2 i 4 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. poz. 1497)

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1497/1

 •  

  art. 42 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 września 2015 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru (Dz.U. poz. 1617)

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1617/1

 •  

  art. 44 ust. 2 – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego (Dz.U. poz. 1739, z późn. zm.)

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/1739/1
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/1795/1

 •  

  art. 53 ust. 5 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska (Dz.U. poz. 953)

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/953/1

 •  

  art. 53c ust. 1 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (Dz.U. poz. 1122)

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1122/1

 •  

  art. 53c ust. 2 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu (Dz.U. poz. 709)

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/709/1

 • art. 59a ust. 5 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji (Dz.U. poz. 1661)

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1661/1
 • art. 59a ust. 6 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji (Dz.U. poz. 1210)

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1210/1

 •  

  art. 59a ust. 7 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej (Dz.U. poz. 1208)

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1208/1

 •  

  art. 63 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz.U. z 2018 r. poz. 2145)

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2145/1

 •  

  art. 64b ust. 13 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających (Dz.U. poz. 565)

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/565/1

 •  

  art. 67 ust. 6 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów oraz współdziałania i konsultacji w porcie lotniczym (Dz.U. poz. 1088)

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/1088/1

 •  

  art. 67g – rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów (Dz.U. poz. 768)

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2006/768/1

 •  

  art. 71e – rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych w celu ograniczenia hałasu emitowanego na lotnisku (Dz.U. poz. 133)

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/133/1

 •  

  art. 73 ust. 4 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych (Dz.U. poz. 1059)

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1059/1

 •  

  art. 77a ust. 6 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków i trybu ustanawiania sieci portów lotniczych i wspólnego systemu opłat lotniskowych (Dz.U. poz. 658)

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/658/1

 •  

  art. 77j – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie opłat lotniskowych (Dz.U. poz. 1074)

  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1074/1

 • art. 83 ust. 1 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji lotnisk (Dz.U. z 2016 r. poz. 91)

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/91/1

 •  

  art. 83 ust. 2 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk wojskowych przez lotnictwo cywilne oraz obowiązków zarządzających tymi lotniskami (Dz.U. poz. 2552)

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/2552/1

 •  

  art. 83 ust. 3 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego przez lotnictwo cywilne oraz obowiązków zarządzających tymi lotniskami (Dz.U. poz. 854)

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/854/1

 •  

  art. 83 ust. 4 – rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i zasad wspólnej bezpiecznej eksploatacji lotnisk wojskowych oraz lotnisk służb porządku publicznego (Dz.U. poz. 1340)

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/1340/1

 •  

  art. 83a ust. 2 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2012 r. w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku (Dz.U. poz. 1023)

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1023/1

 •  

  art. 85 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych (Dz.U. poz. 487)

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/487/1

 •  

  art. 87a ust. 4 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej (Dz.U. 1816)

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1816/1

 •  

  art. 90 ust. 2 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 55)

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/55/1

 •  

  art. 92 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz.U. poz. 1192, z późn. zm.)

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/1192/1
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2006/946/1
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1942/1

 •  

  art. 92 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz.U. poz. 1193, z późn. zm.)

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/1193/1
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2006/53/1

 • http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1942/1
 • art. 93 ust. 9 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk (Dz.U. poz. 795)

         http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/795/1

 

 • art. 94 ust. 8 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2018 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 839)

           http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/839/1

 • art. 94 ust. 8 i 9 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 288)

          http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/288/1

 • art. 95 ust. 5 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 2013 r. wymagań w zakresie sprawności psychicznej
  i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 521)

         http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/521/1

 • art. 95a ust. 4 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności szkoleniowej personelu lotniczego podlegającej wpisowi do rejestru podmiotów szkolących (Dz.U. poz. 1068)
 • http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1068/1

 

 • art. 99 ust. 6 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane (Dz.U. poz. 1745)http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1745/1
 •  
 • art. 103c – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie czasu pełnienia czynności lotniczych członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu śmigłowca oraz w śmigłowcowej służbie ratownictwa medycznego (Dz.U. poz. 1493)http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1493/1

 

 • art. 104 ust. 1 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 288)

            tp://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/288/1

 • art. 104 ust. 1 pkt 1 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 839)

           http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/839/1

 • art. 104 ust. 1a – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego (Dz.U. poz. 1115)

         http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1115/1

 • art. 104 ust. 2 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego (Dz.U. poz. 117)
 • http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/117/1

