30.09.2022 Aktualizacja: 08.11.2022

Zatwierdzenie transportu materiałów niebezpiecznych


Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną zezwala się na transport drogą powietrzną materiałów niebezpiecznych, których taki transport zgodnie z pkt 4.2 Załącznika 18 oraz z Częścią 1 Instrukcji Technicznych jest zakazany, pod warunkiem uzyskania:


1) zatwierdzenia Prezesa Urzędu – zgodnie z pkt 2.1.2 Załącznika 18 oraz z Częścią 1, Rozdział 1 Instrukcji Technicznych.


Na podstawie art. 6 ust. 1 nn. ustawy zatwierdzenie, jest udzielane na wniosek zainteresowanego podmiotu na czas:

  1. Nieokreślony;
  2. Na okres 30 dni.


Wniosek zawiera:

  • firmę wnioskodawcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;
  • określenie przedmiotu zatwierdzenia;
  • określenie czasu, na jaki ma być udzielone zatwierdzenie;
  • uzasadnienie konieczności uzyskania zatwierdzenia.


Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną określonych w pkt 2.1.2 Załącznika 18 oraz w Instrukcjach Technicznych, niezbędne do udzielenia wnioskowanego zatwierdzenia, a także dowód uiszczenia opłaty.


Opłata za czynności urzędowe


Zgodnie z art. 42 nn. ustawy opłacie podlegają czynności urzędowe wykonywane przez Prezesa Urzędu w związku z udzieleniem zatwierdzenia na:

  • czas nieokreślony – 60 000 zł;
  • okres 30 dni – 6 000 zł.

Zgodnie z art. 44 nn. ustawy opłatę uiszcza się bez względu na wynik czynności urzędowej. Nieuiszczenie opłaty skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

Wniosek oraz kopie dokumentów mogą być składane w języku polskim lub języku angielskim.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 nn. ustawy Prezes Urzędu, kierując się koniecznością zapewnienia bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych, może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych danych i dokumentów, które potwierdzają spełnienie warunków transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.


Udzielenie zatwierdzenia

Zgodnie z art. 7 ust. 1 nn. ustawy Prezes udziela zatwierdzenia, w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Prezes Urzędu udziela zatwierdzenia, jeżeli zostały spełnione warunki określone w pkt 2.1.2 Załącznika 18 oraz w Instrukcjach Technicznych oraz wymagania określone w art. 6 ust. 2–5 nn. ustawy.


Odmowa udzielenia zatwierdzenia

Zgodnie z art. 7 ust. 1 nn. ustawy Prezes odmawia udzielenia zatwierdzenia, w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.


Braki formalne do wniosku

Zgodnie z art. 7 ust. 2 nn. ustawy w wezwaniu do uzupełnienia wniosku, Prezes Urzędu wskazuje termin uzupełnienia braków. W przypadku niecierpiącym zwłoki treść wezwania może zostać ogłoszona ustnie i utrwalona w aktach sprawy w formie adnotacji.


Cofnięcie zatwierdzenia

Zgodnie z art. 7 ust. 3 nn. ustawy Prezes Urzędu cofa zatwierdzenie, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku stwierdzenia w protokole kontroli niezgodności poziomu 1 oraz w przypadku, o którym mowa w art. 39 ust. 1 nn. ustawy.

Decyzje, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 3 nn. ustawy, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

W sprawach w przedmiocie zatwierdzenia, o którym mowa w art. 5 pkt 1, nie stosuje się przepisu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24 i 974).

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies