29.11.2007 Aktualizacja: 23.07.2019

Informacje ogólne - Paralotnie

Zasady eksploatacji i obsługi paralotni zawarte są w części ogólnej rozporządzenia MiMinistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/440/

wraz z załącznikami do rozporządzenia:

  • Załącznikiem nr 2 Paralotnie

  • Załącznikiem nr 8 Zasady prowadzenia ewidencji statków powietrznych

a także:

  • Załącznikiem nr 4 Spadochrony - między innymi w zakresie spadochronowych systemów ratowniczych używanych podczas lotów na paralotniach

Określanie ogólne paralotnia stosuje się do następujących urządzeń latających:

Kategoria

Opis

 

 


Urządzenia latające

Paralotnia

Start z nóg

Paralotnia z napędem

Start z nóg+ silnik na plecach pilota

Motoparalotnia

Start z podwozia + silnik

Paraplan

Motoparalotnia „ciężka” (ponad 70 kg)* wyposażona w skrzydło nie przeznaczone do startu pieszego

*) Masa pustej motoparalotni powyżej 70 kg

Stan techniczny paralotni

Do lotu należy używać paralotni w wymaganym dla niej stanie technicznym, a także zgodnie z instrukcją sprzętu oraz z zachowaniem wszystkich określonych przez instrukcję ograniczeń.

Przeglądy techniczne paralotni, wystawianie kart paralotni oraz wydawanie dopuszczeń do lotu wykonywane jest przez podmioty wpisane do ewidencji prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ewidencję podmiotów prowadzących działalność techniczną w zakresie paralotni. prowadzi w imieniu Prezesa ULC Inspektorat Certyfikacji Wyrobów Lotniczych (LTT-3).

Wykaz podmiotów umieszczonych w ewidencji (PG) oraz zakres ich działalności:
 pobierz plik
pobierz plik

Do lotów wykonywanych przez ucznia-pilota, lotów z pasażerem, działalności gospodarczej i szkolenia personelu lotniczego mogą być używane tylko paralotnie posiadające ważną kartę paralotni z aktualnym dopuszczeniem do lotu.

Brak karty paralotni

Do lotów innych niż wymienione wyżej karta paralotni nie jest obowiązkowa, a za stan techniczny odpowiedzialna jest osoba używająca tego sprzętu. Brak obowiązku posiadania karty paralotni lub karty sprzętu spadochronowego nie zwalnia użytkownika z obowiązku używania do lotu sprzętu w wymaganym dla niego stanie technicznym i zgodnie z instrukcją, w tym stosowania zaleceń producenta oraz nadzorów krajowych, a także monitorowania bieżących publikacji w tym zakresie.

Obsługa techniczna paralotni we własnym zakresie przez pilota

Zakres obsługi technicznej, którą pilot paralotni może wykonać we własnym zakresie (zgodnie z pkt. 8.12 zał. nr 2 do ww. rozporządzenia):
Obsługa techniczna w zakresie ograniczonym do:
1) wymiany i naprawy uszkodzonych części paralotni niewymagającej ingerencji w strukturę podzespołów,
2) ułożenia czaszy spadochronu,
3) podczepienia spadochronu do uprzęży,
4) regulacji długości linek sterowniczych.

Działalność techniczna 

Wieloosobowe podmioty, a także pojedynczy mechanicy paralotniowi podejmujący działalność techniczną w zakresie obsługi paralotni są obowiązani zgłosić Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego zamiar podjęcia takiej działalności na 14 dni przed jej planowanym rozpoczęciem.

Prowadzenie jednocześnie działalności w zakresie paralotni i spadochronów do paralotni wymaga zgłoszenia i uzyskania wpisów do odrębnych ewidencji (PG oraz P). pobierz plik

W oparciu o zgłoszenia Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego prowadzi ewidencję podmiotów i osób zajmujących się działalnością techniczną w zakresie paralotni. W ramach nadzoru i bieżącej działalności profilaktycznej Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przekazuje podmiotom wpisanym do ewidencji zalecenia związane z obsługą i eksploatacją paralotni oraz informacje dotyczące ograniczeń, wynikające z analizy zdarzeń lotniczych, a także przeprowadza kontrole podmiotów.

Skreślenie podmiotu z ewidencji

W przypadku prowadzenia działalności niezgodnie z przepisami w/w rozporządzenia Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może ograniczyć zakres wykonywanej działalności, a nawet dokonać skreślenia podmiotu z prowadzonej ewidencji.

Wytwarzanie sprzętu paralotniowego

 

Wytwarzanie sprzętu paralotniowego wymaga uzyskania zatwierdzenia (dawniej certyfikatu) potwierdzającego spełnienie wymagań w/w rozporządzenia przewidzianych dla producentów. Proces zatwierdzania prowadzony jest na wniosek zainteresowanego. Wraz z wydaniem zatwierdzenia dokonywany jest z urzędu wpis do ewidencji podmiotów prowadzących działalność techniczną bez konieczności składania odrębnego wniosku (zgłoszenia).

Pojedyncze egzemplarze sprzętu paralotniowego mogą być produkowane pod nadzorem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego przez podmioty nie posiadające zatwierdzenia/certyfikatu.

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne dla paralotni określa każdorazowo na wniosek zainteresowanego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Spadochronowe systemy ratownicze dla paralotni 

spadochrony innego przeznaczenia

Do lotu należy używać spadochronu w wymaganym dla niego stanie technicznym, a także zgodnie z instrukcją sprzętu oraz z zachowaniem wszystkich określonych przez instrukcję ograniczeń.

Przeglądy techniczne spadochronowych systemów ratowniczych dla paralotniarzy oraz wydawanie dopuszczeń do użycia (w tym wystawianie kart spadochronów) wykonywane jest, przy braku dodatkowych zastrzeżeń ze strony producenta, przez wpisywanych do ewidencji (P) mechaników spadochronowych (świadectwo kwalifikacji z uprawnieniem TM(P)) lub mechaników paralotniowych (świadectwo kwalifikacji z uprawnieniem TM(PG)).

Wykaz podmiotów umieszczonych w ewidencji spadochronowej (P) prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz zakres ich działalności.

Sposób prowadzenia przez mechaników zapisów w kartach spadochronów(uwaga: wyłącznie do celów poglądowych):
docplik do pobrania3.7 MB

Do lotów wykonywanych przez ucznia-pilota, lotów z pasażerem, działalności gospodarczej i szkolenia personelu lotniczego mogą być używane tylko spadochronowe systemy ratownicze posiadające kartę spadochronu innego przeznaczenia z aktualnym dopuszczeniem do użycia.

Do lotów innych niż wymienione wyżej karta spadochronu nie jest obowiązkowa, a za stan techniczny spadochronowego systemu ratowniczego odpowiedzialna jest osoba używająca tego sprzętu. Brak obowiązku posiadania karty spadochronu nie zwalnia użytkownika z obowiązku stosowania zaleceń producenta sprzętu i monitorowania bieżących publikacji producenta oraz nadzorów krajowych w tym zakresie.

Odmienne wymogi formalne dla spadochronów ratowniczych (do wykonywania skoków ratowniczych)

Omówione wyżej spadochronowe systemy ratownicze nie we wszystkich zastosowaniach muszą posiadać kartę spadochronu. Do spadochronów ratowniczych stosowane są odmienne wymogi formalne niż do spadochronowych systemów ratowniczych.

Informacja na temat spadochronów przeznaczonych do wykonywania z nimi skoków w celach ratowniczych.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies