26.10.2007 Aktualizacja: 24.06.2019

Ustawa Prawo lotnicze i akty wykonawcze

Ustawa Prawo lotnicze i Akty wykonawcze

 

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183)

Zmiany do ustawy:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1629/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1637/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/235/1

 • art. 3 ust. 4 pkt 1 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO w zakresie skrótów i kodów stosowanych w ruchu lotniczym (Dz.U. Nr 53, poz. 438)
  pdf plik do pobrania 22.34 Kb
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/53/438/1
 • art. 3 ust. 4 pkt 2 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym (Dz.U. Nr 224, poz. 2282, z późn. zm.)
  pdf plik do pobrania 152.65 Kb
 • art. 3 ust. 4 pkt 2 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym (Dz.U. Nr 93, poz. 598)
  pdf plik do pobrania 52.56 Kb
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/93/598/1
 • art. 3 ust. 4 pkt 3 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR (Dz.U. Nr 224, poz. 2283, z późn. zm.). 
  pdf plik do pobrania 105.45 Kb
 • art. 3 ust. 4 pkt 3 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych. (Dz. U. 1229)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1229/1
 • art. 4 ust. 2 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju (Dz.U. Nr 210, poz. 1523)
  pdf plik do pobrania 119.16 Kb
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/210/1523/1
 • art. 4 ust. 3 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego (Dz.U. Nr 210, poz. 1524)
  pdf plik do pobrania 114.48 Kb
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/210/1524/1
 • art. 22 ust. 10 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnień do wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli udzielanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. poz. 899)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/899/1
 • art. 22c pkt 1 lit. a oraz pkt 2-5 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie (Dz. U. 2012 poz. 904)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/904/1
 • art. 26d – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2016 r.
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2231
  pdfplik do pobrania692.6 KB
 • art. 30 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego (Dz.U. Nr 168, poz. 1640, z późn. zm.)
  pdf plik do pobrania 559.00 Kb
 • art. 33 ust. 1 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz.U. poz. 1032)
  <
 • art. 33 ust 2 i 4 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1993
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1993/1
 • art. 42 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru (Dz. U. z 2015 r. poz. 1617)
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1617/1
 • art. 44 ust. 2 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego (Dz.U. Nr 205, poz. 1739, z późn. zm.)
  pdf plik do pobrania 368.07 Kb
 • art. 53c ust. 1 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1122)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1122/1
 • art. 53c ust. 2 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu (Dz. U. poz. 519)
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/519/1
 • art. 53 ust. 5 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska (Dz. U. 2012 poz. 953)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/953/1
 • art. 59a ust. 5 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1661)
  pdfplik do pobrania108.45 KB
 • art. 59a ust. 6 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1210)
  pdfplik do pobrania496.33 KB
 • art. 59a ust. 7 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej (Dz.U. 2018 poz. 1208)
  pdfplik do pobrania496 KB
 • art. 63 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz.U. 2018 poz. 2145)
  pdfplik do pobrania207.95 KB
 • art. 67 ust. 6 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów oraz współdziałania i konsultacji w porcie lotniczym (Dz.U. Nr 103, poz. 1088)
  pdf plik do pobrania 283.78 Kb
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/103/1088/1
 • art. 67 g - Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów (Dz.U. Nr 112, poz. 768)
  pdf plik do pobrania 255.89 Kb
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2006/s/112/768/1
 • art. 71e pkt 1 - Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych w celu ograniczenia hałasu emitowanego na lotnisku (Dz.U. Nr 21, poz. 133)
  pdf plik do pobrania 128.84 Kb
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/21/133/1
 • art. 73 ust. 4 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych (Dz. U. 2015 poz. 1059)
  pdfplik do pobrania
 • art. 76 ust. 2 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych dla państwowych statków powietrznych wykonujących loty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem (Dz.U. Nr 122, poz. 1268)
  pdf plik do pobrania 69.33 Kb
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/122/1268/1
 • art. 77j – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie opłat lotniskowych (Dz. U. poz. 1074)
  pdfplik do pobrania800.67 KB
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1074
 • art. 77a ust. 6 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu ustanawiania sieci portów lotniczych i wspólnego systemu opłat lotniskowych
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/658/1
 • art. 83 ust. 1 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji lotnisk (Dz. U. z 2016 r. poz. 91)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/91/1
 • art. 83 ust. 2 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk wojskowych przez lotnictwo cywilne oraz obowiązków zarządzających tymi lotniskami (Dz.U. Nr 254, poz. 2552)
  pdf plik do pobrania 129.88 Kb
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/254/2552/1
 • art. 83 ust. 3 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego przez lotnictwo cywilne oraz obowiązków zarządzających tymi lotniskami (Dz.U. Nr 102, poz. 854)
  pdf plik do pobrania 131.35 Kb
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/102/854/1
 • art. 83 ust. 4 - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i zasad wspólnej bezpiecznej eksploatacji lotnisk wojskowych oraz lotnisk służb porządku publicznego (Dz.U. Nr 128, poz. 1340)
  pdf plik do pobrania 81.40 Kb
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/128/1340/1
 • art. 83a ust. 2 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2012 r. w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku (Dz. U. 2012 poz. 1023)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1023/1
 • art. 85 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych (Dz. U. poz. 487)
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/487/1
 • art. 87a ust. 4 – rozporządzenie z dnia 20 października 2015 r. Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej (Dz. U. poz. 1816)
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1816
 • art. 92 pkt 1-3 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 55)
  pdfplik do pobrania509.72 KB
 • art. 92 pkt 4 -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr 130, poz. 1192, z późn. zm.)
  pdf92pkt4.pdf857.48 KB

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. 2017 poz. 1942)                                                 pdf92_pkt_4_zmiana.pdf233.08 KB  

 • art. 92 pkt 5 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz.U. Nr 130, poz. 1193, z późn. zm.)
  pdf92pkt5.pdf624.13 KB
 • art. 93 ust. 9 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk (Dz. U. poz. 795)
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/795/1
 • art. 95 ust. 5 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego (Dz. U. poz. 372)
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/521/1
 • art. 95a ust. 4 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 września 2013 r. w sprawie działalności szkoleniowej personelu lotniczego podlegającej wpisowi do rejestru podmiotów szkolących (Dz. U. poz. 1068)
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1068/1
 • art. 99 ust. 6 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze (Dz.U. Nr 168, poz. 1637, z późn. zm.) pdfplik do pobrania240.42 KB
 • art 103 c - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie czasu pełnienia czynności lotniczych członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu śmigłowca oraz w śmigłowcowej służbie ratownictwa medycznego.
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1493/1
 • art. 103 ust. 4 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu (Dz. U. poz. 663)  

          http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/663/1

 • art. 104 ust. 1 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. poz. 664 z póź. zm.)
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/288/1
 • art. 104 ust. 1 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego Dz. U. poz. 1077)
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1077/1
 • art. 104 ust. 1a – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego (Dz. U. poz. 1115)
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1115/1
 • art. 104 ust. 2 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r.  w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego (Dz. U. poz. 373)
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/117/1
 • art. 104 ust. 3 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców (Dz.U. Nr 156, poz. 1524, z późn. zm.)
  pdf plik do pobrania 132.39 Kb
 • art. 108 ust. 8 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania lekarzy na listę lekarzy orzeczników oraz skreślania z niej (Dz.U. Nr 139, poz. 1331)
  pdf plik do pobrania 126.14 Kb
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/139/1331/1
 • art. 109 ust. 8 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania zakładów opieki zdrowotnej na listę centrów medycyny lotniczej oraz skreślania z niej (Dz.U. Nr 139, poz. 1332)
  pdf plik do pobrania 25.37 Kb
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/139/1332/1
 • art. 112 ust. 1 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo – lekarskich (Dz. U. poz. 637)
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/129/1
 • art. 116 ust. 8  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wnoszenia broni oraz materiałów wybuchowych na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy. (Dz. U. poz. 195)
  http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2013/pozycja/195
 • art. 119 ust. 4 pkt 1 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz.U. Nr 106, poz. 678 z późn. zm.) 
  pdf plik do pobrania 257.65 Kb
 • art. 119 ust. 4 pkt 2 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące (Dz.U. Nr 183, poz. 1794)
  pdf plik do pobrania 62.14 Kb
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/183/1794/1
 • art. 121 ust. 4 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2008 r. w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania (Dz. U. z 2014 r. poz. href="http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1173/1">http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1173/1
  pdf plik do pobrania 26.33 Kb
 • art. 121 ust. 5 pkt 1 i 2 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz.U. Nr 2014  poz. 351) 
  pdfplik do pobrania999.78 KB
 • art. 121 ust. 6 pkt 1 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego (Dz. U. poz. 141)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/141
  pdfplik do pobrania691.54 KB
 • art. 121 ust. 6 pkt 2 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 58)  
  pdfplik do pobrania693.06 KB
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/58/1
 • art. 121 ust. 7 - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu współdziałania instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego z Siłami Powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 117, poz. 741)
  pdf plik do pobrania 111.37 Kb
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2008/s/117/741/1
 • art. 123 ust. 1f – rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych.
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/956/1
 • art. 123 ust. 3 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zrzutów ze statku powietrznego (Dz.U. Nr 230, poz. 2299)
  pdf plik do pobrania 60.94 Kb
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/230/2299/1
 • art. 127 ust. 8 pkt 1 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie planów skuteczności działania (Dz. U. poz. 680)
  pdfplik do pobrania762.94 KB
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/680/1
 • art. 128 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie sposobu wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej (Dz. U. poz. 608)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/608/1
 • art. 128b ust. 4 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w systemach funkcjonalnych mających wpływ na bezpieczeństwo (Dz. U. poz. 431) 
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/431/1
 • art. 130 ust. 8 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych (Dz. U. 2016 r. poz. 912)
  pdfplik do pobrania668.31 KB     pdfplik do pobrania689.99 KB                                                                                               http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/912/1

 • art. 130 ust. 9 - Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie opłat nawigacyjnych (Dz.U. Nr 92, poz. 619)
  pdf plik do pobrania 189.38 Kb
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/92/619/1
 • art. 132 pkt 1-4 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie służby informacji lotniczej (Dz. U. poz. 1689)
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1689/1
 • art. 132 pkt 5 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz.U. z 2014 r. poz. 410)                                                                                                                                                                                 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/410/1
 • art. 133 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 października 2013 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2013 r., poz 1202)
  pdfplik do pobrania694.36 KB
 • art. 136 ust. 4 - Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i upoważnienia dla osób korzystających z uprawnień członka Komisji (Dz.U. Nr 112, poz. 769)
  pdf plik do pobrania 76.90 Kb
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2006/s/112/769/1
 • art. 139 - Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz.U. Nr 35, poz. 225)
  pdf plik do pobrania 248.20 Kb
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/35/225/1
 • art. 140 ust. 4 - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz.U. Nr 138, poz. 1464)
  pdf plik do pobrania 178.46 Kb
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/138/1464/1
 • art. 140 ust. 5 - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w związku z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz.U. Nr 208, poz. 1772)
  pdf plik do pobrania 137.57 Kb
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2002/s/208/1772/1
 • art. 140 ust. 6 - Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie współpracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych (Dz.U. z 2005r. Nr 4, poz. 22)
  pdf plik do pobrania 61.96 Kb
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/4/22/1
 • art. 140d ust. 2 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (Dz. U. poz. 1547)
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1547/1
 • art. 145a ust. 2 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych (Dz. U. poz. 486)
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/486/1
 • art. 153 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania lotów międzynarodowych przez obce cywilne statki powietrzne oraz stałego pobytu polskich cywilnych statków powietrznych za granicą i obcych cywilnych statków powietrznych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 94, poz. 916)
  pdf plik do pobrania 190.70 Kb
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/94/916/1
 • art. 153b - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi (Dz. U. 2016 r. poz. 1303)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1303/1
 • art. 159 ust 1 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych (Dz.U. Nr 262, poz. 2609)
  doc plik do pobrania 282.00 Kb
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/262/2609/1
 • art. 163 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. z  2017 r. poz. 1400)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1400/1
 • art. 172 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego (Dz. U. poz. 1398)
  pdfplik do pobrania517.14 KB
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1398
 • art. 175a – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego (Dz. U. poz. 275)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/275/1
 • art 182 - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych (Dz. U. poz. 1378)
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/1378/1
  pdfplik do pobrania603.19 KB
 • Art. 187 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1519)
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1519/1
 • Art. 189 ust. 1 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym (Dz. u. z 2016 r. poz. 1679)
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1679/1
 • Art. 189 ust. 2 – Rozporządzenie Ministra Transporty, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1497) href="http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1497/1">http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1497/1
 • Art. 189 ust. 3 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1852
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1852/1
 • art. 191 ust. 14 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1443)
  pdfplik do pobrania719.01 KB
 • art. 197 ust. 9 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie sposobu obliczania kosztów wykonywania przez przewoźnika lotniczego obowiązku użyteczności publicznej nałożonego w stosunku do regularnego przewozu lotniczego (Dz. U. poz. 921)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/921/1
 • art. 202 pkt 1 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie taryf przewozu lotniczego (Dz. U. poz. 911)
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/911/1
 • art. 202 pkt 2 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie taryf przewozu lotniczego (Dz. U. poz. 911)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/911/1.
 • art. 202 pkt 6 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania przewozów lotniczych w ramach imprez turystycznych oraz przewozów czarterowych (Dz. U. poz. 531)
  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/531/1
 • art. 202 pkt 7 -Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminów przewozu lotniczego (Dz. U. poz. 439)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/439/1
 • art. 209 ust. 7 – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 67)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/67/1
UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»