30.09.2022 Aktualizacja: 27.01.2023

Wykaz instruktorów


Instruktorzy prowadzący szkolenia z transportu materiałów niebezpiecznych


Definicja instruktora

Zgodnie z art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną (Poz. 1715), instruktor to osoba, o której mowa w art. 22 ust.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 do prowadzenia szkolenia, jest uprawniona osoba, której Prezes Urzędu udzielił zatwierdzenia spełnienia wymagań do prowadzenia szkoleń z zakresu bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.


Zatwierdzenie:

Na podstawie art. 23 nn. ustawy Prezes Urzędu udziela zatwierdzenia na okres ważności szkolenia wynikający z dokumentu potwierdzającego ukończenia szkolenia  z wynikiem pozytywnym oraz po pozytywnej weryfikacji przesłanego wniosku wraz z załącznikami. Zatwierdzenie określa zakres szkolenia, które może prowadzić instruktor, w odniesieniu do kategorii osób szkolonych, oraz metody prowadzenia szkolenia.

Zatwierdzenie sporządza się w formie pisemnej i doręcza się w postaci papierowej albo za pomocą telefaksu, a w przypadku gdy wnioskodawca wskaże taki adres do doręczeń – na adres elektroniczny.

Aby uzyskać zatwierdzenie należy złożyć do Urzędu Lotnictwa Cywilnego wniosek wraz dokumentami:


Wniosek do pobrania:
docxWniosek_instruktor.docx671.74 KB

 

 • osobiście:
  Punkt Obsługi Klienta Urzędu Lotnictwa Cywilnego
  Ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
 • tradycyjnie pocztą:
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
 • faxem:
  +48 22 520 73 00
 • epuap:
  /ULCPR/SkrytkaESP
 • mailem:
  .


Zgodnie z art. 22 nn. ustawy do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie zgodne z wymaganiami Instrukcji Technicznych;

Dokument potwierdzający odbycie szkolenia wydane przed 1.10.2022 r. – muszą spełniać wymogi wskazane w Instrukcjach Technicznych ICAO DOC 9284 :

 • Nazwisko uczestnika
 • Miesiąc zakończenia ostatniego ważnego szkolenia
 • Opis, kopia lub odsyłacz do wykorzystanego materiału
 • Dowód potwierdzający pomyślne ukończenie szkolenia
 • Nazwa i adres organizacji prowadzącej szkolenie

Dokument potwierdzający odbycie szkolenia wydane po 01.10.2022 – musi spełniać wymogi Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną(Poz.1715) Art.21 ust 9:

 • Imię i nazwisko
 • Imię i nazwisko instruktora
 • Datę i miejsce przeprowadzenia szkolenia
 • Zakres programu szkolenia określony zgodnie z instrukcjami technicznymi
 • Informacje o wyniku egzaminu 

2) dokumenty potwierdzające:

a) co najmniej trzyletnie doświadczenie wnioskodawcy w pracy związanej z transportem materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną – w przypadku wnioskodawcy ubiegającego się o zatwierdzenie spełnienia wymagań do prowadzenia szkolenia personelu operatora lotniczego i agentów obsługi naziemnej, akceptujących materiały niebezpieczne,

Dokument potwierdzający 3- letnie doświadczenie, może to być :

 • Świadectwo pracy
 • Referencje pracodawcy
 • Faktura lub korespondencja wskazująca na wykonywaną pracę
 • Listy referencyjne firmy z którymi podmiot współpracował
 • Zakres obowiązków od pracodawcy

Dokumenty nie akceptowane:

 • CV
 • Oświadczenie
 • Deklaracja

 b) co najmniej roczne doświadczenie wnioskodawcy w pracy związanej z transportem materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną – w pozostałych przypadkach;

Dokument potwierdzający roczne doświadczenie, może to być :

 • Świadectwo pracy
 • Referencje pracodawcy
 • Faktura lub korespondencja wskazująca na wykonywaną pracę
 • Listy referencyjne firmy z którymi podmiot współpracował
 • Zakres obowiązków od pracodawcy

Dokumenty nie akceptowane:

 • CV
 • Oświadczenie
 • Deklaracja

3) dokumenty potwierdzające umiejętności wnioskodawcy w przekazywaniu wiedzy, w szczególności certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie umiejętności szkoleniowych w praktyce;

Dokumenty potwierdzający umiejętności w przekazywaniu wiedzy:

 • Train the trainer
 • Studia pedagogiczne
 • Kursy dydaktyczne
 • Udokumentowane zaświadczenia potwierdzające umiejętności w przekazywaniu wiedzy

4) ramowy program szkolenia obejmujacy co najmniej:

a) zakres szkolenia - określa się szczegółowo na podstawie załacznika 1 do wniosku,

b) opis środków, metod i materiałów, przy pomocy których będzie przeprowadzane szkolenie,

c) zasady przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt. 5, wraz z przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi,

d) kryteria pozytywnego ukończenia szkolenia;

 

5) dowód uiszczenia opłaty:

(zgodnie z art. 42 ust. 6 nn. ustawy - Wysokość opłaty za czynności urzędowe wykonywane przez Prezesa Urzędu w związku z udzieleniem zatwierdzenia – wynosi każdorazowo 600 zł.)


Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Ul. Marcina Flisa 2

02-247 Warszawa

NBP O/O Warszawa

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

CODE SWIFT – NBPLPLPW

Tytuł przelewu:  Zatwierdzenie instruktora Ustawa DG - Imię i nazwisko

 

Faktury, rachunki, zaświadczenia

Opłaty wnoszone na rzecz Urzędu Lotnictwa Cywilnego – w tym opłata za czynności urzędowe - stanowią niepodatkowe należności budżetowe, które są przez Urząd odprowadzane do budżetu państwa. Są one wnoszone na podstawie obowiązujących przepisów prawa i to ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, która określa zasady i tryb ich wnoszenia, stanowi podstawę tych płatności. Opłaty te nie są pobierane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, bo takiej Urząd Lotnictwa Cywilnego nie prowadzi, lecz w związku z ustawowym wskazaniem ULC jako organu administracji rządowej właściwego do ich poboru. Z powyższych względów w stosunku do opłat wnoszonych na rzecz Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie są wystawiane żadne faktury, rachunki czy zaświadczenia - analogicznie jak to ma miejsce w przypadku innych danin publicznych (np. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych czy od osób prawnych).


Braki formalne do wniosku i załączonej dokumentacji:

Zgodnie z art. 64 Ustawy z 14 czerwca 1960r. – Kodeksu Postępowania Administracyjnego w przypadku braku wskazania adresu wnioskodawcy oraz braku możliwości ustalenia adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
W przypadku stwierdzenia braków formalnych wnioskujący zostanie wezwany do usunięcia tychże braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.


Odmowa udzielenia zatwierdzenia:

Zgodnie z art. 23 nn. ustawy z 5 sierpnia 2022r. o transporcie materiałów niebezpiecznych droga powietrzną Prezes odmawia udzielenia zatwierdzenia w przypadku negatywnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 4 nn. ustawy. Odmowę udzielenia zatwierdzenia sporządza się w formie pisemnej i doręcza się w postaci papierowej albo za pomocą telefaksu, w przypadku gdy wnioskodawca wskaże taki adres do doręczeń – na adres elektroniczny.


Wykaz instruktorów:

Po pozytywnej weryfikacji wniosku instruktor wpisywany jest do wykazu instruktorów. Wykaz ten jest jawny i publikowany na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z zastrzeżeniem, że numer telefonu i adres elektroniczny instruktora są publikowane wyłącznie, gdy instruktor do wniosku dołączy zgodę na publikacje tych danych. Instruktor wpisywany jest do wykazu z chwilą udzielenia zatwierdzenia.


Wykaz instruktorów do wglądu:

Na podstawie art. 24 instruktor jest obowiązany zgłosić Prezesowi Urzędu zmianę danych opublikowanych w wykazie instruktorów w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
Prezes Urzędu uwzględnia zmianę danych opublikowanych w wykazie instruktorów w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.


Utrata ważności zatwierdzenia oraz skreślenie z wykazu instruktorów:

Zgodnie z art. 25 nn. ustawy instruktor jest obowiązany dostarczyć Prezesowi Urzędu dokument potwierdzający ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia odnawiającego przed upływem terminu ważności poprzedniego szkolenia.  Niedostarczenie Prezesowi Urzędu dokumentu potwierdzającego ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia odnawiającego w terminie, skutkuje skreśleniem instruktora z wykazu instruktorów w terminie 7 dni od dnia upływu tego terminu.

W przypadku zmiany Instrukcji Technicznych, na podstawie art. 26 nn. ustawy instruktor jest obowiązany dostosować ramowy program szkolenia, do tej zmiany oraz dostarczyć go Prezesowi Urzędu przed dniem rozpoczęcia kolejnego szkolenia. Niedostosowanie ramowego programu szkolenia do zmiany Instrukcji Technicznych i niedostarczenie go Prezesowi Urzędu przed dniem rozpoczęcia kolejnego szkolenia skutkuje utratą ważności zatwierdzenia, oraz skreśleniem instruktora z wykazu instruktorów.

Zgodnie z art. 27 nn. ustawy instruktor jest obowiązany do prowadzenia działalności szkoleniowej zgodnie z udzielonym zatwierdzeniem, pod rygorem skreślenia z wykazu instruktorów. Prezes Urzędu skreśla instruktora z wykazu instruktorów w przypadku prowadzenia działalności szkoleniowej niezgodnie z udzielonym zatwierdzeniem.

 

WYKAZ INSTRUKTORÓW

pdfWykaz instruktorów na 27.01.2023 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies