30.09.2022 Aktualizacja: 27.01.2023

Wykaz nadawców


Nadawcy przesyłek lotniczych zawierających materiały niebezpieczne


Definicja nadawcy

Zgodnie z art.2 pkt 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną (Poz.1715), nadawca to osoba fizyczna podpisana pod dokumentem przewozowym lub innym dokumentem towarzyszącym przesyłce.


Obowiązki nadawcy

Odpowiedzialność nadawcy za proces transportu przesyłek zawierających materiały niebezpieczne została określona w Rozdziale 4 nn. ustawy. Zgodnie z art. 15, przed nadaniem przesyłki do transportu drogą powietrzną nadawca jest obowiązany:

 • sprawdzić, czy materiały niebezpieczne nie są zabronione do transportu drogą powietrzną w każdych okolicznościach, z uwzględnieniem Części 1, Rozdział 2 Instrukcji Technicznych;
 • uzyskać zatwierdzenie, o którym mowa w art. 5 pkt 1 lub 3, jeżeli jest wymagane;
 • sklasyfikować materiały niebezpieczne zgodnie z wymaganiami określonymi w Części 2 Instrukcji Technicznych;
 • zapakować materiały niebezpieczne zgodnie z wymaganiami określonymi:
  1. w Części 1, Rozdział 2, w Części 3 i 4 Instrukcji Technicznych oraz;
  2. w Części 6 Instrukcji Technicznych, jeżeli mają zastosowanie do tych materiałów niebezpiecznych;
 • oznakować przesyłkę w języku angielskim oraz w językach, które mogą być wymagane przez państwo pochodzenia, i oznakować etykietami w odniesieniu do materiałów niebezpiecznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Części 3 i 4, w Części 5, Rozdział 2 i 3 oraz w Części 6, Rozdział 2 Instrukcji Technicznych;
 • jeżeli co najmniej jedna przesyłka jest umieszczona w opakowaniu zbiorczym, zastosować opakowanie zbiorcze zawierające wyłącznie przesyłki z materiałami niebezpiecznymi dozwolonymi do transportu drogą powietrzną, zgodnie z wymaganiami określonymi w Części 5, Rozdział 1 Instrukcji Technicznych, oraz oznakować opakowanie zbiorcze w języku angielskim oraz w językach, które mogą być wymagane przez państwo pochodzenia, i oznakować etykietami zgodnie z wymaganiami określonymi w Części 5, Rozdział 2 Instrukcji Technicznych;
 • wypełnić i podpisać dokument przewozowy dla materiału niebezpiecznego w języku angielskim oraz w językach, które mogą być wymagane przez państwo pochodzenia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Części 5, Rozdział 4 Instrukcji Technicznych.


Wymogi dotyczące nadawców

Wspomniany akt prawa ustanawia także wymagania wobec nadawców. Zgodnie z art. 16 nn. ustawy, nadawca, który wysyła materiał niebezpieczny z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany ukończyć szkolenie z wynikiem pozytywnym na zasadach określonych w ustawie oraz spełniać odpowiednie dla nadawcy wymagania w zakresie szkoleń określone w Instrukcjach Technicznych.

Na podstawie art.21 ust.2 nn. ustawy, szkolenie jest ważne przez 24 miesiące, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym szkolenie zostało ukończone, i jest prowadzone zgodnie z następującymi zasadami:

 • jest przeprowadzane przez instruktora;
 • zakres szkolenia jest:
  1. ujęty w ramowym programie szkolenia, który w przypadku szkolenia personelu operatora lotniczego jest zgodny z programem szkolenia danego operatora zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu zgodnie z ORO.GEN.110 rozporządzenia nr 965/2012/UE,
  2. zgodny z zakresem zatwierdzenia udzielonego instruktorowi przez Prezesa Urzędu, zgodnie z art. 23 ust. 2 nn. ustawy;
 • jest zrealizowane i ukończone z wynikiem pozytywnym przez osobę szkoloną przed rozpoczęciem wykonywania przez nią obowiązków;
 • jest odpowiednie do zakresu obowiązków wykonywanych przez osobę szkoloną, zgodnie z tematyką kursów szkoleniowych określoną w Instrukcjach Technicznych, i obejmuje co najmniej:
  1. szkolenie ogólne – które zapoznaje osobę szkoloną z zagadnieniem transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, w tym z postanowieniami Załącznika 18,
  2. szkolenie specjalistyczne dla poszczególnych stanowisk – które dostarcza szczegółową wiedzę w zakresie wymagań obowiązujących osobę szkoloną na stanowisku, za które jest odpowiedzialna,
  3. szkolenie w zakresie bezpieczeństwa – które dostarcza wiedzę w zakresie zagrożeń stwarzanych przez materiały niebezpieczne, bezpiecznej ich obsługi oraz metod postępowania w sytuacjach awaryjnych;
 • kończy się egzaminem przeprowadzonym przez instruktora.


Art.16 nn. ustawy nakłada dodatkowo na nadawców obowiązek posiadania wpisu w wykazie nadawców.


Wykaz Nadawców

Aby uzyskać wpis do wykazu nadawców, należy przekazać Prezesowi Urzędu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym wraz ze zgłoszeniem o wpis do wykazu nadawców.

W przypadku gdy aktualne szkolenie jest szkoleniem odnawiającym, należy również przedstawić kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie poprzedniego szkolenia.
Dokument potwierdzający odbycie szkolenia wydane przed 1 października 2022 r. – muszą spełniać wymogi wskazane w Instrukcjach Technicznych ICAO DOC 9284:

 • Nazwisko uczestnika
 • Miesiąc zakończenia ostatniego ważnego szkolenia
 • Opis, kopia lub odsyłacz do wykorzystanego materiału
 • Dowód potwierdzający pomyślne ukończenie szkolenia
 • Nazwa i adres organizacji prowadzącej szkolenie

Dokument potwierdzający odbycie szkolenia wydane po 1 października 2022 r. – musi spełniać wymogi Ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną (Poz.1715) Art.21 ust 9:

 • Imię i nazwisko
 • Imię i nazwisko instruktora
 • Datę i miejsce przeprowadzenia szkolenia
 • Zakres programu szkolenia określony zgodnie z instrukcjami technicznymi
 • Informacje o wyniku egzaminu

Do zgłoszenia nadawca dołącza dowód uiszczenia opłaty. Na podstawie art. 42 ust. 4.  nn. ustawy, czynności urzędowe wykonywane przez Prezesa Urzędu w związku z wpisem do wykazu nadawców, podlegają opłacie 350 zł.

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Ul. Marcina Flisa 2

02-247 Warszawa

NBP O/O Warszawa

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

CODE SWIFT – NBPLPLPW

Tytuł przelewu:  Wpis do wykazu nadawców Ustawa DG - Imię i nazwisko

 

Faktury, rachunki, zaświadczenia
Opłaty wnoszone na rzecz Urzędu Lotnictwa Cywilnego – w tym opłata za czynności urzędowe - stanowią niepodatkowe należności budżetowe, które są przez Urząd odprowadzane do budżetu państwa. Są one wnoszone na podstawie obowiązujących przepisów prawa i to ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, która określa zasady i tryb ich wnoszenia, stanowi podstawę tych płatności. Opłaty te nie są pobierane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, bo takiej Urząd Lotnictwa Cywilnego nie prowadzi, lecz w związku z ustawowym wskazaniem ULC jako organu administracji rządowej właściwego do ich poboru. Z powyższych względów w stosunku do opłat wnoszonych na rzecz Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie są wystawiane żadne faktury, rachunki czy zaświadczenia - analogicznie jak to ma miejsce w przypadku innych danin publicznych (np. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych czy od osób prawnych).

 

Nadawca może wyrazić także zgodę na opublikowanie numeru telefonu i adresu elektronicznego.


Zgłoszenie wraz załączonymi dokumentami można złożyć:

 • osobiście:
  Punkt Obsługi Klienta Urzędu Lotnictwa Cywilnego
  Ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
 • tradycyjnie pocztą:
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
 • faxem:
  +48 22 520 73 00
 • epuap:
  /ULCPR/SkrytkaESP
 • mailem:
  .


Zgłoszenie do pobrania:
docxZgłoszenie_nadawca_2022.docx547.06 KB


Prezes Urzędu wpisuje nadawcę do wykazu nadawców na podstawie zgłoszenia oraz kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Nadawca jest zobowiązany zgłosić Prezesowi Urzędu zmianę danych opublikowanych w wykazie nadawców w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Prezes Urzędu uwzględnia zmianę danych opublikowanych w wykazie nadawców w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Prezes Urzędu skreśla nadawcę z wykazu nadawców w terminie 14 dni od dnia upływu terminu ważności szkolenia.

Wykaz nadawców jest jawny i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z zastrzeżeniem że numer telefonu i adres elektroniczny nadawcy są publikowane wyłącznie, gdy nadawca do zgłoszenia o wpis do wykazu nadawców dołączy zgodę, o której mowa w art. 17 ust. 2 nn. ustawy.

Wykaz nadawców

pdfWykaz nadawców stan na 27.01.2023 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies