01.06.2022 Aktualizacja: 01.06.2022

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób kontaktujących się z Urzędem Lotnictwa Cywilnego

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z siedzibą
w Warszawie (02-247), przy ul. Marcina Flisa 2.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa
 2. e-mailowo:
 3. telefonicznie: +48 22 520 72 00

Inspektor ochrony danych

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego:

 1. listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa
 2. e-mailowo:

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z tym przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania i w celu, dla którego zostały udostępnione na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa.

Odbiorcami, którym mogą zostać ujawnione Państwa dane są również podmioty uprawnione do obsługi doręczeń lub, z którymi Administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, np. dostawcy usług serwisowych IT.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone:

 • przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie oraz załatwienia sprawy będącej przedmiotem korespondencji kierowanej do Urzędu,
 • do momentu przedawnienia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody lub odmowa jej wyrażenia spowoduje, że administrator danych nie będzie przetwarzał Państwa danych w celach wynikających ze zgody),
  a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie w jakim przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
 6. podstawą przetwarzania jest wykonywanie przez administratora zadań realizowanych  w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informacje o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Przekazanie przez Państwo danych osobowych może być dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie może być warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia przekazanej przez Państwo korespondencji, i realizacji celów, dla których zostały zebrane. W przypadku gdy podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak danych może skutkować pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies