30.09.2022 Aktualizacja: 30.09.2022

Wyznaczony operator pocztowy


Definicja wyznaczonego operatora pocztowego


Zgodnie z definicją ustawy z dnia 23 listopada 2012r Prawo pocztowe art. 3 pkt. 12 operator pocztowy to przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, natomiast zgodnie z pkt. 13 tego samego artykułu, wyznaczony operator pocztowy to operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych.


Obowiązki wyznaczonego operatora pocztowego wprowadzającego do poczty materiały niebezpieczne zgodnie z pkt. 2.3 części 1 Instrukcji Technicznych.


Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną wyznaczony operator pocztowy monitoruje wprowadzanie materiałów niebezpiecznych do poczty transportowanej drogą powietrzną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w tym celu posiada:

 • procedurę szkolenia personelu wyznaczonego operatora pocztowego na zasadach określonych w art. 21 ust. 2 nn. Ustawy;
 • procedurę zgłaszania Prezesowi Urzędu wypadków, incydentów oraz zdarzeń, z uwzględnieniem przepisów rozdziału 7 nn. Ustawy
 • z uwzględnieniem procedur określonych w Światowej Konwencji Pocztowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1522) dokumenty określające:
  1. sposób przekazywania klientom, w punktach przyjmowania przesyłek pocztowych, informacji dotyczących ograniczeń transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną,
  2. metody przedstawiania klientom masowym informacji dotyczących materiałów niebezpiecznych,
  3. sposób informowania w umowach o świadczenie usług pocztowych zawieranych z klientami masowymi o zasadach dotyczących dopuszczenia do transportu w poczcie oraz transportu drogą powietrzną materiałów niebezpiecznych,
  4. procedurę przyjmowania przez personel wyznaczonego operatora pocztowego materiałów niebezpiecznych dopuszczonych do transportu drogą powietrzną zgodnie z Częścią 1, Rozdział 2 Instrukcji Technicznych,
  5. procedurę zamieszczania na przesyłkach pocztowych zawierających materiały niebezpieczne informacji na temat danych nadawcy i oznakowania tych przesyłek,
  6. sposób postępowania z przesyłkami pocztowymi zawierającymi materiały niebezpieczne niezaakceptowanymi do transportu drogą powietrzną;
 • procedurę na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych rozumianych jako wypadek lub incydent, z uwzględnieniem przepisów rozdziału 7;
 • dokument określający sposób archiwizacji dokumentów dotyczących transportu drogą powietrzną przesyłek pocztowych zawierających materiały niebezpieczne, w tym list kontrolnych przyjmowania suchego lodu;
 • procedury zapewniające, że są przestrzegane odstępstwa państw lub operatorów lotniczych zawarte w Załączniku 3 do Instrukcji Technicznych;
 • metody dostosowywania procedur do zmian wprowadzanych w Instrukcjach Technicznych.


Zatwierdzenie Prezesa ULC


Procedury, sposoby oraz metody,  podlegają zatwierdzeniu Prezesa Urzędu.

Zatwierdzenie procedur, sposobów oraz metod, jest udzielane na wniosek wyznaczonego operatora pocztowego po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku i oceny zgodności dołączonej do niego dokumentacji zgodnie z Częścią S-1, Rozdział 3 Suplementu do Instrukcji Technicznych oraz z Częścią 1, Rozdział 2 Instrukcji Technicznych.

Wyznaczony operator pocztowy umieszcza w widocznych miejscach w punktach przyjmowania przesyłek pocztowych informacje pisemne lub graficzne dotyczące ograniczeń transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną


Wniosek


Wniosek zawiera:

 1. nazwę firmy wyznaczonego operatora pocztowego;
 2. siedzibę;
 3. adres.


Do wniosku dołącza się:

 1. procedury, sposoby oraz metody określone w punkcie 1;
 2. dowód uiszczenia opłaty.


Wniosek wraz załączoną dokumentacją należy złożyć do Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

 • osobiście:
  Punkt Obsługi Klienta Urzędu Lotnictwa Cywilnego
  Ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
 • tradycyjnie pocztą:
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
 • faxem:
  +48 22 520 73 00
 • epuap:
  /ULCPR/SkrytkaESP
 • mailem:
  .


Opłata za czynności urzędowe

Zgodnie z art. 42 ust. 5 nn. ustawy wysokość opłaty za czynności urzędowe wykonywane przez Prezesa Urzędu w związku z udzieleniem zatwierdzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 2 – wynosi każdorazowo 1200 zł.

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Ul. Marcina Flisa 2

02-247 Warszawa

NBP O/O Warszawa

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

CODE SWIFT – NBPLPLPW

Tytuł przelewu:  Zatwierdzenie wyznaczonego operatora pocztowego Ustawa DG

Zgodnie  z art. 44 nn. ustawy opłatę uiszcza się bez względu na wynik czynności urzędowej.

Nieuiszczenie opłaty skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.


Zatwierdzenie:

Zgodnie z art. 19 ust. 7 Prezes Urzędu udziela zatwierdzenia procedur, sposobów oraz metod, o których mowa w pkt. 1, w drodze decyzji administracyjnej.


Odmowa zatwierdzenia:

Zgodnie z art. 19 ust. 7 Prezes Urzędu odmawia zatwierdzenia procedur, sposobów oraz metod, o których mowa w pkt. 1, w drodze decyzji administracyjnej.


Obowiązki wyznaczonego operatora pocztowego, który nie wprowadza do poczty materiałów niebezpiecznych zgodnie z pkt. 2.3 części 1 Instrukcji Technicznyc
h

Zgodnie z art. 20 nn. ustawy, wyznaczony operator pocztowy, który do poczty transportowanej drogą powietrzną nie wprowadza materiałów niebezpiecznych, jest obowiązany przeszkolić personel w zakresie określonym w Instrukcjach Technicznych.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies