24.10.2007 Aktualizacja: 16.02.2023

Informacje o opłacie lotniczej

Tabela opłat lotniczych dostępna jest TUTAJ

Wpłat można dokonać przelewem na rachunek bankowy dochodów budżetu państwa prowadzony w Narodowym Banku Polskim o numerze:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
NBP o/o Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 - 247 Warszawa
rachunek bankowy dochodów budżetu państwa

Kasa Urzędu jest nieczynna do odwołania.

UWAGA:
W tytule przelewu należy podać obowiązkowo:imię i nazwisko / rodzaj czynności urzędowej / numer tabeli / numer części / nr punktu tabeli.

Przykładowy tytuł przelewu za egzamin teoretyczny na uprawnienie w zakresie znajomości lotniczego języka angielskiego:„Jan Kowalski / egzamin z języka angielskiego / Tab. 2, część I, pkt 1.1., pkt 1”

Potwierdzenie przelewu powinno być dołączone do wniosku!

Zgodnie z art. 26e. ust. 1. ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138) opłatę lotniczą za czynności urzędowe, o których mowa w art. 26a ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy, wnosi się z chwilą złożenia wniosku o dokonanie danej czynności urzędowej.
Zgodnie z art. 26h. ust. 1. ww. ustawy opłatę lotniczą za czynności urzędowe wykonywane na wniosek uiszcza się bez względu na ich wynik.

ULGI

Zgodnie z art. 26b ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138) do ulgi w opłatach lotniczych za egzaminy przeprowadzane przez Prezesa Urzędu są uprawnione:
1) osoby, które nie ukończyły 21 lat – ulga w wysokości 25% stawki opłaty lotniczej;
2) osoby uczące się, które nie ukończyły 25 lat – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej
3) żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową - ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej;
4) osoby niepełnosprawne – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej.

Aby skorzystać z ww. ulg należy do złożonego wniosku dołączyć dokument potwierdzający spełnienie ww. warunków.

UWAGA – ulga nie obejmuje opłat za wydanie m.in. licencji i świadectw kwalifikacji

Zwrot opłaty lotniczej

Zgodnie z art. 26l ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138) „opłata lotnicza podlega zwrotowi w przypadku, gdy została pobrana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej”.

W celu uzyskania zwrotu opłaty lotniczej:

  1. Wpłacający zobowiązany jest złożyć wniosek o zwrot opłaty lotniczej (pisemnie lub drogą elektroniczną na adres:)
  2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty, które pozwala na zidentyfikowanie przedmiotowej wpłaty w przypadku uiszczenia przez wnioskodawcę kilku wpłat.
  3. Treść wniosku powinna być zgodna z tytułem opłaty i wskazywać czynność, za którą ma być zwrócona opłata.

Zwrot opłaty dokonywany jest na imię i nazwisko osoby (nazwę firmy) wpłacającej, w związku z tym z wnioskiem o zwrot opłaty powinna występować osoba (firma) wpłacająca, a nie osoba, której opłata dotyczy (wnioskodawca).

UWAGA:

Zwrotowi podlega opłata lotnicza. Wnioski o zwrot „kosztów egzaminu” nie będą rozpatrywane.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies