Korespondencja z podpisem elektronicznym

Od 22 maja 2020 r. do odwołania, Urząd Lotnictwa Cywilnego nie przyjmuje korespondencji elektronicznej na adres email: z powodu problemów technicznych systemu informatycznego Urzędowych Poświadczeń Odbioru (UPO). Korespondencję elektroniczną prosimy kierować za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej – ePUAP: /ULCPR/SkrytkaESP

Dodatkowe informacje:

Kierowanie skargi za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Prezesa Urzędu (Art. 63 § 1 kpa) poprzez FORMULARZ 

Skarga składana drogą elektroniczną powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, przy zachowaniu zasad przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE, zwanym rozporządzeniem eIDAS.

Skarga składana w formie elektronicznej, oprócz wymogów skargi złożonej w formie tradycyjnej, musi:

a. być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniona w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej (Art. 63 § 3a pkt 1 kpa),

b. zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie (Art. 63 § 3a pkt 3 kpa).

Przesyłanie wiadomości nie zawierających podpisu elektronicznego są odrzucane przez system, w związku z czym nie są rozpatrywane.

Jeżeli skarga jest składana w formie elektronicznej przez pełnomocnika to pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez mocodawcę. Jeżeli odpisy pełnomocnictw lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, to ich uwierzytelnienia dokonuje się opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (Art. 33 § 2 - § 3a kpa). Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie muszą być sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies