30.09.2022 Aktualizacja: 08.11.2022

Odstępstwo na lot cywilnego statku powietrznego z materiałami niebezpiecznymi


Zgodnie z art. 5. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną (Poz.1715) zezwala się na transport drogą powietrzną materiałów niebezpiecznych, których taki transport zgodnie z pkt 4.2 Załącznika 18 oraz z Częścią 1 Instrukcji Technicznych jest zakazany, pod warunkiem uzyskania odstępstwa Prezesa Urzędu – zgodnie z pkt 2.1.3 Załącznika 18 oraz z Częścią 1,Rozdział 1 Instrukcji Technicznych.

Aby uzyskać odstępstwo zgodnie z art. 8 nn. Ustawy, wniosek należy złożyć w terminie nie krótszym niż 20 dni przed planowaną datą wykonania wylotu. Termin złożenia wniosku nie dotyczy lotów związanych z :

 • pomocą humanitarną;
 • ratowaniem życia i zdrowia;
 • pomocą w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej;
 • ochroną środowiska;
 • obronnością państwa;
 • bezpieczeństwem publicznym.


Wniosek do pobrania:
docxWniosek_o_odstępstwo.docx561.94 KB

Do wniosku należy dołączyć kopie:

 • dokumentu przewozowego dla materiałów niebezpiecznych sporządzonego zgodnie z wymaganiami określonymi w Części 5, Rozdział 4 Instrukcji Technicznych;
 • certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC) albo równoważnego dokumentu, uprawniającego do transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną;
 • dokumentu potwierdzającego charakter lotu – w przypadku, gdy lot związany jest z :
  • pomocą humanitarną,
  • ratowaniem życia i zdrowia,
  • pomocą w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej,
  • ochroną środowiska,
  • obronnością państwa
  • bezpieczeństwem publicznym.
 • dowodu uiszczenia opłaty.
 • Zgodnie z art. 42 ust. 7 opłaty nie pobiera się za czynności urzędowe wykonywane przez Prezesa Urzędu w przypadku lotów związanych z:
  • pomocą humanitarną
  • ratowaniem życia i zdrowia
  • pomocą w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej
  • lotów realizowanych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej

   – w takim przypadku wymagane są dokumenty potwierdzające charakter lotu.


Opłata za czynności urzędowe

W przypadkach nie ujętych powyżej, zgodnie z art. 42 ust. 3 wysokość opłaty za czynności urzędowe wykonywane przez Prezesa Urzędu w związku z udzieleniem odstępstwa, o którym mowa w art. 5 pkt. 2 – wynosi 6000 zł dla każdego planowanego lotu.

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Ul. Marcina Flisa 2

02-247 Warszawa

NBP O/O Warszawa

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

CODE SWIFT – NBPLPLPW

Tytuł przelewu:  Odstępstwo Ustawa DG

Prezes Urzędu, kierując się koniecznością zapewnienia bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych, może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych danych i dokumentów, niezbędnych do udzielenia wnioskowanego odstępstwa. Dokumenty mogą być składane w formie kopii.


Wniosek wraz dokumentacją należy złożyć:

 • osobiście:
  Punkt Obsługi Klienta Urzędu Lotnictwa Cywilnego
  Ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
 • tradycyjnie pocztą:
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
 • faxem:
  +48 22 520 73 00
 • epuap:
  /ULCPR/SkrytkaESP
 • mailem:
  .


Wniosek oraz dodatkowe dokumenty mogą być składane zarówno w języku polskim jak i angielskim.


Udzielanie odstępstwa

Zgodnie z art. 8 ust. 7 Prezes Urzędu udziela odstępstwa jeżeli bezpieczeństwo transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną będzie równoważne z bezpieczeństwem, o którym mowa w Załączniku 18 oraz w Instrukcjach Technicznych, oraz zostały spełnione wymagania określone w art. 8 ust. 3–5 nn. Ustawy. Zgodnie z art. 9 ust. 1 odstępstwo udzielane jest  w terminie 20 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Odstępstwo sporządza się w formie pisemnej oraz doręcza się w postaci papierowej albo za pomocą telefaksu, a w przypadku gdy wnioskodawca wskaże taki adres do doręczeń – na adres elektroniczny. 

Odstępstwo, jest udzielane na konkretny lot i jest ważne przez 30 dni od planowanej daty wykonania tego lotu.


Odmowa udzielenia odstępstwa

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Prezes Urzędu odmawia udzielenia odstępstwa w terminie 20 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Odmowa udzielenia odstępstwa sporządza się w formie pisemnej oraz doręcza się w postaci papierowej albo za pomocą telefaksu, a w przypadku gdy wnioskodawca wskaże taki adres do doręczeń – na adres elektroniczny.


Pełnomocnictwo (wnioskodawca zamieszkały za granicą lub mający siedzibę za granicą)

Zgodnie z art. 8 ust. 9 wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

Przepisy art. 32, art. 33, art.40 § 2 oraz art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301) stosuje się.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies