10.05.2019 Aktualizacja: 14.02.2022

Operacje przy użyciu balonów

  1. Operacje zarobkowe wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/395 z dnia 13 marca 2018 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy dotyczące eksploatacji balonów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008.
  2. Operacje wykonywane przy użyciu balonów gazowych na uwięzi.

A. Procedura zgłoszenia wykonywania operacji zarobkowych przy użyciu balonów zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2018/395.

UWAGA!
Dnia 8 kwietnia 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/357 z dnia 4 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/395 w odniesieniu do licencji pilota balonowego.


Treść ww. rozporządzenia znajduje się pod linkiem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0357&from=EN 

W związku z powyższym zmianie uległ druk Oświadczenia o dysponowaniu zdolnością i środkami umożliwiającymi wywiązywanie się z obowiązków związanych z eksploatacją balonu

 

1. Operatorzy zamierzający wykonywać operacje zarobkowe przy użyciu balonów uprawnieni są do angażowania się w takie operacje wyłącznie po złożeniu właściwemu organowi oświadczenia o dysponowaniu przez nich zdolnością i środkami umożliwiającymi im wywiązywanie się z obowiązków związanych z eksploatacją balonu.
Operatorzy ci składają oświadczenie ULC-BOP-395 i eksploatują balon zgodnie z – obok wymagań określonych w podczęści BAS – wymaganiami określonymi w załączniku II podczęść ADD rozporządzenia.

2. Zgodnie z art. 4 pkt 1 rozporządzenia (UE) 2018/395 „Certyfikaty, zezwolenia i zatwierdzenia wydane operatorom balonów przez państwa członkowskie przed dniem 8 kwietnia 2019 r. zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 965/2012 lub zgodnie z przepisami prawa krajowego zgodnymi art. 10 ust. 2, 3 i ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 965/2012 zachowują ważność do dnia 8 października 2019 r.” Oznacza to, że dotychczasowi posiadacze certyfikatów AOC dotyczących balonów, do dnia 8 października 2019 r. nie muszą składać oświadczenia zgodnego z przepisem BOP.ADD.100 rozporządzenia (UE) 2018/395, pod warunkiem, że dane wymagane w ww. oświadczeniu są nadal zgodne treścią posiadanego certyfikatu AOC. Jeśli od 8 kwietnia 2019 r. operator dokona zmiany takiej, jak na przykład wprowadzenie do floty lub wycofanie z floty balonu, to musi złożyć deklarację zgodną z BOP.ADD.100 rozporządzenia (UE) 2018/395.

Operatorzy balonów, którzy zgodnie z rozporządzeniem (UE) 965/2012 działają w oparciu o zgłoszenie zarobkowych operacji specjalistycznych (SPO), od dnia 8 kwietnia 2019 r. muszą złożyć deklarację zgodną z BOP.ADD.100 rozporządzenia (UE) 2018/395.
Wszyscy operatorzy balonów prowadzący działalność zarobkową, od dnia 8 kwietnia 2019 r. muszą posługiwać się instrukcją operacyjną zgodną z BOP.ADD.200 rozporządzenia (UE) 2018/395.

Treść rozporządzenia (UE) 2018/395 w języku polskim (bez AMC i GM) można znaleźć pod linkiem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0395

Treść rozporządzenia (UE) 2018/395 w języku angielskim, (z AMC i GM) można znaleźć pod linkiem:

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Balloon%20Rule%20Book.pdf

3. Jeżeli oświadczenie zostało przedstawione zgodnie z wymaganiami, to Prezes Urzędu informuje podmiot o jego przyjęciu.

4. Po przyjęciu zgłoszenia dany operator jest ujmowany w planie audytów w ramach ciągłego nadzoru operacyjnego.
Pierwszy audyt będzie przeprowadzony w terminie do 12 miesięcy od przyjęcia zgłoszenia.
Operator będzie o nim poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

Druk:
Oświadczenie o dysponowaniu zdolnością i środkami umożliwiającymi wywiązywanie się z obowiązków związanych z eksploatacją balonu. – ULC-BOP-395

docULC BOP 395 - wydanie 2221 KB

B. Operacje wykonywane przy użyciu balonów gazowych na uwięzi

Zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 2018/395 z dnia 13 marca 2018 r. powyższe rozporządzenie nie ma zastosowania do operacji lotniczych wykonywanych przy użyciu balonów gazowych na uwięzi.

Podmiot, który chce wykonywać operacje przy użyciu balonów gazowych na uwięzi musi spełnić wymagania o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy Prawo lotnicze - PL-6 opublikowane w załączniku 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych z dnia 5 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 262, poz. 2609) oraz uzyskać certyfikat AOC zgodnie z procedurą opisaną w zakładce: Operacje lotnicze/Certyfikacja/Procedura uzyskania AOC/Wg PL6 – balony na uwięzi.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies