Akty wykonawcze

Filtry
Tytuł Poprawiono
art. 3 ust. 4 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO w zakresie skrótów i kodów stosowanych w ruchu lotniczym 17.11.2020
art. 3 ust. 4 pkt 3 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym 17.11.2020
art. 3 ust. 4 pkt 3 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR 17.11.2020
art. 3 ust. 4 pkt 3 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL dotyczącej ujednoliconych zasad dla operacyjnego ruchu lotniczego (OAT) zgodnie z przepisami dla lotów wg 17.11.2020
art. 3 ust. 4 pkt 3 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Wymagań EUROCONTROL dotyczących europejskiego orzeczenia lekarskiego klasy 3 dla kontroler 17.11.2020
art. 3 ust. 4 pkt 3 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 sierpnia 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego 17.11.2020
art. 3 ust. 4 pkt 3 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych 17.11.2020
art. 4 ust. 2 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju 17.11.2020
art. 4 ust. 3 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego 17.11.2020
art. 22c pkt 1 lit.a oraz pkt 2-5 – rozp. MTBIGM. z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie 17.11.2020
art. 26d ust.7 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2020 r. 17.11.2020
art. 30 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2020 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego 17.11.2020
art. 33 ust. 1 i 4 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych 17.11.2020
art. 33 ust. 2 i 4 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia wa 17.11.2020
art. 42 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 września 2015 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych wpisanych do tego rejestru 17.11.2020
art. 44 ust. 2 – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego 17.11.2020
art. 53 ust. 5 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska 17.11.2020
art. 53c ust. 1 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agen 17.11.2020
art. 53c ust. 2 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu 17.11.2020
art. 59a ust. 5 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk, którym przyznano zwolnienie ze stosowania przepisów Unii Europejskiej, oraz lotnisk dla śmigłowców, o kt 17.11.2020
art. 59a ust. 6 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji 17.11.2020
art. 59a ust. 7 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej 17.11.2020
art. 63 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk 17.11.2020
art. 64b ust. 13 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających 17.11.2020
art. 67 ust. 6 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów oraz współdziałania i konsultacji w porcie lotniczym 17.11.2020
art. 67g – rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów 17.11.2020
art. 71e – rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych w celu ograniczenia hałasu emitowanego na 17.11.2020
art. 73 ust. 4 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych 17.11.2020
art. 77a ust. 6 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków i trybu ustanawiania sieci portów lotniczych i wspólnego systemu opłat lotniskowych 17.11.2020
art. 77j – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie opłat lotniskowych 17.11.2020
art. 83 ust. 1 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji lotnisk 17.11.2020
art. 83 ust. 2 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk wojskowych przez lotnictwo cywilne oraz obowiązków zarządzających tymi lotniskami 17.11.2020
art. 83 ust. 3 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego przez lotnictwo cywilne oraz obowiązków zarządzających tymi lotniskami 17.11.2020
art. 83 ust. 4 – rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i zasad wspólnej bezpiecznej eksploatacji lotnisk wojskowych oraz lotnisk służb porządku publicznego 17.11.2020
art. 83a ust. 2 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2012 r. w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku 17.11.2020
art. 85 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych 17.11.2020
art. 87a ust. 4 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej 17.11.2020
art. 90 ust. 2 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych 17.11.2020
art. 93 ust. 9 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk 17.11.2020
art. 94 ust. 8 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2018 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego 17.11.2020
art. 94 ust. 8 i 9 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji 17.11.2020
art. 95 ust. 5 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 2013 r. wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiad 17.11.2020
art. 95a ust. 4 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności szkoleniowej personelu lotniczego podlegającej wpisowi do rejestru podmiotów szkolących 17.11.2020
art. 99 ust. 6 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane 17.11.2020
art. 103c – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie czasu pełnienia czynności lotniczych członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu śmigłowca oraz w śmigłowcowe 17.11.2020
art. 104 ust. 1 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji 17.11.2020
art. 104 ust. 1 pkt 1 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 839) 17.11.2020
art. 104 ust. 1a – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego 17.11.2020
art. 104 ust. 2 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego 17.11.2020
art. 104 ust. 3 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1439) 17.11.2020
art. 104 ust. 9 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym 17.11.2020
art. 108 ust. 8 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie trybu wpisywania lekarzy na listę lekarzy orzeczników oraz skreślania z niej 17.11.2020
art. 108 ust. 14 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich oraz sposobu prowadzenia listy lekarzy orzeczników medycyny lotniczej 17.11.2020
art. 109 ust. 9 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej centrum medycyny lotniczej oraz wzoru certyfikatu centrum medycyny lotniczej 17.11.2020
art. 112 ust. 1 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich 17.11.2020
art. 116 ust. 5 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy 17.11.2020
art. 119 ust. 2 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym 17.11.2020
art. 119 ust. 4 pkt 1 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące 03.03.2020
art. 119 ust. 4 pkt 2 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące 03.03.2020
art. 119 ust. 5 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem 03.03.2020
art. 120 ust. 4c – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 października 2017 r. w sprawie kierującego lotami 03.03.2020
art. 121 ust. 4 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2008 r. w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania 03.03.2020
art. 121 ust. 5 pkt 1 i 2 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni 03.03.2020
art. 121 ust. 6 pkt 1 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego 03.03.2020
art. 121 ust. 6 pkt 2 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego (Dz.U. z 2015 r. poz. 58) 03.03.2020
art. 121 ust. 7 – rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu współdziałania instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego z Siłami Powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 03.03.2020
art. 123 ust. 1f – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych 03.03.2020
art. 123 ust. 3 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zrzutów ze statku powietrznego 03.03.2020
art. 128 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie sposobu wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej 03.03.2020
art. 128b ust. 4 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w systemach funkcjonalnych mających wpływ na bezpieczeństwo 03.03.2020
art. 130 ust. 8 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat 03.03.2020
art. 130 ust. 9 – rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie opłat nawigacyjnych 03.03.2020
art. 132 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej 03.03.2020
art. 132 pkt 1 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie służby informacji lotniczej 03.03.2020
art. 133 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 października 2013 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego 03.03.2020
art. 136 ust. 4 – rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i upoważnienia dla osób korzystających z uprawnień członka Komisji 03.03.2020
art. 139 – rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 października 2017 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych 03.03.2020
art. 140 ust. 2f – rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego oraz upoważnienia dla osób korzystających z uprawnień członka Komisji Badani 03.03.2020
art. 140 ust. 4 – rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego 03.03.2020
art. 140 ust. 5b – rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministra Obrony Narodowej związanych z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego 03.03.2020
art. 140 ust. 7  – rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2013 r. w sprawie współpracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z Państwową Komisją Badania Wypadków 03.03.2020
art. 140d ust. 2 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego 03.03.2020
art. 140e ust. 3 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ewidencji pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa 03.03.2020
art. 145a ust. 5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot dla obcego statku powietrznego 03.07.2020
art. 153 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania lotów międzynarodowych przez obce cywilne statki powietrzne oraz stałego pobytu polskich cywilnych statków powietrznych za granicą i obcych cywilnych statkó 03.03.2020
art. 153b - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi 03.03.2020
art. 159 ust 1 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych 03.03.2020
art. 163 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym 03.03.2020
art. 163c ust. 7 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu operacji uznawanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka (Dz.U. poz. 1129)  03.03.2020
art. 172 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działaln 03.03.2020
art. 175a – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego 03.03.2020
art. 182 - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych 03.03.2020
art. 187 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego 04.03.2020
art. 189 ust. 1 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących programów ochrony w lotnictwie cywilnym 04.03.2020
art. 189 ust. 2 – rozporządzenie Ministra Transporty, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego 04.03.2020
art. 189 ust. 3 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego 04.03.2020
art. 191 ust. 14 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie procedury konkursowej określającej szczegółowe warunki dystrybucji ograniczonych praw przewozowych 04.03.2020
art. 197 ust. 9 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie sposobu obliczania kosztów wykonywania przez przewoźnika lotniczego obowiązku użyteczności publicznej nałożonego w stosunku do regularnego przewozu lotnicz 04.03.2020
art. 201a ust. 7 – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zezwoleń związanych z przewozem lotniczym (Dz.U. poz. 719) 04.03.2020
art. 202b ust. 2 – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących przekazywania Straży Granicznej informacji przez przewoźników lotniczych 04.03.2020
art. 209 ust. 7 – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żegl 04.03.2020
UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»