16.09.2022 Aktualizacja: 16.09.2022

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób składających skargi i wnioski

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w Warszawie (02-247), przy ul. Marcina Flisa 2.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa
  2. e-mailowo:
  3. telefonicznie: +48 22 520 72 00

Inspektor ochrony danych

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego:


  1. listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa
  2. e-mailowo:


Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Cele i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Państwa skargi/wniosku.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dział VIII Skargi i wnioski oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy prawa przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach wymienionych w RODO;
  4. prawo do usunięcia danych, w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informacje o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów, czyli jest warunkiem rozpatrzenia Państwa skargi lub wniosku.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies