08.11.2022 Aktualizacja: 10.11.2022

Zatwierdzenie transportu materiałów promieniotwórczych

Art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną zezwala na transport drogą powietrzną materiałów promieniotwórczych, których taki transport zgodnie z pkt 4.2 Załącznika 18 oraz z Częścią 1 Instrukcji Technicznych jest zakazany, pod warunkiem uzyskania:

 

zatwierdzenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki – zgodnie z pkt 2.1.2 Załącznika 18 oraz z Częścią 1, Rozdział 1 Instrukcji Technicznych.

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 nn. ustawy zatwierdzenie jest udzielane na wniosek zainteresowanego podmiotu na:

  • czas nieokreślony
  • okres 30 dni.

Wniosek zawiera:

  • firmę wnioskodawcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;
  • określenie przedmiotu zatwierdzenia;
  • określenie czasu, na jaki ma być udzielone zatwierdzenie;
  • uzasadnienie konieczności uzyskania zatwierdzenia.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną określonych w pkt 2.1.2 Załącznika 18 oraz w Instrukcjach Technicznych, niezbędne do udzielenia wnioskowanego zatwierdzenia, a także dowód uiszczenia opłaty.

 

Opłata za czynności urzędowe:

Zgodnie z art. 43 nn. ustawy opłacie podlegają czynności urzędowe wykonywane przez Prezesa PAA w związku z udzieleniem zatwierdzenia na:

  • czas nieokreślony – 60 000 zł;
  • okres 30 dni – 6 000 zł.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Państwowej Agencji Atomistyki:

NBP O/O Warszawa

35 1010 1010 0087 4522 3100 0000

CODE SWIFT – NBPLPLPW

Tytuł przelewu:  Zatwierdzenie Ustawa DG

 

Zgodnie z art. 44 ust. 2 nn. ustawy opłatę uiszcza się bez względu na wynik czynności urzędowej. Nieuiszczenie opłaty skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

 

Wniosek oraz dokumenty dołączane do wniosku lub ich kopie muszą być składane w języku polskim.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 4 nn. ustawy Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, kierując się koniecznością zapewnienia bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych, może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych danych i dokumentów, które potwierdzają spełnienie warunków transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.

 

Wnioski wraz z dokumentacją można złożyć:

1. osobiście:

Kancelaria Ogólna Państwowej Agencji Atomistyki

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

2.  tradycyjnie pocztą:

Departament Ochrony Radiologicznej Państwowej Agencji Atomistyki:

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

 3. epuap:

/PAAtom/SkrytkaESP

Wszelkie zapytania dotyczące udzielenia zatwierdzenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki prosimy kierować do Departamentu Ochrony Radiologicznej:

na adres email: lub telefonicznie: 22 556-28-30

 

Udzielenie zatwierdzenia

Zgodnie z art. 11 nn. ustawy Prezes PAA udziela zatwierdzenia, w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli zostały spełnione warunki określone w pkt 2.1.2 Załącznika 18 oraz w Instrukcjach Technicznych oraz wymagania określone w art. 6 ust. 2–5 nn. ustawy.

 

Odmowa udzielenia zatwierdzenia

Zgodnie z art. 11 ust. 2 nn. ustawy Prezes PAA odmawia udzielenia zatwierdzenia, w drodze decyzji administracyjnej.

 

Braki formalne do wniosku

Zgodnie z art. 11 ust. 6 nn. ustawy w wezwaniu do uzupełnienia wniosku, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wskazuje termin uzupełnienia braków. W przypadku niecierpiącym zwłoki treść wezwania może zostać ogłoszona ustnie i utrwalona w aktach sprawy w formie adnotacji.

 

Cofnięcie zatwierdzenia

Zgodnie z art. 11 ust. 3 nn. ustawy Prezes PAA cofa zatwierdzenie, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku stwierdzenia w protokole kontroli transportu materiałów promieniotwórczych niezgodności poziomu 1 oraz w przypadku, o którym mowa w art. 39 ust. 1 nn. ustawy.

Decyzje, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 3 nn. ustawy, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

W sprawach w przedmiocie zatwierdzenia, o którym mowa w art. 5 pkt 3, nie stosuje się przepisu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24 i 974).

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies