15.02.2013 Aktualizacja: 18.11.2022

Nowe prawo UE

Nowe prawo UE
W dniu 25 listopada 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. (Dz. U. L 311 z 25.11.2011, s.1) (tzw. Air Crew Regulation). Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 stanowi rozporządzenie wykonawcze do rozporządzenia nr 216/2008/WE w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE.


Rozporządzenie (UE) nr 2018/1139 dostępne jest w języku polskim:

pdfRozporządzenie_UE_2018_1139.pdf1.3 MB


Rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 zawiera nowe, wspólne dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, przepisy wykonawcze z zakresu szkolenia, egzaminowania, badań lotniczo-lekarskich i licencjonowania pilotów oraz personelu pokładowego. Rozporządzenie to zostało w ciągu ostatnich lat kilkakrotnie zmienione i uzupełnione. Zmiany i uzupełnienia polegały, między innymi, na wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących:

  •  kwalifikacji personelu pokładowego uczestniczącego w operacjach zarobkowego transportu lotniczego,
  •  wymagań w stosunku do władzy lotniczej w odniesieniu do załóg lotniczych,
  • wymagań w stosunku do organizacji szkolenia w odniesieniu do załogi lotniczej,
  • szkolenia, testowania i okresowego sprawdzania pilotów w odniesieniu do nawigacji w oparciu o charakterystyki systemów,
  • automatycznego uznawania unijnych licencji załogi lotniczej oraz szkolenia w zakresie startu i lądowania,
  • wymagań dotyczących zadeklarowanych organizacji szkolenia (DTO).

Zmienione i uzupełnione rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 zawiera obecnie 8 załączników:
1)    Załącznik 1: Część FCL (wymagania dotyczące wydawania licencji pilota oraz towarzyszących uprawnień, upoważnień i certyfikatów, a także warunków ich ważności i wykorzystania);
2)    Załącznik 2: Warunki konwersji krajowych licencji oraz uprawnień samolotowych i śmigłowcowych;
3)    Załącznik 3: Warunki uznawania licencji wydanych przez kraje trzecie lub w ich imieniu;
4)    Załącznik 4: Część MED (wymagania medyczne);
5)    Załącznik 5: Część CC (wymagania dotyczące personelu pokładowego);
6)    Załącznik 6: Część ARA (wymagania w stosunku do władzy lotniczej);
7)    Załącznik 7: Część ORA (wymagania w stosunku do organizacji szkolenia, operatorów FSTD oraz centrów medycyny lotniczej);
8)    Załącznik 8: Część DTO (wymagania dotyczące zadeklarowanych organizacji szkolenia).


Poniżej znajdują się wszystkie rozporządzenia zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 wraz z tekstem pierwotnym oraz wersją skonsolidowaną:


Rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
pdfplik do pobrania3.33 MB


Rozporządzenie (UE) nr 290/2012 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:100:0001:0056:PL:PDF .


Rozporządzenie (UE) nr 70/2014 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0070&rid=1 .


Rozporządzenie (UE) nr 245/2014 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0245&rid=4 .


Rozporządzenie (UE) nr 2015/445 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0445&rid=1


Rozporządzenie (UE) nr 2016/539 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0539&qid=1461224664992&from=PL

Rozporządzenie (UE) nr 2018/1065 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.192.01.0031.01.POL&toc=OJ:L:2018:192:TOC


Rozporządzenie (UE) nr 2018/1119 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32018R1119

Rozporządzenie (UE) nr 2018/1974 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1974

Rozporządzenie (UE) nr 2019/27 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1572270865659&uri=CELEX:32019R0027

Rozporządzenie (UE) nr 2019/430 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1572270995596&uri=CELEX:32019R0430

Rozporządzenie (UE) nr 2019/1747 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1572270944916&uri=CELEX:32019R1747

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/359 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32020R0359

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/358 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32020R0358

Rozporządzenie 2020/357 dostępne jest w języku polskim pod linkiem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32020R0357

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2020/723
pdfplik do pobrania536.84 KB

Rozporządzenie (UE) nr 1178-2011_najnowsza wersja skonsolidowana 

pdfplik do pobrania3.15 MB

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2193 (EBT)

pdfplik do pobrania578.81 KB

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2227

pdfplik do pobrania530.89 KB


W dniu 15 grudnia 2011 r. Dyrektor Wykonawczy EASA decyzjami nr: 2011/015/R i 2011/016/R wprowadził do stosowania akceptowalne sposoby potwierdzania spełniania wymagań oraz materiały zawierające wytyczne (AMC i GM) do przepisów zawartych w Załączniku IV (tzw. Part-MED) oraz Załączniku I (tzw. Part-FCL) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.
W dniu 19 kwietnia 2012 r. Dyrektor Wykonawczy EASA decyzjami nr: 2012/005/R, 2012/006/R i 2012/007/R wprowadził do stosowania akceptowalne sposoby potwierdzania spełniania wymagań oraz materiały zawierające wytyczne (AMC i GM) do przepisów zawartych w Załączniku V (Part-CC), Załączniku VI (Part-ARA) oraz Załączniku VII (Part-ORA) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.
AMC i GM opisują możliwe do zastosowania sposoby spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1178/2011 i z założenia mają ułatwiać oraz standaryzować działania podmiotów ubiegających się o uzyskanie certyfikatów w zakresie szkolenia personelu lotniczego. Bezpośrednie zastosowanie proponowanych w AMC i GM zasad, metod oraz środków będzie najbardziej skutecznym i efektywnym sposobem spełnienia wspólnotowych wymagań.

AMC i GM do Part-SFCL dostępne są w języku polskim pod linkiem:
http://edziennik.ulc.gov.pl/#/legalact/2020/39/

AMC i GM do Part-BFCL dostępne są w języku polskim pod linkiem:
http://edziennik.ulc.gov.pl/#/legalact/2020/40/


AMC i GM do Part-MED dostępne są w języku polskim pod linkiem:
http://edziennik.ulc.gov.pl/#/legalact/2020/38/
GM do Part-CC dostępne są w języku polskim pod linkiem:
http://edziennik.ulc.gov.pl/api/DU_ULC/2014/69/akt.pdf 

AMC i GM do Part-DTO dostępne są w języku polskim pod linkiem:
https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2022/34

Skonsolidowane wymagania zawierające przepisy rozporządzeń UE jak również odpowiednie zapisy AMC i GM, bedące tłumaczeniem dokumentów EASA Easy Access Rules w odniesieniu do Part-ARA, Part-ORA i Part-FCL, dostępne są w języku polskim pod następującymi linkami:

Part-ARA:
https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2022/31

Part-ORA:
https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2022/32

Part-FCL:
https://edziennik.ulc.gov.pl/legalact/2022/41/


Wszystkie opublikowane dotychczas przez EASA akceptowalne sposoby potwierdzania spełniania wymagań oraz materiały zawierające wytyczne (AMC i GM) dostępne są w języku angielskim na stronie internetowej EASA.

AMC i GM do Part-SFCL (Wydanie 1):

https://www.easa.europa.eu/document-library/acceptable-means-of-compliance-and-guidance-materials/amc-gm-part-sfcl-issue-1

AMC i GM do Part-BFCL (Wydanie 1):
https://www.easa.europa.eu/document-library/acceptable-means-of-compliance-and-guidance-materials/amc-gm-part-bfcl-issue-1


•    AMC i GM do Part-FCL (w tym Zmiany 1-11):
https://www.easa.europa.eu/acceptable-means-compliance-and-guidance-material-group/part-fcl-flight-crew-licensing
•    AMC i GM do Part-ARA (w tym Zmiany 1-11):
https://www.easa.europa.eu/acceptable-means-compliance-and-guidance-material-group/part-ara-authority-requirements-aircrew
•    AMC i GM do Part-ORA (w tym Zmiany 1-7):
https://www.easa.europa.eu/acceptable-means-compliance-and-guidance-material-group/part-ora-organisation-requirements-aircrew
•    AMC i GM do Part-MED (Wydanie 2)
https://www.easa.europa.eu/document-library/acceptable-means-of-compliance-and-guidance-materials/amc-gm-part-med-issue-2
•    GM do Part-CC (w tym Zmiana 1):
https://www.easa.europa.eu/acceptable-means-compliance-and-guidance-material-group/part-cc-cabin-crew
•   Skonsolidowane wersje Part-FCL, Part-ARA, Part-ORA, Part-MED + AMC i GM w języku angielskim:
https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/easy-access-rules-aircrew-regulation-eu-no-11782011

•   AMC i GM do Part-DTO (w tym Zmiana 1):

https://www.easa.europa.eu/document-library/acceptable-means-of-compliance-and-guidance-materials/group/part-dto---declared-training-organisation#group-table


Gorąco zachęcamy do zapoznania się ww. aktami prawnymi oraz materiałami.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies