02.02.2016 Aktualizacja: 16.05.2017

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego

REGULACJE WYKONAWCZE

1. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego.

http://eur-lex.europa.eu/legal- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1998&qid=1450101974917&from=PL

Zmienione przez: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2426 z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/1998 odnośnie do państw trzecich, w których stosowane normy ochrony uznaje się za równoważne ze wspólnymi podstawowymi normami ochrony lotnictwa cywilnego http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.334.01.0005.01.ENG&toc=OJ:L:2015:334:TOC

Sprostowania:
Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.165.01.0023.01.POL&toc=OJ:L:2016:165:TOC

oraz zmienione przez: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/815 z dnia 12 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1998 w odniesieniu do wyjaśnienia, harmonizacji i uproszczenia niektórych szczególnych środków ochrony lotnictwa

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.122.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2017:122:TOC

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»