 

 • art. 104 ust. 3 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1439)

         http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1439/1

 • art. 104 ust. 9 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 182)

        http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/182/1

 • art. 108 ust. 8 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania lekarzy na listę lekarzy orzeczników oraz skreślania z niej (Dz.U. poz. 1331)

        http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/1331/1

 • art. 109 ust. 9 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej centrum medycyny lotniczej oraz wzoru certyfikatu centrum medycyny lotniczej (Dz.U. poz. 958)

         http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/958/1

 • art. 112 ust. 1 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 129)

          http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/129/1

 

 • art. 119 ust. 4 pkt 1 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz.U. poz. 617)
 • http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/617/

 

 • art. 119 ust. 4 pkt 2 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące (Dz.U. poz. 618)

          http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/618/1

 

 

 

 • art. 121 ust. 4 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2008 r. w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania (Dz.U. z 2014 r. poz. 1173)http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1173/1
 •  
 • art. 121 ust. 5 pkt 1 i 2 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz.U. z 2019 r. poz. 619)
 • http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/619/1

 

 

 • art. 121 ust. 6 pkt 2 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego (Dz.U. z 2015 r. poz. 58)
 • http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/58/1
 • art. 121 ust. 7 – rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu współdziałania instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego z Siłami Powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 741)
 • http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2008/741/1 

           http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1488/1

          http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/2299/1 

          http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1601/1 

          http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/431/1

 

 • art. 130 ust. 8 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych (Dz. U. poz. 1875)http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1875/1
 • art. 130 ust. 9 – rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie opłat nawigacyjnych (Dz.U. poz. 619)

        http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/619/1

 

         http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/410/1

         http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1689/1

 • art. 133 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 października 2013 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego (Dz. U. poz. 1202)http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1202/1
 • art. 136 ust. 4 – rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i upoważnienia dla osób korzystających z uprawnień członka Komisji (Dz.U. poz. 769)

        http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2006/769/1

 • art. 139 – rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 października 2017 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz.U. poz. 1995)

         http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1995/1

         http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/226/1

 

 

 

 • art. 145a ust. 2 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych (Dz. U. poz. 486)
 • http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/486/1  
 • art. 153 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania lotów międzynarodowych przez obce cywilne statki powietrzne oraz stałego pobytu polskich cywilnych statków powietrznych za granicą i obcych cywilnych statków powietrznych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 916)
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/916/1 
 • art. 153b - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi (Dz. U. 2018 r. poz. 566)
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/566/1 
 • art. 159 ust 1 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych (Dz.U.poz. 2609)

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/2609/1
 • art. 163 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. poz. 1400)
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1400/1 
 • art. 163c ust. 7 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu operacji uznawanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka (Dz.U. poz. 1129) 
 • http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1129/1
 • art. 172 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego (Dz. U. poz. 1398 z późn. zm.)
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1398/1   
 •  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/801/1

 • art. 175a – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego (Dz. U. z 2018 poz. 275)
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1187/1 
 • art 182 - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1378)
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1287/1
 • Art. 187 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1519)
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1519/1  plik do pobrania
 • Art. 189 ust. 1 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym (Dz. u. z 2016 r. poz. 1679)
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1679/1
 • Art. 189 ust. 2 – Rozporządzenie Ministra Transporty, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1497) href="http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1497/1">http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1497/1
 • Art. 189 ust. 3 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1852
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1852/1
 • art. 191 ust. 14 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1443)
  pdfplik do pobrania719.01 KB
 • art. 197 ust. 9 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie sposobu obliczania kosztów wykonywania przez przewoźnika lotniczego obowiązku użyteczności publicznej nałożonego w stosunku do regularnego przewozu lotniczego (Dz. U. poz. 921)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/921/1
 • art. 202 pkt 1 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie taryf przewozu lotniczego (Dz. U. poz. 911)
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/911/1
 • art. 202 pkt 2 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie taryf przewozu lotniczego (Dz. U. poz. 911)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/911/1.
 • art. 202 pkt 6 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych (Dz. U. poz. 531)
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/531/1
 • art. 202 pkt 7 -Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminów przewozu lotniczego (Dz. U. poz. 439)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/439/1
 • art. 209 ust. 7 – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 67)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/67/1
UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»